منصور امیدی

استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

[ 1 ] - اثر الیسیتور زیستی و نانوالیسیتور بر افزایش تولید برخی آلکالوئیدها در گیاه خشخاش L. Papaver somniferum

به‌منظور افزایش و بهبود تولید انواع آلکالوئیدهای ارزشمند بنزوفنانتریدین در گیاه خشخاش، مهندسی‏های متابولیت فراوانی انجام شده است که یکی از آن‏ها استفاده از الیسیتورهاست که با تحریک سیگنال‏های سلولی موجب سنتز متابولیت‏های ثانویه در گیاهان یا کشت سلولی آن‏ها می‏شوند. در این مطالعه با توجه به اهمیت ویژة خشخاش در صنعت داروسازی به‌منزلة تنها منبع تجاری تولید آلکالوئیدهای مورفین و سنگوئینارین و مشکل‏...

[ 2 ] - تغییرات اسانس سرشاخه‌های گیاه Artemisia annua L. در مراحل مختلف رشد

گیاه .Artemisia annua L، گیاهی یک‌ساله، دارویی و آروماتیک است که در آسیا، اروپا و شمال آمریکا گسترش فراوان و در ایران نیز در مناطق شمالی پراکنش وسیعی دارد. در این پژوهش تغییرات کمّی و کیفی اسانس سرشاخۀ گیاه A.annua در مراحل مختلف رشد شامل مراحل رویشی، ابتدای گل‌دهی، و گل‌دهی کامل بررسی شد. سرشاخۀ خشک‌شده در سایه با روش تقطیر با آب با استفاده از دستگاه کلونجر اسانس‏گیری شد. اسانس‏های حاصل به وسیل...

[ 3 ] - واکنش برخی توده های تره ایرانی به ماده‌زایی در محیط درون شیشه ای

این پژوهش به منظور ارزیابی واکنش هفت توده منتخب تره ایرانی از نظر صفات زراعی به ماده‌زایی در محیط درون شیشه‌ای انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در طرح پایه کاملا تصادفی که شامل سه سطح هورمونیB2D0 (2 میلی‌گرم در لیتر (BA ، B2D2 (2 میلی‌گرم در لیتر BA و 2 میلی‌گرم در لیتر 2,4-D) و B2D4 (2 میلی‌گرم در لیتر BA و 4 میلی‌گرم در لیتر 2,4-D) و هفت توده تره ایرانی (گرگان، نیشابور، همدان، میانه، کنگا...

[ 4 ] - بررسی اثر تنظیم کننده‌های رشد پیکلورام و 2,4-D بر کالوس‌زایی ریزنمونه‌های برگ، دمبرگ و آندوسپرم گیاه سیکاس (Thunb. Cycas revoluta)

Cycas reveluta Thunb. is a valuable ornamental plant, requiring special care for appropriate growth and development. This beautiful plant having been found for the first time in China, is typical in tropical areas. Considering the advantages of tissue culture for propagation of the plant, the present study was aimed at evaluating the effects of various kinds and concentrations of growth regulat...

[ 5 ] - مقایسه کاربرد بنزیل آدنین و سایکوسل بر جوانه زنی جنین در انگورهای استنوسپرموکارپ به روش نجات جنین

امروزه مصرف کنندگان انگورهای بیدانه را به منظور مصرف به صورت تازه خوری و تهیه کشمش ترجیح می دهند. به این منظور یکی از اهداف مهم در اصلاح انگورهای تازه خوری تولید ارقام بیدانه جدید می باشد. یکی از روش های اصلاح ارقام بیدانه جدید استفاده از تکنیک نجات جنین است. در این پژوهش، تاثیر محلول پاشی گل ها قبل از شکوفایی با مواد تنظیم کننده رشد بنزیل آدنین (50 پی پی ام) و سایکوسل (200 پی پی ام) در ارقام ...

[ 6 ] - بررسی تاثیر برخی هورمونها بر روی افزایش تولید آرتمیزین در گیاه درمنه Artemisia annua

آرتمیزینین یک سزکوئی ترپن لاکتون است که توسـط گیاه Artemisia annua تولیــد می شود و در حال حاضر موثرترین دارو علیه بیماری مالاریا می باشد. این ترکیب به همراه مشتقاتش در درمان بیماری های هپاتیت B و سرطان های مختلف نیز کاربرد دارد. با وجودی که سنتز شیمیایی آن امکان پذیر است ولی به دلیل ساختار پیچیده و عملکرد پایین آن از لحاظ اقتصادی مناسب نمی باشد. از آنجایی که این گیاه به عنوان تنها منبع تجاری ت...

[ 7 ] - تولید پینه رویان زا در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از کشت بساک وگل کامل

با توجه به اهمیت اقتصادی انگور به عنوان یکی از محصولات مهم باغی کشور، اصلاح این میوه در جهت بهبود صفات نامطلوب مد نظر قرار گرفته است. امروزه استفاده از روشهای مولکولی برای اصلاح گیاهان اهمیت خاصی پیدا کرده است. لازمه انجام برنامه های انتقال ژن وجود امکانات و بافتهای مناسب گیاهی می باشد که به عنوان مثال می توان به پینه رویان زا اشاره نمود. در این پژوهش انگیزش پینه رویان‌زا با کشت ریز نمونه‌های ب...

[ 8 ] - بررسی جنین‌زایی سوماتیکی توسط ریزنمونه برگ در دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلس (Red Sultanina, Flame Seedless)

تولید جنین‌های سوماتیکی در انگور بیشتر با کشت اندام‌های زایشی مانند بساک و تخمدان معمول است. با این حال استفاده از اندام‌هایی مانند برگ به عنوان ریزنمونه، به علت محدودیت زمانی جمع‌آوری اندام‌های زایشی در طی سال مورد توجه می‌باشد. در این آزمایش از دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلس ریزنمونه برگ تهیه و در محیط پایه MS به همراه 2,4-D با غلظت 5/4 میکرومولار و BAP با غلظت 1/1 میکرومولار، 1 گرم در...

[ 9 ] - گروه‎بندی شاخص‎های تحمل و واکنش نژادگان‌های نخود تیپ کابلی و دسی نسبت به تنش خشکی

در این بررسی واکنش 64 نژادگان (ژنوتیپ) نخود به تنش خشکی در ایستگاه تحقیقاتی دیم کوهین (دانشگاه تهران) با آزمایشی در قالب طرح لاتیس ساده 8×8 در دو شرایط تنش و بدون تنش ارزیابی شدند. بر پایۀ نتایج به‌دست‌آمده از نظر شاخص‎های واکنش خشکی MP، GMP، HARM، STI، YI، K1STI و K2STI نژادگان شمارۀ 51، از لحاظ شاخص‌های SSI، YSI، YR و RDI، نژادگان شمارۀ 18، از نظر شاخص‌های TOL، ATI، SSPI و DRI نژادگان شمارۀ 1...

[ 10 ] - بررسی تنوع ژنتیکی نخودهای زراعی تیپ کابلی (Cicer arietinum L.) بر پایۀ صفات ریخت‌شناسی با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره

در این پژوهش رابطه‌های چند متغیّره  بین ویژگی‌های ریخت‌شناختی (مورفولوژیک) 64 نژادگان (ژنوتیپ) نخود کابلی در  دو محیط تنش خشکی و بدون تنش در قالب طرح لاتیس ساده 8×8 در مزرعۀ تحقیقاتی دیم کوهین، دانشگاه تهران در سال 1393 بررسی شد. در محیط بدون تنش نژادگان‌های کرج-3628 و کرج- 3655 به ترتیب با عملکرد دانه 947/1387 و 074/352  و در محیط تنش نژادگان‌های کرج- 3628 و کرج-3645 به ترتیب با عملکرد دانه 698...

[ 11 ] - ارزیابی اثر تنش شوری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات زراعی در لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم

به‌منظور بررسی اثر تنش شوری بر روابط برخی از صفات مورفولوژیک با عملکرد و اجزای عملکرد 167 لینه اینبرد و والدین آنها یعنی Babaxو Seri 82، آزمایشی در سال زراعی 1390-91 در قالب طرح آلفا لاتیس با دو تکرار تحت دو شرایط نرمال و شوری اجرا شد. ضرایب همبستگی سادۀ بین صفات، نشان داد از میان تمامی صفات مورد آزمایش، عملکرد بیولوژیک بیشترین همبستگی (**91/0r=) را با عملکرد دانه در شرایط نرمال داشت. در شرایط ...

[ 12 ] - Assessing Potential of Iranian Chicory Genotypes for Industrial Application

Chicory (Cichoriumintybus L.) is an important industrial crop which is used for inulin production. Inulin is widely applied as food ingredient due to its health promoting properties. For the first time, attempts were made to investigate thirteen endemic chicory genotypes including three pumilum populations, along with five root chicory cultivars, four witloof chicory varieties and a crispum end...

[ 13 ] - Rapid in vitro propagation of Stevia rebaudiana Bertoni and evaluation of its stevioside content

An efficient protocol was established for rapid in vitro propagation of Stevia rebaudiana Bertoni, using explants from mature plants. The effect of 1/2MS, MS and B5 culture media, also 27 different combinations of auxins and cytokinins was studied on in vitro growth and development of Stevia rebaudiana Bertoni. The best culture medium for shoot and root formation was 1/2MS, producing 1.30 shoot...

[ 14 ] - بررسی کشت درون شیشه ای دو رقم انگور ایرانی و تعیین شرایط مناسب جهت کشت مریستم آنها

دستیابی به روشهای کشت درون شیشه‌ای جهت تکثیر گیاه مو، اولین قدم در بکارگیری تکنولوژی‌های زیستی برای اصلاح و عاری سازی این گیاه از عوامل بیماریزا می‌باشد. در این راستا تحقیقی در طی سالهای 82-1381 بر روی دو رقم انگور معروف ایرانی بی‌دانه سفید (بی‌دانه) و شاهرودی (دانه‌دار)، در آزمایشگاههای گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. به منظور استقرار درون شیشه‌ای ریزنمونه‌ها، آزمایشی...

[ 16 ] - مطالعه تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در Aegilops triuncialis در مناطق شمال غربی ایران

به منظور بررسی تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در Ae. triuncialis سیزده جمعیت از این گونه که از مناطق جغرافیایی مختلف در شمال غرب ایران جمع‌آوری شده بودند، با استفاده از تکنیک اسکواش مطالعه شدند. همه جمعیت‌ها دارای تعداد کروموزوم 28=n2 بودند اما خصوصیات کاریولوژیکی از قبیل طول کل کروموزوم‌ها، نسبت بازوهای کروموزومی، تعداد و طول ساتلیت‌ها، فرمول کاریوتیپی و شاخص‌های تقارن، تنوع زیادی نشان دادند. همچ...

[ 17 ] - مقایسه فاصله ژنتیکی ومرفولوژیکی با هتروزیس براساس نشانگر RAPD درهیبریدهای جو

در سالهای اخیر برای تسریع و افزایش کارایی اصلاح بر استفاده از نشانگرهای مولکولی تاکید زیادی شده است. در مطالعه حاضر ، تنوع ژنتیکی 12 ژنوتیپ جو با استفاده از نشانگرهای DNA بررسی شد. قطعات چند شکلی بوسیله 7 پرایمر اختیاری 10 نوکلئوتیدی ازمیان 40 پرایمر تولید شدند و با استفاده از نرم افزارهای NTSYS و SPSS و با استفاده از ضریب تشابه Dice مبتنی بر UPGMA آنالیز شد و برای مطالعه و بررسی قدرت بالقوه ت...

[ 18 ] - شناسائی ژنوتیپ های متحمل به شوری گندم نان از طریق کشت بافت وآزمون جوانه زنی

به منظور بررسی ارتباط صفات درمحیطهای کشت بافت و آزمون جوانه زنی با تحمل به شوری دو آزمایش به صورت فاکتوریل اجرا گردید.درآزمایش کشت بافت 5 رقم متحمل به شوری شعله،کویر، روشن ،سرخ تخم وکارچیا(2) و3 رقم حساس قدس(2)، گاسپارد وچمران(مکاتبات شخصی باموسسه نهال و بذر بخش غلات) استفاده شد و غلظت‌های، 38/0، 77/0و15/1 درصد نمک توسط NaCl به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار و دو مشا...

[ 19 ] - بررسی کشت بافت و تنوع سوماکلون در سیب زمینی

برای مطالعه کشت بافت در سیب زمینی ، ابتدا ریزنمونه های ساقه حاوی تک جوانه در 6 نوع محیط کشت MS که از نظر غلظت و نوع تنظیم کننده های رشد متفاوت بودند ، قرار داده شدند. براساس اندازه ساقه رشد کرده از جوانه ، بهترین محیط کشت جهت کشت تک جوانه انتخاب شد . سپس با استفاده از ریز نمونه های برگ و میان گره که از گیاهچه های حاصل از کشت تک جوانه به دست آمده بودند، اثرغلظت تنظیم کننده های رشد ( -4، 2 ...

[ 20 ] - بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی اجزاء عملکرد در نخود تیپ دسی

انتخاب ارقام مطلوب و تعیین همبستگی صفات مختلف با عملکرد بوته و تعیین روابط علت و معلولی آنها، به اصلاح گر این توانائی را می دهد که مناسبترین و منطقی ترین نسبت بین اجزاء را که منتهی به عملکرد بیشتر می گردد، انتخاب نماید . به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و شناسائی اجزاء عملکرد، 418 رقم نخود تیپ دسی (Cicer arietinum L. Desi type) در سال زراعی 75 1374 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران کر...

[ 22 ] - بررسی کشت بافت و اثر کشت همجواری ریز نمونه ها در کلزا(Brassica napus L)

جهت بررسی پینه زایی و باز زایی در ده ژنوتیپ کلزا ریز نمونه زیر لپه حاصل از گیاهچه های (دانه رست های) 6 روزه در محیط کشت MS همرا با 2 میلی گرم در لیتر BAP و 1 میلی گرم در لیتر NAA کشت گردید.ژئوتبپ Syn1 سریعتر از بقیه ژنوتیپ ها شروع به پنیه زایی کرد و بالاترین میزان پنیه زایی در ژنوتیپ PF7045/91 مشاهده گردید.پنیه های ژنوتیپ های Okapi , Colvert بزرگتر از بقیه بودند.واکشت قطعاتی از پینه های حاصل پ...

[ 23 ] - مطالعه باززائی در ارقام مختلف جو

-جهت مطالعه باززائی در جو 4 ژئوتیپ دو ردیفه و 4 ژئوتیپ شش ردیفه با مبداء ایرانی و ژاپنی از کلکسیون غلات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انتخاب گردید. دو هفته بعد از گرده افشانی جنین نارس آنها در محیط موراشیگ و اسکوگ با 2 میلی گرم در لیتر 2,4-D

[ 24 ] - بررسی سه روش کنترل سرخرطومی یونجه با تاکید بر شعله افکنی بر بقایای گیاهی

جهت بررسی اثر شعله افکنی بر بقایای گیاهی و سمپاشی در کنترل لارو سرخرطومی یونجه و ناثیر آن بر عملکرد یونجه کنترل علف های هرز داخل مزرعه میزان پارازیته شدن لارو سرخرطومی مواد آلی و تعداد میکروارگانیزم های خاک چهار تیمار سوزاندن(شعله افکنی) سمپاشی سوزاندن همراه با سمپاشی و شاهد در طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال های 1375 و 1376 در کرت های 3360 متر مربعی درمزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده ...

[ 25 ] - بررسی خصوصیات زراعی و یبوشیمیایی ارقام جو

چهار ژئوتیپ جو دو ردیفه و چهار ژئوتیپ جو شش ردیفه با مبدا ایرانی و ژاپنی حاصل از مطالعات بیش از 300 نمونه از کلکسیون غلات گروه زراعت و اصلاح باتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انتخاب گردید و جهت بررسی های زراعی و بیو شیمیایی در سال 1376 در سه تاریخ کشت و در سال 1377 در قالب طرح بلو های کامل تصادفی با 3 تکرار جهت بررسی عملکرد ها در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران کشت گردید. ...

[ 26 ] - القای رشد مجدد کالوسهای غیر فعال شده و بررسی تنوع سوماکلونی در ارقام جو

جهت القای رشد مجدد کالوسهای غیر فعال شده و بررسی تنوع سوماکلونی در جو، 4 ژنوتیپ دو ردیفه و 4 ژنوتیپ شش ردیفه با مبدأ ایرانی و ژاپنی از کلکسیون غلات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انتخاب گردید. دو هفته بعد از گرده افشانی جنین نارس آنها در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ با 2 میلی گرم در لیتر 2,4-D کشت گردید. کالوسها تقریباً هر یک ماه در تاریکی و دمای 1± 25 درجه سانتی گراد وا کشت...

[ 27 ] - تاثیر ژنوتیپ و پیش تیمار سرما درکشت بساک جو

تاثیرپیش تیمار تنش حرارتی بر پاسخ کشت بساک درهشت رقم جو آزمایش شد. سنبله ها وقتی که فاصله قاعده برگ پرچم با برگ زیر آن 5-2 سانتیمتر بود برداشت شدند. با مشاهده سیتولوژیکی ‘ اکثر میکروسپورها دربساکهای گلچه ای وسطی هر سنبله در مرحله اواسط تک هسته ای بودند. سنبله ها در 4 درجه سانتیگراد به مدت 21 و28 روز درتاریکی پیش تیمار شدند. 30 بساک ا زسنبلچه های وسطی هر سنبله بر روی یک ظرف پتری کشت شده و یک تکر...

[ 28 ] - کشت مریستم در اسپرس

با استفاده از محیط کشت پایه MS و هورمونها وموادآلی مختلف چهار محیط کشت متفاوت تهیه و طی هفت آزمایش به کشت مریستم انتهایی ساقه گیاه جوان اسپرس در این محیطها با شرایط نوری مختلف و تجدید کشت آنها مبادرت گردید. محیط کشت مایع حاوی 4/0 ‘ 5/0 و 01/0 میلی گرم بترتیب برا ی هورمونهای BAP, GA و NAA بهترین نتیجه را برای رشد قسمتهای هوائی بدست داد. برای تولید بیشتر کالوس ‘ حذف دو هورمون GA و NAA و افزودن ...

[ 29 ] - مقایسه میزان آلکالوئیدهای گروه مورفین طی مراحل مختلف رشد در گیاه دارویی خشخاش (Papaver somniferum L.)

مقدمه : گیاه خشخاش حاوی آلکالوئیدهای دارویی مهمی از جمله مورفین، کدئین، تبائین، نوسکاپین، پاپاورین و سنگوئینارین می باشد که دارای ارزش اقتصادی بالایی در صنایع داروسازی است. با توجه به اینکه میزان تولید متابولی تهای ثانویه در گ یاهان دارویی بسیار کم م یباشد تاکنون استراتژ یهای مختلفی جهت تجاری کردن استحصال آنها به کار گرفته شده است . هدف: این آزمایش جهت بررسی روند تجمع آلکالوئیدهای گروه مورفی...

[ 30 ] - بررسی تغییر بیان ژن‌‌های دخیل در مسیر بیوسنتز سنگوئینارین تحت تأثیر نانوالیسیتورها در گیاه Papaver somniferum L.

مقدمه: گیاه پاپاور یکی از منابع مهم تولید متابولیت ضدمیکروبی و ضدسرطانی سنگوئینارین، در صنعت داروسازی می‌باشد. هدف: این پژوهش، با هدف افزایش بیان ژن‌های دخیل در مسیر سنتز این متابولیت ارزشمند توسط نانوالیسیتورها در سوسپانسیون سلولی گیاه پاپاور انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه اثر دو نانوالیسیتور (نانونقره و نانودی‌اکسیدتیتانیوم)، بر تغییر بیان ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی متابولیت سنگوئینا...

[ 31 ] - ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ‎های نخود در شرایط گلخانه

به‌منظور مطالعة تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر اجزای عملکرد، ویژگی‏های مورفولوژیکی و ویژگی‏های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های متحمل، نیمه‌متحمل و حساس نخود زراعی، آزمایشی گلخانه‌ای به‌صورت فاکتوریل بر پایة طرحی کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل اول شامل عدم‌تنش کم‎آبی، تنش متوسط و تنش شدید و عامل دوم شامل 11 ژنوتیپ بود. نتایج تجزیة واریانس حاکی از معنا‌دار شدن عامل ژنوتیپ در تمامی صفات به‌جز محتوای...

[ 33 ] - ارزیابی تحمل به شوری در مرحله رشد رویشی و ریزغده‌زایی در چند رقم سیب‌زمینی

   [email protected] نویسنده مسئول:   به منظور بررسی اثر تنش شوری بر رشد گیاهچه‌ها و تولید ریزغده، از 12 رقم و لاین سیب‌زمینی به نام‌های Ranger-russet ، AGB-69-1 ، MEX-32 ، Marine-28 ، Loman ، Araucana-INTA ، Surena-INTA ، American-INTA ، Aracy ، FLS-5 ، Agria و Marphona استفاده شد. پس از کشت مریستم و تولید گیاهچه‌های کامل و تکثیر آن‌ها، به منظور بررسی اثر شوری در مرحله رشد رویشی اقدام به ک...

[ 35 ] - بررسی کاریولوژیک پنج رقم هیبرید نیشکر (.Saccharum officinarum L)

جنس ساکاروم (Saccharum) دارای سطح پلی پلوییدی بالا و آنیوپلوییدی فراوان است. این مطالعه برای تهیه اطلاعات سیتولوژیکی در مورد ارقام هیبریدی که در ایران کشت می شوند انجام شد. نوک ریشه های هر رقم ابتدا با محلول آلفا- برومونفتالن اشباع به مدت هشت ساعت در دمای 4 درجه سانتی گراد پیش تیمار شدند، سپس در محلول فیکساتیو 1:1 از اسید کرومیک 1%: فرمالدیید 10% به مدت 48 ساعت قرار داده شدند و جهت هیدرولیز از ...

[ 36 ] - تاثیر غلظت‌های مختلف هورمونی و نوع ریزنمونه بر کالوس‌زایی گیاه شقایق ایرانی papaver bracteatum)).

با توجه به مزایای تکثیر درون شیشه ای نسبت به روش های رایج در پژوهش حاضر اثر غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی 2,4-D (دی کلروفنوکسی استیک اسید) و BAP (بنزیل آمینو پورین) و نوع ریز نمونه (ریشه، برگ و طوقه) بر القای کالوس زایی گیاه شقایق ایرانی از طریق اندازه گیری صفات وزن تر، سطح و حجم کالوس بررسی شد. تحقیق حاضر بر پایه آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار صورت گرفت. با...

[ 37 ] - خصوصیات ریخت‌شناسی و عملکرد ریشه در ژنوتیپ‎های بومی کاسنی

کاسنی (Cichorium intybus) یک گیاه دارویی است که درریشه، برگ و بذر آن ترکیبات مهمی مثل اینولین، سزکوئی‌ترپن لاکتون‎ها، کومارین‎ها و فلاونوئید‎ها وجود دارد. کاسنی ریشه‎ای به‎عنوان یک گیاه صنعتی، اصلی‎ترین منبع تهیه اینولین، در کشورهای اروپایی، چین و ژاپن است. در این تحقیق برای اولین بار جهت بررسی توانمندی ژنوتیپ‎های بومی کاسنی از نظر عملکرد ریشه و چند صفت زراعی مهم، یازده توده بومی و یک جمعیت مجا...

[ 38 ] - القای ریشه‎های مویین با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss.)

باریجه (Ferula gummosa Boiss.) گیاه ارزشمند دارویی، صنعتی از خانواده چتریان و بومی ایران می‎باشد که درحال انقراض است. اخیراً تلاش‌های زیادی در زمینه تولید متابولیت‌های ثانویه از طریق کشت ریشه‎های مویین گیاهان دارویی صورت گرفته است. در پژوهش حاضر، امکان دست‌ورزی ژنتیکی این گیاه با هدف القای ریشه‎های مویین بررسی شد. هم‌کشتی ریزنمونه‎های هیپوکوتیل، کوتیلدون، برگ، ریشه، جنین‎های 14-10روزه و کالوس، ب...

[ 39 ] - تأثیر تنظیم‌کننده‌‌های رشد گیاهی و ترکیبات ویتامینی بر کال‌زایی، جنین‌‌زایی رویشی و تولید گیاهچه در گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera L.)

صبرزرد با نام علمی Aloe vera L. یکی از گیاهان ارزشمند در صنایع دارویی، آرایشی - بهداشتی و غذایی محسوب می‌‌شود. با توجه به نیاز روزافزون به این گیاه، بیشتر تحقیقات انجام‌شده در زمینه کشت بافت بر تکثیر درون شیشه‌‌ای و ریزادیادی آن تمرکز داشته است ولی جنین‌‌زایی رویشی نه تنها به‌عنوان روشی مناسب در تکثیر انبوه، بلکه به‌عنوان شیوه‌‌ای مطمئن و کارآمد در تولید بذرهای مصنوعی و متابولیت‌‌های ثانویه، از...

[ 40 ] - مطالعه رفتار میوزی و باروری دانه‌ی گرده در گیاه دارویی مشگک

مشگک با نام علمی Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss، بومی ایران بوده و به علت خواص دارویی فراوانی که دارد، در طب سنتی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق رفتار میوزی و نیز قدرت باروری دانة گردة این گیاه مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی مراحل مختلف میوز و تعیین ناهنجاری‌های میوزی، گل‌آذین نارس گیاه مشگک جمع‌آوری و مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که عدد پایة کروموزومی در این گیاه 11=n ...

[ 41 ] - شناسایی تنوع سوماکلونال با استفاده از نشانگرهای پراکسیداز و میکروستلایت در Eucalyptus microtheca F. Muell

هدف از این پژوهش ایجاد تنوع سوماکلون در کشت درون شیشه Eucalyptus microtheca بود. برای این منظور ریزنمونه‌های سرشاخه‌های سبز نهال یک‌ساله E. microtheca در محیط MS (با نیمی از مقادیر NH4NO3 و KNO3) همراه با سطوح متفاوت هورمون‌های NAA (α-Naphthalene Acetic Acid)، Kin (Kinetin) و TDZ (Thidiazuron)کشت گردیدند. به‌عنوان نشانگر بیوشیمیایی، الگوی باندهای پراکسیداز به روش PAGE در گیاهچه‌های باززایی شده،...

[ 42 ] - مقایسه باززایی مستقیم و غیرمستقیم درM. Eucalyptus microtheca

بذر E. microtheca در محیط MS بدون هورمون کاشته شد و ریزنمونه‌های برگ‌ کوتیلدونی، هیپوکتیل و دیسک‌ برگی‌ از گیاهچه‌های رشد یافته جدا گردید. ریزنمونه‌ها در محیط MS با نیمی از مقادیر نیترات و حاوی 12 غلظت متفاوت از هورمون‌های NAA و Kin کشت گردیدند. ریزنمونه‌های کشت شده، در فتوپریود 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی به ترتیب در 25 و 19 درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. پس از 4 هفته باززایی انجام شد. طی ت...

[ 43 ] - بررسی همولوژی کروموزومی بین سه گونه آژیلوپس (Aegilops sp) ایرانی حامل ژنوم D و گندم نان (Triticum aestivum)

ژنوم D یکی از سه ژنوم اصلی در گندم نان Triticum aestivum نقش مهمی در بسیاری از صفات زراعی گندم نان بعهده دارد. این ژنوم از گونه Aegilops tauschii به گندم نان به‌ارث رسیده ‌است. علاوه بر آن گونه‌های A. cylindrica و A. crassa نیز ژنوم D را حمل می‌کنند و در ایران گسترش دارند. به منظور مطالعه همولوژی بین ژنوم‌ D در میان این سه گونه با ژنوم D گندم نان و بررسی امکان انتقال ژن از این گونه‌ها به گندم ز...

[ 44 ] - کاربرد الیسیتورهای نانویی برای تولید آلوئین در سوسپانسیون سلولی گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera L.)

   نانوذرات به علت داشتن ویژگی‌های انحصاری بیولوژیکی و فیزیکوشیمیایی، ورود گسترده‌ای به دنیای بیولوژی و کشاورزی داشته‌اند. نانوذرات نقره (Nano-Ag) در حال حاضر بالاترین سطح استفاده در نانوتکنولوژی را به خود اختصاص داده‌است. نانوذره دی‌اکسیدتیتانیوم (Nano-TiO2) به‌عنوان یکی از نانوبلورهای نیمه‌هادی اکسیدفلزی، جایگاه ویژه‌ای در جهان صنعتی امروز یافته است. در این مطالعه از این دو نانوذره ارزشمند در...

[ 45 ] - اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و زغال فعال بر تکثیر درون شیشه‌ای گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera L.)

صبر‌زرد (Aloe vera L.) یکی از گیاهان با ارزش در صنایع دارویی، آرایشی، بهداشتی و غذایی محسوب می‌شود. باتوجه به نیاز روزافزون به این گیاه تحقیقات گسترده‌ای بر کشت درون شیشه‌ای آن انجام شده است. تکثیر درون شیشه‌ای این گیاه روشی مناسب و کار‌آمد برای تکثیر انبوه و همچنین استفاده از متابولیت‌های ثانویه می‌باشد. در این تحقیق بهترین روش سترون‌سازی ریز‌نمونه‌های برگرفته از گیاهچه‌های آلوئه‌ورا و اثر تنظ...

[ 46 ] - تأثیر نیتروژن بر رشد، اختصاص زیست‌توده و تولید آلکالوئیدهای ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) در شرایط تنش کم‌آبی

این مطالعه با هدف تأثیر تنش کم‌آبی (تخلیه آب تا 30، 60 و 90 درصد ظرفیت مزرعه‌ای به‌ترتیب تنش خفیف، متوسط و شدید) و نیتروژن (براساس 0، 75، 150 و 225 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بر رشد، محتوی کلروفیل، اختصاص زیست‌توده، محتوی نسبی آب برگ، محتوی و عملکرد تروپان آلکالوئیدهای هیوسیامین و اسکوپولامین ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) انجام شد. استخراج آلکالوئیدها به روش اختصاصی و به‌وسی...

[ 47 ] - تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد، محیط کشت و ریزنمونه بر تولید کالوس در گیاه سرخدار (Taxus baccata L.)

سرخدار (Taxus baccata L.) گیاهی رو به انقراض و دارای زادآوری طبیعی بسیار اندک است. اهمیت مضاعف سرخدار به‌واسطه تولید تاکسول می‌باشد که مؤثرترین دارو برای درمان انواع سرطان‌ها شناخته شده است. هدف از این آزمایش بررسی محیط‌های کشت، غلظت‌های مختلف هورمون‌ها و ریزنمونه‌های مختلف سرخدار جهت تولید کالوس به‌عنوان یکی از منابع مهم تولید تاکسول می‌باشد. آزمایش به روش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انج...

[ 48 ] - مقایسه روشهای مختلف کشت بذر و جنین و بررسی اثر زغال فعال در بهینه‌سازی کشت درون شیشه گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa Boiss.)

گیاه ارزشمند دارویی باریجه (Ferula gummosa Boiss.) از خانواده چتریان، بومی ایران و در حال انقراض می‌باشد که به دلیل رفتار باردهی سالانه (منوکارپیک) و خواب طولانی بذر، تولید انبوه اقتصادی آن با مشکل جدی مواجه است. بنابراین اولین قدم برای اصلاح ژنتیکی این گیاه، توانایی تولید تعداد زیادی گیاهچه سترون با بنیه مناسب، در زمان کم، به منظور تهیه ریزنمونه‌هایی با بنیه مناسب می‌باشد. در این پژوهش، کشت در...

[ 49 ] - تأثیر هورمونی و ریزنمونه بر کالزایی، باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی در رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

به منظور بررسی تأثیر تیمارهای هورمونی بر کالزایی و باززایی در گیاه رازیانه، پنج ریزنمونه (برگ، هیپوکوتیل، مریستم انتهایی، ریشه و طوقه) انتخاب شد. بذر گیاه رازیانه بعد از استریل به محیط آب در لوله آزمایش روی پل کاغذی کشت و در دمایoC24 با 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی قرار داده شد و بعد از گذشت 15 روز که گیاه به ارتفاع حدود 10 سانتی‌متر رسید ریزنمونه‌ها تهیه شدند. القای کالوس با کشت ریزنمونه‌ها...

[ 50 ] - بهینه‌سازی کالوس‌زایی در گیاه سیاه دانه (.Nigella sativa L)

سیاه دانه یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی متعلق به خانواده آلاله است. این گیاه حاوی ترکیبات دارویی متنوعی می‌باشد که به‌عنوان پیش ماده تولید انواع داروها در درمان بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. با در نظر داشتن ارزش دارویی بسیار بالای این گیاه، مطالعات بسیار محدودی در زمینه کشت بافت آن انجام شده است. در مطالعه حاضر، میزان کالوس‌زایی ریزنمونه‌ تهیه شده از برگ، مریستم و ساقه سیاه دانه روی محیط...

[ 51 ] - اثر ترکیبات مختلف تنظیم کننده‌های رشد بر روی کالوس‌زایی "به" (Cydonia oblonga Mill.)

گیاه "بِه" به‌عنوان یک گیاه دارویی شناخته شده است. ریزازدیادی درون شیشه‌ای و القای کالوس از ریزنمونه‌های مختلف این گیاه از مراحل مهم و حساس می‌باشد. در مطالعه حاضر قابلیت کالوس‌زایی و باززا شدن مستقیم در محیط کالوس‌زایی در ریزنمونه و ترکیب‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد مورد ارزیابی قرار گرفتند. از قسمت‌‌های برگ، ساقه، مریستم، دم‌برگ و کالوس جوانه روی ساقه چوبی گیاه "بِه" ریزنمونه تهیه شد و جهت ای...

[ 52 ] - گزینش ژنوتیپ‌های پرمحصول با عملکرد روغن بالا در لاین‌های جهش یافته کلزا (Brassica Napus L.)

With the aim of comparing the grain yield and yield components of 16 oilseed rape (Brassica napus L.) mutant lines with cultivars Talayeh, Zarfam, Express and Okapi as check cultivar an experiment was conducted based on  randomized complete block design with three replications during 2015-2016 cropping season in experimental field of Seed and Plant Improvement Institute (SPII) in Karaj. Analysi...

[ 53 ] - بررسی اثر غلطت آنتی‌اکسیدان‌های مختلف بر‌کاهش قهوه‌ای شدن کالوس و تولید ذی‌توده آن در دو گونه از شیرین‌بیان Glycyrrhiza glabra و G. uralensis

DOR: 98.1000/1735-0891.1398.27.131.53.1.1576.115 ریشه‌ها و استولن‌های شیرین‌بیان یکی از مهمترین داروهای خام را در دنیا تشکیل می‌دهند و محتوای مقادیر زیادی از ماده مؤثر گلیسیریزین، که یک نوع تریترپنوئید ساپونین است، می‌باشند. کشت بافت و تولید کالوس در شیرین‌بیان پیش‌نیاز مطالعات بررسی متابولیت‌های‌ ثانویه و ترانسفورماسیون سلولی در این گیاه ‌می‌باشد. به‌‌منظور تأثیر آنتی‌اکسیدان‌ها در کاهش ...

[ 54 ] - Evaluation of Population Structure and Estimation of Genetic Parameters in Breeding Lines and Landraces Populations of Durum Wheat Using ISSR Markers

Evaluation of genetic diversity is the key principal for plant breeding, providing an opportunity to discover novel characters and alleles for breeders. In the present study, 69 durum wheat genotypes were investigated for genetic diversity using several inter-simple sequence repeat (ISSR) markers. Sixteen ISSR primers amplified a total of 163 fragments, which out 160 fragments were polymorphic....

نویسندگان همکار

شاه‌نجات‌بوشهری, علی‌اکبر 8  

محمدرضا نقوی 6  

علی عبادی 4  

شاه نجات بوشهری, علی اکبر 4  

خدابخش گودرزوند چگینی 3  

رضا فتوت 3  

محمد رضا بی همتا 2  

محمدرضا بی‌همتا 2  

هادی شوریده 2  

سید علی پیغمبری 2  

شکوفه شهرزاد 2  

عباس قمری زارع 2  

محمد حسن عصاره 2  

سپیده ترابی 2  

پریسا عبداللهی 2  

داراب یزدانی 1  

زهره کدخدا 1  

علی اکبر شاه نجات بوشهری 1  

مهدیه خدایاری 1  

رحیم تقی زاد فرید 1  

رضا بورد 1  

سعید پروانه 1  

سپیده ترابی 1  

شمس علی رضازاده 1  

فرهاد حریری اکبری 1  

زهرا قهرمانی 1  

محمدرضا حسندخت 1  

روح‌انگیز نادری 1  

براتعلی فاخری 1  

محمدرضا جلال کمالی 1  

نفیسه مهدی نژاد 1  

Assad Maroufi 1  

منصور سلجوقیانپور 1  

راضیه سرابادانی تفرشی 1  

سیده شکوفه مجتوی 1  

احمد بالندری 1  

اسعد معروفی 1  

فروغ منتظری 1  

علی اشرف مهرابی 1  

لیلا عوبیدی 1  

محمد متینی زاده 1  

مرتضی شبان نژاد ممقانی 1  

مریم جبلی 1  

مسیح فروتن 1  

مرتضی شبان نژاد ممقانی 1  

علیرضا طالعی 1  

محمد جعفرآقایی 1  

منا راعی 1  

مهدیه خدایاری 1  

سام شمسیان 1  

منصور قربانپور 1  

ناصر مجنون‌حسینی 1  

کاظم خاوازی 1  

بهارک بهجت ساسان 1  

فروغ منتظری 1  

سعید دوازده امامی 1  

سحر قره خانی 1  

الهام فائضی 1  

احمدی, مهرزاد 1  

علیزاده, بهرام 1  

براتعلی فاخری 1  

علیرضا عباسی 1  

مریم اله دو 1  

Etminan, Alireza 1  

Ahmadzadeh, Alireza 1  

Aslanparviz, Mahmood 1  

Rashidi, Varahram 1