محمد رضا نقوی

استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

[ 1 ] - بررسی نحوۀ توارث زمان گلدهی در کاهو (Lactuca sativa L.) با استفاده از روش تجزیۀ میانگین نسل‌ها

یکی از اثرگذاری‌های تغییر اقلیم و گرم شدن هوا، بر تولید سبزی‌های برگی، گلدهی زودهنگام (بولتینگ) است. به‌منظور بررسی نحوۀ توارث این پدیده و زمان گلدهی، چهار رگه (لاین) از توده‌های محلی کاهو شامل شیرازی (دو رگه)، زیره‌ای و سیاه با زمان گلدهی متفاوت، تلاقی و نسل‌های F1، F2، BC1p1 و BC1p2  به دست آمد. نشاهای هر تلاقی در دو آزمایش جداگانه و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار کشت و صفات زما...

[ 2 ] - بررسی تنوع DNA کلروپلاستی و روابط فیلوژنتیکی میان 28 گونه درمنه ایران

34 گونه از جنس درمنه در ایران گزارش شده است که از لحاظ پراکنش، تراکم و پوشش مهم‏ترین جنس‏های گیاهی در کشور محسوب می‏شوند. از آنجا که هنوز ‏سیستم کلی و جامعی برای طبقه‏بندی و فیلوژنی آن ارائه نشده است، ‏در این پژوهش سعی شد تا با بررسی تنوع کلروپلاستی و روابط فیلوژنتیکی گونه‏های درمنه و مقایسۀ آن‏ها با گونه‏های دیگر موجود در جهان، مسیر تکاملی آن‏ها شناسایی و قرابت ژنتیکی آن‏ها مشخص شود تا از این ...

[ 3 ] - اثر الیسیتور زیستی و نانوالیسیتور بر افزایش تولید برخی آلکالوئیدها در گیاه خشخاش L. Papaver somniferum

به‌منظور افزایش و بهبود تولید انواع آلکالوئیدهای ارزشمند بنزوفنانتریدین در گیاه خشخاش، مهندسی‏های متابولیت فراوانی انجام شده است که یکی از آن‏ها استفاده از الیسیتورهاست که با تحریک سیگنال‏های سلولی موجب سنتز متابولیت‏های ثانویه در گیاهان یا کشت سلولی آن‏ها می‏شوند. در این مطالعه با توجه به اهمیت ویژة خشخاش در صنعت داروسازی به‌منزلة تنها منبع تجاری تولید آلکالوئیدهای مورفین و سنگوئینارین و مشکل‏...

[ 4 ] - تغییرات اسانس سرشاخه‌های گیاه Artemisia annua L. در مراحل مختلف رشد

گیاه .Artemisia annua L، گیاهی یک‌ساله، دارویی و آروماتیک است که در آسیا، اروپا و شمال آمریکا گسترش فراوان و در ایران نیز در مناطق شمالی پراکنش وسیعی دارد. در این پژوهش تغییرات کمّی و کیفی اسانس سرشاخۀ گیاه A.annua در مراحل مختلف رشد شامل مراحل رویشی، ابتدای گل‌دهی، و گل‌دهی کامل بررسی شد. سرشاخۀ خشک‌شده در سایه با روش تقطیر با آب با استفاده از دستگاه کلونجر اسانس‏گیری شد. اسانس‏های حاصل به وسیل...

[ 5 ] - تاثیر ارتفاع و تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر آنغوزه تلخ (Ferula assa-foetida L.)

آنغوزه تلخ (.Ferula assa-foetida L) گیاهی وحشی، متعلق به تیره چتریان است. این تحقیق به منظور تعیین نوع خواب در بذر این گیاه و تعیین بهترین تیمار جهت جوانه زنی سریع آن انجام گرفت. بدین منظور 12 تیمار شامل اسید جیبرلیک 500، 1000 و 1500 پی پی ام، نیترات پتاسیم 1/0، 2/0 و 3/0 مولار، آبشویی، 24، 48 و 72 ساعت، حذف پوسته بذر (بذور یکساله و تازه برداشت شده) و بذور تازه برداشت شده با پوسته به همراه شاهد...

[ 6 ] - بررسی تاثیر برخی هورمونها بر روی افزایش تولید آرتمیزین در گیاه درمنه Artemisia annua

آرتمیزینین یک سزکوئی ترپن لاکتون است که توسـط گیاه Artemisia annua تولیــد می شود و در حال حاضر موثرترین دارو علیه بیماری مالاریا می باشد. این ترکیب به همراه مشتقاتش در درمان بیماری های هپاتیت B و سرطان های مختلف نیز کاربرد دارد. با وجودی که سنتز شیمیایی آن امکان پذیر است ولی به دلیل ساختار پیچیده و عملکرد پایین آن از لحاظ اقتصادی مناسب نمی باشد. از آنجایی که این گیاه به عنوان تنها منبع تجاری ت...

[ 7 ] - ارزیابی مولکولی و مورفولوژیکی والدین و نتاج برتر حاصل از تلاقی انگورهای دانه‌دار و بیدانه به منظور تعیین رابطه والدین ـ نتاج

انگور از مهمترین محصولات باغبانی جهان و ایران است. از قرن گذشته تا کنون تلاش‌های زیادی جهت اصلاح انگور انجام شد. در ایران تحقیق به منظور اصلاح انگور برای مصارف تازه‌خوری و کشمشی از سال 1375 شروع شده است. بدین منظور ارقام عسکری، یاقوتی، بیدانه سفید و بیدانه قرمز به عنوان والدهای پدری و ارقام موسکات هامبورگ، قزل‌اوزوم، دیزماری، رجبی‌سفید، علی‌بابا، الحقی‌قرمز و تبرزه به عنوان والدهای مادری انتخاب...

[ 8 ] - توارث‌پذیری آلل خودسازگاری(Sf) در نتاج بادام با استفاده از روش PCR

اصلاح بادام به منظور دست یابی به ارقام خودسازگار از مهم‌ترین اهداف اصلاحی است و در این راستا تشخیص زود هنگام ژنوتیپ‌های خودسازگار به دلیل صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها اهمیت بسزایی دارد. برای تشخیص ژنوتیپ‌های خودسازگار از خودناسازگار روش‌های مختلفی اعم از کلاسیک و ملکولی وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از روش PCRو پرایمرهای اختصاصی ژنوتیپ‌های نتاج بدست‌آمده تعیین گردیدند. خودناسازگاری در بادا...

[ 9 ] - ارزیابی محتوای اسانس موجود در برگ چهار گونه آلیوم (Allium sp.) از زیرجنس و بخش Allium

جنس آلیوم با بیش از 850 گونه، دربرگیرنده 121 گونه ایرانی می‌باشد. با وجود مصرف بالای برگ آلیوم در ایران تاکنون در خصوص ارزیابی محتوای اسانس برگ آنها در شرایط زراعی تحقیق قابل توجهی صورت نگرفته است. در این تحقیق محتوای اسانس برگ چهار گونه آلیوم مربوط به زیرجنس و بخش Allium با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرام متصل به طیف سنج جرمی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که برگ‌های تازه گونه‌های مورد مطالعه آل...

[ 10 ] - شناسایی miRNA ها و ژن های هدف مرتبط با آنها در گیاه خشخاش ( Papaver somniferum)

miRNA ها یک رده از RNA های تنظیم کننده کوچک درون هسته ای و غیرکدکننده پروتئینی که متشکل از حدود 17-22 نوکلئوتید می باشند. miRNA ها بیان ژن را پس از رونویسی از طریق تجزیه mRNA یا مهار ترجمه انها کنترل کرده و نقش های متنوعی را در فرایند های بیولوژیکی و متابولیکی در گیاهان و جانوران بازی می کنند. روش های متعددی برای شناسایی miRNA ها موجود می باشد که یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین انها ، روش شناس...

[ 11 ] - تأثیر نانو محرک‌ها بر تولید و بیان ژن‌های دخیل در زیست‌ساخت آلکالوئیدها در دروایۀ شقایق شرقیPapaver orientale L.

کشت بافت منبع بالقوه‌ای در جهت تولید متابولیت‌های ثانویه است. محرک (الیسیتور)ها نقش مهمی در القای سامانۀ دفاعی گیاهان و تولید متابولیت‌های ثانویه ایفا می‌کنند. الکالوئیدها گروهی از متابولیت‌های ثانویه و با ارزش اقتصادی هستند که استفاده از آن‌ها توسط انسان به عصر باستان باز می‌گردد. بسیاری از گونه‌های Papaver توانایی تولید آلکالوئیدهایی مانند پاپاورین، نوسکاپین، مورفین و کدئین را دارند. در این پ...

[ 12 ] - بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد دانه و زیست‌تودۀ نژادگان‌های عدس (Lens culinaris)

برای تعیین تنوع ژنتیکی صفات و درک روابط همبستگی بین هفت صفت کمی عدس به‌منظور یافتن نژادگانی (ژنوتیپ هایی)‌ با ظرفیت عملکرد بالا، 760 نژادگان (نمونۀ) موجود در کلکسیون عدس طرح حبوبات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)، در سال زراعی 93-1392 ارزیابی شدند. فراسنجه (پارامترهای) آماری صفات در جامعه اصلی شامل میانگین، واریانس، انحراف معیار، کمینه و بیشینه و دامنۀ تغییرات محاسبه شد. صفات مو...

[ 13 ] - مقایسۀ سطح تظاهر ژن‌های مؤثر در زیست‌ساخت آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین با عامل‌های رونویسی WRKY و bZIP در مراحل مختلف نموی گیاه خشخاش افیونی

در این پژوهش ارتباط میان میزان رونویسی دو عامل رونویسی فرضی (WRKY و bZIP) و ژن­های TYDC، BBE، SAT، COR، T6ODM، CODM، SODM، DBOX، NOS دخیل در زیست‌ساخت (بیوسنتز) آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین در گیاه خشخاش افیونی (Papaver somniferum) بررسی شد. نمونه‌برداری از گیاهان در پنج مرحلۀ نموی شامل وردمانی (رزت)، ظهور جوانۀ گل، جوانۀ پاندولی، گلدهی و تیغ‌زنی بالغ انجام شد. قسمت­های مورد بررسی شامل ریشه...

[ 14 ] - بررسی تغییرپذیری برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک کلزا (Brassica napus L.) تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری

در این بررسی واکنش 9 ژنوتیپ کلزا (Brassica napus L.) به سطوح مختلف آبیاری (50 ، 70 و100درصد ظرفیت زراعی) در مراحل اولیۀ رشد گیاهچه‌ها ارزیابی شدند. آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر پایۀ بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در تابستان 1392 در گلخانه‌های تحقیقاتی دانشگاه ارومیه اجرا شد. برخی صفات فیزیولوژیکی شامل محتوای نسبی آب، هدایت روزنه‌ای، تعرق، نورساخت (فتوسنتز)، کارایی مصرف آب، وزن تر و خشک اندام ...

[ 15 ] - شناسایی و ارزیابی الگوی بیان ژن‌های دخیل در مسیر‌های سیگنال‌دهی در آجیلوپس (Aegilops tauschii) تحت تنش شوری

شور شدن زمین­های کشاورزی یکی از مهم‌ترین عامل‌های محدودکنندۀ تولیدات کشاورزی و تهدیدکنندۀ امنیت غذایی در کشورهای جهان به­شمار می‌آید. فعال شدن مسیرهای سیگنالی نخستین رخداد در شناسایی تنش­های محیطی برای گیاهان به­شمار می‌آید. شناسایی اجزای شبکۀ سیگنالی در پاسخ به تنش شوری با استفاده از روش RNA Seq در گیاه آجیلوپس به‌عنوان منشأ ژنگان (ژنوم) DD در گندم، اهمیت زیادی دارد. توالی­یابی RNA به همراه اس...

[ 16 ] - بررسی سطح بیان ژن‌های fds، hdr و idi در اندام‌های هوایی گیاه Artemisia diffusaو ارتباط آن‌ها با میزان برخی از ترپنوئیدهای تولیدی

به دلیل اهمیت ترکیبات ترپنی در زندگی انسان، بررسی رابطة بین آن‌ها و ژن‌های دخیل ضروری است. این ضرورت از نظر کشف ژن‌های مهم در تولید این مواد است. در میان گیاهان حاوی ترپن، جنس آرتمیزیا اهمیت زیادی دارد. در این بررسی، ژن‌های fds و hdr و idiدر سه بافت برگ، گل و غنچه از گیاه  Artemisiadiffusaارزیابی شدند. این بررسی با استفاده از مقایسة داده‌های حاصل از PCR در زمان واقعی ژن‌ها با داده‌های حاصل از G...

[ 17 ] - بیان موقت عامل‌های رونویسی دو خانوادة WRKY و MYB و دو آنزیم DBR2 و OPR3 در دو کموتایپ Artemisia annua (آنامد و وحشی ایرانی) به‌منظور افزایش تولید پیش‌مادة آرتمیزینین

بیان موقت در بافت برگ با ناقل­های دوتایی روش سریعی برای تولید پروتئین در گیاهان است. عامل‌های رونویسی باعث تغییر بیان همزمان چند ژن می­شوند. به همین دلیل می‌توان از آنها برای اصلاح صفات کمی مانند سوخت‌وسازگر (متابولیت)های ثانویه که با چند ژن کنترل می‌شوند، استفاده کرد. گیاه Artemisia annua گیاهی یک‌ساله، بومی آسیا و به احتمال بسیار زیاد چین است و یکی از مهم‌ترین سوخت‌وسازگر­های دارویی یعنی ترکی...

[ 18 ] - تأثیر تنش شوری بر صفات ریخت‌شناسی و فیزیولوژیک جمعیت رگه‌های نوترکیب جو حاصل از تلاقی ایگری × آریگاشار

به‌منظور بررسی صفات ریخت‌شناسی (مورفولوژیک) و فیزیولوژیک مؤثر در مقاومت به شوری و ارتباط آنها با عملکرد دانه و نیز شاخص‌های تحمل و حساسیت به شوری در جو، 169 رگه (لاین) نوترکیب حاصل از تلاقی ایگری × آریگاشار، درقالب طرح آلفا لاتیس با دو تکرار به مدت دو سال (1390-1392) در ایستگاه  بیرجند در دو شرایط تنش شوری آب و خاک ( EC آب 10 و خاک 12 دسی زیمنس بر متر) و بدون تنش شوری مورد ارزیابی قرارگرفتند.  ...

[ 19 ] - ارزیابی اثر تنش شوری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات زراعی در لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم

به‌منظور بررسی اثر تنش شوری بر روابط برخی از صفات مورفولوژیک با عملکرد و اجزای عملکرد 167 لینه اینبرد و والدین آنها یعنی Babaxو Seri 82، آزمایشی در سال زراعی 1390-91 در قالب طرح آلفا لاتیس با دو تکرار تحت دو شرایط نرمال و شوری اجرا شد. ضرایب همبستگی سادۀ بین صفات، نشان داد از میان تمامی صفات مورد آزمایش، عملکرد بیولوژیک بیشترین همبستگی (**91/0r=) را با عملکرد دانه در شرایط نرمال داشت. در شرایط ...

[ 20 ] - شناسایی آلل‌های زیرواحدهای سبک گلوتنین در ژنوم D گندم نان و خویشاوندان وحشی

در این پژوهش به‌منظور شناسایی زیرواحدهای سبک گلوتنین (LMW-GS) از ژنوم D، 110 نمونه از گونه‌های گیاهی گندم نان،Aegilops crassa ، Ae. cylindrica و Ae. tauschii. ارزیابی شد. در مجموع با توجه به نتایج آنالیز ژل‌های SDS-PAGE چهار آلل شناسایی شد. آلل a با فراوانی 45 درصد دارای بیشترین فراوانی و پس از آن آلل‌های b، c و d به‌ترتیب دارای فراوانی‌های 1/38 ، 8/11 و 1/9 درصد بودند. در گونة Ae. crassa، آلل‌...

[ 21 ] - مکان‌یابی QTLهای کنترل‌کنندۀ یون‌های سدیم و پتاسیم در ریشه و اندام هوایی گندم تحت شرایط نرمال و تنش شوری

مشخص شده است که خروج یون سدیم و نسبت K+/Na+ بیشتر در گندم با تحمل به شوری ارتباط دارد، بنابراین به‌منظور شناسایی QTLهای دارای تأثیرات افزایشی برای مقدار یون‌های سدیم و پتاسیم در ریشه و اندام هوایی گندم، 319 لاین نوترکیب خالص (RIL F7) گندم نان، حاصل از تلاقی رقم روشن (متحمل به شوری) و رقم فلات (حساس به شوری)، به همراه والدین و دو شاهد (ارگ، مغان 3) در قالب دو طرح مجزا (تنش و نرمال) به‌صورت بلوک ...

[ 22 ] - بررسی مولکولی زیرواحدهای سنگین گلوتنین در Tritcium boeoticum و Aegilops tauschii ایران و کشورهای همسایه

تنوع زیرواحدهای گلوتنین سنگین (HMW-GS) در مکان‌های ژنی Glu-1در 19 ژنوتیپ گندم دیپلوئید وحشی تریتیکوم بوئتیکوم و 36 ژنوتیپ گندم دیپلوئید وحشی آژیلوپس تائوشی موجود در بانک ژن دانشکدۀ کشاورزی کرج دانشگاه تهران با استفاده از روش SDS-PAGE بررسی شد. کلیۀ ژنوتیپ‌ها دیپلوئید وحشی تریتیکوم بوئتیکوم بررسی‌شده در این تحقیق زیرواحد *2 را در مکان ژنی  GluA1خود نشان دادند. در بررسی ژنوتیپ‌های آژیلوپس تائوشی ...

[ 23 ] - شناسایی قطعات کروموزومی 1RS چاودار در جنس Aegilops با استفاده از نشانگر مولکولی اختصاصی DNA

چاودار به عنوان یک منبع ژنتیکی خارجی توسط اصلاح گرها به وفور در افزایش تنوع ژنتیکی گندم استفاده شده است، و کروموزوم 1R و بخصوص بازوی کوتاه آن 1RS به فراوانی به ژنوم گندم انتقال داده شده است. در مطالعات 1RS و انتخاب موثر از تکنیک‌های سیتوژنتیکی، بیوشیمیایی و نشانگرهای DNA استفاده می‌شود. در این مطالعه وجود قطعات کروموزومی چاودار در بعضی از گونه‌های خانواده گندمیان با استفاده از یک جفت آغازگر اخت...

[ 24 ] - بررسی ارتباط فیلوژنتیکی نواحی اینترونی و اگزونی ژن ACC، در گونه‌های مختلف جو بومی ایران

جنس جو متعلق به طایفه Triticeae از خانواده گندمیان تک‌لپه، است. ژن تک کپی پلاستیدی استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز، آنزیمی اساسی در سنتز اسیدهای چرب در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها می‌سازد و اهمیت این آنزیم در شروع واکنش سنتز اسیدهای چرب می‌باشد. این ژن از توانایی بالایی، جهت تجزیه‌های فیلوژنتیکی، تکاملی و سیستماتیکی گراس‌ها برخوردار می‌باشد. در این آزمایش، برای اولین بار، رابطه فیلوژنتیکی هشت گونه و ...

[ 25 ] - تنظیم بیان ژن کلیدی ADS در مسیر بیوسنتز آرتمیزینین در ژنوتیپ های گونه Artemisia annua ایران

بیماری مالاریا به وسیلة تک یاخته Plasmodium falsiparum ایجاد می‌شود. عامل بیماری به سلول‌های قرمز خون حمله کرده و آنها را تخریب می‌کند. امروزه مالاریا در بیش از یکصد کشور دنیا گزارش شده است. آرتمیزینین سسکوئی ترپنی است که از طریق دو مسیر ایزوپرنوید و موالونات در گیاه A. annua ساخته می‌شود. آرتمیزینین اکنون به عنوان یک داروی بسیار مؤثر و جدید کاربرد فراوانی پیدا کرده است. در این تحقیق شش ژنوتیپ ...

[ 26 ] - شناسایی پروتئین‌های دارای جرم مولکولی بالا در Aegilops crassa بومی ایران

در این تحقیق تعداد 120 نمونه Aegilops crassa (با ژنوم MMDD) بومی ایران از نظر پروتئین‌های گلوتنین با وزن مولکولی بالا مورد بررسی قرار گرفتند. پس از ارزیابی نوارهای باندی از بین متنوع‌ترین نوارها، 17 الگوی باندی انتخاب و جهت تعیین نوع پروتئین آنها از روش اسپکترومتری جرمی استفاده گردید. از بین 17 باند تنها 6 باند با احتمال بالا شناسایی گردیدند. از باندهای شناسایی شده 2 باند با باندهای موجود در Ae...

[ 27 ] - ارزیابی ژرم‌پلاسم گندم در مقابل تنش شوری

برای اصلاح تحمل شوری گندم از طریق شناسائی و انتقال ژن‌های تحمل شوری به ارقام سازگار، تنوع بین واریته‌ای کافی نیست و غربال‌سازی ژرم‌پلاسم گندم ضروری است. به-منظور ارزیابی ژرم‌پلاسم گندم، 34 نمونه مختلف از چهار گونه از ژرم‌پلاسم گندم شامل: نمونه‌های هگزاپلوئید (AABBDD)، تتراپلوئید (AABB)، دیپلوئید (DD) و دیپلوئید با ژنوم (AA) که از مناطق مختلف ایران جمع‌آوری شده بودند، در دو محیط بدون شوری و با ت...

[ 28 ] - بررسی الگوی بیان ژن‌های MYB در گندم (Triticum aestivum L.) تحت دو تنش کوتاه مدت شوری و سرما با استفاده از راهکار RT-PCR کمی

رشد گیاهان به شدت تحت تأثیر تنشهای محیطی چون، خشکی، شوری زیاد، درجه حرارت کم یا زیاد قرار می‌گیرد و بر این اساس شناسایی ژن‌هایی که در انطباق یا تحمل تنش نقش دارند و به‌خصوص ژنهای تنظیم‌گر، بسیار ضروری است. پروتئین‌های MYB یک خانواده بزرگ از عوامل رونویسی هستند که از اهمیت خاصی در تنظیم فرآیندهای نموی و پاسخ‌های دفاعی در گیاهان برخوردارند. مشخصه اصلی اعضای این خانواده، وجود یک دامین اتصال به DNA...

[ 29 ] - شناسایی سیتوتیپ‌های گندم نیا Aegilops crassa از ایران و تعیین صفات ریختی متمایزکننده آنها

به منظور شناسایی سطح پلوئیدی جمعیت‎های آژیلوپس کراسای (A. crassa) بومی ایران، 67 نمونه جمع‎آوری شده از نقاط مختلف ایران با دو روش فلوسایتومتری و سیتوژنتیکی مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس مقایسه نسبت شدت فلورسنس نمونه‎های آژیلوپس کراسا با آژیلوپس تائوشی (به عنوان شاهد) دو سیتوتیپ تتراپلوئید و هگزاپلوئید در نمونه‎های بومی ایران شناسایی شد. مطالعات سیتوژنتیکی با نتایج فلوسیتومتری وجود دو سیتوتیپ ...

[ 30 ] - بررسی و مقایسه گونه‌های مختلف جوهای بومی ایران از نظر میزان کلروفیل، کاروتنوئید، پروتئین و آنزیم

به منظور بررسی و مقایسه میزان کلروفیل، کاروتنوئید، پروتئین و آنزیم در گونه‌های مختلف جو، آزمایشی تحت شرایط گلخانه، با 3 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی، در سال 1387 در گلخانه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران اجرا شد. مواد گیاهی در این آزمایش شامل 49 ژنوتیپ جو بومی ایران از 5 گونه شامل H. vulgare، H. spontaneum، H. marinum، H. murinum، H. bulbosume بود. گونه‌ها و ژنوتیپ‌های داخل گونه‌ها ...

[ 31 ] - ارزیابی تنوع فنوتیپی اکوتیپ‌های یونجه ‌ (Medicago sativa)ایران

در این مطالعه 81 اکوتیپ یونجه نواحی مختلف ایران از لحاظ صفات فنوتیپی مورد ارزیابی قرار گرفت. تنوع بالایی بین اکوتیپ‌ها در صفات مورد ارزیابی مشاهده گردید. نتایج ضرایب همبستگی میان صفات نشان داد که نقش ساقه در عملکرد علوفه یونجه مهم‌تر از برگ می‌باشد. همچنین نسبت برگ به ساقه و عملکرد علوفه تر همبستگی معنی‌دار و منفی داشت، بنابراین موثرترین جزء روی کمیت علوفه، ارتفاع بوته و وزن ساقه است. بر اساس ن...

[ 32 ] - نقشه‌یابی نواحی ژنومی مرتبط با کیفیت علوفة جو تحت شرایط تنش خشکی

علی رغم اهمیت کیفیت علوفه در نمود حیوان، در برنامه‌های اصلاحی جو کیفیت علوفة آن به عنوان معیار انتخاب مورد استفاده قرار نگرفته است. به منظور نقشه‌یابی نواحی ژنومی مؤثر در کیفیت علوفة جو، دو آزمایش در سال 1386 با 72 لاین هاپلوئید مضاعف جو به همراه والدین آنها (استپتو و مورکس)، در مزارع تحقیقاتی دانشکدة علوم زراعی و دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبی...

[ 33 ] - بررسی تنوع زیر واحدهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا (HMW-GS) در نمونه‌های Aegilops crassa بومی ایران

در این تحقیق تنوع زیرواحدهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا (HMW-GS) در 120 نمونه Aegilops crassa با دو نوع ژنوم تتراپلوئید (2n=4x=28) و هگزا پلوئید (2n=6x=42) با روش SDS-PAGE مورد مطالعه قرار گرفت. الگوی نواربندی متفاوتی بین نمونه‌های تتراپلوئید و هگزاپلوئید و همچنین داخل سطوح پلوئیدی برای زیرواحدهای گلوتنین مشاهده شد. یازده واریانت آللی مختلف در مکان ژنی Glu- Dcr1 مشاهده شد. حداکثر فراوانی نسبی م...

[ 34 ] - بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های گندم دوروم (Triticum turgidum) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

در این تحقیق تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گندم دوروم (Triticum turgidum ssp. durum) با استفاده از توالی های ساده تکراری (ریزماهواره‌ها) ارزیابی شد. یکصد و چهل ژنوتیپ متعلق به مناطق مختلف (10 کشور) با 48 جفت نشانگر ریزماهواره (با پوشش یکنواخت ژنوم) مورد بررسی قرار گرفتند و از این تعداد، 37 جفت نشانگر چند شکلی نشان دادند. در مجموع از 37 جفت نشانگر، 245 آلل چند شکل متفاوت، در دامنه ای بین 2 تا 17 آلل و ب...

[ 35 ] - بهینه سازی شرایط محیطی تولید بیوپلیمر کفیران توسط Lactobacillus kefiranofaciens با استفاده از روش سطح پاسخ

ت تولید بیو­پلیمر توسط انواع میکروارگانیسم­ها بمنظور کاربردهای مهم صنعتی در سال­های اخیر مورد توجه بوده است. باکتری Lactobacillus kefiranofaciens تولید کننده­ی اگزو پلی ساکارید موجود در دانک­های کفیر با نام کفیران می‌باشد. هدف از این مطالعه بهینه­یابی شرایط محیطی تولید پلی ساکارید کفیران در یک محیط سنتزی بر پایه­ی آب پنیر با استفاده از روش سطح پاسخ است. در این راستا اعمال ترکیبات مختلف pH (3/6-...

[ 36 ] - Assessing Potential of Iranian Chicory Genotypes for Industrial Application

Chicory (Cichoriumintybus L.) is an important industrial crop which is used for inulin production. Inulin is widely applied as food ingredient due to its health promoting properties. For the first time, attempts were made to investigate thirteen endemic chicory genotypes including three pumilum populations, along with five root chicory cultivars, four witloof chicory varieties and a crispum end...

[ 37 ] - الگوی بیان سه ترپن سنتاز در هفت گونه آرتمیزیای بومی ایران

گونه های آرتمیزیا به دلیل داشتن ترکیبات مختلف ترپنوییدی از جمله مهمترین گیاهان دارویی محسوب می گردد. آرتمیزینین، سسکویی ترپنی با خاصیت ضدمالاریای و ضد سرطانی و تری ترپن های اسکوالن و بتاآمیرین از ترکیبات دارویی مهمی هستند که توسط گونه های آرتمیزیا تولید می شوند. از آن جا که فارنسیل دی فسفات پیش ماده تمام تری ترپن ها و سسکویی ترپن ها است، بیان ژن فارنسیل دی فسفات سنتاز (FDS) به همراه اسکوالن سنت...

[ 38 ] - شناسایی ژن‌های مقاومت به زنگ‌های گندم (Lr26، Sr31، Yr9) با استفاده از PCR اختصاصی

بازوی کروموزومی 1RS چاودار (Secale cereale L.) منبع با ارزشی برای بهبود ویژگی‌های گندم (Triticum aestivum L.) است که با بازوی کوتاه کروموزوم گروه 1 گندم جابجا شده است (1AL.1RS, 1BL.1RS, 1DL.1RS). این بازو ژن‌های مقاومت به زنگ؛ Lr26 برای زنگ قهوه‌ای (Puccinia triticina)، Sr31 برای زنگ سیاه (P. graminis) و Yr9 برای زنگ زرد (P. striiformis) را حمل می‌کند. این ژن‌ها در فاصله 6/6 سانتی مورگانی از Se...

[ 39 ] - بررسی بیوانفورماتیکی نقش جایگاه آمینو اسیدی 134 در اختصاصیت سوبسترای آنزیم دی هیدروفلاونول 4-ریدوکتاز دخیل در بیوسنتز آنتوسیانین ها

رنگ گیاهان اساسا ناشی از سه دسته ترکیبات فلاونوئید ها، کاروتنوئید ها و بتالین ها می باشد. فلاونوئید ها و بطور خاص آنتوسیانین ها رنگریزه های اصلی گل ها، میوه ها و بذر هستند. سه آنتوسیانین سیانیدین، پلارگونیدین و دلفینیدین آنتوسیانین های اصلی در گیاهان می باشند. مسیر بیوسنتزی منتهی به آنتوسیانین ها در بین گونه های مختلف بخوبی محافظت شده است. آنزیم دی هیدروفلاونول 4-ریدوکتاز یکی از آنزیم های کلیدی...

[ 40 ] - شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریز ماهواره در Aegilops crassa بومی ایران

در این تحقیق، ارتباط بین 13 صفت کمی و 140 نشانگر ملکولی SSR در 70 نمونه Aegilops crassa بومی ایران مطالعه شد. سطح اطلاعات چندشکلی (PIC) از 16/0 (مکان ژنی Xgwm190) تا 44/0 (مکان ژنی Xgwm161) برای نشانگرهای SSR متفاوت بود. با استفاده از روش رگرسیون چندگانه (گام به گام) ارتباط هر یک از 13 صفت کمی و 140 نشانگر بررسی شد. ارتباط تعداد 87 نشانگر SSRبا حداقل یکی از 13 صفت کمی معنی دار بود که می توان ا...

[ 41 ] - مطالعه صفات فیزیولوژیکی و زراعی مرتبط با تحمل به خشکی در جمعیت لاین‌های نوترکیب جو (ایگری × آریگاشار)

به منظور بررسی صفات فیزیولوژیکی و زراعی موثر در تحمل به خشکی و ارتباط آن‌ها با عملکرد دانه و مطالعه شاخص‌های تحمل و حساسیت به خشکی درجمعیت لاین‌هاینوترکیب جو(ایگری × آریگاشار)، این آزمایش با استفاده از 169 لاین نوترکیب درقالب طرح آلفا لاتیس با دو تکرار به مدت دو سال (92-1390) در ایستگاه‌های تحقیقاتی یزد و بیرجند در دو شرایط قطع آبیاری در 50% گلدهی و آبیاری کامل اجرا شد. در طول فصول زراعی لاین‌ه...

[ 42 ] - ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم‌های دیپلوئید T. urartu بر اساس داده‌های ریخت شناختی و نشانگرهای RAPD

تنوع ژنتیکی در 22 مورفوتیپ گندم‌ دیپلوئید T. urartu (ژنوم AA) با استفاده از صفات ریخت شناسی و نشانگرهای RAPD بررسی گردید. ارزیابی‌ها براساس 17 صفت ریخت‌شناسی و زراعی انجام شد و پارامترهای آماری صفات زراعی شامل پراکندگی و تنوع محاسبه گردید. نتایج نشان‌دهنده تنوع ژنتیکی بالایی برای اکثر صفات مورد مطالعه بود. در مطالعات زراعی و ریخت‌شناسی تشابه موجود بین مورفوتیپ‌ها با استفاده از ضریب فاصله اقلیدس...

[ 43 ] - شرایط استخراج روی توان آنتی اکسیدانی و ترکیب بیوشیمیایی آرتیمیزیا آفسنطین

اثرات دما و نوع حلال بر روی استخراج ترکیبات بیوشیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی Artemisia absinthium مطالعه شدند. تغییر مقدار ترکیبات بیوشیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره¬ها در شرایط¬ استخراجی متفاوت شامل دما (60-30 درجه سانتیگراد)، حلال (متانول اتانول و استونیتریل) و غلظت¬ حلال (100-25 %) مطالعه شد. مقادیر کل فنل¬ (mg GAE/100 g DW 1033-612) و توتال فلاونوئید (mg CE/100 g DW 392) در نمونه¬ها ا...

[ 44 ] - بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط بین صفات زراعی با عملکرد در لاین های نوترکیب جو

169 لاین نوترکیب جو حاصل از تلاقی دو رقم Igri و Arigashar در قالب طرح لاتیس ساده (دو گانه) به منظور بررسی تنوع و روابط موجود بین صفات زراعی با عملکرد و اجزای آن کشت شدند. 10 صفت زراعی با 3 بوته تصادفی از هر ردیف با رعایت اثر حاشیه اندازه گیری شدند. هدف از این تحقیق تعیین همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی بین صفت عملکرد دانه جو و اجزا و صفات مرتبط با آن، برآورد اثرات مستقیم و غیر مستقیم اجزای عملکرد...

[ 45 ] - بررسی ساختار جغرافیایی و تاریخچه جمعیت‌شناختی خرس قهوه‌ای بر اساس توالی ناحیه کنترل میتوکندری

در سال‌های اخیر، گستره پراکنش خرس قهوه‌ای با کاهش شدیدی روبرو بوده است و در این میان، احتمال انقراض برخی جمعیت‌های ناشناخته وجود دارد. بنابراین، داشتن یک تصویر جامع از تنوع ژنتیکی و ساختار جغرافیایی جمعیت‌ها و گونه‌های مختلف در راستای توسعه راهکارهای حفاظتی مؤثر ضروری است. در پژوهش حاضر، یک قطعه 271 نوکلئوتیدی ناحیه کنترل میتوکندری مربوط به تعداد هفت نمونه خرس قهوه‌ای از ایران و 460 توالی از خر...

[ 46 ] - بررسی رابطه بیان ژن‌های اصلی مسیر MEP و میزان تولید مونوترپن‌ها در Artemisia annua

جنسArtemisia  از خانواده Asteraceae دارای 34 گونه در ایران است که حاوی ترکیبات با ارزش دارویی هستند. مهمترین کاربرد آرتمیزیا در درمان مالاریا می­باشد. این گیاه علاوه بر آرتمیزنین، دارای ترکیبات ثانویه دیگری نظیر پلی­فنول­ها، ترپن­ها، فیتواستروئیدها و الکالوئیدها می­باشد. مسیر MEP (2-C- متیل-D­- اریتریتول 4- فسفات) یک مسیر کلروپلاستی بوده که مونوترپن­ها از این مسیر تولید می­شوند. این مسیر تنها د...

[ 47 ] - بررسی تحمل شوری در اکوتیپ‎های مختلف یونجه یکساله (Medicago truncatula)

در این مطالعه 13 اکوتیپ یونجه یکساله (Medicago truncatula) از ایران و استرالیا از لحاظ تحمل به تنش شوری در دو شرایط طبیعی و تنش شوری در قالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی ارزیابی شدند. صفات ارتفاع بوته، تعداد برگ، تعداد پنجه، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه، غلظت یون‌های سدیم و پتاسیم اندازه‎گیری گردیدند. تنوع بالایی بین اکوتیپ‎ها در صفات مورد ارزیابی در دو شرای...

[ 48 ] - ارزیابی تنوع اکوتیپ‌های یونجه زراعی ایران براساس شاخص‌های کیفی علوفه

تعداد 47 اکوتیپ یونجه زراعی نواحی مختلف ایران از لحاظ شاخص‌های کیفیت علوفه با استفاده از تکنیک طیف‌سنجی پراش نور قرمز (NIRS) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج همبستگی ساده بین صفات نشان داد که قابلیت هضم ماده خشک (DMD)، همبستگی مثبت و معنی‌دار با پروتئین خام (CP) (67/0) و همبستگی منفی و معنی‌دار با فیبر خام (CF) (51/0-) و میزان دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF) (96/0-) داشت. همچنین CP دارای همبستگی...

[ 49 ] - ارزیابی صفات فیتوشیمیایی 25 جمعیت گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) در رویشگاه‌های طبیعی ایران

ترکیب‌های هیپریسین و هیپرفورین به‌عنوان مواد مؤثره اصلی گیاه دارویی گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) مطرح هستند. در این تحقیق، تنوع صفات فیتوشیمیایی 25 جمعیت گل ‌راعی در رویشگاه‌های طبیعی ایران بررسی شد. نمونه‌برداری گیاهان به‌طور تصادفی در مرحله گلدهی کامل از استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، کردستان، همدان، کهگیلویه و‌ بویراحمد، قزوین، زنجان، خراسان و...

[ 50 ] - بررسی ترکیب اسیدهای چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن بذرهای تعدادی از توده‌های گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch.)

گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch.) از خانواده گاوزبان و جنس اکیوم می‌باشد. با توجّه به اطلاعات کم مرتبط با روغن بذرهای گاوزبان ایرانی، هدف از انجام این تحقیق، بررسی و مقایسه هشت توده مختلف (تهران، زردبند، اصفهان، همدان، رودبار، رحیم‌آباد، عزت‌آباد سفلی و فشکور) از نظر وزن هزاردانه، میزان و ترکیب اسیدهای چرب روغن بذر و تعیین خویشاوندی توده‌ها از نظر میزان روغن بذر و نیز بررسی برخی از خصوصیات ...

[ 51 ] - تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد، محیط کشت و ریزنمونه بر تولید کالوس در گیاه سرخدار (Taxus baccata L.)

سرخدار (Taxus baccata L.) گیاهی رو به انقراض و دارای زادآوری طبیعی بسیار اندک است. اهمیت مضاعف سرخدار به‌واسطه تولید تاکسول می‌باشد که مؤثرترین دارو برای درمان انواع سرطان‌ها شناخته شده است. هدف از این آزمایش بررسی محیط‌های کشت، غلظت‌های مختلف هورمون‌ها و ریزنمونه‌های مختلف سرخدار جهت تولید کالوس به‌عنوان یکی از منابع مهم تولید تاکسول می‌باشد. آزمایش به روش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انج...

[ 52 ] - بررسی تأثیر مثبت و منفی اسانس نمونه‌های مختلف باریجه (Ferula gummosa Boiss.) بر روی دو قارچ بیماری‌زای گیاهی

در این آزمایش اثر ضد قارچی اسانس بذر‌های باریجه (Ferula gummosa Boiss.) مربوط به شهر‌های ‌کاشان، ایلام و سمنان بر روی دو قارچ بیماری‌زای گیاهی Botrytis cinerea وRhizopus stolonifer بررسی شد. نتایج آزمون چند دامنه‌ای دانکن نشان داد که میانگین رشد قارچ B. cinerea در هر سه نمونه اسانس با افزایش غلظت اسانس کاهش می‌یابد، به‌طوری ‌که کمترین و بیشترین میزان رشد این قارچ به‌ترتیب در غلظتهای 1200 و صفر ...

[ 53 ] - بررسی تنوع مورفولوژیک اکسشن‌های مختلف موسیر (Allium hirtifolium Boissier) در استان لرستان

این مطالعه در سال 1384-1383 روی 16 اکسشن موسیر (Allium hirtifoliuBoissier) در استان لرستان انجام شد. این اکسشن‌ها از نظر تنوع موجود بین آنها مورد بررسی قرار گرفتند. ویژگیهای مورفولوژیک شامل وزن پیاز، تعداد پیاز، ارتفاع گیاه، قطر پیاز، طول برگ و عرض برگ بر روی نمونه‌های اکسشن یاداشت شدند. جدول تجزیه واریانس نشان داد که اکسشن‌ها از نظر کلیه صفات بجز صفات قطر پیاز و طول برگ تفاوت معنی‌داری با همدی...

[ 54 ] - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای باریجه (Ferula gummosa Boiss.) ایران، با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD

در این تحقیق، از نشانگر مولکولی RAPD برای تعیین تنوع ژنتیکی 13 جمعیت باریجه (Ferula gummosa Boiss.) ایران استفاده شد. هفت پرایمر مورد استفاده، تعداد 69 باند قابل‌تشخیص ایجاد نمودند که 94% آنها (64 باند) در بین جمعیتهای مختلف چند شکلی نشان دادند. تعداد متوسط باندها به ازای هر آغازگر 14/9 بود. برای تعیین میزان تشابه بین جمعیتها، از ضریب تشابه دایس استفاده گردید. بیشترین میزان تشابه (80/.) بین دو ...

[ 55 ] - مطالعه تفاوت ژنتیکی توده‌های مختلف علف‌هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR

به‌منظور بررسی تفاوت ژنتیکی توده‌های مختلف جودره در ایران، پژوهشی طی سال‌‌های 93-1392 در گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران انجام شد. در این پژوهش 40 توده جمع‌آوری‌شده از سراسر کشور با استفاده از 11 نشانگر SSR مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به‌طور کل نشان داد که تعداد باند‌های چند شکل از 2 تا 14 باند برای هر آغازگر متغیر بود. به‌طور متوسط 7 باند و 6/5 باند چند شکل برای همه آغازگرها حاصل شد....

[ 56 ] - جداسازی و غربال‏گری اکتینومیست‏های مولد فیتوتوکسین و بررسی طیف اثر فیتوتوکسین سویه‏های منتخب

مقدمه: در بین میکروارگانیسم‌های تولیدکننده علف‌کش‌های زیستی، اکتینومیست‌ها از مهم‏ترین میکروارگانیسم‌های مولد هستند. علف‌کش‌های میکروبی برخلاف مواد شیمیایی، مشکلات زیست محیطی ایجاد نمی‌کنند، به همین دلیل امروزه به استفاده از آن‏ها توجه زیادی می‏شود. مواد و روش‏‏ها: 40 نمونه سویه‌های اکتینومیستی از ریزوسفر و فیلوسفر گیاهان جدا شدند. غربال‏گری نخستین روی محیط GAP به‏وسیله دو بذر شاهی و تربچه انجا...

[ 57 ] - الگوی بیان سه ترپن سنتاز در هفت گونه آرتمیزیای بومی ایران

گونه های آرتمیزیا به دلیل داشتن ترکیبات مختلف ترپنوییدی از جمله مهمترین گیاهان دارویی محسوب می گردد. آرتمیزینین، سسکویی ترپنی با خاصیت ضدمالاریای و ضد سرطانی و تری ترپن های اسکوالن و بتاآمیرین از ترکیبات دارویی مهمی هستند که توسط گونه های آرتمیزیا تولید می شوند. از آن جا که فارنسیل دی فسفات پیش ماده تمام تری ترپن ها و سسکویی ترپن ها است، بیان ژن فارنسیل دی فسفات سنتاز (FDS) به همراه اسکوالن سنت...

[ 58 ] - شناسایی ژن‌های مقاومت به زنگ‌های گندم (Lr26، Sr31، Yr9) با استفاده از PCR اختصاصی

بازوی کروموزومی 1RS چاودار (Secale cereale L.) منبع با ارزشی برای بهبود ویژگی‌های گندم (Triticum aestivum L.) است که با بازوی کوتاه کروموزوم گروه 1 گندم جابجا شده است (1AL.1RS, 1BL.1RS, 1DL.1RS). این بازو ژن‌های مقاومت به زنگ؛ Lr26 برای زنگ قهوه‌ای (Puccinia triticina)، Sr31 برای زنگ سیاه (P. graminis) و Yr9 برای زنگ زرد (P. striiformis) را حمل می‌کند. این ژن‌ها در فاصله 6/6 سانتی مورگانی از Se...

[ 59 ] - بررسی بیوانفورماتیکی نقش جایگاه آمینو اسیدی 134 در اختصاصیت سوبسترای آنزیم دی هیدروفلاونول 4-ریدوکتاز دخیل در بیوسنتز آنتوسیانین ها

رنگ گیاهان اساسا ناشی از سه دسته ترکیبات فلاونوئید ها، کاروتنوئید ها و بتالین ها می باشد. فلاونوئید ها و بطور خاص آنتوسیانین ها رنگریزه های اصلی گل ها، میوه ها و بذر هستند. سه آنتوسیانین سیانیدین، پلارگونیدین و دلفینیدین آنتوسیانین های اصلی در گیاهان می باشند. مسیر بیوسنتزی منتهی به آنتوسیانین ها در بین گونه های مختلف بخوبی محافظت شده است. آنزیم دی هیدروفلاونول 4-ریدوکتاز یکی از آنزیم های کلیدی...

[ 60 ] - Analysis of Induced Mutants of Salinity Resistant Banana (Musa acuminata cv. Dwarf Cavendish) Using Morphological and Molecular Markers

Genetic diversity amongst 21 induced mutant clones tolerant to salinity along with one non-irradiated sensitive clone of banana (Musa acuminata cv. Dwarf Cavendish (AAA)) were studied using morphological and random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers. Out of the 30 phenotypic indices screened, 23 were polymorph and two traits, leaf habit and blotches color, were differentiated by non-irrad...

[ 61 ] - Assessment of the Genetic Diversity of Almond (Prunus dulcis) Using Microsatellite Markers and Morphological Traits

The genetic diversity among 56 almond (Prunus dulcis) genotypes was analysed using 35 microsatellite markers and 14 morphological traits. Analysis of morphological traits revealed a wide range of variation among the studied genotypes. Out of 35 simple sequence repeats (SSRs) markers, 25 were polymorphic, producing 215 alleles that varied from 2 to 16 with an average of 8.76 alleles per locus. R...

[ 62 ] - Resistance Gene Analog Polymorphism (RGAP) Markers Co-Localize with the Major QTL of Fusarium Head Blight (FHB) Resistance, Qfhs.ndsu-3BS in Wheat

Resistance gene analog polymorphism (RGAP) markers linked to Fusarium head blight resistance (FHB) and co-localize with Qfhs.ndsu-3BS were identified using F3 plants and F3:5 lines derived from a ‘Wangshuibai’ (resistant) / ‘Seri82’ (susceptible) cross. The mapping populations were genotyped using 50 degenerate primers designed based on the known R genes. Out of the 50 designed primer combinati...

[ 63 ] - Study of Genetic Variation in Wild Diploid Wheat (Triticum boeoticum) from Iran Using AFLP Markers

Little information is available regarding genetic variation in wild wheat relatives from Iran. In this study, genetic diversity of 36 populations of wild einkorn wheat, Triticum boeoticum, was studied using amplified fragment length polymorphism (AFLP) primer combinations. Seventeen AFLP primer combinations led to amplify 979 scorable fragments ranging from 50 to 500 bp and of these, 429 (44%) ...

[ 64 ] - شناسایی miRNA‎ها و ژن‎های هدف مرتبط با آنها در گیاه شبدر قرمز (Trifolium pratense)

میکروآرنا‎ها (miRNA) یک رده از RNA‎های تنظیم‎کننده کوچک درونی و غیرکدکننده پروتئینی که متشکل از حدود 18-22 نوکلئوتید بوده و تنظیم بیان ژن را در سطح رونویسی و پس از رونویسی ژن بر عهده دارند و طبق تحقیقات انجام شده نقش‎های اساسی در فرایندهای نموی، زمان گلدهی و پاسخ به تنشهای زیستی و غیرزیستی ایفا می‎کنند. تاکنون روش‎های متفاوتی برای شناسایی miRNA‎ها، معرفی شده است که عبارتند از: روش نورترن بلات، ...

[ 65 ] - تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت‌های قارچ Venturia inaequalis روی رقم‌های مختلف سیب در شمال ایران

بیماری لکۀ سیاه سیب مهم‌ترین بیماری اقتصادی این محصول است که سالیانه باعث همه‌گیری (اپیدمی)­هایی در نقاط مختلف جهان می­شود. این بیماری سالیانه باعث خسارت­های کمی و کیفی در مناطق مختلف کاشت سیب­ در کشور می­شود. در این مطالعه، تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت­های قارچ Venturia inaequalis روی رقم‌های مختلف سیب با استفاده از 18 نشانگر ریز ماهواره بررسی شد. تعداد 51 جدایۀ حاصل از نمونه­های برگ و میوۀ آلود...

[ 66 ] - معرفی یک پروتکل کشت بافت برای گیاه لاله واژگون (Fritillaria raddeana) با استفاده از ریزنمونه‌های بذر و سوخ

لاله واژگون گرگانی (Fritillaria raddeana Regel.) از گیاهان پیازی خانواده سوسن و یکی از زیباترین گیاهان دنیا است. این گونه بومی ایران، ترکمنستان، به­طور معدود پاکستان و افغانستان می­باشد. دارای ارزش زینتی- دارویی و تحمل نسبی به خشکی و مناطق سنگلاخی و شیب­دار می­باشد. به­منظور معرفی و اهلی­سازی این گیاه بومی، خودرو و در معرض خطر انقراض، نخستین قدم، بررسی روش­های مختلف تکثیر از جمله ریزازدیادی آن ...

[ 67 ] - Evaluation of the alcoholic extract effect of Artemisia fragranceherbal with chloroquineon Plasmodium berghei in laboratory albino mice

Background: Malaria is one of the most important tropical diseases that is prevalent in some of regions of Iran and the world. The malaria agent is resistant to different chemical drugs which have several side effects. So, the use of various medicinal plants, especially different species of Artemisia herb which have artemisinin as its active ingredient, is significantly important. Therefore, th...

[ 68 ] - بررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیک دانهال‌های برگزیده مرکبات و شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل

 جهت ارزیابی فیزیولوژیک پاسخ به تنش شوری، برخی از دانهال­های مرکبات مهم موجود در کلکسیون مؤسسه تحقیقات مرکبات رامسر و داراب (28 ژنوتیپ) شامل ژنوتیپ­های تجاری متحمل و حساس (کلئوپاترا ماندارین و ترویر سیترنج) در سه سطح، 0، 40 و 90 میلی­مولار شوری به­صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه بررسی شدند. هشت ماه پس از جوانه­زنی دانهال­ها، تیمارهای شوری به­مدت ۱۲ هف...

[ 69 ] - Phylogenetic Assessment of Some Species of Crocus Genus Using DNA Barcoding

DNA barcoding is a simple method for the identification of any species using a short genetic sequence from a standard genome section. The present study aimed at examining the nuclear and chloroplast diversity as well as the phylogenetic relationships of eight species of saffron including four spring-flowering and five autumn-flowering species from different parts of Iran, using the nuclear barc...

[ 70 ] - تاثیر محرک سولفات مس بر بیان ژن‌های TXS, DBAT, BAPT, DBTNB و بیوسنتز برخی تاکسان‌ها در کشت سلول سرخدار (Taxus baccata L).

تاکسان­ها­ ترکیبات دی­ترپنوئیدی با اثرات ضد‌سرطانی شناخته­شده می‌باشند. از مهمترین تاکسان‌ها تاکسول می‌باشد. از آنجایی­که روش­ سنتی استخراج تاکسول از پوسته درخت، ناکارآمد و غیراقتصادی بود، تلاش‌ها برای یافتن روشی کارآمد در این زمینه گسترش یافت و در نهایت روش آزمایشگاهی کشت­ بافت و سلول مطلوب‌ترین شیوه د...

[ 71 ] - آنالیز ترکیب شیمیایی اندام‌های مختلف Ferula assa-foetida L. با استفاده از GC-MS

گیاه آنغوزه با نام علمی Ferula assa-foetida، گیاه دارویی از خانواده چتریان (Apiaceae) و بومی ایران است که به­طور سنتی به­خاطر ارزش درمانی آن مورد استفاده قرار گرفته است. ترکیبات ترپنوئیدی و سسکوئی­ترپنی به­عنوان اجزای اصلی صمغ­الئورزینی حاصل از ریشه، خاصیت ضد التهاب و سیتوتوکسیتی را نشان می­دهند.<stron...

[ 72 ] - بررسی مقدار اینولین و بیان ژن‌های دخیل در بیوسنتز اینولین در ریشه و کشت سوسپانسیون سلولی کاسنی (Cichorium intybus L)

کشت‌های سوسپانسیون سلولی به‌عنوان یک فن کشت درون شیشه‌ای، به‌طور گسترده‌ای در گیاهانبرای تولید متابولیت‌های اولیه و ثانویه استفاده می‌شوند. فروکتان‌ها یکی از متابولیت‌های گیاهی هستند که به مقدار زیاد در خانواده کلاهپرک‌سانان، به‌خصوص در ریشه‌ی کاسنی ذخیره می‌شوند. در این پژوهش، مقدارگلوکز، فروکتوز، ساکارز، 1-کتوز، نیستوز، اینولین، میانگین درجه‌ پلی‌مریزاسیون آن و بیان ژن‌های درگیر در تولید اینو...

نویسندگان همکار

منصور امیدی 6  

عبدالهادی حسین زاده 3  

علیرضا عباسی 3  

سید علی پیغمبری 3  

محسن مردی 3  

حسن سلطانلو 3  

مجتبی رنجبر 3  

Mohsen Mardi 3  

Majid Shokrpour 2  

علی عبادی 2  

جابر نصیری 2  

علی اکبر کریمی 2  

ناصر مجنون‌حسینی 2  

هوشنگ علیزاده 2  

علی اکبر شاه نجات بوشهری 2  

سارا رییسی 2  

فاطمه پیراسته بروجنی 2  

سعید باقری کیا 2  

قاسم کریم زاده 2  

رحیم سروستانی 2  

علی اشرف جعفری 2  

رجب چوکان 1  

محمد رضا ایمانی 1  

محمد رضا حسندخت 1  

ابوذر سورنی 1  

الهه احدی دولت سرا 1  

سید علی رضا سلامی 1  

داراب یزدانی 1  

زهره کدخدا 1  

علی اکبر شاه نجات بوشهری 1  

مهدیه خدایاری 1  

رحیم تقی زاد فرید 1  

رضا بورد 1  

سعید پروانه 1  

سپیده ترابی 1  

شمس علی رضازاده 1  

فرهاد حریری اکبری 1  

رضا امیدبیگی 1  

عباس یدالهی 1  

علی ایمانی 1  

الیاس آریاکیا 1  

حمیدرضا کریمی 1  

سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی 1  

نجمه یزدانفر 1  

صفورا شیروانی 1  

مهدی رضایی 1  

راحله قاسم زاده 1  

علیرضا طالعی 1  

سید احمد موسوی 1  

قاسم محمدی نژاد 1  

مهدی منصوری 1  

فرزاد علائی مقدم 1  

اینلی لوندگرن 1  

بهمن یزدی صمدی 1  

سجاد رشیدی منفرد 1  

پیتر برودلیوس 1  

کی یانگ 1  

حمید رضا نیکخواه 1  

ولی‌اله محمدی 1  

براتعلی فاخری 1  

محمدرضا جلال کمالی 1  

نفیسه مهدی نژاد 1  

سیوان احمدی 1  

علی اکبر شاه نجات بوشهری 1  

اسلام مجیدی هروان 1  

اشکبوس امینی 1  

بابک ناخدا 1  

بهرام مسعودی 1  

محسن مردی 1  

محمدرضا بی همتا 1  

تینا کیهانی 1  

حسین دشتی 1  

محمد علی ملبوبی 1  

عباسعلی زالی 1  

منیژه سبکدست 1  

محمدرضا بی همتا 1  

سحر زنگنه 1  

سید هادی رضوی 1  

فرامرز خدائیان 1  

Assad Maroufi 1  

Hadi Shoorideh 1  

عباس علی زالی 1  

مجتبی رنجبر 1  

محمد جعفرآقایی 1  

امیر عزیزیان 1  

بهمن یزدی صمدی 1  

جواد مظفری 1  

حسین غفوری 1  

ریحانه سریری 1  

حمید رضا نیکخواه 1  

رضا امیری 1  

محسن ابراهیمی 1  

مرتضی براتی 1  

محمد کابلی 1  

محمدرضا اشرف‌زاده 1  

محمود شکیبا 1  

مهدی انصاری 1  

کورس ربیعی 1  

رزگار سیدرحمانی 1  

ولی اله محمدی 1  

سعید نصیری کمال آباد 1  

مریم فروزانفر 1  

مهدی رضایی 1  

اعظم‌السادات ریاضی 1  

حسنعلی نقدی‌بادی 1  

الهام دانشفر 1  

بهارک بهجت ساسان 1  

فاطمه جهانسوز 1  

علی سپهوند 1  

علی محمدیان 1  

اسماعیل طالبی کویخی 1  

حسن علیزاده 1  

سهیلا محمدی 1  

محمدعلی باغستانی 1  

جواد حامدی 1  

ریحان خیاط ماهر 1  

شیماسادات سیدمهدی 1  

علی محمد لطیفی 1  

فرانک فروزان فر 1  

محمد علی آموزگار 1  

Amir Mousavi 1  

خلیل بردی فتوحی فر 1  

لیلا ابراهیمی 1  

محمد جوان نیک‌خواه 1  

جمالعلی الفتی 1  

سلاله صلاحی صدر 1  

هدایت زکی زاده 1  

کیان حضرتی 1  

bahadory, saeed 1  

hadighi, ramtine 1  

heidari, aliehsan 1  

kabir, koroosh 1  

najm, mehdi 1  

sezavar rahmate, monireh 1  

بهروز گلعین 1  

ذبیح اله زمانی 1  

محمدرضا فتاحی مقدم 1  

مرضیه اتحادپور 1  

Fatemeh Aghighiravan 1  

Vahideh Nazeri 1  

عبدالله حاتم‌زاده 1  

محمد حسین میرجلیلی 1  

مهسا بام‌نشین 1  

مهرداد ایرانشاهی 1  

نجمه یزدانفر 1  

هاجر امینی 1  

فاطمه محمدی 1  

نفیسه خسروی دهقی 1