پروین صالحی شانجانی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

[ 2 ] - ساختار ژنتیکی زمانی جمعیت‌هایی از گونه راش (Fagus orientalis) در ایران

در جنگاکاری با گونه های بومی می بایست حفاظت از گوناگونی زمانی و ساختار جغرافیایی تنوع ژنتیکی گونه‌های جنگلی در نظر گرفته شود. برای تهیه اطلاعات کاربردی در مورد کارآمدی روشهای جمع‌آوری نمونه، ترکیب ژنتیکی ده جمعیت راش (حداقل 40 درخت در هر جمعیت) و نتاج آنها (بذور 10 درخت مادری در هر جمعیت، به میزان 7 بذر از هر درخت) توسط چهار لوکوس میکروساتلایتی پلی‌مورف بررسی شد. تکثّر آللی در نمونه‌های بذر بیش ...

[ 3 ] - بررسی تنوع صفات مورفولوژی، فنولوژی و عملکرد اسانس در جمعیت‏ های چهارگونه بابونه Anthemis tinctoria, A. haussknechtii, A.pseudocotula A. Altissima در شرایط مزرعه‌

به‌منظور بررسی صفات مورفولوژی و فنولوژی خصوصیات 24 جمعیت از چهار گونه بابونه از جنسAnthemis آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1390‌ـ 1391 در مزرعۀ ایستگاه تحقیقاتی البرز واقع در شهر کرج به اجرا درآمد. 13 صفت قطر طولی و عرضی تاج پوشش، سطح تاج پوشش، ارتفاع و تعداد گل در بوته، زمان گلدهی و برداشت، وزن تر و خشک سر شاخه، درصد و عملکرد اسانس، دمای تجمعی رشد روزانه زمان...

[ 4 ] - Evaluation of genetic variations in thirteen Iranian, German false chamomile populations using peroxidase isozyme bands pattern

Chamomile serves as one of the most important medicinal plants. The most known secondary metabolites in chamomile species are volatile oils of triponoides, poly stilens, flavonoids and phenolic cafeic acid (Krori). These metabolites have wide variety of applications thanks to having medicinal properties of anti-inflammation, antispasmodic and bactericide activity. Also it is used to cure liver ...

[ 5 ] - مطالعه تغییرات فصلی اسانس برگ و مخروط ارس M.B.) (Juniperus excelsa

مقدمه: Juniperus excelsa یکی از گونه‌های جنس ارس در ایران است که گسترش وسیعی در شمال، جنوب، شرق، غرب و حتی مرکز این کشور پهناور دارد. هدف: هدف از انجام این بررسی 1) مطالعه تغییرات فصلی ترکیبات موثر ارس و 2) شناسایی بهترین قسمت گیاه و مناسبترین فصل جمع‌آوری و استخراج اسانس ارس است. روش بررسی: نمونه‌های برگ و مخروط ماده ارس در فصول بهار، تابستان و پاییز از درختان مستقر در رویشگاه طبیعی این گو...

[ 6 ] - تنوع ژنتیکی جمعیت‌های وحشی ایرانی یونجه Medicago sativa بر اساس پروتئین‌های کل و تعیین ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی

برای بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های وحشی ایرانی یونجه (Medicago sativa L.) و تعیین ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی، الگوی پروتئینی 210 ژنوتیپ از 21 جمعیت بذری یونجه موجود در بانک ژن منابع طبیعی بررسی شد. کلیه مراحل تحقیق در سال 1389 در گلخانه تحقیقاتی و آزمایشگاه ارزیابی ملکولی بانک ژن موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع انجام شد. بر اساس نتایج SDS-PAGE، 44 باند قابل تکثیر، پپتید پروتئینی، برای مطالعه تنوع ...

[ 7 ] - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های سه گونه بابونه(Anthemis sp) با استفاده از فعالیت آنزیمی پراکسیداز

بابونه( Anthemis sp) یکی از مهمترین گیاهان دارویی دنیا است که با توجه به کاربرد روز افزون آن، از اهمیت بسیاری برخوردار است. گوناگونی آنزیمی جمعیت‌های بابونه با استفاده ازالگوی الکتروفورز آنزیم پراکسیداز در نه جمعیت از سه گونه Anthemis haussknechtti، A.psudocutula و A.triumfetti مورد بررسی قرار گرفت. از 11 آلل مشاهده شده، سه آلل نادر(با فراوانی کمتر از 05/0%) در گونه A triumfettiدیده شد. چه...

[ 8 ] - مقایسه رشد دو گونه صنوبر (Populus alba و Populus euphratica) و هیبرید بین آنها در عرصه شور و غیر شور

درختان صنوبر کبوده (Populus alba) و پده (P. euphratica) از گونه‌های بومی کشور می‌باشند. صنوبر کبوده به لحاظ سازگاری و تولید چوب و فرم کیفی تنه وگونه صنوبر پده نیز به‌دلیل مقاومت به شرایط اقلیمی گرم و خشک و شوری خاک از پتانسیل‌ مناسبی جهت زراعت چوب برخوردارند. هدف این تحقیق ارزیابی رشد چهار کلن صنوبر (P. alba 58.57, P. alba 44.9, P. euphratica و هیبرید P. euphratica x P. alba 44/9) درعرصه-های...

[ 9 ] - مقایسه اثر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، پراکسیداز، پلی‌فنل‌اکسیداز و پیگمانها در نمونه‌های بذری مختلف بابونه کاذب و بابونه زرد Anthemis tinctoria و Tripleurospermum servanes بانک ژن منابع طبیعی ایران

تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل محدودکننده حیات و رشد گیاهان در نواحی مختلف ایران است. وجود اطلاعات تفصیلی از پاسخهای گیاهان بومی به تنش خشکی می‌تواند در موفقیت برنامه‌های احیاء مفید واقع شود. در این پژوهش نمونه‌های‌ بذری مختلف دو گونه بابونه چندساله شامل بابونه کاذب Tripleurospermum servanes و بابونه زرد Anthemis tinctoria تحت چهار تیمار خشکی شامل آبیاری کافی (شاهد)، تنش خشکی ملایم (75% ظرفیت ...

[ 10 ] - بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه جغرافیایی میان 18 جمعیت وحشی Agropyron desertorum توسط پروتئین‌های کل

علف‌گندمی‌بیابانی (Agropyron desertorum) یکی از گرامینه‌‌های مهم مرتعی چندساله برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشک است. در این تحقیق الگوی پروتئینی 180 ژنوتیپ از 18 جمعیت علف‌گندمی‌بیابانی برای تعیین تنوع ژنتیکی موجود مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس الگو SDS-PAGE، تعداد 46 در 3 منطقه اصلی و قسمتهای بین‌منطقه‌ای مشاهده گردید. اگرچه بسیاری از باندها در بسیاری از جمعیتها وجود داشتند ولی میزان تراکم ...

[ 11 ] - تأثیر‌ برخی عامل‌های محیطی بر صفات ریخت‌شناسی برگ پده (Populus euphratica Oliv.)

پده (.Populus euphratica Oliv) بومی مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور بوده و از خصوصیات مهم آن تحمل خشکی و شوری خاک است. در این پژوهش ویژگی‌های ریخت‌شناسی برگ درختان پده در هفت رویشگاه طبیعی که ازنظر عامل‌های محیطی با یکدیگر اختلاف داشتند و نیز درختان کاشته‌شده در ایستگاه تحقیقاتی البرز  کرج با هدف بررسی تأثیر عامل‌های محیطی بر تغییرات ریخت‌شناسی برگ این گونه موردتوجه قرار گرفت. تعداد 28 درخت بالغ انتخ...

[ 12 ] - مقایسه دو نوع مارکر کلروپلاستی (SSR و PCR-RFLP) در بررسی ساختار ژنتیکی جمعیتهای راش Lipsky Fagus orientalis در جنگلهای خزری

پلی مورفیسم DNA کلروپلاست (cpDNA) در 14 جمعیت راش (Fagus orientalis Lipsky) توسط مارکرهای PCR-RFLP و میکروساتلایتی (SSR) مطالعه شد تا تاریخچه تکاملی این گونه مهم اقتصادی- اکولوژیکی جنگلهای شمال ایران روشن گردد. دو منطقه ژنی cpDNA،  OAو DT تکثیر و به وسیله آندونوکلئازهای محدود کننده HaeIII و  HinfI هضم شده و قطعات حاصل توسط الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید جداسازی گردیدند. قطعات محدود کننده منطقه DT...

[ 13 ] - بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی و کمی و کیفی توده‌های راش ایران از دیدگاه حفاظت ژن

گونه راش یکی از فراوانترین و از نظر اقتصادی مهمترین درختان جنگلهای شمال ایران است. تعیین ساختار هر توده و ترکیب آن با خصوصیات جنگل‌شناسی که شامل آمیختگی، سن، ساختار عمودی یا اشکوب‌بندی، ساختار افقی، وجود یا عدم وجود روزنه، تاج پوشش، انبوهی، وجود و یا عدم وجود زادآوری یا زیراشکوب درختی و درختچه‌ای است می‌تواند ما را در دستیابی به یک مدیریت مناسب و فراگیر، یاری نماید. در این پژوهش خصوصیات مورفول...

[ 14 ] - بررسی گوناگونی ژنتیکی جمعیت‌های راش در ایران (Fagus orientalis Lipsky) به‌وسیله تجزیه و تحلیل داده‌های DNA کلروپلاستی

گونه راش Fagus orientalis Lipsky یکی از فراوانترین و از نظر اقتصادی مهمترین درختان شمال ایران است. گوناگونی ژنتیکی راش در 14 توده جنگلی در طول گستره پراکنش این گونه در منطقه هیرکانی به وسیله مطالعات آنزیمی، cpDNA و مورفولوژیکی بررسی گردید. پلی مورفیسم DNA کلروپلاستی در همان جمعیتهای راش ایران توسط آزمون PCR-RFLP بررسی گردید. دو منطقه ژنی :cpDNA  OA و DT تکثیر و به وسیله آندونوکلئازهای محدود کنن...

[ 15 ] - کال‌زایی و باززایی شاخه ارس Juniperus excelsa با استفاده از روش درون‌شیشه‌ای

جوانه‌زنی و زنده‌مانی کم رویان‌های بذرهای ارس یکی از مهم‌ترین مشکلات جنگل‌کاری این گونه درختی می‌باشد. صرف نظر از مشکلات موجود در روش‌های تکثیر جنسی این گونه، از آنجایی که تاکنون موفقیتی نیز در ریشه‌دار کردن قلمه‌های ارس حاصل نشده، به ریزازدیادی ارس در شرایط in vitro اقدام گردید. به این منظور، از سرشاخه‌های سبز درختان 8-10 ساله ارس (دارای برگ‌های سوزنی) نمونه‌هایی به طول 10 – 15 میلی‌متر جمع‌آو...

[ 16 ] - تنوع و تمایز ژنتیکی جنگلهای راش ایران

جنس راش یکی از فراوانترین و از نظر اقتصادی مهمترین جنسهای درختان چوبی شمال ایران است. گوناگونی ژنتیکی Fagus orientalis Lipsky در 14 جمعیت راش ایرانی  در طول گستره پراکنش این گونه درختی در منطقه هیرکانی به‌وسیله مطالعات آنزیمی بررسی گردید. تنوع و تمایز ژنتیکی جمعیتهای راش با استفاده از 16 لوکوس آنزیمی در 10 سیستم آنزیمی شامل پراکسیداز (PX)، لوسین آمینو پپتیداز (LAP)، گلوتامات اکسالواستات ترانس آ...

[ 17 ] - نقش پروتئین‌ها و آنزیم‌های پروکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز در متابولیسم ارس Juniperus spp

در پژوهش حاضر نقش پروتئین‌ها و آنزیم‌های پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز در متابولیسم ارس بررسی شده است. بدین منظور تغییرات کمی و کیفی فصلی (ایزوآنزیمی) پروتئین‌ها، آنزیم‌های پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز اندام‌های مختلف شاخه، سرشاخه‌های سبز، مخروط نر و مخروط ماده پایه‌های مختلف نر، نر- ماده و ماده ارس با روش‌های الکتروفورز و اسپکتروفتومتری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به‌رغم تفاوت‌های فردی در هر یک از...

[ 18 ] - ارزیابی نتاج حاصل از تولید مثل جنسی درختان پده با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی برگ و ایزوآنزیم

گونه پده به­دلیل سازگاری در شرایط اکولوژیکی مختلف و دگرگشن بودن می­تواند نهال­های بذری با تنوع ژنتیکی بالا تولید کند که در فرایند انتخاب درختان برتر، دورگ‎گیری­ و در نهایت تکثیر ژنوتیپ­های مطلوب به­لحاظ کمی و کیفی نقش مهمی داشته­باشد. هدف این تحقیق ارزیابی ویژگی­های ایزوآنزیمی و ریخت­شناسی برگ در برخی از ژنوتیپ­های حاصل از تولید مثل جنسی در گونه پده بود. تعداد 50 ژنوتیپ بذری پده از درختان مادری...

[ 19 ] - بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های Anthemis haussknechtti، A. pseudocutula وA. triumfetti با استفاده از الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های کل

بابونه گیاهی علفی و چند​ساله از خانواده Asteraceae است و جنس آنتمیس دومین جنس بزرگ این تیره محسوب می‌شود. آگاهی از تنوع و تمایز ژنتیکی ژنوتیپ​ها و اطلاع از نحوه عمل ژن​های مربوطه، برای برنامه​ریزی​های به​نژادی ضروریست و می‌تواند نقش مهمی را در اصلاح نباتات ایفا نماید. یکی از روش‌های بررسی تنوع در جوامع مختلف گیاهی الکتروفورز پروتئین‌هاست. به‌همین منظور و برای بررسی تنوع ژنتیکی سه گونه بابونة جن...

[ 20 ] - بررسی تنوع هاپلوتیپی در گروه‌های درختان چنگالی و میان‌رو جمعیت‌های مختلف راش (Fagus orientalis Lipsky) توسط نشانگرهای ریزماهواره‌ کلروپلاستی

چکیده بیش از سه دهه است که جنگل‌بانان ایرانی برای اصلاح مدیریت جمعیت‌های پهن‌برگ جنگل‌های خزری که راش (Fagus orientalis Lipsky) از مهمترین گونه‌های درختی آن است تلاش می‌نمایند. جنگل‌شناسی راش نیازمند مهارت است، به‌طوری‌که کوچکترین اشتباه در آن باعث بروز پدیده چنگالی شدن تنه و کاهش کیفیت راش می‌شود. چنگالی شدن می‌تواند وابسته به ویژگی‌های ژنتیکی خود گونه و یا ناشی از عوامل خارجی باشد که توسط مدی...

[ 21 ] - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) توسط پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی

اسپرس  (Onobrychis sativa)از لگوم‌های علوفه‌ای مهم در مراتع ایران است. بدلیل زمان‌بر بودن فرایند اصلاح آن، استفاده از ارقام جدید اساساً محدود به واردات ارقام خارجی می‌شود. در این تحقیق الگوی پروتئینی 110 ژنوتیپ از 11 جمعیت برای تعیین میزان تنوع ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج SDS-PAGE، 46 باند قابل تکثیر، پپتید پروتئینی، برای مطالعه تنوع ژنتیکی ثبت گردید. نسبت تعداد باندهای پلی‌مورف نس...

[ 22 ] - اثر انتخاب مصنوعی بر روی ساختار ژنتیکی جمعیت‌های راش (Fagus orientalis Lipsky)

در این پژوهش اثر انتخاب مصنوعی به‌عنوان یکی از مهمترین عملیات در مدیریت جنگل که در طی تنک‌‌کردن و انتخاب درختان بذرگیری اعمال می‌شود بر روی ساختار ژنتیکی راش (Fagus orientalis Lipsky)  بررسی گردید. در ده جمعیت راش در طول گستره جنگل‌های خزری، ژنوتیپ درختان جمعیت با ده درخت مادری و بذرهایشان (هفت بذر به ازاء هر درخت) به‌عنوان نسل بعدی براساس لوکوس‌‌های میکروساتلایتی پلی‌مورف مقایسه گردید. در 2 جم...

[ 23 ] - بررسی تمایز فرم تنه درخت راش توسط نشانگرهای ژنی ایزوآنزیمی

گونه راش (Fagus orientalis Lipsky) یکی از درختان مهم جنگل‌های ایران بوده و اهمیت ویژه‌ای به لحاظ اکولوژیکی و اقتصادی دارد. در توده‌های راش، درختانی با مورفولوژی خاص تنه (مثل تنه‌های چنگالی) اغلب به صورت گروهی مشاهده می‌شوند که علت آن انتشار محدود گرده و به‌ ویژه بذر در توده‌های طبیعی و ساختار فامیلی می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی وجود رابطه بین گوناگونی مورفولوژیکی تنه و تنوع ژنتیکی است....

[ 24 ] - بررسی صفات مورفولوژیکی جمعیت‌های گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) در فواصل مختلف آبیاری

به‌منظور بررسی اثر فواصل آبیاری بر صفات زراعی جمعیت‌های وحشی بومادران (Achillea millefolium L.)، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال 1391 و 1392 اجرا شد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل فواصل آبیاری (7، 14 و 21 روز) و 19 جمعیت وحشی بومادران بود. ولی از آنجایی که در فاصله آبیاری 21 روز بسیاری از گیاهان از بین رفتند، ف...

[ 25 ] - بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی، عملکرد اسانس و درجه حرارت تجمعی رشد روزانه در جمعیت‌های بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.)

به‌منظور بررسی صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی خصوصیات 12 جمعیت از گونه بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.)، شامل: کرج (1087)، تهران1 (2386)، تهران2 (2397)، لرستان (4120)، اردبیل1 (8369)، اردبیل2 (8394)، اردبیل3 (13327)، خرم‌آباد (12211)، قزوین1 (12956)، قزوین2 (20049)، گلستان (16356) و فارس (17925) آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 91-1389 در ...

[ 26 ] - Evaluation of genetic variations in thirteen Iranian, German false chamomile populations using peroxidase isozyme bands pattern

Chamomile serves as one of the most important medicinal plants. The most known secondary metabolites in chamomile species are volatile oils of triponoides, poly stilens, flavonoids and phenolic cafeic acid (Krori). These metabolites have wide variety of applications thanks to having medicinal properties of anti-inflammation, antispasmodic and bactericide activity. Also it is used to cure liver ...

[ 27 ] - Microsatellite Analysis for Differentiation and Identification of the Source Tree of Fagus orientalis Lipsky

The present study describes approaches for the identification of individual beech trees using maternal tissues from their seeds or fruits. Four microsatellite markers were used for genetic analysis of seedlots from Fagus orientalis Lipsky, a highly out-crossing tree species. Seeds from 11 single-tree harvests belonging to one population, (7 seeds from each), as well as non-paranchymatic materna...

[ 28 ] - بررسی تنوع صفات مورفولوژیک و اسانس جمعیت‌های مختلف Achillea wilhelmsii C. Koch

یکی از مهمترین روش‌های حفظ و بقای گیاهان در طبیعت، کشت و اهلی کردن گونه‌های گیاهی و انتخاب بهترین جمعیت می‌باشد. با توجه به لزوم کشت و اهلی کردن گیاهان دارویی، در این تحقیق 22 جمعیت Achillea wilhelmsii C. Koch در ایستگاه تحقیقات البرز (مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور) کاشته شده و مورد ارزیابی قرار گرفت. این تحقیق در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی در سال 94-1392 انجام شد. به‌منظور بررسی و مقایسه ص...

[ 29 ] - مطالعه اسانس ارس Juniperus excelsa

ارس یکی از مهمترین سوزنی برگان بومی ایران است. ارس به عنوان یکی از مقاومترین درختان به سرماهای شدید (بیش از 40 درجه سانتیگراد زیر صفر) و خشکی، جایگاه ویژه‌ای در نواحی کوهستانی ایران دارد که می‌بایستی از کلیه جهات مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش سعی شد که با بررسی ویژگیهای کمی و کیفی اسانس سرشاخه‌های سبز و میوه ارس علاوه بر شناسایی اجزای اسانس، اثر عوامل محیطی بر متابولیسم فرآورده‌های ثانوی م...

[ 30 ] - Effect of Seed Priming on the Enhancement of Seedling Traits in two Species of Anthemis L. Preserved in Medium and Long-term Storage and Accelerated Aged Seeds

The genus AnthemisL. (Asteraceae) as medicinal plants are used both for pharmaceutical purposes and in folk medicine. In order to study of seed priming effects on seedling growth of two species of Anthemis spp., an factorial experiment based on randomized complete design with three replications was conducted under greenhouse conditions in Research Institute of Forests...