خصوصیات ریخت‌شناسی و عملکرد ریشه در ژنوتیپ‎های بومی کاسنی

نویسندگان

  • سید علی پیغمبری نویسنده مسئول مکاتبات، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
  • محمدرضا نقوی استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
  • هادی شوریده دانشجوی دکتری اصلاح نباتات- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

کاسنی (Cichorium intybus) یک گیاه دارویی است که درریشه، برگ و بذر آن ترکیبات مهمی مثل اینولین، سزکوئی‌ترپن لاکتون‎ها، کومارین‎ها و فلاونوئید‎ها وجود دارد. کاسنی ریشه‎ای به‎عنوان یک گیاه صنعتی، اصلی‎ترین منبع تهیه اینولین، در کشورهای اروپایی، چین و ژاپن است. در این تحقیق برای اولین بار جهت بررسی توانمندی ژنوتیپ‎های بومی کاسنی از نظر عملکرد ریشه و چند صفت زراعی مهم، یازده توده بومی و یک جمعیت مجارستانی کاسنی ریشه‎ای (شاهد) اواخر اسفند سال زراعی 91-1390 در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد کشت شدند. صفات مورد مطالعه، شامل طول و عرض برگ، شدت کرکدار بودن، وزن خشک ریشه و اندام‎های هوایی و نسبت آنها، زمان ظهور ساقه گل‎دهنده، تعداد جوانه در محل طوقه و ارتفاع نهایی گیاه بود. با توجه به اینکه رابطه بین عملکرد اینولین و درصد اینولین در ارقام بررسی شده کاسنی، معنی‎دار نیست، لذا در این تحقیق وزن خشک ریشه به‎عنوان شاخص عملکرد اینولین کاسنی در نظر گرفته شد. وزن خشک ریشه در اکثر ژنوتیپ‎های ایرانی در اولین نمونه‎گیری در مرحله روزت تا قبل از ظهور ساقه گل‎دهنده (هفته هشتم پس از کاشت) وضعیت مطلوبی داشت و حتی ژنوتیپ ملاثانی وزن خشک ریشه بیشتری نسبت به شاهد داشت، ولی وزن خشک ریشه ژنوتیپ‎های بومی با ظهور ساقه گل‎دهنده (بولتینگ) در سال اول کشت در دومین مرحله نمونه‌گیری یک ماه قبل از برداشت (هفته بیست و ششم پس از کاشت) به‎طور چشمگیری نسبت به شاهد کمتر بود. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

خصوصیات ریخت شناسی و عملکرد ریشه در ژنوتیپ‎های بومی کاسنی

کاسنی (cichorium intybus) یک گیاه دارویی است که درریشه، برگ و بذر آن ترکیبات مهمی مثل اینولین، سزکوئی ترپن لاکتون‎ها، کومارین‎ها و فلاونوئید‎ها وجود دارد. کاسنی ریشه‎ای به‎عنوان یک گیاه صنعتی، اصلی‎ترین منبع تهیه اینولین، در کشورهای اروپایی، چین و ژاپن است. در این تحقیق برای اولین بار جهت بررسی توانمندی ژنوتیپ‎های بومی کاسنی از نظر عملکرد ریشه و چند صفت زراعی مهم، یازده توده بومی و یک جمعیت مجا...

متن کامل

اثر تغذیه علوفه گیاه کاسنی بر عملکرد پرواری و خصوصیات کشتاری بره‌های ترکی‌قشقایی

چکیده سابقه و هدف: گیاهان دارویی مهم‌ترین منابع جدید خوراکی بوده که در جیره حیوان به‌منظور تولید مناسب مورد بررسی قرار گرفته‌اند. کاسنی یکی از این گیاهان است که می‌تواند سبب بهبود تولیدات حیوانی و اثرات مثبت بر سلامت دام شود. خصوصیات متابولیت‌های ثانویه گیاه کاسنی مانند غیر‌قابل هضم بودن و تقابل انتخابی بر میکروفلور روده، سبب استفاده از این گیاه به‌عنوان یک پری‌بیوتیک، درجیره غذایی دام‌ها شده ا...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

مطالعه ویژگی‌های زراعی، عملکرد گل و درصد اینولین ریشه کاسنی (Cichorium intibus) تحت تاثیر حاصلخیزکننده‌های خاک و تنش خشکی

سابقه و هدف: کاسنی از خانواده آستراسه و دارای برگ‌های آبی و یا صورتی است و گونه‌ی گیاهی با ارزش که سرشار از فلاونوئید و اینولین است و ریشه آن بعنوان تنها منبع ریشه‌ای تولید اینولین است. تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل محدود کننده عملکرد در دنیا به شمار می‌رود. به منظور بررسی ویژگی‌های زراعی، عملکرد گل و درصد اینولین ریشه کاسنی تحت تیمارهای مختلف کود زیستی و تنش خشکی پژوهش حاضر انجام شد. مواد و رو...

متن کامل

مقایسه عملکرد فروکتان‌های ارقام خارجی و توده‌های بومی کاسنی و بهینه‌سازی روش استخراج به روش سطح پاسخ (RSM)

گیاه کاسنی به‌عنوان یکی از منابع اصلی تولید اینولین در سطح صنعتی- تجاری شناخته شده است. میزان اینولین گیاه و ویژگی‌های عملکردی آن به ژنتیک گیاه، مبدأ، شرایط اکولوژیکی رشد، زمان برداشت، روش استخراج و فرآیندهای پس از استخراج بستگی دارد. در این تحقیق میزان عملکرد اینولین توده‌های بومی ایران و ارقام خارجی کاسنی که در منطقه کرج کشت شدند، مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که عملکرد اینولین ت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 2

صفحات  226- 236

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023