حسن علیزاده

استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

[ 1 ] - ارزیابی تأثیر رطوبت خاک بر زمستان‌گذرانی علف هرز پیزور (Bolboschoenus maritimus) و پیش‌بینی دماهای مهم آن

پیزور از جگن‌های چند‌ساله و پس از سوروف مهمترین علف‌هرز شالیزار است. دو آزمایش گلدانی و آزمایشگاهی به منظور مطالعه برخی ویژگی‌های اکوفیزیولوژیکی این علف‌هرز جهت ارائه راهکاری برای مدیریت آن اجرا شد. در تحقیق نخست تأثیر سطوح رطوبت خاک (6، 12، 24، 34 درصد رطوبت وزنی و شاهد غرقاب دائم) بر زمستان‌گذرانی غده‌های پیزور و رشد آنها در سال بعد و در آزمایش دوم دمای کاردینال جوانه‌زنی آن بررسی گردید. نتای...

[ 2 ] - اثر دما، موقعیت و پوشش بذر بر جوانه‌زنی جمعیت‌های یولاف‌وحشیAvena ludoviciana

یولاف وحشی به دلیل وجود خواب در بذور خود می‌تواند به مدت طولانی در خاک حضور داشته باشد. عواملی از قبیل دما، موقعیت و پوشش بذر قادر به تغییر در جوانه‌زنی بذور می‌باشند. به منظور بررسی نحوۀ پاسخ‌دهی بذور یولاف‌وحشی نسبت به دما، موقعیت و پوستۀ بذر دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه دانشگاه تهران، اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل جایگاه بذر در سنبلچه (دانۀ...

[ 3 ] - مقایسۀ رشد و نمو فنولوژی جمعیت‌های یولاف‌وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu)

بهینه­سازی کنترل یولاف­وحشی در غلات، مستلزم پیش‌بینی دقیق مراحل نموی این علف هرز در طول فصل رشدی است. در این زمینه بررسی­ به‌صورت کرت­های دو بار خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392-1391 در پردیس دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تهران، انجام شد. کرت اصلی شامل پنج تاریخ کاشت (26 مهر، 14 آذر، 30 دی، 24 اسفند و 4 اردیبهشت)، کرت فرعی تیمار رطوبتی (آبیاری و بدون آبیاری) و کرت فرعی فرعی...

[ 4 ] - بررسی ویژگی هایی از زیست‌شناسی و مدیریت شیمیایی علف هرز گندم یونانی (Triticum boeticum Boiss.) در گندمزارها

به منظور شناخت ویژگی‌های زیست‌شناسی (بیولوژی) و بررسی امکان کنترل گندم یونانی (Triticum boeticum Boiss.)، علف‌ هرز در حال گسترش در گندمزارهای غرب کشور، بررسی‌هایی به‌صورت آزمایشگاهی، گلخانه­ای و صحرا­یی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1389 به اجرا در آمد. در بررسی آزمایشگاهی برای تعیین دمای بهینة جوانه­زنی علف‌ هرز گندم یونانی تیمارهای دمایی شامل 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 د...

[ 5 ] - بررسی شکار پس از انتشار بذر چهار گونه از علف‌های هرز در کشتزارهای ذرت

با انجام آزمایش‌های صحرایی، شکار پس از انتشار بذر علف‌های هرز تاج‌خروس (Amaranthusretroflexus)، سلمه‌تره (Chenopodium album)، قیاق (Sorghum halepense) و تاتوره (Daturastramonium) در کشتزارهای ذرت مشهد و چناران، در تابستان و پاییز 1386 و در طی هفت هفتۀ متوالی بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل گونۀ علف هرز، زمان نمونه‌برداری و اس...

[ 6 ] - مطالعۀ بقایای علف‌کش‌ نیکوسولفورون+ریم‌سولوفورون (التیما) مصرف‌شده در مزرعۀ ذرت به‌کمک روش زیست‌سنجی

یکی از مهم‌ترین تأثیرات جانبی محیطی کاربرد علف‌کش‌ها در سیستم‌های تولید محصول، آسیب احتمالی به گیاهان غیر‌هدف، مثل گیاهان کشت‌‌شده در تناوب است. اولتیما از علف‌کش‌های جدید ثبت‌شدۀ خانوادۀ سولفونیل‌اوره است که به‌تازگی برای کنترل علف­های هرز مزارع ذرت در ایران استفاده می‌شود .بقایای این علف‌کش‌‌ می‌تواند در شرایط خاص در خاک، پایداری خود را حتی بیش از یک فصل زراعی حفظ کند. به‌منظور اندازه‌گیری بق...

[ 7 ] - تأثیر روش‌های مدیریت تناوب زراعی و علف‌کش بر پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم

به‌منظور بررسی تأثیر تناوب زراعی و علف‌کش‌ها بر پراکنش علف‌های هرز، مطالعه‌ای در92 مزرعۀ گندم آبی استان کرمانشاه طی سال‌های 1390-91 انجام گرفت. آنالیز چندمتغیره توسط آنالیز کاهشی(RDA)  نشان‌دهندۀ ارتباط ترکیب و فراوانی گونه‌ای جوامع علف‌های هرز با روش‌های مدیریتی اعمال‌شده بود. مؤلفه‌های اول و دوم RDA 57 درصد واریانس پراکنش گونه‌ها را تحت تأثیر تناوب زراعی، 9/74 درصد را تحت تأثیر ترکیب علف‌کش‌ه...

[ 8 ] - تأثیر روش‌های مختلف مدیریت علف‌های ‌هرز و تراکم گیاهی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum L.)

به‌‌منظور تعیین مطلوب‌ترین روش مدیریت علف‌های ‌هرز و تراکم گیاهی در زراعت نخود آبی بهاره، آزمایشی به‌صورت طرح کرت‌های خرد‌شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار در مزرعۀ آموزشی و پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) در سال زراعی 1390-1389 اجرا شد. عامل اصلی شامل مدیریت علف‌های هرز در 9 سطح: 1.تری‌فلورالین پیش‌کاشت، 2. پندیمتالین پیش‌کاشت، 3. وجین کامل (عاری از علف‌ هرز)، ...

[ 9 ] - کارایی علف‌کش جدید متوسولفورون + سولفوسولفورون در کنترل علف‌های هرز گندم

 در استان لرستان استفاده از علف‌کش‌های جدید دو منظوره در کنترل علف‌های هرز گندم در حال گسترش است ولی کارایی بعضی از آن‌ها بعد از مدتی استفاده، کاهش یافته می‌شود. از این رو کارایی علف‌کش دو منظوره جدید متوسولفورون + سولفوسولفورون قبل از استفاده وسیع در سطح استان، در منطقه الشتر، به صورت یک طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در مقایسه با علف‌کش مرسوم کلودینافوپ مورد استفاده در منطقه در سال 89- 88...

[ 10 ] - کارآیی مقادیر کاهش‌یافته علفکش‌ها و تلفیق آن‌ها با مالچ در کنترل علف‌های هرز گوجه‌فرنگی

به منظور بررسی روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز گوجه‌فرنگی، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار، در سال 1387، در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه تهران، کرج، اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد پس‌‌رویشی (در مقدار توصیه‌شده) و پیش‌‌رویشی (مقدار کاهش‌یافتة هر کدام در تلفیق با مالچ) علفکش‌های متریبوزین، ریم‌سولفورون و سولفوسولفورون؛ همچنین، کاربرد پیش‌‌رویشی (در تلفیق با مالچ) و پس‌‌رویشی مخل...

[ 11 ] - بررسی تأثیر روشهای مختلف کاربرد علف کش در کنترل علف های هرز خزانه گل‌ جعفری

به منظور بررسی تأثیر روش کاربرد علف کش های مختلف در کنترل علف های هرز خزانه گل جعفری، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط خرانه، در بهار و تابستان 1386 در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران واقع در شهرستان پاکدشت طراحی و اجرا گردید. تیمارها، شامل کاربرد تریفلورالین به صورت پیش کاشت و بلافاصله آبیاری به میزان دو و سه لیتر در هکتار، تریفلورالین به صورت پیش کاشت...

[ 12 ] - بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فنولوژیکی گل جالیز در پارازیتیسم با بادام رقم مامایی

بیولوژی و فنولوژی گل جالیز روی بادام رقم مامایی در باغ‌های امامیه شهرکرد در سال 1383 مطالعه شد. تعداد 20 درخت از باغ های دارای سابقه آلودگی زیاد به انگل انتخاب و مطالعات مختلف بیولوژیکی و فنولوژیکی روی آنها انجام گرفت. نتایج نشان داد که بادام رقم مامایی برای تکمیل مراحل مختلف فنولوژی خود (از شروع گل دهی تا رسیدگی میوه) نیاز به 5/2120 درجه - روز رشد دارد. براساس دمای پایه 5/9 درجه سانتی گراد، گل...

[ 13 ] - ارزیابی اثرات تیمارهای کنترل علف‌های‌هرز و تراکم بوته بر رشد و عملکرد عدس

در این پژوهش اثر تیمارهای کنترل علف‌های‌هرز و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس و کارایی کنترل علف‌های‌هرز مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به‌صورت طرح کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در کرج در سال 87-1386 انجام شد. عامل اصلی شامل تیمارهای شیمیایی کنترل علف‌های‌هرز که از علف‌کش‌های تریفلورالین به‌علاوه وجین، علف‌کش آلاکلر، تیمار وجین کامل و تیمار شاهد (بدون کنترل) ...

[ 14 ] - مطالعه اثر ترکیب سالیسیلیک اسید با برخی ‌‌علف‌کش‌ها بر فلورسانس کلروفیل a و برخی صفات مورفولوژیکی علف‌هرز سلمه‌تره (Chenopodium album)

فتوسنتز در گیاهان به شدت تحت تاثیر تنش است. یکی از روش‌های ارزیابی تنش­های مختلف همچون اثر تیمار ‌‌علف‌کشی روی فتوسنتز، بررسی فلورسانس کلروفیل a است. استفاده از تنظیم کننده­های رشد گیاهی مانند سالیسیلیک اسید (SA)، یکی از راهکارهای غلبه بر بی­نظمی­های فیزیولوژیکی ایجاد شده در گیاه است. از این رو، به منظور مطالعه اثر ترکیب SA با ‌‌علف‌کش­های بنتازون، بروموکسینیل+ ام­سی­پی­آو توفوردی + ام­سی­پی­آ ...

[ 15 ] - برهمکنش تراکم گیاهی وکود نیتروژن در رقابت گندم با علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) تحت تاثیر غلظت‌های علف‌کش سولفوسولفورون + مت-سولفورون در دو منطقه کرج و قم

به منظور ارزیابی تاثیر تیمارهای مختلف کود نیتروژن، تراکم گندم و مقدار علف‌کش سولفوسولفورون + مت‌سولفورون (توتال) بر پارامترهای رشدی علف‌هرز جودره و عملکرد گندم، آزمایشی در سال 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، واقع در محمدشهر کرج و مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی استان قم به‌صورت اسپلیت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. فاکتورهای آزما...

[ 16 ] - بررسی عوامل و شرایط مختلف محیطی موثر در شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز گل گندم مرهمی (Lam. Centaurea balsamita)

گل گندم مرهمی (Centaurea balsamitaLam.) علف‌هرز یک ساله پاییزه از تیره کاسنی است، که در مزارع غلات پاییزه کشور در حال گسترش است. به منظور بررسی سطوح مختلف پتانسیل اسمزی، شوری، pH، نیترات پتاسیم، جیبرلین و عمق دفن در دمای 20 درجه سانتی‌گراد در شرایط روشنایی ، آزمایشی در سال 1394 در آزمایشگاه علوم علف‌های‌هرز گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. آزمایش در سطوح مختلف پتا...

[ 17 ] - مطالعه قابلیت دسترسی برخی از علف‌کش‌های به کار برده شده در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی گندم بر روی ذرت

این آزمایش به منظور مطالعه اثرات باقیمانده (فراهمی زیستی) برخی علف‌کش‌های رایج مورد استفاده در گندم بر روی گیاه زراعی ذرت (Zea mays L.) کشت شده پس از گندم صورت گرفت. آزمایش در سال زراعی 1390 و تحت شرایط روش­های مختلف خاک­ورزی در مزرعه آموزشی و پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع درکرج اجراء شد. تیمارهای خاک‌ورزی عبارت بودند از: خاک‌ورزی مرسوم، کم خاک‌ورزی و بدون خاک‌ورزی. تیما...

[ 18 ] - مطالعه تفاوت ژنتیکی توده‌های مختلف علف‌هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR

به‌منظور بررسی تفاوت ژنتیکی توده‌های مختلف جودره در ایران، پژوهشی طی سال‌‌های 93-1392 در گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران انجام شد. در این پژوهش 40 توده جمع‌آوری‌شده از سراسر کشور با استفاده از 11 نشانگر SSR مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به‌طور کل نشان داد که تعداد باند‌های چند شکل از 2 تا 14 باند برای هر آغازگر متغیر بود. به‌طور متوسط 7 باند و 6/5 باند چند شکل برای همه آغازگرها حاصل شد....

[ 19 ] - پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی

پیش بینی رویش علف‌های‌هرز از جمله روش‌های کارامدی است که میتواند برای انتخاب زمان بهینه کنترل علف‌های‌هرز در مزرعه مورد استفاده قرار گیرد. بمنظور پیش بینی الگوی رویش دو علف‌‌هرز توق و تاج خروس در ذرت مطالعه ای در دو اقلیم متفاوت کرج و تنکابن انجام شد. آزمون مدلهای مختلف رگرسیونی رایج برای پیش بینی الگوی رویش علف‌های‌هرز، نشانگر دقت بالاتر مدل گامپرتز طی دوسال و در دواقلیم متفاوت بود. با توجه به...

[ 20 ] - پیش‌بینی الگوی سبزشدن جمعیت‌های مختلف یولاف وحشی (Avena ludoviciana)

یولاف وحشی علف‌‌هرز بسیار مهم در غلات دانه ریز می‌باشد. زمانی می‌توان به کنترل مناسب یولاف وحشی دست یافت که درک بهتری از الگوهای سبزشدن آن داشت. جهت بررسی الگوی سبز شدن جمعیت‌های مختلف یولاف‌وحشیAvena ludoviciana  شش جمعیت این علف‌هرز از مناطق مختلف کشور، در آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 92-1391 در مزرعة پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران وا...

[ 21 ] - تاثیر افزودنی‌های مختلف در افزایش کارایی علف‌کش سولفوسولفورون در کنترل علف‌هرز جودره در مزارع گندم

مطالعه‌ای با هدف بررسی کارایی افزودنی‌های مختلف علف‌کش سولفوسولفورون در کنترل علف‌هرز جودره در مزارع گندم کرج، کامیاران و مرودشت در سال‌های 91 و 92 به اجرا درآمد. تیمارها شامل غلظت‌ توصیه شده سولفوسولفورون، با و بدون سولفات‌آمونیوم و روغن ولک، سولفوسولفورون+مت‌سولفورون+ سورفکتانت Tmix، و شاهد بدون کنترل بود. از سولفوسولفورون+ فنیتروتیون نیز بدلیل کنترل همزمان سن گندم و اثر سینرژیستی این حشره‌کش...

[ 22 ] - تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی کرمانشاه پس از یک دهه

مطالعه‌ای جهت ارزیابی تغییرات فلور جوامع علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی استان کرمانشاه، در سال‌های 1381 و 1391 صورت گرفت. 85 مزرعه در 11 شهرستان ارزیابی شد. در سال 1391، فراوانی، تراکم و شاخص غالبیت گونه‌ها، محاسبه شد و سپس با شاخص‌های سال 1381 مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج در سال 1391 نشان داد، در مزارع گندم آبی استان کرمانشاه 112 گونه علف‌هرز وجود دارد که از این میان 18 گونه باریک برگ و 94 گونه په...

[ 23 ] - ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (Abutilon theophrasti)

آزمایش‌های گلخانه‌ای و مزرعه‌ای به منظور بررسی تاثیر روش‌های مختلف قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه مادری بر زیستایی (%)، اندازه (mm2) و وزن صد دانه (گرم) بذور علف‌هرز گاوپنبه (Abutilon theophrasti) انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل سه روش قطع مکانیکی گیاه مادری در مراحل رشدی کپسول‌های بذر پس از گلدهی بود. سه روش‌های قطع مکانیکی شامل: (1) قطع گیاه کامل از سطح خاک و بدون جداسازی کپسول‌ه...

[ 24 ] - بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی شهرستان‌های ساوجبلاغ و شیروان از 1379 تا 1390

به منظور تعیین تغییرات فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی شهرستان‌های ساوجبلاغ و شیروان، نتایج بررسی‌های انجام شده در سال 1379 و 1390 مقایسه شدند. بر اساس نتایج اولین بررسی (1379) در شهرستان ساوجبلاغ، 57 گونه متعلق به 19 خانواده گیاهی و در شهرستان شیروان 28 گونه متعلق به 13 خانواده گیاهی شناسایی شد. در بررسی دوم (1390) در شهرستان ساوجبلاغ، 53 گونه متعلق به 19 خانواده گیاهی و در شهرستان شیروان 53 گ...

[ 25 ] - مدلسازی پاسخ جوانه‌زنی بذر علف‌های‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor) به دما

مدل‌های گوناگونی برای پیش‌بینی پاسخ جوانه‌زنی بذر به دما ارایه شده‌اند که مهمترین و پرکاربردترین آنها مدل زمان گرمایی (یکای گرمایی) است. این مدل اگرچه دارای ویژگی‌های زیست‌شناختی مناسبی برای جوانه‌زنی است ولی بر پایه پیش‌‌فرض‌هایی است که در برخی گونه‌ها (بویژه علف‌های‌هرز) دیده نمی‌شود که برآیند آن پیش‌بینی نادرست جوانه‌زنی است. در این مقاله مدلی بر پایه توزیع آماری ویبول پیشنهاد می‌گردد که نه ...

[ 26 ] - تأثیر برهم‌کنش دزهای علف‌کش و ضریب خسارت سطح برگ در رقابت علف‌های‌هرز توق و تاج خروس با ذرت

ضریب خسارت سطح برگ (λ) یعنی به ازا هر واحد افزایش در سطح برگ چقدر بر توان رقابتی علف هرز افزوده می شود. این پارامتر در بسیاری از مطالعات علیرغم اذعان به تغییرات آن، ثابت درنظر گرفته شده است. هدف این تحقیق، بررسی برهم‌کنش این پارامتر با دزهای علف‌کش است که بعنوان یک عامل خارجی در تعاملات علف هرز-گیاه زراعی وارد می شود. آزمایش مزرعه‌ای طی دوسال بمنظور شناخت تغییرات شاخص‌های مربوط به ذرت، توق و تا...

[ 27 ] - بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388

به منظور ممیزی علم ‌علف‌های‌هرز کشور، مطالعاتی طی سال‌های 89-1388 توسط انجمن علف‌‌های‌هرز ایران انجام شد. بدین منظور اطلاعات از طریق تهیه و ارسال فرم‌ و جستجوی میدانی، جمع‌آوری و بر اساس شاخص‌های مورد نظر پردازش و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تعداد دانشجویان ورودی مقطع کارشناسی ارشد در 6 دانشگاه‌ دولتی و 10 واحد دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب 86 و 443 نفر می‌باشد. همچنین طی دوره ارزشیا...

[ 28 ] - پیش‌بینی الگوی رویش جودره (Hordeum spontaneum): آیا اکوتیپ‌های رویش یافته در اقلیم‌های مختلف ایران از الگوی متفاوت رویش برخوردارند؟

به منظور بررسی الگوی رویش توده های مختلف علف‌هرز جودره (Hordeum spontanum Koch) در گندم، شش توده جودره جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 90-1389 در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج کشت شدند. جمیعت‌های جودره شامل توده‌های تهیه شده از فارس، خوزستان، خراسان‌رضوی، کرمانشاه، تهران و قزوین بودند. رابطه رویش تج...

[ 29 ] - بررسی تأثیر روش مصرف علف‌کش تیوبنکارب در ایجاد عارضه کوتولگی برنج

به منظور بررسی تأثیر روش مصرف و غلظت علف‌کش تیوبنکارب در ایجاد عارضه کوتولگی در شالیزار، این تحقیق در سال‌های زراعی 1386 و 1387 در مزارع آزمایشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل خرد شده در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی زمان مصرف علف‌کش (در دو سطح قبل و بعد از نشاءکاری)، فاکتور فرعی زمان غرقاب (در دو سطح قبل و بعد از مصرف علف‌کش) و...

[ 30 ] - خسارت و فنولوژی مقایسه ایی علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله در مزارع چغندرقند

    به منظور تعیین میزان خسارت علف‌هرز عروسک پشت پرده یک ساله در شهرستان الشتر آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت سری های افزایشی در تراکم های مختلف ( 0، 5/0، 1، 2، 4، 8 و 16 بوته در مترمربع) علف‌هرز، روی ردیف های چغندرقند، در سال زراعی 1386-87  مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم میزان تاثیر این علف‌هرز بر تک بوته های چغندرقند از فاصله صفر تا 125 سانتی متری محاسبه شد. فنولوژی این...

[ 31 ] - بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 1- عملکرد سویا و شاخص‌های رشد تاج‌خروس

آزمایش مزرعه‌ای با هدف بررسی توان رقابتی دو رقم پابلند(کلارک) و پاکوتاه (انترپرایز) سویا با علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط و تاثیر آن بر روی عملکرد دانه سویا و زیست توده تاج‌خروس در سال زراعی 88-87 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به اجرا درآمد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل تراکم تاج خروس در چهار سطح (0،2،4و 8 بوته در متر مربع) و نوع کاشت در سه سطح (کشت ...

[ 32 ] - بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 2- جذب نور و شاخص‌های رشد سویا

آزمایش مزرعه‌ای با هدف بررسی آنالیز رشد، جذب نور و کاهش عملکرد دو رقم پابلند و پاکوتاه سویا با علف‌هرز تاج‌خروس در کشت خالص و مخلوط در سال زراعی 88-87 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به اجرا درآمد.  فاکتورهای مورد مطالعه شامل تراکم تاج خروس در چهار سطح (0، 2، 4 و 8 بوته در متر مربع) و نوع کاشت در سه سطح (کشت ...

[ 33 ] - مطالعه رفع اثرات کاهندگی ناشی از کیفیت آب سمپاشی بر کارائی گلایفوسیت و آمیخته علف کشی توفوردی+ ام‌سی‌پی‌آ در کنترل شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) با استفاده از برخی مواد افزودنی

به منظور بررسی تاثیر مواد افزودنی در کاهش اثرات بازدارنده کاتیون‌ های موجود در آب سمپاشی بر کارایی علف کش‌ها جهت کنترل شیرین بیان، دو آزمایش جداگانه با استفاده از علف‌کش گلایفوسیت و آمیخته علف کشی تو‌فور‌دی+ ام‌سی‌پی‌آ در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1389 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی در هر کدام از آزمایشات مشابه و شامل کاربرد دزهای مختلف علف‌کش به همراه مواد...

[ 34 ] - مقایسه برخی علف‌کش¬ها در ایجاد عارضه کوتولگی در برنج

به منظور بررسی نقش مهمترین علف‌کش‌های انتخابی شالیزار در ایجاد عارضه کوتولگی برنج این آزمایش در سال 1386 در مؤسسه تحقیقات برنج کشور در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی اجرا گردید. بررسی‌های دز-پاسخ با استفاده از علف‌کش‌های تیوبنکارب، بوتاکلر و اکسادیارژیل و برنج رقم هاشمی در پتری‌دیش حاوی آگار و محیط کشت یوشیدا انجام شد. ارزیابی چشمی گیاه‌‌سوزی علف‌کش‌ها نشان داد که علف‌کش تیوبنکارب سبب ایجاد علائم اخ...

[ 35 ] - بررسی مقاومت عرضی به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase در توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) جمع‌آوری شده از خوزستان و امکان کنترل شیمیایی آنها

مقاومت عرضی 13 توده یولاف وحشی(Avena ludoviciana Durieu.) جمع‌آوری شده از استان خوزستان به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز ) (ACCase با استفاده از روش‌های مختلف در سال 89-1388 در بخش تحقیقات علف‌های هرز موسسه تحقیقات گیاه‌هپزشکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آزمایش‌ جداگانه‌ای به منظور تعیین علف‌کش‌های جایگزین برای کنترل توده‌های مقاوم صورت گرفت. آزمایش‌ها شامل: غربال توده ه...

[ 36 ] - تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

بمنظور بررسی تاثیر چند گیاه تله روی کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca) در گیاه گوجه‌فرنگی آزمایشی گلدانی به مدت دو سال (1387 و 1388) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در بخش تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران انجام شد. در سال اول 7 گیاه تله سیر، شبدر برسیم، کنجد، ماش، کتان، پنبه و لوبیا چشم بلبلی در گلدان‌های آلوده به بذر گل جالیز کشت شده و بعد از رسیدن به اواخر د...

[ 37 ] - مدلسازی برهمکنش کود نیتروژن و علف‌کش بر علف‌‌های‌‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) و تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.)

به منظور انتخاب مدل ترکیبی مناسب در توصیف ارتباط بین واکنش به دز علف‌کش نیکوسولفورون و سطوح کودی نیتروژن در پیش‌بینی کنترل علف‌های‌هرز تاتوره و تاج‌خروس ریشه‌قرمز، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل بر پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) در سال 1388 انجام شد. نیتروژن در چهار سطح (0، 90، 180 و 360 کیلوگرم در هکتار کود اوره) و  علف‌کش نیکوسول...

[ 38 ] - بررسی تراکم و غالبیت علف های هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی

به منظور شناسایی و تعیین تراکم و غالبیت علف های هرز مزارع جو در استان آذربایجان شرقی، 80 مزرعه جو در 19 شهرستان استان در سال های 1388-1387 بررسی شد. در مجموع، تعداد 219 گونه علف هرز از 36 خانواده گیاهی در مزارع جو استان شناسایی شد. 107 گونه در بیش از سه شهرستان و 120 گونه در بیش از سه مزرعه از مزارع جو استان حضور داشتند. از نظر تراکم، شهرستان های قره آغاج،‌ مراغه و ملکان به ترتیب با 82/20، 17/2...

[ 39 ] - بهینه سازی میزان پسماند گندم و تراکم آفتابگردان در کنترل علف¬های¬هرز و رشد گیاه زراعی به¬ روش آنالیز پاسخ سطح

در کشاورزی ارگانیک استفاده از پسماند گیاهی همراه با تراکم بالای گیاه زراعی از طریق سرکوب علف‌های‌هرز تأثیر بسزایی در افزایش رشد گیاه دارد. برای به دست آوردن بهترین میزان پسماند گندم و تراکم آفتابگردان آزمایشی در سال زراعی 87-86 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند واقع در امیر آباد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از:...

[ 40 ] - واکنش علف‌های هرز مزارع ذرت به مقادیرکود نیتروژن و دز‌های علف‌کش

به منظور ارزیابی بر همکنش کود نیتروژن و علف‌کش نیکوسولفورون بر علف‌های هرز مزارع ذرت، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال زراعی1387-1386 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل مقادیر مختلف کود نیتروژن (0 ،180 ،270 و 360 کیلوگرم در هکتار) و دز علف‌کش نیکوسولفورون (0 ، 20 ، 40 ،60 و 80 گرم ماده موثر در هکتار) بودند....

[ 41 ] - مدلسازی رقابت توأم توق (Xanthium strumarium) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در سویا

به منظور بررسی جنبه های مختلف رقابت علف‌های هرز توق و تاج خروس در تراکم‌های منفرد و توأم با سویا آزمایش هایی در سال 1386 و 1387درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش تداخل دو گونه توق (در تراکم‌های صفر، 2، 4 و 8 بوته در متر ردیف سویا) و تاج خروس (در تراکم‌های صفر، 4، 8 و12 بوته در متر ردیف سویا) در قال...

[ 42 ] - مدیریت گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) با استفاده از کودهای نیتروژن در گوجه‌فرنگی (‌Lycopersicon esculentum L.)

به منظور بررسی اثر چند نوع کود شیمیایی بر کنترل گل جالیز در گوجه‌فرنگی، پژوهشی در بخش تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران طی سالهای 1387 و 1388 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارها شامل کودهای اوره، نیترات آمونیوم و فسفات آمونیوم هر یک در مقادیر 150 و 300 کیلوگرم در هکتار و سولفات آمونیوم در مقادیر 250 و 500 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج بدست آمده نشان داد که ت...

[ 43 ] - جذب و کارایی جذب نور در ارقام تک شاخه و چند شاخه کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر رقابت تاج خروس ریشه قرمز ((Amaranthus retroflexus L.

به منظور بررسی اثر تداخل علف‌هرز تاج خروس بر قابلیت جذب، مصرف، و میزان نور دریافتی توسط کنجد، در سال1387 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اجرا شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل تراکم‌های مختلف تاج خروس (0 ،2، 4، 8، 16 در مترمربع) و ارقام کنجد (اولتان، ناز تک‌شاخه، ورامین2822 و کرج 1) بودند. نتای...

[ 44 ] - مدلسازی اثر دزهای علف کش در رقابت چندگونه ای علف های هرز در ذرت

طی دو سال آزمایش مزرعه ای، تأثیر دزهای علف کش بر رقابت چندگونه ای علف‌های‌هرز در ذرت بررسی شد. شانزده ترکیب تراکمی، شامل 4 تراکم توق× 4 تراکم تاج خروس و 5 دز علف کش نیکوسولفورون، عامل های مورد مطالعه بودند. مدل هذلولی مستطیلی بیان خوبی از رابطه تراکم دو گونه توق و تاج خروس با عملکرد ذرت ارائه داد. با کمک این مدل ضریب رقابتی علف های هرز در هر دز محاسبه شد و سپس ارتباط ضریب رقابتی گونه ها با دز ع...

[ 45 ] - تأثیر زمان و مقدار مصرف علف‌کش متری‌بوزین بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مهم زراعی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)

به‏منظور بررسی عکس‏العمل ارقام مختلف گندم به مقدار و زمان کاربرد علف‌کش متری‌بوزین، آزمایشی در سال زراعی 85-1384 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور واقع در مشکین‏دشت کرج به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام ‏شد. فاکتور‏های آزمایش شامل سه رقم گندم (رقم شیراز، پیشتاز و لاین M-79-6)، مقدار مصرف علف‌کش متری‌بوزین (صفر، 5/0، 75/0 و 1 کیلو‏گرم در هکتار از ...

[ 46 ] - بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف نی در ایران

نی از علف های هرز چندساله است که وسیع ترین پراکنش را در بین گیاهان گلدار دنیا دارد. 39 جمعیت نی در ایران جمع آوری شد و تنوع  ژنتیکی بین آنها با استفاده از نشانگرهای RAPD  بررسی شد. 16 پرایمر 149 باند تولید کردند که 82% آن یعنی 123 باند، پلی مورفیک بود. ضرایب شباهت ژنتیکی بین جمعیت ها از 44/0تا 84/0 متغیر و متوسط شباهت ژنتیکی 60/0 بود. نتایج آزمایش نشان داد که نشانگرهای RAPD برای بررسی تنوع ژنتی...

[ 47 ] - مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیانات

برای بررسی مقاومت عل ف هرز یولاف وحشی به علفک ش های خانواده آریلوکسی فنوکسی پروپیونا ت ها، دو 1381 در استان های فارس و خوزستان و سه آزمایش گلخان ه ای - آزمایش صحرایی در سال زراعی 82 مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی به اجرا در آمد . در این بررسی، پنج تود ه یولاف وحشی از فارس و چهار توده از خوزستان که از هر استان یکی از تود ه ها حساس به علفکش و بقیه مشکوک به مقاومت بودند بررسی شدند . واکنش تو...

[ 48 ] - اثر خشکی،نمک طعام و پلی اتیلن گلیکول روی پتانسیل آب جوانه های ریزوم شیرین بیان

/2 ،-0/8 ،-0/4 ، در این تحقیق ، تاثیر خشک شدگی و محلول های پلی اتیلن گلایکول و سدیم کلرید هر یک با پتانسیل های 0 در سه آزمایش جداگانه بررسی شد. (Glycyrrhiza glabra) -1/6 مگاپاسکال روی جوانه زنی ریزوم های علف هرز شیرین بیان 0/ 0 گرم بر سانتی متر( و قطور ) وزن مخصوص 41 / 0 تا 4 / در آزمایش خشک شدگی ، ریزوم ها به دو گروه نازک ) وزن مخصوص 00 48 ساعت در برابر هوای معمولی قرار داده شدند. ،24 ،12 ،...

[ 49 ] - برهمکنش غلظت‌های مختلف علف‌کش مزوسولفورون +یودوسولفورون+ دیفلوفنیکان (اُتللو) و رطوبت خاک بر کنترل علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) در گندم

شرایط محیطی از جمله رطوبت خاک، تأثیر بسزایی بر کارایی علف‌کش‌ها دارد. به منظور ارزیابی اثر غلظت‌های علف‌کش اُتللو در شرایط مختلف رطوبت خاک بر علف هرز خردل وحشی و گندم، آزمایش گلخانه ای، به صورت کرت‌های خردشده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. سه سطح رطوبت خاک شامل ظرفیت مزرعه، 75% ظرفیت مزرعه و 50% ظرفیت مزرعه و غل...

[ 50 ] - اثر نور، دما و پوسته بذر بر جوانه‌زنی جمعیت ‌های مختلف یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana)

یولاف وحشی زمستانه، به دلیل دارا بودن خواب در بذرهای خود، قادر است برای مدت‌های طولانی در خاک بماند. مطالعه اثر عوامل مختلف بر رفتار جوانه‌زنی بذر این علف‌هرز، منجر به تنظیم برنامه صحیح کنترل خواهد شد. به منظور بررسی نحوۀ پاسخ بذرهای یولاف‌وحشی زمستانه، دو آزمایش (شرایط نوری و تاریکی) بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دما (3، 5، 10، 15 و دمای مت...

[ 51 ] - Effect of Different Herbicides and Salicylic Acid Treatment on the Photosynthetic Efficiency of Corn Cultivars Using Chlorophyll a Fluorescence Transient Curve Analysis

Photosynthesis is an essential part of the plant function and metabolism and a number of herbicides inhibit certain photosynthetic activities. The aim of this study was to evaluate the effect of some herbicides including Topik, Titos, Equip, Mister, Lumax, Bromicide and Oltima on the photosynthetic efficiency of three corn cultivars (CC-260, 400, 704) in response to salicylic acid (SA) treatmen...

[ 52 ] - تأثیر کاربرد پیش از برداشت علف‌کش بر تولید و ویژگی‌های بذر گندم و علف‌هرز شیرین بیان

سمپاشی پیش از برداشت گندم (Spray-topping) ، روشی برای کاهش تولید بذر، بنیه بذر و جوانه­زنی بذر‌ علف‌های هرزی است که موفق به فرار از روش‌های کنترل شده‌اند و با تولید بذر، باعث افزایش بانک بذر خاک می‌شوند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر سمپاشی پیش از برداشت بر ویژگی‌های بذر گندم و شیرین بیان در مراحل مختلف رشد گندم می‌باشد. به این منظور، آزمایش مزرعه ای در سال 1394، به صورت کرت‌های دوبار خرد شده و...

[ 53 ] - پاسخ عملکرد ذرت (Zea mays L.) به سطوح مختلف کود نیتروژن در تراکم‌های مختلف علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (Physalis divaricata L.)

به منظور بررسی اثر رقابت علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (Physalis divaricata L.) بر عملکرد ذرت با کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژن، آزمایشی در سال 1396، در ایستگاه‌های تحقیقاتی ماهیدشت کرمانشاه، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل سه سطح نیتروژن خالص (50، 100 و 150 درصد توصیه شده)، براساس آزمایش خاک و  تراکم ع...

[ 54 ] - اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays)

به منظور ارزیابی کارایی مقادیر مختلف مخلوط علف­کش نیکوسولفورون و بروموکسینیل+ام­سی­پی­ای در زمان­های مختلف کاربرد در کنترل علف­های­هرز ذرت (Zea mays) در سال 1396 در منطقه کرج، آزمایشی به‌صورت کرت­های خرد شده (اسپلیت پلات) با سه تکرار انجام شد. کرت­های اصلی شامل چهار زمان­ کاربرد (مراحل رشدی مختلف ذرت: دو تا سه، سه تا چهار، چهار تا شش و شش تا هشت برگی) و کرت­های فرعی شامل دزهای 0، 25، 5...

[ 55 ] - شناسایی علف‌های هرز ذرت مبتنی بر تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی

علف های هرز به صورت لکه ای در مزرعه سبز می شوند. سمپاشی لکه ای علف های هرز موجب کاهش مصرف علف کش ها، هزینه و آلودگی محیط زیست می گردد. فن آوریِ بینایی ماشین که در سمپاشی لکه ای به کار می‌رود، نیازمند تصویر و پردازش آن به منظور اتخاذ تصمیمات کنترلی است. شناسایی درست علف های هرز و طبقه بندی آنها، کلید اتخاذ تصمیمات کنترلی و اجرای عملیات سمپاشی است. در این تحقیق روشی مبتنی بر ترکیب پردازش تصویر برا...

[ 56 ] - بوم شناسی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز خارلته (Cirsium arvense L)

خارلته (Cirsium arvensis) یکی از مهمترین علف­های هرز مسأله­ساز دنیا و از معضلات مزرعه، باغات، مراتع و چراگاه­ها است. شناخت اکولوژی جوانه‌زنی این علف‌هرز، به توسعه برنامه‌های کنترل آن کمک خواهد کرد. به­منظور بررسی خصوصیات جوانه‌زنی خارلته، آزمایشی تحت شرایط محیطی نور و تاریکی، شوری در چهار سطح (صفر،4-، 8-، 12- بار) با محلول NaCl و خشکی در چهار سطح (صفر، 4-، 8- و 12- بار) با محلول PEG در...

[ 57 ] - بررسی تاثیر تاریخ کاشت و مالچ پوششی بر کارایی علفکش ها در کنترل علفهای هرز عدس

آزمایش ارزیابی تاثیر تاریخ کاشت و مالچ پوششی بر جمعیت علفهای هرز بصورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. کرت های آزمایش شامل تاریخ کاشت پاییزه، بهاره (کرت اصلی)، مالچ پوششی چاودار، جو و شاهد (کرت فرعی) و علفکش (تری فلورالین، پیریدیت، ایمازاتاپیر (کرت فرعی فرعی) بود. گونه های بی تی راخ (Galium aparine)، تاج خروس (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chen...

نویسندگان همکار

Hamid Rahimian Mashhadi 29  

مصطفی اویسی 15  

حمید رحیمیان 4  

محمدعلی باغستانی 4  

بیژن یعقوبی 3  

سمیه فروزش 3  

اسکندر زند 3  

مصطفی اویسی 2  

محمد فرهنگ فر 2  

ایرج نصرتی 2  

معصومه خجسته فر 1  

زهرا فرخی 1  

سیروان بابایی 1  

مالک یزدانی 1  

محمد انتصاری 1  

حمید رحیمیان مشهدی 1  

شهرزاد نوروزی 1  

خلیل طالبی جهرمی 1  

سعید شهبازی 1  

مهدی مین باشی 1  

مژگان ویسی 1  

ناصر مجنون حسینی 1  

یوسف غلام پور شمامی 1  

جمشید نظری عالم 1  

مجید جوادی 1  

حسین مقدم 1  

سید شهرام شفیعی 1  

علیرضا یوسفی 1  

ابراهیم رئیس محمدی 1  

محمد علی باغستانی میبدی 1  

مصطفی عرب 1  

سهیلا پورحیدر غفاربی 1  

سیروس حسن نژاد 1  

صبا یزدانی پور 1  

صحبت بهرامی نژاد 1  

ستار جاوید 1  

فرشید نورالوندی 1  

محمدرضا جهانسوز 1  

سهیلا محمدی 1  

محمدرضا نقوی 1  

سمیه فروزش 1  

محمدرضا نقوی 1  

مژگان ویسی 1  

رضا توکل افشاری 1  

فرناز کردبچه 1  

ندا پاسبان زیارت 1  

اسکندر زند 1  

جاوید قرخلو 1  

فریبا میقانی 1  

منصور منتظری 1  

مهدی راستگو 1  

پرویز شیمی 1  

حسن پورعلی مغانلو 1  

محمدامین قسام 1  

محمدعلی باغستانی 1  

سعیده بلاغی 1  

Sirous Hassannejad 1  

محمد اسکندری شهرکی 1  

پیمان ثابتی 1  

بهناز پورمراد کلیبر 1  

عبدالحسین دشتی 1  

آرش مامدی 1  

احسان دادخواهی 1  

شفق علی نژاد 1