واکنش کلونیزاسیون میکوریزایی و عملکرد دانه سویا (رقم ویلیامز) در برابر قارچ‌کش‌های نانو، بیولوژیک و شیمیایی

نویسندگان

  • سیده مریم سیفی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  • علی کاشانی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  • محمدرضا اردکانی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  • مریم عباسیان دانشجوی کارشناسی ارشد،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  • مهدیه تیماج چی دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
چکیده مقاله:

مایه‌زنی بذر‌ با قارچ‌های میکوریزایی می‌تواند اثرات نامطلوب قارچ‌کش‌ها را بر تولید و عملکرد گیاه کاهش دهد. جهت بررسی نحوه تغییر کلونیزاسیون گونه‌های مختلف قارچ‌های میکوریزا و اثر آن بر عملکرد دانه سویا تحت تاثیر انواع مختلف قارچ‌کش‌ها، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار با دو عامل هر کدام در چهار سطح شامل انواع قارچ‌کش‌ها (نانوسیلور ، بیولوژیک Bacillus subtilis ، بنومیل و عدم کاربرد) و گونه‌های مختلف قارچ میکوریزا (عدم کاربرد ، Glomus intraradices ، G.mosseae ، G.etunicatum) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرج واقع در ماهدشت در سال 1388 به اجراء در آمد. نتایج نشان داد که گونه G.intraradices با افزایش 33/35 درصدی کلونیزاسیون ریشه بهترین گونه جهت همزیستی با سویا بود. همین گونه در شرایط مصرف نانو‌سیلور سبب افزایش 5/35 درصدی عملکرد دانه گردید. عملکرد بیولوژیک در حضور این گونه و مصرف قارچ‌کش نانو‌سیلور به بالاترین مقدار خود (5688 کیلو‌گرم در هکتار) رسید. تعداد غلاف و دانه در کل بوته و عملکرد بیولوژیک با مایه‌زنی هر یک از سه گونه قارچ و مصرف بنومیل نسبت به شاهد کاهش یافت. در حالی که با مصرف قارچ‌کش نانو‌سیلور افزایش در صفات مذکور ایجاد گردید. مایه‌زنی توام Bacillus subtilis به عنوان قارچ‌کش بیولوژیک با گونه‌های G.etunicatum و G.intraradices افزایش در صفات فوق را به همراه داشت. عملکرد دانه در مایه‌زنی گیاه با گونه‌های مختلف قارچ‌های‌ میکوریزا نسبت به هیچ یک از قارچ‌کش‌ها واکنش منفی نشان نداد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

واکنش کلونیزاسیون میکوریزایی و عملکرد دانه سویا (رقم ویلیامز) در برابر قارچ کش های نانو، بیولوژیک و شیمیایی

مایه زنی بذر با قارچ های میکوریزایی می تواند اثرات نامطلوب قارچ کش ها را بر تولید و عملکرد گیاه کاهش دهد. جهت بررسی نحوه تغییر کلونیزاسیون گونه های مختلف قارچ های میکوریزا و اثر آن بر عملکرد دانه سویا تحت تاثیر انواع مختلف قارچ کش ها، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار با دو عامل هر کدام در چهار سطح شامل انواع قارچ کش ها (نانوسیلور ، بیولوژیک bacillus subtilis ...

متن کامل

اثر گونه‌های میکوریزا بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max L.) با اعمال سیستم‌های آبیاری تحت فشار

به­منظور بررسی همزیستی میکوریزایی گیاه سویا رقم ویلیامز، تحت سیستم­های مختلف آبیاری آزمایشی به­صورت کرت­های خرد شده بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه طی سال 1394 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شـامل سیستم­های آبیـاری (قطره­ای و بارانی) به­عنوان فاکتور اصلی و گونه­های مختلف قارچ میکوریزا (بدون تلقیح، Funneliformis mosseae،Rhizophagus intraradices و Simiglomu...

متن کامل

نقش کودهای زیستی و آلی در عملکرد کمی و کیفی سویا (.Glycine max L) رقم ویلیامز

چکیده با توجه به اهمیت سویا به عنوان یک گیاه روغنی با ارزش و سازگار با اقلیم ایران، این مطالعه با هدف ارزیابی اثر کودهای زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا رقم ویلیامز به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 3 تکرار در بهار سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج اجرا شد. عامل‏های آزمایش شامل پنج سطح کود آلی (10 و 15 تن در هکتار کود گاوی، 5 و 10 تن در هکتار ورمی کمپوست و شا...

متن کامل

واکنش جوانه‌زنی بذر سویا رقم ویلیامز به عصاره آبی توق (Xanthium spp) و سلمه‌تره (Chenopodium album)

DOR: 98.1000/2383-1251.1397.5.137.9.1.1608.41 Extended abstract Introduction: Interference caused through weeds’ and crops’ competition for environmental resources and allelopathy brings about damage in crop species. Allelopathy is defined as a direct or indirect inhibiting or provoking effect of a plant on other plants through the production of chemical compounds introduced into the envi...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 42  شماره 2

صفحات  291- 299

تاریخ انتشار 2013-01-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023