محمد علی باغستانی

دانشیار، بخش تحقیقات علف‌های هرز مؤسسۀ تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران

[ 1 ] - تأثیر تراکم کاشت گندم و زمان مصرف علف‌کش‌های توتال و آپیروس بر کنترل علف هرز جو‌دره در گندمزارهای استان فارس

به‌منظور بررسی تأثیر زمان کاربرد دو علف‌کش سولفوسولفورون ۷۵درصد WG (آپیروس) و سولفوسولفورون ۷۵درصد+‌ مت‌سولفوسولفورون-متیل ۵درصد (توتال 80درصد WG) و تراکم‌ بوتۀ گندم آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال زراعی 13۹1-۱۳۹2 در مرکز تحقیقات کشاورزی زرقان فارس در چهار تکرار اجرا شد. عامل اول کاربرد علف‌کش در پنج سطح شامل آپیروس به میزان30 گرم در هکتار و توتال به میزان 50 گر...

[ 2 ] - Effects of applying different herbicides dosages Oxyfluorfen and Trifluralin on morphological, economical and biological yield of garlic (Allium Sativum L.)

The present study evaluated the effects of different dosages herbicides Oxyfluorfen and Trifluralin on crop properties of garlic, including plant height, number of cloves per bulbs as well as economical and biological yield of garlic. In this research, a randomized complete block design, with seven treatments and three replications, along with a control sample (weeding and no weed control), was...

[ 3 ] - The effect of different harvest times of first cutting in perennial alfalfa on percentage of dry weight of weeds and alfalfa in second cutting

This study was conducted in perennial alfalfa farm infected by weeds located at Km 7 Hamadan-Tehran road in the spring of 2014 and 2015 in a randomized complete block design with 11 treatments and 4 replications compared with control to investigate the effects of different harvest times of first cutting on the increase or decrease in percentage of dry weight of weeds and also alfalfa in second ...

[ 4 ] - بررسی امکان اختلاط علف‌کش‌های اولتیما (نیکوسولفورون+ ریم‌سولفورون) و برومایسید ام‌آ (بروموکسینیل+ ام‌سی‌پی‌آ) در کنترل علف‌های هرز ذرت

به منظور ارزیابی امکان اختلاط دو علف‌کش نیکوسولفورون+ ریم‌سولفورون و بروموکسینیل+ ام‌سی‌پی‌آ در کنترل علف‌های‌هرز باریک‌برگ و پهن‌برگ ذرت، آزمایشی طی سال زراعی 1389 در مناطق کرج، جیرفت و مغان به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی درچهار تکرار اجرا گردید. عامل اول میزان مصرف علف‌کش برومایسیدا م‌آ در چهار مقدار صفر، 5/0، 1 و 5/1 لیتر در هکتار از فرمولاسیون EC 40% و عامل دوم ...

[ 5 ] - بررسی طیف علف‌کشی علف‌کش‌های قابل کاربرد در مزارع ذرت

به منظور بررسی طیف علف‌کشی علف‌کش‌های ثبت شده جهت مزارع ذرت، آزمایشی در مناطق ورامین، اصفهان، اهواز و جیرفت در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار و 18 تیمار شاملمصرف علف‌کش‌های ای‌پی‌تی‌سی، پندی‌متالین، توفوردی+ام‌سی‌پی‌آ، بروموکسینیل+ام‌سی‌پی‌آ، نیکوسولفورن، فورام‌سولفورون، آترازین+ آلاکلر، ای‌پی‌تی‌سی+ آترازین، آترازین+استاکلر، آلاکلر به همراه توفوردی+ام‌سی‌پی‌آ، آلاکلر به همراه بروموکس...

[ 6 ] - تعیین فنولوژی و کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت یولاف وحشی زمستانه در مزارع گندم

مدیریت علف هرز یولاف وحشی زمستانه در مزارع گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و اطلاعات مربوط به فنولوژی تطبیقی، بر اساس درجه- روز رشد تجمعی مربوط به هر مرحله از رشد، آزمایشی در 4 منطقه از کشور شامل زنجان، کرج، ورامین و آمل در دو سال زراعی 86 - 1385و 87-1386 مورد ارزیابی قرار گرفت. نقشه­های مدیریتی علف­های هرز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی برای استان مازندران تهیه شد. با...

[ 7 ] - اثر آنتاگونیستی مخلوط توفوردی‌ام‌سی‌پی‌آ و کلودینافوپ ‌پروپارژیل روی علف‌های‌هرز مزارع گندم ایران (مقاله‌ی انگلیسی)

بمنظور بررسی امکان کاربرد همزمان دو علف‌کش توفوردی‌ام‌سی‌پی و کلودینافوپ ‌پروپارژیل دو آزمایش جداگانه‌ گلخانه‌ای و مزرعه‌ای در طی سال‌های 1385 و 1386 انجام شد. در آزمایش‌های مزرعه‌ای که در میبد و ارومیه صورت گرفت علف‌کش توفوردی‌ام‌سی‌پی‌آ به میزان‌های 975 و 1300 گرم به همراه کلودینافوپ ‌پروپارژیل در مقادیر 0، 64، 80، 96 و 112 گرم از ماده مؤثر در هکتار در قالب آزمایش فاکتوریل دو عاملی با طرح پای...

[ 8 ] - بررسی تأثیر عامل‌های محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های هرز محصولات زمستانه استان ایلام

این پژوهش به‌منظور بررسی عوامل مدیریتی و محیطی بر غنای گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع محصولات پاییزه در استان ایلام اجرا شد. براساس سطح زیر کشت مزارع زمستانه، در سه شهرستان استان ایلام طی سال­های زراعی 1389-90، تعداد 48 مزرعه به‌عنوان نمایندۀ مزارع زمستانۀ کل استان انتخاب شدند و با شمارش علف‌های هرز به‌تفکیک جنس و گونه در هر مزرعه در نقاط نمونه‌برداری، شاخص‌های جمعیتی آنها محاسبه شد. در هر مزرعه،...

[ 9 ] - بررسی تأثیر روشهای مختلف کاربرد علف کش در کنترل علف های هرز خزانه گل‌ جعفری

به منظور بررسی تأثیر روش کاربرد علف کش های مختلف در کنترل علف های هرز خزانه گل جعفری، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط خرانه، در بهار و تابستان 1386 در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران واقع در شهرستان پاکدشت طراحی و اجرا گردید. تیمارها، شامل کاربرد تریفلورالین به صورت پیش کاشت و بلافاصله آبیاری به میزان دو و سه لیتر در هکتار، تریفلورالین به صورت پیش کاشت...

[ 10 ] - بررسی اثر دما و غلظت GR60 بر جوانه‌زنی بذر دو گونه گل‌جالیز و رشد آن ها در حضور گوجه‌فرنگی و توتون

به منظور بررسی تأثیر دمای محیط و غلظت GR60 بر جوانه‌زنی بذر دو گونه گل‌جالیز و رشد آنها در حضور میزبان‌های گوجه‌فرنگی و توتون، دو آزمایش مجزا در شرایط کنترل‌شده در بخش تحقیقات علف های هرز موسسه گیاهپزشکی کشور در سال 1387 انجام شد. در آزمایش اول سه عاملی غلظت GR60 در چهار سطح صفر، یک، دو و پنج قسمت در میلیون، گونه دو گل‌جالیز Orobanche aegyptiaca و Orobanche cernua و سه دمای مختلف محیط 10، 20 و ...

[ 11 ] - بررسی اثر تراکم بر دگرآسیبی گندم رقم نیک‌نژاد و برخی از گونه‌های علف‌های هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار

روش هم‌ارز کده - آگار برای بررسی برهم کنش دگرآسیبی گندم رقم نیک‌نژاد و برخی گونه‌های مشکل‌ساز علف هرز مزارع گندم مورد استفاده قرارگرفت. آزمایش سال 1384 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه بخش تحقیقات علف‌های هرز مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور انجام شد. در این آزمایش، تیمارها شامل رقم نیک‌نژاد در چهار تراکم صفر، هشت، 16 و 24 گیاهچه در بشر شیشه ای 800 میلی لیتری و عل...

[ 13 ] - بررسی اثر آللوپاتیک اندام هوایی گیاه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف هرز سلمک (Chenopodium album L.)

در این تحقیق اثرهای عصاره برگ گیاه دارویی اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) بر کنترل رشد گیاهچه علف هرز سلمک(Chenopodium album L.)بررسی شد. آزمایش با استفاده از طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و 5 سطح آب مقطر و عصاره الکلی اکالیپتوس (0، 5/1، 3، 6 و 9 گرم بر لیتر) اجرا گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر سطوح مختلف عصاره برگ بهاره و زمستانه اکالیپتوس بر طول گیاهچه، درصد جوانه‌زنی، سرعت ...

[ 14 ] - تاثیر دما بر جوانه‌زنی و رویش علف‌های هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C. Koch)

تعیین دماهای آستانه جوانه‌زنی و رویش با انجام آزمایش در دامنه دمایی صفر تا 40 درجه سانتی‌گراد، تبیین پاسخ جوانه‌زنی و رویش به نوسان دمایی و ارزیابی اثرات یخبندان کوتاه مدت و بلندمدت بر توانایی جوانه‌زنی بذور علف‌های‌هرز باریک‌برگ گندم وحشی و جودره جمع‌آوری شده از سطح مزارع گندم دیم در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس معادلات دو قسمتی برازش داده شده دمای پایه، دمای بهینه و بیشینه...

[ 15 ] - اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف گندم زمستانه بر کنترل چاودار (Secale cereale L. ) و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.)

به منظور ارزیابی اثرات بستر بذر کاذب بر کنترل علف‌هرز چاودار آزمایشی طی سال زراعی 93-1392 در قالب طرح اسپلیت پلات فاکتوریل در سه تکرار در شهرکرد اجرا شد.کرت‌ اصلی در سه سطح 1- کشت مرسوم گندم (خشکه کاری)، 2- آبیاری بعد از آماده کردن زمین و کنترل چاودار و سایر علف‌های‌هرز یک ماه پس از آبیاری با علف‌کش عمومی پاراکوات (مقدار 2 لیتر در هکتار از ماده تجارتی) و سپس کاشت گندم و 3- آبیاری بعد از آماده ک...

[ 16 ] - مقایسه کارایی تعدادی از علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز و استولاکتاز سینتاز در کنترل علف هرز یولاف‌وحشی (Avena ludoviciana)

به منظور ارزیابی کارایی تعدادی از علف‌کش‌های ثبت شده در ایران برای کنترل علف هرز یولاف وحشی، دو آزمایش مجزا به صورت گلخانه‌ای، در بخش تحقیقات علف‌های هرز مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در هر آزمایش‌ یک جمعیت یولاف وحشی توسط 10 تیمار علف‌کشی با 12 تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: علف‌کش‌های کلودینافوپ - پروپارژیل 064/0 گرم ما...

[ 17 ] - Effects of applying different herbicides dosages Oxyfluorfen and Trifluralin on morphological, economical and biological yield of garlic (Allium Sativum L.)

The present study evaluated the effects of different dosages herbicides Oxyfluorfen and Trifluralin on crop properties of garlic, including plant height, number of cloves per bulbs as well as economical and biological yield of garlic. In this research, a randomized complete block design, with seven treatments and three replications, along with a control sample (weeding and no weed control), was...

[ 18 ] - The effect of different harvest times of first cutting in perennial alfalfa on percentage of dry weight of weeds and alfalfa in second cutting

This study was conducted in perennial alfalfa farm infected by weeds located at Km 7 Hamadan-Tehran road in the spring of 2014 and 2015 in a randomized complete block design with 11 treatments and 4 replications compared with control to investigate the effects of different harvest times of first cutting on the increase or decrease in percentage of dry weight of weeds and also alfalfa in second ...

[ 19 ] - بررسی تاثیر کود‌های آلی و زیستی در ذرت (Zea mays) و کاربرد ماده افزودنی هیدرومکس در بهینه سازی مصرف علف‌کش نیکوسولفورون

In order to study the effect of adjuvant on nicosulfuron herbicide efficacy improvement in maize weed control under organic fertilizers application, field study was conducted during 2013- 2014 at research field of Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Experiment was arranged in completely randomized design with factorial arrangement of treatments with 16 treatments and three replications. Facto...

[ 20 ] - ارزیابی تاثیر روش های مختلف مدیریت علف‌های‌هرز در سطوح تراکم ذرت بر علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت (Zea mays L.)

به‌منظور ارزیابی تأثیر روش‌های مختلف مدیریت علف‌های‌هرز در سطوح تراکم ذرت بر مدیریت علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت، آزمایشی در سال زراعی 1388، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد تاکستان انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل تراکم ذرت در سه سطح (تراکم توصیه‌شده 16 بوته در متر مربع، 25 و 50 درصد بیشتر از تراکم توصیه‌شده) و مدیریت علف‌های ه...

[ 21 ] - بررسی جنبه‌های زیستی خواب، جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides

در طی سال‏های اخیر، ارشته‏خطایی(Lepyrodiclis holosteoides)  به یکی از مشکل‏ساز‏ترین علف‏های‏هرز پهن‏برگ مزارع گندم و کلزا در مناطق معتدل و سرد‏سیر کشور تبدیل شده است. با توجه به اهمیت زمان سبز‏شدن در میزان موفقیت علف‏های‏هرز در بوم‏نظام‏های زراعی و هم‏چنین اتخاذ راه‏کارهای مدیریتی کارآمد علیه این علف‏هرز مهاجم، مطالعاتی در زمینه برخی جنبه‏های زیستی حاکم بر خواب و جوانه‏زنی بذرهای  این ...