خاوران، رقم جدید سیب زمینی با عملکرد بالا و کیفیت خوب

نویسندگان

  • احمد موسی پور گرجی
  • احمد موسی‌پور گرجی
  • حمیدرضا عبدی
  • خسرو پرویزی
  • داود حسن پناه
  • داود حسن‌پناه
  • رامین حاجیان فر
  • رامین حاجیان‌فر
  • رحیم احمدوند
  • محمد کاظمی
چکیده مقاله:

رقم خاوران نتیجه انتخاب از میان ژرم‌پلاسم حاصل از گرده‌افشانی آزاد کلون شماره 13-397097 در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال زراعی 1381 و بررسی‌های بعدی در طی سالیان متمادی (حدود 10 سال) می‌باشد. مراحل آزادسازی رقم خاوران شامل انتخاب تک ‌بوته‌، ارزیابی مشاهده‌ای نسل‌ها، آزمایش‌های مقدماتی، آزمایش‌های پیشرفته، آزمایش‌های سازگاری، ارزیابی مقاومت به بیماری‌های قارچی، باکتریایی و ویروسی بود که در مناطق مختلف کشور از جمله اردبیل، همدان، اصفهان و خراسان در قالب پروژه‌های تحقیقاتی مختلف انجام گرفت. عملکرد رقم خاوران در آزمایش‌های مقدماتی، آزمایش‌های پیشرفته، آزمایش‌های سازگاری و آزمایش‌های تحقیقی- ترویجی به ترتیب 42، 49، 24 و 20 درصد بیشتر از رقم شاهد آگریا بود. رقم خاوران نسبت به ویروس های خسارت‌زای اصلی سیب‌زمینی: PVA، PVY، PLRV و PVS مقاوم بوده و ماده خشک آن حدود 4 درصد بیشتر از شاهد آگریا است. مقاومت به فوزاریوم، یکنواختی و درشتی نسبی اندازه غده‌ها از صفات ویژه و متمایز‌کننده این رقم در مقایسه با شاهد آگریا محسوب می‌شوند. رقم خاوران به عنوان رقم جدید سیب‌زمینی مناسب کشت بهاره در مناطق سردسیر کشور معرفی گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

معرفی رقم جدید برنج با عملکرد بالا و کیفیت مطلوب، کادوس

Rice is the principal agricaltural crop in most Asian contries,often accounting for more than half of total cropped area. In recent years,rice production in Iran has been increased from 2.4 million ton in 2000 to 3.1 million ton in 2003. This increase in rice production is highly attributed to the wide-scale adoption of improved rice cultivars. Kadous (IR64669-152-2-3) is a new high yielding ri...

متن کامل

معرفی رقم جدید برنج با عملکرد بالا و کیفیت پخت مطلوب، درفک

استان گیلان با 230 هزار هکتار سطح زیرکشت برنج به همراه استان مازندران با سطح زیرکشت مشابه بیشترین سطح زیرکشت برنج در کشور رادارند. سطح زیرکشت برنج در ایران براساس آمار اداره کل آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی بالغ بر 534 هزار هکتار با میانگین عملکرد 3690 کیلوگرم در هکتار و تولید کل بیش از 3 میلیون تن شلتوک است (بی نام، 1380).برای استمرار تولید ارقام پرمحصول جدید و رفع نواقص ارقام پرمحصول قبلی...

متن کامل

رقم خاوران و کلون ۸-۳۹۷۰۰۹ مناسب برای کشت پاییزه سیب زمینی در استان خوزستان

به منظور مقایسه عملکرد و خصوصیات زراعی ژنوتیپ های جدید سیب زمینی در کشت پاییزه در استان خوزستان این تحقیق با هفت ژنوتیپ شامل چهار کلون و سه رقم (ساوالان، خاوران و سانته) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزارع شهرستان های بهبهان و رامهرمز به مدت یک سال (1393) اجرا گردید. تاریخ کاشت در اواسط مهر ماه بود. یک هفته قبل از برداشت اندام های هوایی قطع و غده ها در اوایل اسفند ماه برداشت ش...

متن کامل

رخشان، رقم جدید گندم نان آبی با پتانسیل عملکرد بالا، مقاوم به زنگ‌های گندم، با کیفیت نانوایی خوب و مناسب برای کشت در مزارع آبی مناطق معتدل ایران

گندم رقم رخشان در سال زراعی 88-1387 بصورت لاین خالص با شجره " SHARP/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5/5/VEE/LIRA//BOW/3/BCN/4/KAUZ "در قالب آزمایش بین‌المللی 41thIBWSNاز مرکز بین‌المللی تحقیقات ذرت و گندم(CIMMYT)  وارد شد و در بررسی اولیه درکرج، کرمانشاه و زرقان به طور میانگین 9019 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه در مقایسه با 9069 کیلوگرم در هکتار ارقام شاهد (پیشتاز، شیراز، مرودشت و بهار) داشت. در سال زراعی 8...

متن کامل

بررسی اثر زمان محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم جدید سیب زمینی در منطقه دماوند

به منظور بررسی اثر زمان محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم سیب‌زمینی آزمایشی   به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1382 در منطقه آبسرد دماوند انجام شد. در این آزمایش ارقام جدید سیب‌زمینی آگریا و آژاکس و تیمارهای محلول‌پاشی شامل بدون محلول‌پاشی (شاهد)، محلول‌پاشی در زمان سبز شدن کامل، محلول‌پاشی در ابتدای غده‌بندی و محلول‌پاشی در ابتدای غده‌بند...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 1

صفحات  67- 79

تاریخ انتشار 2013-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023