بررسی صفات کمی ارقام سیب زمینی در کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو در منطقه اردبیل

نویسندگان

  • داود حسن پناه عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
چکیده مقاله:

این پژوهش طی دو سال 1388 و 1389 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل اجرا شد. در این آزمایش دوازده رقم سیب زمینی از گروه زودرس (مارفونا، سینورا، فونتانه، اوشینا و ناتاشا)، گروه میان­رس (ساتینا، مارکیز و آرکونا) و گروه دیررس (لوتا، آگریا، ساوالان وکایزر) بر اساس طرح بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار در دو آزمایش جداگانه (کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو) انجام شد. نتایج تجزیه واریانس حاصل از اندازه­ گیری صفات مورد مطالعه نشان داد بین نوع کشت، ارقام و اثرمتقابل آنها از لحاظ صفات عملکرد غده کل، عملکرد غده قابل فروش، تعداد و وزن غده در بوته، بین اثرمتقابل سال × نوع کشت، رقم × نوع کشت، سال × رقم و سال× نوع کشت × رقم از لحاظ صفات متوسط اندازه ­ی غده و بین ارقام از لحاظ صفات ارتفاع بوته و تعداد ساقه ­ی اصلی در بوته اختلاف معنی ­دار مشاهده شد. در سال 1388، ارقام لوتا، مارکیز و فونتانه در کشت بهاره و ارقام آرکونا، مارکیز، مارفونا و لوتا در کشت بعد از برداشت جو و در سال 1389، ارقام آگریا، لوتا، ساوالان و کایزر در کشت بهاره و ارقام لوتا، ساوالان و آگریا در کشت بعد از برداشت جو دارای بیشترین عملکرد غده کل، عملکرد غده قابل فروش و وزن غده در بوته بودند. رابطه­ ی عملکرد غده کل با عملکرد غده قابل فروش، تعداد و وزن غده در بوته و متوسط اندازه­ ی غده مثبت و معنی­ دار بود. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر محلول‎پاشی هومات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سیب زمینی در کشت بهاره در منطقه اردبیل

در این تحقیق اثر غلظت­های مختلف ماده آلی هومات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم سیب­زمینی در کشت بهاره (15 اردیبهشت ماه) در منطقه اردبیل انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در سه تکرار در سال­­های زراعی 1389 و 1390 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل هومات پتاسیم در سه سطح (0، 250 و 300 میلی­لیتر هومات پتاسیم در هکتار) و پنج رقم سیب­زمینی آگریا، ساوالان، کایزر، مارکیز و لوتا بودند. صفات تعداد س...

متن کامل

اثر محلول‎پاشی هومات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سیب زمینی در کشت بهاره در منطقه اردبیل

در این تحقیق اثر غلظت­های مختلف ماده آلی هومات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم سیب­زمینی در کشت بهاره (15 اردیبهشت ماه) در منطقه اردبیل انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در سه تکرار در سال­­های زراعی 1389 و 1390 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل هومات پتاسیم در سه سطح (0، 250 و 300 میلی­لیتر هومات پتاسیم در هکتار) و پنج رقم سیب­زمینی آگریا، ساوالان، کایزر، مارکیز و لوتا بودند. صفات تعداد س...

متن کامل

تعیین صدمات مکانیکی ناشی از ماشینهای برداشت سیب زمینی و مقایسه آنها در منطقه اردبیل

جهت تعیین خسارت‌های وارد شده به محصول سیب زمینی توسط ماشین‌های برداشت در منطقه اردبیل، سه نوع ماشین برداشت، شامل طرح‌های سبزدشت اصفهان، آمریکائی و روسی با استفاده از طرح آشیانه‌ای با پنچ نمونه تصادفی(تکرار) از مزارع زیر کشت سیب‌زمینی(رقم آگریا) مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌های کمی بدست آمده پس از تاثیر ضرایب استاندارد 1، 3و7، ارائه شده بوسیله PMB و SIAE به ترتیب برای سه نوع خسارت سطحی، متوسط ...

متن کامل

اثر کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سیب زمینی در کشت زود هنگام بهاره در منطقه جیرفت

به منظور بررسی اثر کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سیب زمینی آزمایشی در سال های 90 – 1389 و 89 – 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی شهید مقبلی جیرفت و کهنوج به اجرا گذاشته شد. آزمایش به صورت کشت زود هنگام در بهار و تیمارهای آزمایشی شامل: کشت خالص ذرت (t1)، کشت خالص سیب زمینی (t2)، کشت مخلوط سیب زمینی و ذرت با نسبت ردیف سیب زمینی یک و ذرت دو (t3)، سیب زمینی دو و ذرت دو (t4)، سیب زمینی یک و ذر...

متن کامل

بررسی کشت بافت و تنوع سوماکلون در سیب زمینی

برای مطالعه کشت بافت در سیب زمینی ، ابتدا ریزنمونه های ساقه حاوی تک جوانه در 6 نوع محیط کشت MS که از نظر غلظت و نوع تنظیم کننده های رشد متفاوت بودند ، قرار داده شدند. براساس اندازه ساقه رشد کرده از جوانه ، بهترین محیط کشت جهت کشت تک جوانه انتخاب شد . سپس با استفاده از ریز نمونه های برگ و میان گره که از گیاهچه های حاصل از کشت تک جوانه به دست آمده بودند، اثرغلظت تنظیم کننده های رشد ( -4، 2 ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1(17) بهار

صفحات  27- 40

تاریخ انتشار 2011-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023