افشار آزادبخت

دانش آموخته دکتری تخصصی دانشگاه محقق اردبیلی [email protected]

[ 2 ] - بررسی اثر عوامل محیطی بر خصوصیات آزمایشگاهی بذر پایه مادری تاج ریزی سیاه (Solanum nigrum)

علفهای هرز پهن برگ از جمله گونه های مسئله ساز در بسیاری از مزارع می­باشند. ویژگی­های اکوفیزیولوژیکی این گونه ها، ازجمله خصوصیات جوانه زنی بذور و پاسخ آنها در شرایط محیطی متفاوت از اهمیت خاصی برخوردار است. به منظور بررسی تاثیر شرایط محیطی ناشی از اعمال رژیم های آبیاری و تاریخ های مختلف کاشت بر ویژگی های جوانه زنی بذور تاج ریزی در طی فصل رشد مطالعه ای در مزرعه و آزمایشگاه به صورت آزمایش فاکتوریل ...

[ 3 ] - امکان سنجی کاربرد عصاره علف هرز تلخه (Acroptilon repens) به‌عنوان علف‌کش زیستی جهت کنترل برخی از علف‌های هرز گندم و سیب‌زمینی

جهت بررسی اثر عصاره­ آبی گیاه تلخه به عنوان علف­کش زیستی بر طول ساقه­­، طول ریشه­ و وزن کل خرفه، گاو­­پنبه و گندم و وزن متوسط غده و عملکرد تک بوته سیب­زمینی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 94-1393 انجام شد. در این آزمایش فاکتور اول شامل غلظت­های مختلف (0 (شاهد)، 5، 5/7، 10، 15 و 20 درصد...

[ 4 ] - بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص رقابت برخی ژنوتیپ‌های لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با علف‌های‌هرز

به منظور بررسی قدرت رقابتی برخی ژنوتیپ­های لوبیا با علف­های هرز آزمایشی در سال 1389 تحت شرایط طبیعی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل وجین و عدم وجین علف­های هرز در تمام دوره رشد به عنوان فاکتور اصلی و هشت ژنوتیپ لوبیا (با تنوع در رسیدن) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. در آز...

[ 5 ] - ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی و رشد جو زراعی (Hordeum vuIgare) تحت‌تأثیر آللوپاتی عصاره آبی شاخ و برگ و ریشه‌ی علف‌هرز موچه (Lepidium draba L.)

این آزمایش جهت ارزیابی اثر عصاره آبی اندام‌های هوایی، زیرزمینی و مخلوط علف‌هرز موچه بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های جو زراعی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال‌های 1393 و 1395 در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عصاره آبی اندام‌های هوایی و زیرزمینی موچه و مخلوط آن‌ها در نسبتی مساوی با هم و در پنج غلظت 5، 10، 20، 40 و 80 درصد حجمی بود و برای...

[ 6 ] - اثر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر کمیت و کیفیت بذور گندم چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا در سال زراعی 91-1390 انجام گرفت. فاکتورهای آزمایشی شامل سطوح کودی (40، 80، 120 و 160 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و تراکم-های بوته (150، 300 و 450 در متر مربع) بودند. بر اساس تجزیه داده‌ها، اثر کود و تراکم ب...

[ 7 ] - اثر محلول پاشی آهن بر رشد، میزان گره زایی و عملکرد کمّی و کیفی نخود (Cicer arietinum) در همدان

تحقیق حاضر در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در دو سال زراعی 92-1390 اجرا شد. هدف از اجرای این آزمایش ارزیابی اثر محلول­پاشی آهن بر رشد، میزان گره­زایی و عملکرد کمّی و کیفی نخود زراعی در شرایط آب و هوایی همدان بود. طرح آزمایشی مورد استفاده بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و هفت تیمار (T1: شاهد (عدم محلول­پاشی)، T2: محلول­پاشی 2 گرم در لیتر نانو کود در مرح...

[ 8 ] - بررسی الگوی رویش علف‌های هرز مزرعه سیب‌زمینی ( (Solanum tuberosum L.در منطقه اردبیل

این آزمایش به‌منظور بررسی تعیین الگوی رویش علف‌های هرز مزرعه سیب‌زمینی در سال زراعی 1394-1393 در دو ایستگاه‌ تحقیقات کشاورزی آلاروق و سامیان در اردبیل انجام شد. هر هفته بعد از کاشت سیب-زمینی، علف‌های هرز سبز شده در واحد‌های نمونه‌گیری تثبیت شده در داخل کرت‌ها، برای شمارش و تفکیک به آزمایشگاه منتقل شدند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق علف‌های هرز نمونه‌برداری شده شامل ده گونه از هفت تیره...

[ 9 ] - مطالعه روش‌های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی علف‌های هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

این آزمایش در سال 1394 در دو ایستگاه‌ تحقیقات کشاورزی آلاروق و سامیان در شهرستان اردبیل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار به‌منظور مقایسه روش‌های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی بر ظهور، رشد و نمو علف‌های هرز سیب‌زمینی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: 1) سم‌پاشی بین پشته‌های سیب‌زمینی با علف‌کش تریفلورالین 2) سم‌پاشی بین پشته‌های سیب‌زمینی با علف‌کش متریبوزین 3) انجام کولتیواتور بین پشته‌ها 4) ...

[ 10 ] - بررسی الگوی رویش علف‌های هرز مزرعه سیب‌زمینی ( (Solanum tuberosum L.در منطقه اردبیل

این آزمایش به‌منظور بررسی تعیین الگوی رویش علف‌های هرز مزرعه سیب‌زمینی در سال زراعی 1394-1393 در دو ایستگاه‌ تحقیقات کشاورزی آلاروق و سامیان در اردبیل انجام شد. هر هفته بعد از کاشت سیب-زمینی، علف‌های هرز سبز شده در واحد‌های نمونه‌گیری تثبیت شده در داخل کرت‌ها، برای شمارش و تفکیک به آزمایشگاه منتقل شدند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق علف‌های هرز نمونه‌برداری شده شامل ده گونه از هفت تیره...

[ 11 ] - مطالعه روش‌های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی علف‌های هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

این آزمایش در سال 1394 در دو ایستگاه‌ تحقیقات کشاورزی آلاروق و سامیان در شهرستان اردبیل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار به‌منظور مقایسه روش‌های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی بر ظهور، رشد و نمو علف‌های هرز سیب‌زمینی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: 1) سم‌پاشی بین پشته‌های سیب‌زمینی با علف‌کش تریفلورالین 2) سم‌پاشی بین پشته‌های سیب‌زمینی با علف‌کش متریبوزین 3) انجام کولتیواتور بین پشته‌ها 4) ...