حسین آذرنیوند

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

[ 1 ] - ارزیابی تغییرات مکانی پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از سنجه ‏های بوم‌شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: مراتع پشتکوه استان یزد)

بوم‏شناسی سیمای سرزمین یکی از جوان‏ترین شاخه‏های علم بوم‏شناسی می‏باشد و به مطالعه مناظر به‏ویژه ترکیب، ساختار و عملکرد آنها می‏پردازد. هدف این پژوهش، کمی‏سازی الگوهای سیمای سرزمین و بررسی امکان تفکیک تیپ‌های گیاهی با استفاده از سنجه‏های سیمای سرزمین بوده است. سنجه‏هایی که در این تحقیق استفاده شدند سنجه تعداد لکه، نسبت مساحت هر طبقه در سیمای سرزمین، میانگین اندازه لکه، تراکم ...

[ 2 ] - تعیین مؤثرترین شاخص‌های معیار آب و آبیاری بر شدت بیابان‎زایی (بررسی موردی: دشت‌های کاشان و آران بیدگل)

یکی از معیارهای مهم در پدیده بیابان‌زایی معیار آب و آبیاری است که تحت تأثیر شاخص‌های مختلفی می‌باشد و همگی تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی هستند. در این پژوهش به‌منظور تعیین مهمترین شاخص آب و آبیاری در بیابان‎زایی دشت کاشان و آران بیدگل و نشان دادن اهمیت مسئله فعالیت‌های انسانی در پدیده بیابان‌زایی پس از عملیات میدانی و جمع آوری اطلاعات لازم، به بررسی 13 شاخص آب و آبیاری با استفاده از مدل IMDPA پرد...

[ 3 ] - مدل‌سازی پراکنش گونه های گیاهی مناطق خشک و بیابانی با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی (بررسی موردی: مراتع حوض سلطان استان قم)

هدف این پژوهش ارزیابی کارآیی مدل شبکه‌ عصبی مصنوعی برای تهیه نقشه پیش‌بینی رویشگاه‌های گیاهی در مراتع استان قم است. بدین منظور، با رویهم‌گذاری نقشه‌های شیب، جهت و ارتفاع، واحدهای همگن تهیه شدند و نمونه‌برداری از پوشش گیاهی و خاک انجام شد. در آخر نقشه مربوط به متغیرهای محیطی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییو زمین‌آمار تهیه شد. برای تهیه مدل شبکه عصبی از پرسپترون چندلایه بهره‏گیری شد. پس از...

[ 4 ] - بررسی تأثیر مالچ پاشی نفتی بر پوشش گیاهی و خاک ماسه‌زارها (صمدآباد سرخس)

مالچ پاشی نفتی یکی از روش‌های رایج تثبیت ماسه‌های روان در طول بیش از سه دهه گذشته در ایران بوده است و به نظر می‎رسد به پایش اثرهای این عملیات بر گیاهان طبیعی و روند احیای آن و خاک منطقه کمتر پرداخته شده است. این پژوهش به‌منظور بررسی اثرهای اجرای طرح مالچ پاشی نفتی بر ویژگی‌های پوشش گیاهی و خاک ماسه‌زارهای صمدآباد شهرستان سرخس در استان خراسان رضوی انجام شد. نمونه‌برداری در هر یک از اراضی تحت اجر...

[ 5 ] - مقایسۀ دو نوع تراکم کشت گونه آتریپلکس کانیسنس (Atriplex canescens) برای ترسیب کربن در مراتع نودهک قزوین

به‌منظور بررسی توان گیاه آتریپلکس برای ترسیب کربن، از گونه آتریپلکس کانیسنس (Atriplex canescens) در ایستگاه مرتع نودهک در استان قزوین استفاده شد. این گونه گیاهی در طرح آماری کرت خرد شده در قالب بلوک‌های کاملاً تصادفی کاشته شد. تیمارهای اصلی فاصله کاشت بوته (تراکم) در دو سطح 2×2 متر و 4×4 متر و هر تیمار اصلی شامل تیمارهای فرعی  بلندی (ارتفاع) هرس در چهار سطح (تیمار بدون هرس یا شاهد، هرس ...

[ 6 ] - Hazard Assessment of Desertification as a Result of Soil and Water Recourse Degradation in Kashan Region, Iran

Desertification in arid, semi-arid and dry sub-humid regions is a global environmental problem. Considering theincreasing importance of desertification and its complexity, the necessity of giving attention to desertification criteria andindices is essential. Models and methods such as MEDALUS, UNEP-FAO, and others have been proposed on local andnational scales. In this research, IMDPA was selec...

[ 7 ] - Effect of water stress on seed germination of Artemisia spicigera & Artemisia fragrans

Physiological effect of five levels of water stress (0,-0.3,-6,-9 and -1.2MP) was studied on seed germination and tigella as well as radicule growth length in two different Artemisia species namely: Artemisia spicigera and Artemisia fragrans. Polyethylene glycol (PEG) was used to provide appropriate water potentials. A total of 50 seeds were sown from each Artemisia species. Experimental design...

[ 8 ] - The study of Forage Quality of Smirnovia iranica In Different phonological stages in sandy areas-case-study: Band-e-Rig-Kashan

Smirnovia iranica, a native valuable woody species from Fabaceae, is an adaptable plant of central sandy areas of Iran. On other hand, this species could be markedly considered from different view points of forage production, soil conservation and medicinal applications. The current research was carried out in Band-e-Rig of Kashan, Iran to evaluate Smirnovia iranica properties including crude p...

[ 9 ] - THE AUTECOLOGY STUDY OF Pervoskia abratanoides IN KASHAN REGION, IRAN

There are many medicinal plants in Iran but there is lack of information about plants' growth condition and application. Autecology is a science which can help us to investigate seasonal and morphological changes and condition that effect on plant distribution. In this study, the autecology and phonological studies for P.abrotanoides were done. At first, vegetation habitats of this plant were c...

[ 10 ] - THE STUDYOF PHYTOCHEMICAL CHARACTERS OF EROVSKIA ABROTANOIDES IN KASHAN

The studies conducted on plants grown in Kashan have showed the presence of abundant valuable industrial - medicinal plants. Unforlunately, a lot of these plants are removed as weed or grazed by livestock because of Lack of inhabitants' ignorance of their using and mismanagement. - Perovskia abrotanoides is of Lamiaceae family. The natural habitat of this plant is mostly near waterways, the bed...

[ 11 ] - Vegetation and soil properties of a sandy desert affected by shrub (Haloxylon aphyllum) plantation and oil mulching

Planting shrub seedlings under oil mulches has frequently been used for stabilizing mobile sands in Iran for during the last three decades. Sandy desert of Samad Abad, Sarakhs, northeast Iran, has been fixed by cultivating seedling of Haloxylon aphyllum under the oil mulches. Therefore this study was designed to investigate the effects of the sand fixation project on soil and vegetation propert...

[ 12 ] - Relationships between Species Diversity and Biomass in Mountainous Habitats in Zagros Rangeland (Case Study: Baneh, Kurdistan, Iran)

Species diversity, richness and biomasses (aboveground biomass) and their relationships are the key variables of ecosystems. This study was conducted to determine the relationship of Species Diversity (SD) and Species Richness (SR) with Above-Ground Biomass (AGB) at a local scale at 5 different habitats (shrubland, forbland, grassland, shrub-forbland and forb-shrubland) in Zagros mountains in w...

[ 13 ] - بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی‌آباد، خراسان جنوبی)

اثرات چرا بر تغییرات کمی و کیفی مرتع اجتناب ناپذیر است. یکی از خصوصیات اکولوژیک مراتع که تحت تاثیر چرا قرار می گیرد، غنا و تنوع گونه ای است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تغییرات غنا، تنوع و یکنواختی گونه ای در طول گرادیان چرا (فاصله از آبشخوار) می باشد. بدین منظور در امتداد گرادیان چرا در دو جهت اصلی و با فواصل 500 متر، 1000 متر، 3000 متر و 5000 متر از آبشخوار اقدام به نمونه برداری شد. در هر واحد ن...

[ 14 ] - الگوهای غنا و تنوع گونه‌ای گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی منطقه حفاظت شده شاسکوه، خراسان جنوبی

یکی از خصوصیات اساسی اکوسیستم­های کوهستانی، تغییرات شدید پوشش گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی است و این موجب بهبود تنوع گونه­ای می­شود. این تحقیق به منظور بررسی الگوهای غنا و تنوع گونه­ای گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی در محیط­های کوهستانی منطقه حفاظت شده شاسکوه، استان خراسان جنوبی انجام شد. نمونه­برداری از پوشش گیاهی در طول پنج زون ارتفاعی (1200-1000، 1500-1200، 2000-1500، 2500-2000 و 2850-2500 متر...

[ 15 ] - بررسی تأثیر تشکیل بازار‌های محلی بر معیشت پایدار بهره‌برداران مراتع با استفاده از روش تاکسونومی عددی (مطالعه موردی: عشایر منتخب استان کرمان)

استفاده از رویکردهای نوین برای رفع مشکلات عشایر کشور دارای اهمیت فراوان بوده و بررسی اثر برخی عوامل که در اقتصاد و معیشت آنها مؤثر است ضرورت دارد. یکی از مباحث جدید می­تواند عرضه محصولات دامی و غیردامی عشایر در بازارچه­های محلی ­باشد. بنابراین ضرورت دارد که تأثیر این بازارچه­ها بر معیشت پایدار عشایر ارزیابی شود. تحقیق حاضر با استفاده از روش تاکسونومی عددی و با در نظر گرفتن تجربیات و دیدگاه­های ...

[ 16 ] - بررسی مؤلفه های اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر مشارکت عشایر استان کرمان در تشکیل بازارهای محلی لبنیات

عشایر به‌دلیل آنکه در پرورش دام از مکمل­های غذایی طبیعی استفاده کرده و از هورمون­ها و مواد شیمیایی مصنوعی به هیچ وجه استفاده نمی­کنند. محصولات لبنی تولیدی آنها ارگانیک بوده که قابلیت­های فراوانی برای تجاری‌شدن و عرضه در بازارهای محلی دارند. در این راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه­های اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر مشارکت عشایر در تشکیل بازارهای محلی لبنیات در استان کرمان می­باشد. روش نمونه‎گیری مو...

[ 17 ] - بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهک سه ژنوتیپ گیاه مرتعی Agropyron podperae

  برای شناسایی شاخص­های مقاومت به تنش در Agropyron podperae آزمایشی با چهار سطح مختلف پتانسیل­های اسمزی حاصل از PEG 6000 شامل صفر، 3-، 6- و 9- بار به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در محیط هیدروپونیک انجام شد. از ژنوتیپ­های تهران (63)، شیراز (5-7) و لرستان (4-11) در این مطالعه استفاده گردید. در این آزمایش، طول ریشه­چه، طول ساقه­چه، طول گیاهچه، نسبت طول ریشه­چه به طول ساقه­...

[ 18 ] - بررسی عوامل محیطی ناپایداری سرزمین و پتانسیل بیابان‌زایی

Introduction: More than 168 countries face the phenomenon of land degradation and desertification. Land use changing and more exploitation of nature's potential in arid and semiarid ecosystems over the past three decades have increased the trend of desertification phenomena in these ecosystems. Deserts are dynamic ecosystems that are constantly evolving. Deserts are dynamic ecosystems that are ...

[ 19 ] - مطالعۀ ترکیب و تنوع گیاهی در طول گرادیان شوری خاک مراتع حاشیۀ دق پترگان خراسان جنوبی

Plant species distribution, composition and diversity in deserts of arid and semi-arid areas, especially saltland; depend on soil physical and chemical gradients. The aim of this research was to investigate changes in the plant species diversity and richness along a soil salinity gradient in the margin rangelands of Petregan Playa. After vegetation zoning in relation to soil salinity, random-sy...

[ 20 ] - مقایسۀ پلات ویتاکر و پلات ویتاکر اصلاح‌شده در تعیین غنای گونه‌ای مراتع طالقان

A standardized sampling technique for measuring plant diversity is needed to assist in resource inventories and for monitoring long-term trends in vascular plant species richness.With considering to the estimated richness amount (via different methods) are changing influenced by interaction of plot distance and shape, and also, presenting of a plot design (that can be near to reality) is import...

[ 21 ] - تأثیر توده‌های چوبی بر تراکم بذور موجود در بانک بذر خاک مراتع مشجر در کرمان

This study was carried out to investigate the effect of crown canopy of Pistacia atlantica, Amygdalus scoparia and A. eburnea species on seed bank density (size). Ten individuals of each species were selected and one plot under and another plot outside of the crown canopy of each species were established. In each plot, soil sampling was done from 0-5 and 5-10 cm depths. The soil seeds were id...

[ 22 ] - بررسی اثرهای تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهک سه ژنوتیپ گیاه مرتعی Agropyron trichophorum

Sentence determine the stability mechanisms to stress in Agropyron trichophorum at test with four different levels of osmotic potentials resulted from PEG 6000 including 0, -3, -6 and -9 executed in factorial and accidental manner with four interactions in hydroponic environment. Three genotypes of Agropyron trichophorum pasture types were used Arak (3755), Semirom (3.13), and Faridan (4007) an...

[ 23 ] - تهیّه‎ی نقشه‎ی پیش‏بینی مکانی گونه‏های گیاهی با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه‎ی موردی: مراتع رینه، کوه دماوند)

در یک اکوسیستم مرتعی، بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی مختلف ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و آنها بر یکدیگر آثار متقابلی می‏گذارند. از این ارتباط می‏توان برای رسیدن به هدف پژوهش پیش رو استفاده کرد که همانا پیش‏بینی مکانی گونه‏های گیاهی مرتعی، بر اساس تغییرات مکانی عوامل محیطی مؤثّر بر پوشش مرتعی است. این مطالعه در مراتع رینه، واقع در دامنه‎ی جنوبی کوه دماوند انجام گرفته است. تعدادی از عوامل محیطی شامل 1...

[ 24 ] - بررسی تنوع ژنتیکی دم‎گاوی Smirnovia iranica Sabeti)) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD

گیاه دم‎گاوی (Smirnovia iranica) از خانواده Fabaceae و از گونه‎های درختچه‏ای ارزشمند بومی و سازگار در ماسه‏زارهای مناطق مرکزی ایران است که از نظر تولید علوفه و حفاظت خاک و ایجاد چشم‎انداز زیبا و ارزش دارویی بسیار حایز اهمیت است. به‎منظور بررسی تنوع ژنتیکی این گیاه از رویشگاه آن واقع در ماسه‏زارهای کاشان 4 سایت مطالعاتی به‎فاصله 30 کیلومتر از هم انتخاب و از هر سایت 5 نمونه گیاهی جمع‎آوری و با اس...

[ 25 ] - بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های اسکنبیل (Calligonum L.) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD

چکیده گونه­های جنس Calligonum در مناطق بیابانی آسیای مرکزی پراکنده­اند و نقش مهمی در تثبیت شن و بادشکن دارند. مارکر RAPD مارکر ژنتیکی مفیدی در بیان پلی­مورفیسم گیاهان و مطالعه خویشاوندی بین گونه‌هاست. به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون گونه­ای جنس اسکنبیل در ایران، تعداد 26 نمونه از 11 گونه اسکنبیل از مناطق مختلف ایران جمع‌آوری و با استفاده از 15 آغازگر مورد تجزیه RAPD قرارگرفتند. نتایج حاصل...

[ 26 ] - شناسایی و تعیین شایستگی گیاهان دارویی مراتع حوزه آبخیز لاسم هراز، شهرستان آمل- استان مازندران

عدم شناخت کافی از توانمندی‌های مراتع باعث شده تا این منابع برای تولیدات دامی در حد زیادی مورد بهره‌برداری قرار گرفته و سایر مقوله‌های بهره‌برداری از نظر دور نگه داشته شوند. این در حالیست که کشور ایران با داشتن بیش از 8000 گونه گیاهی یکی از غنی‌ترین جوامع گیاهی دنیا را داراست و بخش عمده‌ای از این فلور غنی را گیاهان دارویی تشکیل می‌دهند. حوزه آبخیز لاسم به‌دلیل تنوع گیاهی زیاد دارای قابلیت بالایی...

[ 27 ] - بررسی تغییرات کمّی و کیفی اسانس گیاه Artemisia sieberi Besser و ارزش اقتصادی آن در مناطق قرق و چرا

   اسانس حاصل از اندام هوایی گیاه درمنه دشتی (Artemisia sieberi Besser) در دو منطقه قرق و چرا، از نظر میزان و درصد ترکیب‌های شیمیایی موجود در آن مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور نمونه‌برداری از این گیاه در فصل ابتدای گلدهی در مهرماه 1389 در رویشگاه‌های احمدآباد در شهرستان دامغان واقع در استان سمنان دو منطقه قرق و چرا در مجاورت یکدیگر انتخاب شدند. در هر یک از مکان‌ها، 5 نمونه گیاهی از سرشاخه‌های گ...

[ 28 ] - فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره قسمت‌های هوایی گیاه Bidens bipinnata L. در مرحله میوه‌دهی

گونه Bidens bipinnata L. متعلق به خانواده کاسنی (Compositae) و جنس Bidens است. به‌منظور بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی عصاره متانولی گیاه Bidens bipinnata L.، تحقیقات انجام شد. به‌منظور بررسی فعالیت اثر آنتی‌اکسیدانی و محتوای تام فنلی و فلاونوئیدهای گیاه، پس از شناسایی کامل گیاه و مشخص شدن رویشگاه آن در منطقه کرج، قسمت‌های هوایی گیاه در مرحله میوه‌دهی جمع‌آوری گردید. در...

[ 29 ] - شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های هوایی گیاه دارویی Bidens bipinnnata L.

یکی از گونه‌های مرتعی که با توجه به بررسی‌های انجام شده از نظر استفاده چند منظوره قابلیت‌های زیادی دارد،Bidens bipinnata L. (دودندان دوشاخه) متعلق به خانواده کاسنی (Compositae) است. تحقیق حاضر روی گونه Bidens bipinnata L. به منظور بررسی شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در قسمت‌های هوایی گیاه دارویی در منطقه کرج انجام شد. به منظور بررسی مواد تشکیل‌دهنده اسانس این گیاه پس از شناسایی کامل گیاه و مش...

[ 30 ] - بررسی تأثیر ویژگیهای اکولوژیک (خاک و ارتفاع) بر کمیت و کیفیت اسانس گل و برگ Achillea millefolium L. subsp. Millefolium

بومادران (Achillea millefolium L. subsp. Millefolium) یکی از گونه‌های با ارزش دارویی و صنعتی موجود در مراتع ایران و متعلق به خانواده کاسنی (Asteraceae) است. این گیاه به‌طور خودرو در دشتها، کنار جاده‌ها و نواحی کوهستانی می‌روید. از نظر درمانی التیام‌دهنده جراحات بوده و به علت دارا بودن تانن و مواد تلخ و عطری بر روی سلسله اعصاب و قلب اثرگذار است. همچنین بررسی‌های جدید در مورد این گیاه خاصیت ضد سر...

[ 31 ] - بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. به عنوان عامل ضد کیفیت علوفه در دو حالت سبز و خشک

اسانس قسمتهای هوایی گیاه گرز (Diplotaenia cachrydifolia Boiss.) در دو حالت سبز و خشک از نظر میزان و درصد ترکیبهای موجود در آن، مورد بررسی قرار گرفت تا علت غیر خوش‌خوراک بودن و سمیت آن در حالت سبز و خوش‌خوراک شدن آن برای دام در حالت خشک، مشخص شود. استخراج اسانس به روش تقطیر با آب انجام شد. اسانس استخراج شده توسط دستگاه گاز گروماتوگرافی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC/MS) بررسی و سپس اجزاء آن شناسایی گر...

[ 32 ] - برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در مراتع خشک و نیمه خشک (منطقه مورد مطالعه : شهرستان ملارد)

امروزه یکی از دلایل اصلی تخریب اکوسیستم‌ها و بروز مشکلات مختلف زیست‌محیطی نظیر برهم خوردن تعادل چرخه کربن در طبیعت که افزایش اثر گلخانه‌ای را در پی داشته است؛ مشخص نبودن و در نظر نگرفتن مقادیر ارزش‌ها و کارکردهای مختلف اکوسیستمی نظیر ترسیب کربن در برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه محیط‌زیست و همچنین خسارت‌های ناشی از بین رفتن این کارکردها است. از این رو کمی‌سازی این قبیل کارکردها و خدما...

[ 33 ] - مدل طبقه‌‌بندی شایستگی مراتع سبزوار برای چرای گوسفند (مطالعه موردی، حوضه چاه‌تلخ سبزوار)

تعیین شایستگی مراتع حوضه چاه‌تلخ شهرستان سبزوار با استفاده از اطلاعات جغرافیایی (GIS) در طی یک مطالعه برای چرای گوسفند انجام شد. ابتدا نقشه‌های DGN (شامل 6 ورقۀ 25000/1)، نقشه توپوگرافی 50000/1 و نقشه زمین‌شناسی 100000/1 منطقه مورد مطالعه تهیه شده و تیپ‌های گیاهی منطقه مشخص و در هر تیپ وضعیت، گرایش و تولید با روش قطع و توزین تعیین گردید و نقشه شایستگی تولید بدست آمد. سپس با استفاده از روش EPM ن...

[ 34 ] - بررسی رابطه عوامل محیطی با پراکنش جوامع گیاهی مراتع سرچاه‌عماری شهرستان بیرجند

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل محیطی مؤثر در پراکنش پوشش گیاهی مراتع سرچاه‌عماری بیرجند بود. پس از بازدید صحرایی، پنج تیپ گیاهی به روش فیزیونومی انتخاب و در منطقه معرف هر تیپ گیاهی نمونه‌برداری در امتداد ترانسکت و در داخل پلات‌های مربعی از پوشش گیاهی و خاک به روش تصادفی- سیستماتیک انجام شد. اندازه پلات‌ها با توجه به نوع و پراکنش گونه‌های گیاهی 1، 3 و 16 مترمربع و تعداد 45 پلات در منطقه معرف هر ت...

[ 35 ] - مکان‌یابی اجرای پروژه‌های پیتینگ و فاروئینگ به کمک سیستم تصمیم یار مکانی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

بالا بودن میزان فرسایش، کمبود آب و پائین بودن میزان رطوبت در خاک مناطق نیمه‌خشک، از عوامل محدودکننده در احیاء و اصلاح آنها به حساب می‌آید. با توجه به معضل کمبود آب و پایین بودن رطوبت در خاک مناطق مورد بحث، اجرای پروژه‌های ذخیره نزولات جوی می‌تواند یکی از راهکارهای بسیار مناسب برای جبران کم‌آبی در چنین مناطقی باشد. از طرفی مدیریت و تصمیم‌گیری در انتخاب مکان‌های مناسب اجرای چنین پروژه‌هایی با در ...

[ 38 ] - کاربرد سنجه‌های سیمای سرزمین در بررسی نحوه پراکنش پوشش گیاهی منطقه شمال شرق سمنان

دانش تغییرات زمین اخیرا به­عنوان جزء اساسی از تغییرات زیست­محیطی جهانی و بخشی از پژوهش­های پایدار پدید آمده است. تغییر کاربری اراضی فرآیندی پیچیده و پویاست که سیستم‌های طبیعی و انسانی را به­هم مرتبط می‌سازد و تاثیر مستقیمی بر خاک، آب و جو دارد. هدف از این پژوهش بررسی امکان استفاده از شاخص‌های بوم­شناختی سیمای سرزمین در تفکیک شکل زمین و جوامع گیاهی در منطقه شمال شرق سمنان است. برای این منظور نیا...

[ 40 ] - اثر تاغ کاری و پسته کاری بر تغییرات ذخایر کربن و ازت درمنه زارهای استان سمنان

در این تحقیق دو عرصه در درمنه‌زارهای نواحی قوشه و ایوانکی که در آن­ها تغییر کاربری در قالب جنگل­کاری با گونه­های سیاه­تاغ و پسته ایجاد شده بود، انتخاب گردید. در هر یک از عرصه­ها اقدام به تعیین مناطق معرف شد و نمونه­برداری نظیر به نظیر از خاک، پوشش گیاهی و لاشبرگ در تیمارهای تحت تغییر کاربری زمین و بوته­زارهای مجاور آن انجام شد. در نمونه­های خاک و گیاه، درصد کربن آلی و ازت محاسبه و برای مقایسه د...

[ 41 ] - تغییرات گروه گونه های پوشش گیاهی در ارتباط با عوامل محیطی و مدیریتی در اکوسیستم های کوهستانی زاگرس (مطالعه موردی: بانه)

چکیده این مطالعه تغییرات گروه‌گونه‌های گیاهی را در ارتباط با عوامل محیطی و مدیریتی در مراتع کوهستانی بانه-کردستان بررسی کرده است. برای این منظور 4 گروه‌گونه گیاهی بوته‌زار، علفزار، بوته‌زار-علفزار و گراسلند هر کدام با 3 سایت، در منطقه مورد مطالعه شناسایی گردید. در هر سایت تعداد 30 پلات 2 متر مربعی به روش تصادفی-سیستماتیک مستقر گردید و تعداد 10 پروفیل خاک در مرکز پلاتهای هر سایت تا عمق 30 سانتیم...

[ 42 ] - مقایسه کارکرد مدل های مفهومی در شبیه سازی هیدرولوژیک رودخانه

مدلهای هیدرولوژیک بارش-رواناب ابزارهای مهمی در پروژه های منابع آبی هستند. بطور کلی کارایی این گروه مدلها وابسته به انتخاب مناسب پارامترهای مدل است. براین اساس روشهای متعددی برای برآورد پارامترهای هیدرولوژیک ابداع شده اند. تحقیق حاضر با هدف مقایسه عملکرد مدلهای هیدرولوژیک ادراکی TANK،SIMHYD و AWBM که از قابلیت برآورد غیر مستقیم پارامترهای مدل بهره می برند، در شبیه سازی جریان دبی حوزه آبخیز بابلر...

[ 43 ] - ارزیابی سریع پیشبرهای بذری در برگ با استفاده از فاکتور رونویسی LEC2

فاکتور رونویسی LEC2 یکی از فاکتورهای رونویسی است که با اتصال به توالی پیشبرهای بذری سبب بیان ژن­های پایین دستی می­شود. استفاده از این فاکتور رونویسی در کنار روش آگرواینفیلتریشن می­تواند زمان ارزیابی پیشبرهای بذری را با توجه به حذف زمان طولانی مدت انتقال دائم تا بذردهی کاهش دهد. در این تحقیق اختصاصی بودن بیان بذری ژن تحت کنترل پیشبر FAD2-1 پس از جداسازی از گیاه گلرنگ با استفاده از آنالیز بیان ژن...

[ 44 ] - تاثیر طول و قطر قلمه و هورمون ایندول بوتیریک اسید (IBA) بر تکثیر رویشی گونه بومی گز خزری (Tamarix androssowii)

تحقیق حاضر با هدف بهینه­سازی تکثیر رویشی گونه گز خزری، به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با عامل نخست شامل طول قلمه (20-10، 30-20، 40-30 سانتی­متر)، عامل دوم قطر قلمه (1-5/0، 5/1-1 و 2-5/1 سانتی­متر) در پانزده تکرار در بهمن 1396 صورت پذیرفت. همچنین به­منظور بررسی نقش هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفات رویشی گونه گز خزری آزمایش دیگری به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با عامل نخست...

[ 45 ] - Identifying and determining protected zone, rehabilitation and special Use in Geno protected area and Investigating of intensity of sediment delivery

Because Geno protected area didn’t protect enough, it cause to use lots of part for domestic animal productivity and this ecosystem with special plant and animal species degrade. This study was down with this goal: determining of proper region for soil protection, rehabilitation and special use according dry region potentials. We use these maps: slope, aspect, elevation, soil, plant cover and r...

[ 46 ] - Effect of Drought and Salinity Stress on Morpho-physiologycal Variation of the Iranian Endemic Stachys multicaulis Benth. in Different Soil Textures

Adaptation of plants under drought and salinity stress depends directly on the type of soil texture. Therefore, in this research, the morpho-physiological variations of Stachys multicaulis, an Iranian wild endemic plant species, were investigated in different soil textures under drought and salinity stress. For this purpose, plants were cultivated in three different light, medium and h...

[ 47 ] - ارزیابی جامع جمعیت‌های بومی شاهدانه به‌منظور ظرفیت‌سنجی تولید الیاف با بررسی ویژگی‌های آناتومی چوب و بیومتری الیاف ساقه

به‌منظور استفاده از منابع فیبری جایگزین همچون شاهدانۀ فیبری (.Cannabis sativa L) برای تأمین الیاف مورد نیاز صنایع چوب و کاغذ، شناسایی و بهره‌برداری از تنوع حداکثری این گیاه بومی در زمینه‌های مختلف صنایع سلولزی ضروری به نظر می‌رسد. از این‌رو در این بررسی برخی از جمعیت‌های شاهدانۀ ایرانی از نظر ویژگی‌های آوندی ساقه و بیومتری الیاف با هدف شناسایی جمعیت‌های دارای بیشترین مقدار فیبر چوبی و نیز جمعیت...

[ 48 ] - بهینه سازی کالوس زایی و بازایی مستقیم گلرنگ با استفاده از قطعات ریشه، لپه و محور زیر لپه

گلرنگ یکی از گیاهان روغنی و سازگاریافته به شرایط سخت ایران است. ارقام زراعی زیاد و متنوعی از این گیاه در کشور وجود دارد. ارقام گلرنگ محتوای اسید چرب امگا6 بالایی دارند که نشاندهنده وجود مسیرهای پیشرفته ساخت اسیدهای چرب غیراشباع با زنجیره نسبتا بلند در این گیاه است. به همین دلیل است که این گیاه گزینه مناسبی برای مهندسی مسیرهای مختلف سنتز اسیدهای چرب زنجیره بلند شناخته میشود. کشت بافت پیش ن...

[ 49 ] - Suitability determining in protected area for wildlife (Case study: Geno protected area)

Introduction: Rangelands constitute almost 52 percent of the country area computed as 164 million ha. The extent of rangelands has been estimated 84 million ha in Iran and they have been classified as good, moderate to poor and poor to very poor ones ranged as almost 10, 42 and 48 percent, respectively. One of the fundamental problems concerning land uses of rangelands is that Rangeland are not...

[ 50 ] - Quantifying the trend of vegetation changes using remote sensing (Case study: Fars Province)

Investigating the sustainability of vegetation changes is one of the most important issues of vegetation management in the direction of sustainable development. It is necessary to conduct studies in this regard to select appropriate management for greater compatibility with new conditions. In this research, changes in the vegetation dynamics trend of Fars province were studied using the NDVI in...

[ 51 ] - مدلسازی مطلوبیت زیستگاه حال و گذشته کمرکولی کوچک (Sitta neumayer) در ایران

امروزه مدلهای آشیان بوم شناختی کاربردهای فراوانی در بومشناسی، حفاظت و جغرافیای زیستی پیدا کرده‌اند. این مدلها با استفاده از نقاط حضور گونه ها و متغیرهای محیطی احتمال حضور آنها را در محدوده جغرافیایی معین برآورد می کنند. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل مکسنت، 107 نقطه حضور و نه متغیر محیطی آشیان بومشناختی کمرکولی کوچک در ایران تهیه و مهمترین متغیرهای موثر بر توزیع گونه در سطح کشور شناسایی شد. ن...

[ 52 ] - The effect of amendments on the physical and chemical properties of soil in salt-land of Nazarabad, Alborz Province

Rangelands are very diverse, and they spread from low vegetation desert areas to those with more rainfall and more cover In saline and desert areas, there are many restrictions on vegetation establishment, hence the use of amendments. The study area is located south of Nazarabad city in Alborz province, Iran. In this study, different amendments, such as mineral biochar, arbuscular mycorrhiza fu...

[ 53 ] - Investigation of Flora, Life Forms and Geographical Distribution of plants in Southern Marginal of Damghan Desert

Identification of vegetation and study of geographical distribution of plants in each region is the basis of ecological studies and researches in that area. The purpose of this study was to introduce the flora, life form and geographical distribution of plants in the desert area in the southern of Damghan desert. At first, plant species of this region were collected and identified using availab...

[ 54 ] - Evaluation and comparison of management approaches (Ecological and Social-Ecological approaches) on soil fertility performance in Sarbisheh city

The purpose of this research was to investigate the interaction between the type of management approach and the type of combating desertification projects on soil fertility function and it is especially important in monitoring and evaluation of these projects. For this purpose, at the first, the range of three types of combating desertification projects including bush planting, constructing a c...

نویسندگان همکار

هاشمی, ملیکا 11

Mohammad Jafary 8

Ali Tavili 7

Arzani, Hossaein 7

محمدعلی زارع چاهوکی 6

زهتابیان, غلامرضا 3

اسلامی, سید وحید 3

Khosravi, Hassan 2

بختیار فتاحی 2

پژمان طهماسبی 2

رستم پور, مسلم 2

فاطمه سفیدکن 2

نغمه پیروزی 2

محمد جعفری 2

محمد افشارشاندیز 2

حسن رهنما 2

Najafi Tire Shabankareh, Kian 2

حسین پیری صحراگرد 1

Hassan Ahmadi 1

Javad Gholami Tabasi 1

Mahdi Sarparast 1

مسلم رستم پور 1

مقدم نیا, علیرضا 1

نظری سامانی, علی اکبر 1

نژاد محمد نامقی, علی رضا 1

ابراهیمی ازندریانی, سعیده 1

دیانتی تیلکی, قاسمعلی 1

ناصری, حمید رضا 1

عرفانزاده, رضا 1

غضنفریان, فاطمه 1

اخوان ارمکی, مجتبی 1

جعفری, علی اشرف 1

عصاره, محمد حسن 1

هاشمی, ملیکا 1

زینب جعفریان 1

منصوره قوام 1

حسن دشتی خویدکی 1

معصومه موقری 1

آزاده عصارزاده 1

فرحناز خلیقی سیگارودی 1

غلامرضا امین 1

مرضیه علی‌خواه اصل 1

حامد رفیعی 1

مائده نصری 1

مهدی قربانی 1

یاسر قاسمی آریان 1

رضا یاری 1

محمدعلی زارع چاهوکی 1

سیده خدیجه مهدوی 1

مهشید سوری 1

جواد معتمدی (ترکان) 1

مهدی قربانی 1

حامد جنیدی جعفری 1

سپیده دوستی 1

محمود حمیدیان 1

بهمن جباریان امیری 1

مهدی شیخ گودرزی 1

سید عباس میرجلیلی 1

سیداکبر جوادی 1

محمدعلی قوام پور* 1

Rezaei, Marziyeh 1

Habib Yazdanshenas 1

سکینه مهرانی 1

سید علیرضا سلامی 1

کامبیز پورطهماسی 1

Moslemi, Hamid 1

Rezaei, Marzieh 1

Behrang Manesh, Maliheh 1

Senatore, Alfonso 1

افشین علیزاده شعبانی 1

مسعود یوسفی 1

H.R. Naseri 1

M. Jafari 1

Kaboli, Seyed hasan 1

Naseri, Hamidreza 1

Taya, Ali 1

B. Schafiee, Shahram 1

Farajollahi, Asghar 1

Ghasemi Aryan, Yaser 1

Kiani Rad, Ali 1