داود حسن پناه

عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

[ 1 ] - تجزیه به عامل ها، پارامتر ارزش پایداریAMMI و روش گرافیکی GGE Bi-plot صفات کمّی و کیفی ژنوتیپ های سیب زمینی

صفات کمّی و کیفی و پایداری عملکرد غده قابل فروش 14 کلون امیدبخش سیب­ زمینی همراه با سه رقم تجاری (آگریا، مارفونا و ساوالان) به عنوان شاهد طی آزمایشی براساس طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در سال­ های 1392 و 1393 ارزیابی شدند. در طی دوره رشد و پس از برداشت، صفاتی مثل تعداد ساقه اصلی در بوته، ارتفاع بوته، تعداد و وزن غده در بوته، عملکرد کل غده...

[ 2 ] - کاهش اثر تنش کم آبی با محلول پاشی هومات پتاسیم در ارقام سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L)

به منظور بررسی اثرات هومات پتاسیم (PH) در کاهش اثرات تنش آبی بر ارقام سیب ­زمینی (کایزر، آگریا و ساتینا)، آزمایشی به صورت کرت­ های خرد شده بر اساس طرح بلوک ­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای اصلی شامل چهار سطح آبیاری 7 روز یک ­بار، 7 روز یک ­بار آبیاری + هومات پتاسیم، 10 روز یک­ بار آبیاری و 10 روز یک­ بار آبیاری + هومات پتاسیم بود که هومات پتاسیم به صورت محلول­ پاشی به مقدار 250 ...

[ 3 ] - تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های سیب زمینی حاصل از پرتوتابی با اشعه گاما در رقم کایزر

این پژوهش به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ­ های سیب­ زمینی حاصل از پرتوتابی با اشعه گاما در رقم کایزر برای برخی صفات کمّی و رنگ گوشت غده، در پژوهشکده تحقیقات کشاورزی هسته ­ای کرج، شرکت به پرور سبلان اردبیل و ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در طی سال­ های 1391 و 1392 اجرا گردید. پس از پرتوتابی گیاهچه­ ها با دز 25 گری اشعه گاما، سه نسل در محیط MS واکشت گردیده و سپس به گلخانه انتقا...

[ 4 ] - ارزیابی پتانسیل تولید مینی تیوبر ارقام و کلون های امیدبخش نیمه دیررس سیب زمینی در سیستم هواکشت

این تحقیق به منظور بررسی پتانسیل تولید مینی­ تیوبر کلون ­ها و ارقام امیدبخش نیمه ­دیررس سیب ­زمینی در سیستم هواکشت طی سه سال (1392-1390) در آزمایشگاه و گلخانه شرکت به پرور سبلان اردبیل انجام شد. تعداد پنج کلون و رقم (شامل سه کلون امیدبخش 3-397009، 10-397082 و 1-397081 و دو رقم خاوران و آگریا) براساس طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار بررسی شدند. در طی دوره رشد و بعد از برداشت صفات ارتفاع بوته، تعداد ...

[ 5 ] - ارزیابی صفات کمی و کیفی کلون های پیشرفته و ارقام تجاری سیب زمینی با استفاده از مدل های GGE Bi-plot و AMMI

به منظور ارزیابی صفات کمی و کیفی و پایداری عملکرد غده قابل فروش 13 کلون امیدبخش سیب ­زمینی همراه با سه رقم تجاری (آگریا، مارفونا و لیدی ­رزتا) به عنوان شاهد، آزمایشی براساس طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل طی سال­ های 1390 و 1391 اجرا گردید. در طی دوره رشد و پس از برداشت، صفات تعداد ساقه اصلی در بوته، ارتفاع بوته، تعداد و وزن غده در بوته، عم...

[ 6 ] - تنوع ژنتیکی 65 ژنوتیپ سیب زمینی با استفاده از تجزیه عامل ها و خوشه ای

65 ژنوتیپ سیب ­زمینی در طی دو سال (87-1386) با ارقام آگریا، دراگا و مارفونا به عنوان شاهد بر اساس طرح آماری آگمنت با سه بلوک در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل به­ منظور بررسی تنوع ژنتیکی آنها کشت گردید. در طی دوره رشد و پس از برداشت، صفات تعداد روز تا غده­ زایی، طول دوره رشد، تعداد ساقه اصلی در بوته، ارتفاع بوته، تعداد و وزن غده کل و قابل فروش در بوته، عملکرد غده قابل فروش و درصد ...

[ 7 ] - مقایسه ی مشاهده ای صفات کمی، برآورد هتروزیس و درجه غالبیت در هیبریدهای حاصل از جمعیت های اصلاحی بذر حقیقی سیب زمینی

به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی و استفاده از آنها در برنامه­ های اصلاحی، تعداد 105 هیبرید انتخابی در طی چهار سال (89-1386) با ارقام آگریا، ساوالان، بورن، کنبک و کایزر به عنوان والدین هیبریدها در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل براساس طرح آماری آگمنت در سال زراعی 90-1389 کشت گردیدند. عملکرد غده قابل فروش در والدین هیبریدها 52-42 تن در هکتار و در هیبریدها 138.8-10.4 تن در هکتار برآورد شد....

[ 8 ] - بررسی صفات کمّی، کیفی و پایداری عملکرد غده 18 کلون امیدبخش سیب زمینی در منطقه اردبیل

هیجده کلون امیدبخش سیب ­زمینی همراه با چهار رقم تجاری (ساوالان، آگریا، مارفونا و لیدی­رزتا)، طی آزمایشی بر اساس طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل طی سال­ های 1389 و 1390 ارزیابی گردیدند. در طی دوره رشد و پس از برداشت، صفاتی مثل تعداد ساقه اصلی در بوته، ارتفاع بوته، تعداد و وزن غده در بوته، عملکرد کل غده و قابل فروش، درصد ماده خشک، تیپ پخت، حفره...

[ 9 ] - ارزیابی خسارت شبیه سازی شده تگرگ روی عملکرد غده قابل فروش سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اردبیل

به منظور تعیین درصد کاهش عملکرد غده در اثر خسارت شبیه­سازی شده تگرگ از طریق تخریب اندام ­های هوایی بوته ­ها در مراحل مختلف رشد سیب ­زمینی رقم آگریا، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در سال 1389 بر اساس طرح آماری فاکتوریل بر پایه بلوک­ های کامل تصادفی با دو عامل در چهار تکرار اجرا گردید. عامل اول شامل شش سطح درصد تخریب اندام­ های هوایی بوته ­ها (0، 20، 40، 60، 80 و 100 درص...

[ 10 ] - اثرات حذف گل و اندازه مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم سیب زمینی آگریا در دو روش کاشت در منطقه اردبیل

به منظور بررسی اثرات حذف گل و اندازه مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در دو روش کاشت، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط مزرعه­ ای در منطقه اردبیل اجرا شد. عاملA  دو روش کاشت شامل کاشت مینی تیوبر در جوی و کاشت در محل داغاب پشته، عامل B چهار اندازه بذری مینی تیوبر 5، 15، 25 و 35 میلی­ متر و عامل C تیمار حذف یا عدم حذف گل آذین بو...

[ 11 ] - اثرتاریخ کاشت مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در منطقه اردبیل

به منظور تعیین مناسب­ ترین تاریخ کاشت برای تولید حداکثر عملکرد غده بذری ارقام سیب زمینی، این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک­ های کامل تصادفی با چهار رقم سیب­ زمینی (آگریا، مارفونا، کایزر و ساوالان) و چهار تاریخ­ کاشت (20 فروردین، 10 اردیبهشت، 30 اردیبهشت و 20 خرداد) در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در سال 1388 انجام شد. در طی دوره رشد صفات ارتفاع بوت...

[ 12 ] - بررسی صفات کمی ارقام سیب زمینی در کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو در منطقه اردبیل

این پژوهش طی دو سال 1388 و 1389 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل اجرا شد. در این آزمایش دوازده رقم سیب زمینی از گروه زودرس (مارفونا، سینورا، فونتانه، اوشینا و ناتاشا)، گروه میان­رس (ساتینا، مارکیز و آرکونا) و گروه دیررس (لوتا، آگریا، ساوالان وکایزر) بر اساس طرح بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار در دو آزمایش جداگانه (کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو) انجام شد. نتایج تجزیه واریانس ...

[ 13 ] - بررسی تحمل ارقام و کلون های امیدبخش سیب زمینی به کم آبی در منطقه ی اردبیل

کلون­ های امیدبخش 10-397008، 7-397009 و 3-397009 و ارقام ساوالان، آگریا (شاهد) و کایزر (شاهد) در سه تیمار آبیاری به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل طی دو سال (1387 و 1388) بررسی شد. در کرت اصلی سه تیمار آبیاری (آبیاری به میزان 50، 75 و 100 درصد آب مورد نیاز) و در کرت فرعی ارقام و کلون­ های امیدبخش اعمال شد. نتایج...

[ 14 ] - اثر بسترهای مختلف کاشت در تولید مینی‌تیوبر ارقام مختلف سیب‌زمینی در شرایط گلخانه‌ای

این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر تولید مینی­ تیوبر ارقام سیب­ زمینی آگریا و ساوالان درگلخانه شرکت تولید بذر سیب ­زمینی دشت زرین اردبیل در سال 1388 انجام شد. این تحقیق در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه­ ی طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار با دو عامل A شامل دو رقم سیب­ زمینی (ساوالان و آگریا) و عامل B شامل چهار بستر کاشت (بیولان، تراکولت، کوکوپیت و خاک به‌عنوان شاهد) اجرا شد. نتایج ت...