احمد بالندری

استادیار، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

[ 1 ] - خصوصیات ریخت‌شناسی و عملکرد ریشه در ژنوتیپ‎های بومی کاسنی

کاسنی (Cichorium intybus) یک گیاه دارویی است که درریشه، برگ و بذر آن ترکیبات مهمی مثل اینولین، سزکوئی‌ترپن لاکتون‎ها، کومارین‎ها و فلاونوئید‎ها وجود دارد. کاسنی ریشه‎ای به‎عنوان یک گیاه صنعتی، اصلی‎ترین منبع تهیه اینولین، در کشورهای اروپایی، چین و ژاپن است. در این تحقیق برای اولین بار جهت بررسی توانمندی ژنوتیپ‎های بومی کاسنی از نظر عملکرد ریشه و چند صفت زراعی مهم، یازده توده بومی و یک جمعیت مجا...

[ 2 ] - نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاسنی پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium)

کاسنی پاکوتاه با نام علمی pumilum Jacq. Cichorium یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی است که تقویت کننده کبد بوده ودر درمان نقرس و رماتیسم به کار میرود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه دارویی کاسنی پاکوتاه آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 92-91 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا ش...