عصاره, محمد حسن

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

[ 1 ] - بررسی اثرهای تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهک سه ژنوتیپ گیاه مرتعی Agropyron trichophorum

Sentence determine the stability mechanisms to stress in Agropyron trichophorum at test with four different levels of osmotic potentials resulted from PEG 6000 including 0, -3, -6 and -9 executed in factorial and accidental manner with four interactions in hydroponic environment. Three genotypes of Agropyron trichophorum pasture types were used Arak (3755), Semirom (3.13), and Faridan (4007) an...

[ 2 ] - بررسی تأثیر محیط‌کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی گونه Eucalyptus occidentalis

گونه Eucalyptus occidentalis درختی سریع‌الرشد که به‌خاطر نوش و گرده‌اش برای تولید عسل، اسانس در صنعت داروسازی، تانن در صنعت چرم‌‌سازی و فیبرهای چوبی در صنعت کاغذ‌سازی کشت می‌شود. در این تحقیق، ریزازدیادی گونه E. occidentalis به‎طریق کشت جوانه در محیط کشت MS و GD در آزمایش‌‌ فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. بهترین روش سترون‌سازی بذر، شستشو زیر آب جاری به‎مدت 2 ساعت و سپس 18 دقیقه در م...

[ 3 ] - ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره سیاه ایران (Bunium persicum Boiss) با توالی‎یابی نواحی ITS ازDNA ریبوزومی هسته

زیره سیاه گیاه علفی و چند‎ساله از خانواده چتریان است و رویشگاه طبیعی آن به ایران و تعداد کمی از کشورهای همسایه محدود می‎شود. با هدف ارزیابی تنوع ژنتیکی زیره سیاه ایران، نه اکوتیپ این گیاه از مناطق مختلف کشور جمع‎آوری شد و ناحیه ITS2 و همچنین ناحیه ITS1-5.8s rRNA- ITS2  روی آنها تکثیر و تعیین توالی شد. توالی‎ها به روش ClustalW توسط نرم‎افزار MegAlign هم‎ردیف‌سازی شده و دندروگرام روابط فیلوژنیک و...

[ 4 ] - تأثیر تنش سرما بر فعالیت پراکسیداز در نهال‌های اکالیپتوس

تنش سرما یک فاکتور عمده در پراکنش، رشد، و بقاء گیاهان چوبی است. به­دلیل اهمیت اکالیپتوس به­عنوان گونه سریع‌الرشد در جنگل‌کاری، در این تحقیق تعیین تفاوت بین گونه­های E. saligna وE. rubida  و E. camaldulensis از نظر فعالیت آنزیم پراکسیداز به‌عنوان نشانگر بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت و میزانفعالیت آن در برگ­های تحت تنش سرما تعیین شد. تیمارهای دمایی °C5 و c°20- و شرایط گلخانه (شاهد) با دمای C°24...

[ 5 ] - اثرات تنش خشکی بر زیست‌توده، برخی شاخص‌‌های رشد و کارایی مصرف آب در اکالیپتوس (Dehnh Eucalyptus camaldulensis).

تأثیر سطوح مختلف رطوبت خاک شامل 100%، 70% و 40% ظرفیت زراعی (FC) بر زیست‌توده، اجزاء زیست‌توده، نسبت ریشه به شاخه (R/S)، سطح برگ ویژه (SLA) و کارایی مصرف آب (WUE) بر روی اکالیپتوس (Dehnh camaldulensis Eucalyptus) و در شرایط اقلیمی خشک، در ایستگاه تحقیقات بیابان شهید صدوقی یزد در طول سال‌‌های 1385 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح پایه کاملا تصادفی و با سه تکرار و در شرایط لایسیمت...

[ 6 ] - تکثیر درون‌شیشه‌ای درختان بالغ اکالیپتوس گرندیس (Eucalyptus grandis)

      اکالیپتوس گرندیس، یک گونه گیاهی سریع‌الرشد، با ارزش و دارای اهمیت اقتصادی و صنعتی فراوانی است که به‌دلیل فیبرهای چوبی آن در صنعت کاغذسازی و تولید زغال و سوخت، در مقیاس وسیعی کشت می‌شود. برای تکثیر رویشی این گونه به طریق کشت بافت از جوانه‌های رأسی و جانبی درختان بالغ از منطقه شمال ایران (ایستگاه تحقیقاتی واز چمستان) و در فصل‌های مختلف سال استفاده شد. برای ضدعفونی کردن سطحی نمونه‌ها، تیماره...

[ 7 ] - شناسایی تنوع سوماکلونال با استفاده از نشانگرهای پراکسیداز و میکروستلایت در Eucalyptus microtheca F. Muell

هدف از این پژوهش ایجاد تنوع سوماکلون در کشت درون شیشه Eucalyptus microtheca بود. برای این منظور ریزنمونه‌های سرشاخه‌های سبز نهال یک‌ساله E. microtheca در محیط MS (با نیمی از مقادیر NH4NO3 و KNO3) همراه با سطوح متفاوت هورمون‌های NAA (α-Naphthalene Acetic Acid)، Kin (Kinetin) و TDZ (Thidiazuron)کشت گردیدند. به‌عنوان نشانگر بیوشیمیایی، الگوی باندهای پراکسیداز به روش PAGE در گیاهچه‌های باززایی شده،...

[ 8 ] - جنین‌زایی بدنی در دو گونه از اکالیپتوس (Eucalyptus. microcarpa و E. melliodora)

با نمونه‌گیری از نهال‌های دو گونه مهم اکالیپتوس به نام‌های Eucalyptus melliodora وE. microcarpaیک روش تکثیر مطمئن برای باززایش گیاه در شرایط درون شیشه‌ای بدست آمد. کالوس‌هایی با باززایش بالا از نمونه‌های لپه و زیرلپه از هر دو گونه (لپه و محور زیرلپه در گونه E. melliodoraبه‌ترتیب 35/0 و 30/0 و در گونه E. microcarpaبه‌ترتیب 42/0 و 38/0) پس از کشت بر روی محیط غذایی MS با 30 میلی‌گرم در لیتر شکر، 8...

[ 9 ] - بررسی تمایز فرم تنه درخت راش توسط نشانگرهای ژنی ایزوآنزیمی

گونه راش (Fagus orientalis Lipsky) یکی از درختان مهم جنگل‌های ایران بوده و اهمیت ویژه‌ای به لحاظ اکولوژیکی و اقتصادی دارد. در توده‌های راش، درختانی با مورفولوژی خاص تنه (مثل تنه‌های چنگالی) اغلب به صورت گروهی مشاهده می‌شوند که علت آن انتشار محدود گرده و به‌ ویژه بذر در توده‌های طبیعی و ساختار فامیلی می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی وجود رابطه بین گوناگونی مورفولوژیکی تنه و تنوع ژنتیکی است....

[ 10 ] - مقایسه باززایی مستقیم و غیرمستقیم درM. Eucalyptus microtheca

بذر E. microtheca در محیط MS بدون هورمون کاشته شد و ریزنمونه‌های برگ‌ کوتیلدونی، هیپوکتیل و دیسک‌ برگی‌ از گیاهچه‌های رشد یافته جدا گردید. ریزنمونه‌ها در محیط MS با نیمی از مقادیر نیترات و حاوی 12 غلظت متفاوت از هورمون‌های NAA و Kin کشت گردیدند. ریزنمونه‌های کشت شده، در فتوپریود 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی به ترتیب در 25 و 19 درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. پس از 4 هفته باززایی انجام شد. طی ت...

[ 11 ] - تأثیر ژنوتیپ و تنظیم کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گل محمدی Rosa damascena Mill.

گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) به‌عنوان مهمترین گیاه معطر جهان و نیز بهترین گونه رزهای تولیدکننده اسانس در ایران و بسیاری از کشورها بشمار می‌آید. در این بررسی، میزان کال‌زایی در گل محمدی مناطق مختلف و تحت ترکیبهای مختلف هورمونی با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی ارزیابی گردید. کشت ریزنمونه‌ها روی محیط MS نیمه جامد حاوی یک یا چند نوع تنظیم کننده رشد انجام گرفت. از غلظتهای...

[ 12 ] - بررسی کالوس‌زایی و باززایی گیاه در صنوبر پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از کشت تخمدان

در این پژوهش، تخمدانهای نارس و بالغ صنوبر پده، از پایه‌های مادری حاشیه رودخانه کارون جمع‌آوری شدند. پنج تیمار سترون‌سازی در یک طرح کاملاً تصادفی با هشت تکرار شامل کلرور مرکوریک 1/0% به همراه اتانول 70% هر یک به مدت 30 ثانیه، اتانول 70% به مدت 30 ثانیه به همراه هیپوکلریت سدیم 25% به مدت 10 دقیقه و اتانول 70% به مدت 1 دقیقه به همراه هیپوکلریت سدیم 25% به مدت 10 دقیقه به‌ترتیب به‌عنوان تیمارهای مطل...

[ 13 ] - ریزازدیادی Blakely Eucalyptus gongylocarpa

ریزازدیادیBlakely  E. gongylocarpa به‌وسیله کشت جوانه بررسی شد. تیمارهای مختلف سترون‌سازی، استقرار، شاخه‌زایی و ریشه‌زایی اعمال گردید. بهترین روش سترون‌سازی بذر، در محلول بنومیل 5/0% به مدت 15 دقیقه، شستشو با مایع ظرف‌شویی، شستشو زیر آب جاری به مدت 2 ساعت، 20 ثانیه غوطه‌وری در الکل اتیلیک 70% و 20 دقیقه هیپوکلریت سدیم 2% بود. از 22 تیمار محیط کشت، محیط MS محتوی نصف غلظت نیترات، BAP 1/0، Kin 2/0...

[ 14 ] - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف گل محمدی از نظر آلودگی به سفیدک پودری رز (Sphaeroteca pannosa)

نظر به اهمیت سفیدک پودری رز و لزوم دستیابی به روشهای کنترل غیر شیمیایی، میزان آلودگی طبیعی ژنوتیپهای مختلف گل محمدی نسبت به این بیماری در یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. این بررسی روی 40 اکسشن گل محمدی کاشته شده در مزرعه تحقیقاتی گل محمدی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور طی سالهای 1383 و 84 انجام گرفت. واحد نمونه‌برداری برگ مرکب بود که در هر یک از جهت...

[ 15 ] - تعیین نیاز آبی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از لایسیمتر

به‌‌منظور تعیین نیاز آبی گل محمدی (Rosa damascena Mill.)، آزمایشی در ‌سال 1391 با استفاده از لایسیمترهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات البرز، واقع در جنوب شهرستان کرج انجام شد. بدین منظور از لایسیمترهای زهکش‌دار که در آن یک گیاه بالغ از گل محمدی قرار داشت، استفاده گردید. لایسیمترهای مشابه‌ای نیز به کشت گیاه مرجع یونجه و همچنین بدون گیاه و دارای خاک اختصاص داده شد. آبیاری کلیه لایسیمترها، براساس نمونه‌ب...

[ 16 ] - اثر تنش خشکی بر کمّیت و کیفیت اسانس و کارایی مصرف آب (WUE) در اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)

کمبود آب می‌تواند اثرات متفاوتی را بر فرایندهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان به دنبال داشته باشد. تولید اسانس نیز از نظر مقدار و نوع ترکیب تحت تأثیر تنش خشکی قرار می‌گیرد. اکالیپتوس‌ها و ازجمله Eucalyptus camaldulensis Dehnh. به‌عنوان منابع غنی از اسانس و به‌ویژه ترکیب 8،1-سینئول مطرح می‌باشند. به‌منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر بازده اسانس، نوع ترکیب‌های شیمیایی و همچنین کارایی م...

[ 17 ] - بررسی اثر دگرآسیبی Eucalyptus camaldulensis Dehnh. بر فعالیت آنزیمی ‌پراکسیداز و برخی شاخص‌های رشد گندم (Triticum aestivum L.)

پتانسیل آللوپاتیک Eucalyptus camaldulensis Dehnh. طی 14 تیمار در گلخانه مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بر برخی شاخص‌های رشد و تغییرات کمّی و کیفی آنزیم ‌پراکسیداز گندم بررسی شد. تیمارها شامل تیمار شاهد، عصاره اتانولی برگ اکالیپتوس در سه سطح (3، 6 و 12 گرم در لیتر)، عصاره آبی برگ اکالیپتوس در سه سطح (5، 10 و 20 درصد)، برگ‌های تر اکالیپتوس در سه سطح (5، 10 و 15 گرم)، برگ‌های خشک آسیاب شده در سه...

[ 18 ] - تعیین نیاز آبی گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) با استفاده از لایسیمتر

به ‌منظور تعیین نیاز آبی گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.)، آزمایشی در سالهای 87-1386 در مجتمع تحقیقاتی البرز، واقع در جنوب شهرستان کرج انجام شد. در این آزمایش، ابتدا نیاز آبی گیاه مرجع یونجه (ETo) با استفاده از معادله پنمن مانتیس تعیین شد و سپس با توجه به نیاز آبی یونجه و با استفاده از لایسمترهای زه‌کش‌دار، نیاز آبی گیاه دارویی بومادران محاسبه گردید. براساس نتایج بدست ‌آمده، ضرایب...

[ 19 ] - تجزیه علّیت متوالی صفات مؤثر بر عملکرد سرشاخه و درصد اسانس کافوری (Camphorosma monspeliaca L.)

به منظور بررسی رابطه علّت و معلولی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و برخی عناصر گیاه دارویی کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) در رویشگاه طبیعی، این تحقیق اجرا گردید. در این تحقیق گیاه کافوری از رویشگاه طبیعی در مرحله گلدهی کامل، با استفاده از 9 پلات نمونه‌برداری گردید. صفات مورفولوژیک از قبیل ارتفاع گیاه، تعداد پنجه، قطر بزرگ و کوچک تاج پوشش، عملکرد سرشاخه کل و سرشاخه گلدار 20 تا 40 گیاه اندازه‌گی...

[ 20 ] - بررسی صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و برخی از عناصر معدنی موجود در گیاه چند منظوره کافوری (Camphorosma monspliaca L.)

یکی از شیوه‌های مدیریت منابع طبیعی، بهره‌برداری از زمین‌های کم‌بازده و استفاده از گونه‌های مقاوم گیاهی در شرایط دشوار می‌باشد. در این پژوهش در سال 1388، از رویشگاه طبیعی کافوری (Camphorosma monspliaca L.) در منطقه اراک (دشت چرّا) در مرحله ابتدایی رشد رویشی، گلدهی کامل و رسیدگی بذر با استفاده از پلات‌گذاری با تکرار، نمونه‌برداری گردید. در مرحله گلدهی کامل، ارتفاع گیاه، تعداد پنجه، قطر بزرگ و کوچک...

[ 21 ] - بررسی ریشه‌زایی شاخه‌های گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) از طریق خوابانیدن تحت تیمارهای مختلف هورمونی در دو فصل متفاوت

ارزش اقتصادی و دارویی گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) سبب شده تا تکثیر این گیاه مورد توجه و در اولویت تحقیق قرار گیرد. به منظور حفظ ژنوتیپ پایه‌های برگزیده، مطالعاتی بر روی خوابانیدن ساده در دو فصل‌ پاییز و زمستان بر روی شاخه‌های جوان و رشدیافتة درختچه‌های بالغ گل‌محمدی در سال 1386 انجام شد. شاخه‌ها تحت دو تیمار هورمونی ایندول بوتیریک اسید و نفتالین استیک اسید با غلظت‌های متفاوت، در بستر ماسه ب...

[ 22 ] - استخراج و اندازه‌گیری ترکیبهای فلاونوییدی کامفرول و کوئرستین در گلبرگ ده ژنوتیپ از گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) از مناطق غربی ایران

دارویی هستند و برای مقابله با ویروسها و سلولهای سرطانی استفاده می‌شوند. هدف از این تحقیق، استخراج و اندازه‌گیری ترکیبهای فلاونوییدی کامفرول و کوئرستین در گلبرگ نمونه‌های مختلف گل‌محمدی کشت شده در باغ گیاه‌شناسی ایران (تهران) با منشأ مناطق غربی بود. پنج گرم نمونه تازه گل‌محمدی توسط دستگاه آسیاب برقی خرد و توسط مخلوط متانول و اسید استیک (90:10) عصاره‌گیری شد. عصاره حاصل به 30 میلی‌لیتر حجم رسانده...

[ 23 ] - بررسی تغییرات فصلی اسانس Eucalyptus maculata Hook.

توانایی اکالیپتوس‌ها در رشد سریع سبب شده تا این جنس در جنگل‌کاری، مصارف صنعتی و دارویی اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کند. گونه درختی Eucalyptus maculata Hook. از نظر تولید برخی ترکیبهای شیمیایی و مصارف دارویی نسبت به سایر اکالیپتوس‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش ‌برای بررسی تغییرات کمّی اسانس و نوع ترکیبهای تشکیل‌دهنده برگ درخت E. maculata، از منطقه گرمسیری دزفول (ایستگاه تحقیقاتی صفی‌آب...

[ 24 ] - تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس سه ژنوتیپ از گل محمدی (Rosa damascena Mill.)

گل محمدی با نام علمی (Rosa damascena Mill.) گیاهی درختچه‌ای و متعلق به تیره Rosaceae می‌باشد. کشور ما سابقه طولانی در کشت و پرورش این گیاه داشته است. سازگاری گل محمدی به شرایط آب و هوایی کشورمان، وجود فرهنگ دیرینه تولید و مصرف، رونق و تقاضای بازارهای جهانی محصولات ایران و به تبع آن اشتغال‌زایی و ارز آوری از جمله مسائلی است که توجه خاص به این گیاه را می‌طلبد. در این تحقیق، اثر روشهای مختلف خشک ک...

[ 25 ] - مقایسه سسکوئی‌ترپن‌های موجود در اسانس گیاهان Anthemis hyalina DC.، Matricaria recutita L. و Matricaria aurea (Loefl.) Schultz-Bip.

کامازولن، آلفا-بیسابولن اکسید A و آلفا-بیسابولول اکسیدهای A وB از سسکوئی‌ترپن‌های مهم و ارزشمند در بابونه هستند که به دلیل موارد استفاده متعدد در مواد آرایشی-بهداشتی مورد توجه هستند. در این تحقیق گلهای سه گونه Matricaria recutita L. (از سه رویشگاه در استان خوزستان، بوشهر و فیروزآباد فارس)، Matricaria aurea (Loefl.) Schultz-Bip. و Anthemis hyalina DC. هر کدام از یک رویشگاه به‌ترتیب در تنگ ارم و ...

[ 26 ] - استخراج و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس پنج گونه اکالیپتوس کشت شده در مناطق گرمسیری ایران

برگهای جوان پنج گونه از اکالیپتوسهای کاشته شده در ایران به نامهای علمی Eucalyptus stricklandii Maiden، E. brockwayii ، E. sargentii Maiden، E. lagiflorens F. Muell و E. kruseana F. Muell در فصل بهار از شهرستان شوشتر در استان خوزستان جمع‌آوری گردید. پس از خشک کردن در سایه، با استفاده از روش تقطیر با آب، اسانس آن در مدت زمان 90 دقیقه استخراج و بوسیله دستگاههای کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی متص...

[ 27 ] - ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Eucalyptus caesia Benth

برگ درخت گونه اکالیپتوس با نام علمی Eucalyptus caesia Benth. از منطقه شمال خوزستان در اواسط اسفند 1382 جمع آوری گردید. روغن اسانسی گیاه به وسیله تقطیر با آب استخراج و به کمک دستگاههای کروماتوگرافی گازی GC و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی GC/MS  مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفت. بازده اسانس گیری 0.1 درصد بدست آمد (بر اساس وزن برگ خشک گیاه). 21 ترکیب در اسانس نمونه مورد آزمایش شناسایی شد ک...

[ 28 ] - بررسی و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس برگ Eucalyptus stricklandii Maiden و Eucalyptus erythrocorys F. Muell.

نمونه های دو گونه اوکالیپتوس Eucalyptus stricklandii Maiden  و Eucalyptus erythrocorys F. Muell. که در منطقه شمال خوزستان کشت گردیده در اواسط اسفند 1382  جمع آوری و به روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) اسانس گیری و سپس نمونه توسط دستگاههای کروماتوگرافی گازی (GC)  و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد تجزیه قرار گرفتند.   ترکیبهای عمده در گونه E. stricklandii Maiden  عبارتند از : 1,8-...

[ 29 ] - مقایسه کمیت و کیفیت اسانس گل محمدی .Rosa damascena Mill حاصل از طرحهای مختلف دستگاهی تقطیر با آب

در این تحقیق اسانس گل محمدی Rosa damascena Mill. به روش تقطیر با آب در طرحهای مختلف، جهت بهینه سازی آن، استخراج گردید.  بازده اسانس در طرحهای مختلف کلونجر (0.008 درصد)، میکوئل (0.014 درصد)، A.O.A.C. (درصد 0.012) و در دو طرح جایمند-رضایی، شماره 1 (0.015 درصد) و شماره 2 (0.023 درصد) بدست آمدند.  اسانس توسط دستگاههای کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد تجزی...

[ 30 ] - تعیین تحمل‌پذیری گونه‌ی Atriplex leucoclada تحت تنش شوری در شرایط گلخانه و رویشگاه‌های طبیعی استان فارس

در این تحقیق تحمل‌پذیری گونه مرتعیAtriplex leucoclada  به تنش شوری که بومی ‌ایران و دارای ارزش غذایی مناسبی برای دام است در شرایط گلخانه و رویشگاه‌های طبیعی استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با اعمال تیمارهایی با غلظت‌های صفر، 100، 200، 300، 400 و 500 میلی‌مولار نمک NaCl بر روی گلدان‌های کاشته‌شده، در اتاق کنترل در تاریکی 8 و روشنایی 16 ساعته در دمای 20 درجه سانتی‌گراد، صفات رشد ا...

[ 31 ] - بررسی و مقایسه تأثیر نمک NaCl و Na2SO4 در مراحل جوانه‌زنی و رشد اولیه در Salicornia herbacea و Alhagi persarum

امروزه در دنیا پذیرفته شده است که برای مقابله با کمبود غذا برای انسان و دام چاره­ای جز استفاده از گیاهان مقاوم به شوری و خشکی وجود ندارد. دانشمندان و اکولوژیستها پیوسته در حال تحقیق بر روی گونه­هایی هستند که ضمن تحمل این تنش­ها بتوانند بخشی از نیاز جوامع بشری را رفع نمایند و یا از مکانیزم این گیاهان مقاوم بر روی محصولات راهبردی استفاده کنند. بنابراین شناخت این گونه­های مقاوم امری ضروری و اجتناب...

[ 32 ] - بررسی تأثیر دو نمک NaCl و Na2SO4 در مراحل جوانه‌زنی و رشد اولیه در گونه Seidlitzia rosmarinus

در این تحقیق، مقاومت گونه  Seidlitzia rosmarinusدر مراحل جوانه­زنی و رشد اولیه نسبت به دو نمک NaCl و Na2SO4 در غلظتهای صفر (شاهد)، 100، 200، 300، 400 و500 میلی­مولار در سه تکرار براساس طرح کاملاً تصادفی مطالعه شد. صفات مطالعه شده شامل درصد، سرعت و شاخص جوانه­زنی، طول ساقه­چه، گیاهچه و ریشه­چه و شاخص بنیه بذر می­باشد. برای تجزیه و تحلیل تأثیر هر یک از دو نمک NaCl و Na2SO4 از تجزیه واریانس یکطرفه ...

[ 33 ] - بررسی اثر تنش شوری بر برخی شاخصهای فیزیولوژیکی گونه مرتعی Kochia prostrata

در این تحقیق تغییرات برخی شاخصهای فیزیولوژیکی گونة مرتعی Kochia prostrata که بومی ایران و دارای ارزش غذایی بالایی برای دامهاست، در هنگام مواجهه با تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. بذرهای این گیاه در اتاق رشد و در دمای 2±  25 درجه سانتی­گراد و تناوب نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی کشت شدند. برای انجام تحقیق تیمارهای 0، 50، 100، 150 و 200 میلی­مولار NaCl اعمال گردید. طرح مورد استفاده در این آز...

[ 34 ] - بررسی اثرهای سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در دو گونه Agropyron desertorum و Agropyron elongatum

دو گونه Agropyron desertorumوAg.elongatum از لحاظ تولید علوفه سبز و خشک دارای ارزش فراوانی می­باشند. به‌دلیل تولید بالا و قابلیت پذیرش عالی توسط دام، ارزش خاصی برای اوایل فصل، جهت چرای دام دارند. بنابراین تحقیق حاضر برای بررسی اثر شوری در دو مرحله جوانه­زنی و رشد رویشی گیاهچه طی دو آزمایش در ژرمیناتور و گلخانه انجام گردید. از تیمارهای شاهد، 100، 200، 300 و400 میلی­مولار کلرید سدیم و کلسیم در قا...

[ 35 ] - تعیین ارزش غذایی گونه شورپسند Halostachys caspica در مراحل مختلف فنولوژیکی در سه رویشگاه متفاوت

این پژوهش برای تعیین ارزش غذایی گونه شوررویHalostachys caspica در سه مرحله فنولوژیکی رشد رویشی، گلدهی و بذردهی در سه رویشگاه متفاوت قم، یزد و ارومیه انجام گردید. پس از نمونه­برداری کاملاً تصادفی، شاخصهای دیواره سلولزی عاری از همی­سلولز ((ADF، پروتئین خام (CP)، میزان خاکستر، چربی خام (EE)، انرژی متابولیسمی (ME)، هضم­پذیری ماده خشک ((DMD و درصد رطوبت در آزمایشگاه با روشهای استاندارد تعیین شدند. بر...

[ 36 ] - بررسی تغییرات و ویژگیهای مقاومت به شوری در سه اکوتیپ گونه مرتعی Atriplex verrucifera

در این تحقیق مقاومت به شوری و ویژ‌گیهای فیزیولوژیکی اکوتیپ های گونة  Atriplex verrucifera  در عرصه های طبیعی در مراتع تبریز، قزوین و اراک مورد بررسی قرار گرفت. این گونه به علت داشتن فرم بوته ای، مقاومت به شوری، درصد پروتئین مناسب، یکی از گیاهان بومی و با ارزش مراتع شور است، این خصوصیات سبب گردیده تا در طرحهای احیاء و اصلاح مراتع مورد استفاده قرار گیرد. هدف از اجرای این بررسی، شناخت تغییرات پارا...

[ 37 ] - رابطۀ توسعۀ ریشه با میزان مقاومت به خشکی در دو گونۀ اکالیپتوس (Eucalyptus microtheca Muell و Eucalyptus sargentii Maiden)

تنش خشکی از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد و عملکرد گیاهان محسوب می‌شود. با توجه به پیچیدگی عوامل تأثیرگذار بر میزان تحمل یا مقاومت به خشکی در گیاهان، دستیابی به سازوکارهای مربوط، محققان را با چالش مواجه کرده است. مطالعۀ گسترش ریشه می‌تواند به‌عنوان یک شاخص مهم در این زمینه مطرح شود. بر این اساس، در این تحقیق چگونگی گسترش ریشۀ دو گونۀ اکالیپتوس تحت تأثیر تنش خشکی و در اعماق مختلف خاک در شرایط لایسیمتر...

[ 38 ] - بررسی ترکیبهای روغن اسانسیEucalyptus porosa

گونه‌ای اوکالیپتوس با نام علمی Eucalyptus porosa در اواسط اسفند ماه 1382 از شهرستان دزفول (باغ فدک)جمع آوری شد و از برگ خشک آن به روش تقطیر با آب در دستگاه مدل کلونجر و به مدت 20 دقیقه اسانسگیری به عمل آمد. بازده اسانسگیری بر اساس وزن برگ خشک معادل 0.57 %  (وزن اسانس در 100 گرم برگ خشک) محاسبه گردید.         به منظور شناسایی کمی وکیفی ترکیبهای اسانس، نمونه اسانس حاصل به دستگاه کروماتوگراف گازی ...

نویسندگان همکار

کامکار جایمند 5  

عباس قمری زارع 4  

محمدباقر رضایی 4  

محمد جعفری 4  

محمدهادی راد 3  

شکوفه شهرزاد 3  

سیدرضا طبایی‌عقدایی 3  

بهلول عباس‌زاده 3  

زهرا آبروش 3  

بهروز رسولی 3  

مسیح فروتن 2  

میترا امام 2  

منصور امیدی 2  

عباس قمری زارع 2  

عباس قمری‌زارع 2  

ابراهیم شریفی عاشورآبادی 2  

حسن روحی‌پور 2  

محمدحسین لباسچی 2  

محمدرضا اردکانی 2  

فاطمه سفیدکن 2  

بهرام امیری 2  

آذرنیوند, حسین 1  

اخوان ارمکی, مجتبی 1  

جعفری, علی اشرف 1  

طویلی, علی 1  

هاشمی, ملیکا 1  

زهرا آبروش 1  

عبدالرحمن مرید 1  

میترا امام 1  

محمدرضا بی‌همتا 1  

زینب شمس 1  

محمد متینی زاده 1  

محمد متینی زاده 1  

مرتضی شبان نژاد ممقانی 1  

مریم جبلی 1  

زهرا وطن پور 1  

پروین صالحی شانجانی 1  

مرتضی شبان نژاد ممقانی 1  

لیلا میرجانی 1  

شهاب سادات 1  

میترا امام 1  

سید رضا طبائی عقدائی 1  

فهیمه جامی 1  

آناهیتا شریعت 1  

غلامرضا بخشی خانیکی 1  

محمد متینی‌زاده 1  

سعیده مشکی زاده 1  

سیدرضا طبایی عقدایی 1  

منصوره صداقتی 1  

کتایون احمدی 1  

زهرا جلالی 1  

فاطمه سفیدکن 1  

احسان زندی اصفهان 1  

قاسم خداحامی 1  

بهرام امیری 1  

علی اشرف جعفری 1  

قادر کریمی 1  

علی طویلی 1  

فهیمه عرب 1  

قادر کریمی 1  

مهدی سلطانی 1  

محمد مهدی برازنده 1