محمدعلی علیزاده

دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- تهران)

[ 1 ] - بررسی صفات ریخت‌شناختی و عملکرد اسانس در شماری از جمعیت‌های گونۀ بابونۀ کبیر Tanacetum parthenium (L) Schultz-bip.

به‌منظور بررسی صفات ریخت‌شناختی (مورفولوژیکی) و عملکرد اسانس، شمار 61 جمعیت گونۀ بابونۀ کبیرTanacetum parthenium (L) Schultz-bip. در شرایط مزرعه در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی البرز مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در سال 1392-1391 کشت شدند. صفات قطر طولی و عرضی تاج پوشش، سطح تاج پوشش، ارتفاع و شمار گل در بوته، زمان گلدهی و برداشت، وزن تر و خشک سرشاخه ، درصد ...

[ 2 ] - بررسی آثار تیمار پیش‌سرما، پتانسیل اسمزی، و تنش خشکی بر رشد گیاهچه‌های جمعیت‌های دو گونة مرزه (Satureja sahendica و S. bachtiarica) در دو شرایط ژرمیناتور و گلخانه

به منظور بررسی اثر تیمار پیش‌سرما، پتانسیل اسمزی، و تنش خشکی بر جمعیت‌های دو گونة دارویی Satureja sahendica و S. bachtiarica آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایة طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دو شرایط ژرمیناتور و گلخانه در سال‌های 1389 ـ 1390 در بانک ژن منابع طبیعی و مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور به‌اجرا درآمد. تیمارهای مورد استفاده در شرایط ژرمیناتور شامل تیمار پیش‌سرما و سطوح مختلف پتانسیل...

[ 3 ] - بررسی تنوع صفات مورفولوژی، فنولوژی و عملکرد اسانس در جمعیت‏ های چهارگونه بابونه Anthemis tinctoria, A. haussknechtii, A.pseudocotula A. Altissima در شرایط مزرعه‌

به‌منظور بررسی صفات مورفولوژی و فنولوژی خصوصیات 24 جمعیت از چهار گونه بابونه از جنسAnthemis آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1390‌ـ 1391 در مزرعۀ ایستگاه تحقیقاتی البرز واقع در شهر کرج به اجرا درآمد. 13 صفت قطر طولی و عرضی تاج پوشش، سطح تاج پوشش، ارتفاع و تعداد گل در بوته، زمان گلدهی و برداشت، وزن تر و خشک سر شاخه، درصد و عملکرد اسانس، دمای تجمعی رشد روزانه زمان...

[ 4 ] - بررسی عملکرد، صفات کیفی و شاخص آلودگی به بیماری سفیدک سطحی در جمعیت‌های بومی اسپرس زراعی در شرایط اقلیمی استان لرستان

اسپرس زراعی از گیاهان علوفه‏ای و مرتعی سازگار به اقلیم‏های مختلف است و در ایران پراکنش زیادی دارد. یکی از مهم‌ترین بیماری‏های این گیاه در استان لرستان سفیدک سطحی است که به چین‌های دوم و سوم این گیاه آسیب می‌رساند. به‌منظور شناسایی جمعیت‌های متحمل به سفیدک سطحی و بررسی روابط بین شدت بیماری سفیدک سطحی و صفات کیفی علوفه، تعداد 34 جمعیت بومی اسپرس با شرایط خرم‏آباد در سال‏های 1388 تا 1390 با سه تکر...

[ 5 ] - تحمل‌پذیری جمعیت‌های اسپرس به بیماری سفیدک سطحی در شرایط اصفهان

در این تحقیق، تحمل‎پذیری 40 جمعیت اسپرس نسبت به سفیدک ‎سطحی در شرایط محیط طبیعی مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفت. جمعیت‎ها در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه شهید حمزوی سمیرم استان اصفهان سال 1387 کشت شدند و به مدت 3 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به مشاهدات، علائم بیماری عمدتاً در شهریورماه و روی چین سوم مشاهده شد. این علائم با شروع لکه­های زرد و کم‎رنگ روی برگ‎ها در حاشی...

[ 6 ] - واکنش جوانه‌زنی و رشد گیاهچه پنج گونه گرامینه از جنسهای Agropyron و Bromus نسبت به آلودگی مصنوعی دو گونه قارچ فوزاریوم (Fusarium avenaceum و F. graminearum)

این تحقیق به منظور ارزیابی واکنش بذر و گیاهچه‌های سه گونه Agropyronو دو گونه Bromus به آلودگی مصنوعی اسپورهای دو گونه قارچ Fusarium avenaceum و F. graminearum به اجرا در‌آمد. بذر هر گونه با دو سطح آلودگی ml/104*124 و ml/104*62 ((Fusarium avenaceum و دو سطح آلودگی اسپور ml/104*140 و ml/104*70 (F. graminearum) همراه با شاهد (بذر بدون آلودگی) مورد مایه‌زنی قرار گرفتند. تیمارها در شرایط استاندارد ج...

[ 7 ] - ارزیابی شدت بیماری سفیدک سطحی بر روی جمعیت‌‌های زراعی اسپرس در شرایط مزرعه

تعداد 56 جمعیت اسپرس زراعی در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی در 2 تکرار در مزرعه آزمایشی تحقیقاتی البرز کرج در دو سال متوالی 89-1388 از لحاظ مقاومت به بیماری سفیدک سطحی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از گیاهان آلوده به بیماری در مزرعه ایستگاه البرز نمونه‌برداری شد و قارچ Leveillula taurica به‎عنوان عامل بیماری سفیدک سطحی اسپرس شناسایی گردید. نتایج ارزیابی شدت بیماری سفیدک سطحی بر روی جمعیت‌های اسپرس ...

[ 8 ] - آزمون سلامتی بذر و بررسی کیفیت بذرهای آلوده در مقایسه با بذرهای سالم چند گونه از گیاهان مرتعی و دارویی

از آنجایی‌که براساس معیارهای‌ اتحادیه بین‌المللی آزمون بذر یکی از آزمونهای مهم، آزمون سلامتی بذر بوده و همچنین قارچها و آفات بذرزاد باعث کاهش قوه نامیه و بنیه بذر می‌گردند، آزمون سلامتی بذر اعم از تشخیص قارچها و آفات بذرزاد یکی از موارد اجتناب ناپذیر می‌باشد. در این تحقیق، بذرهای ارسالی از مناطق مختلف کشور به آزمایشگاه تکنولوژی بذر، پس از بررسی از نظر تمیزی و خلوص فیزیکی، از نظر میکوفلور و آفات...

[ 9 ] - بررسی درصد جوانه‌زنی ، سرعت تجمعی جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر نه گونه دارویی تحت شرایط آزمایشگاهی مطلوب و پیش سرما

درصد جوانه‌زنی، سرعت تجمعی جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر که معرف بنیه بذر هستند، سه عامل مهم در ارزیابی کیفیت بذر می‌باشند. هدف از این آزمایش مطالعه و ارزیابی این صفات در نه گونه دارویی می‌باشد. در این بررسی از آزمونهــای مورد تـوصیه اتحادیه بین المللی آزمون بذر(ISTA)[1]استفاده شد. آزمونهای مورد توصیه ISTA  شامل آزمون جوانه‌زنی در شرایط مطلوب درجه حرارت، رطوبت، نور و اعمال پیش سرما[2] است. در این آ...

[ 10 ] - ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد اسانس برخی از جمعیت‌های سه گونه از پونه‌سا (Nepeta spp.)

به‌منظور بررسی عملکرد سرشاخه و خصوصیات مرفولوژیک و بازده اسانس، بر روی 9 جمعیت از سه گونه پونه‌سا (Nepeta spp.) شامل گونه‌های Nepeta cataria L.، Nepeta menthoides Boiss. & Buhse و Nepeta racemosa Lam. آزمایشی در مجتمع تحقیقاتی البرز کرج وابسته به مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور اجرا شد. بذرهای جمعیت‌ها در سال 1393 داخل سینی‌های جیفی‌پات حاوی کمپوست کشت شدند و پس از رشد کافی به داخل زمین انتقا...

[ 11 ] - ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و تولید اسانس در جمعیت‌های پنج گونه Anthemis

به‌منظور بررسی صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی خصوصیات 68 جمعیت از پنج گونه جنس آنتمیس (Anthemis altissima L.، A. haussknechtii Boiss. & Reut.، A. pseudocotula Boiss.، A. tinctoria L. و A. triumfettii (L.) All.) آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 91-90 در مزرعه ایستگاه تحقیقاتی البرز کرج اجرا شد. 13 صفت قطر طولی و عرضی تاج پوشش، سطح تاج پوشش، ارتفاع و تعداد گل در بوته...

[ 12 ] - مقایسه بازده و ترکیب‌های اسانس اندام‌های مختلف (برگ، گل، ساقه و سرشاخه‌گلدار) Anthemis pseudocotula Boiss.

آنتمیس متعلق به تیره کاسنی و دارای 23 گونه بومی و یک‌ساله در ایران است که گل‌ها و دیگر اندام هوایی آنها حاوی اسانس و دارای ارزش دارویی می‌باشد. برای بررسی بازده و تعیین نوع ترکیب‌های اسانس اندام‌های هوایی بابونه شیرازی (Anthemis pseudocotula Boiss.)، بذر آن از مراوه‌تپه گلستان جمع‌آوری و در مزرعه گیاهان دارویی ایستگاه تحقیقاتی البرز در شرایط آبی کشت شد. در مرحله گلدهی کامل، نمونه‌های لازم از ان...

[ 13 ] - بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی، عملکرد اسانس و درجه حرارت تجمعی رشد روزانه در جمعیت‌های بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.)

به‌منظور بررسی صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی خصوصیات 12 جمعیت از گونه بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.)، شامل: کرج (1087)، تهران1 (2386)، تهران2 (2397)، لرستان (4120)، اردبیل1 (8369)، اردبیل2 (8394)، اردبیل3 (13327)، خرم‌آباد (12211)، قزوین1 (12956)، قزوین2 (20049)، گلستان (16356) و فارس (17925) آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 91-1389 در ...

[ 15 ] - ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia)

به‎منظور شناسایی جمعیت‌های متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس زراعی (Onobrychis viciaefolia)، ده جمعیت با منشأ متفاوت در ایستگاه تحقیقاتی البرز، در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی در سه تکرار به‎مدت دو سال (1393 و 94) کشت و ارزیابی شدند. جمعیت‌های متحمل به‎صورت طبیعی از لحاظ آلودگی به بیماری سفیدک سطحی و سایر پارامترها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جمعیت‌های 15353 و 3001 و اشنویه و...

[ 16 ] - ارزیابی تنوع توده‌های اسپرس زراعی (Onobrychis vicifolia Scop) از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه در شرایط اقلیمی اصفهان

DOR: 98.1000/1735-0891.1398.27.16.53.1.1575.1606   به‌منظور بررسی تنوع و روابط بین صفات گیاه اسپرس زراعی، آزمایشی روی 20 توده این گیاه با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار، در مزرعه ایستگاه یزدآباد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان طی سال‏های 1393- 1394 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی‏داری را میان توده‏های مورد مطالعه برای همه صفات به استثناء تعداد گره، تعدا...

[ 17 ] - Effect of Seed Priming and Moist Chilling on Emergence Traits of Six Populations (Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut. and Anthemis pseudocotula Boiss.) in Greenhouse Condition

Chamomile (Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut. and Anthemis pseudocotula Boiss.) are annual, medicinal and aromatic plant belong to Asteraceae family. This two species have special important in pharmaceutical and cosmetic industries. Current study was carried out to investigation of different pre-treatments for enhancement of seed emergence potential, rate of emergence and v...

[ 18 ] - Effect of Seed Priming on the Enhancement of Seedling Traits in two Species of Anthemis L. Preserved in Medium and Long-term Storage and Accelerated Aged Seeds

The genus AnthemisL. (Asteraceae) as medicinal plants are used both for pharmaceutical purposes and in folk medicine. In order to study of seed priming effects on seedling growth of two species of Anthemis spp., an factorial experiment based on randomized complete design with three replications was conducted under greenhouse conditions in Research Institute of Forests...

[ 19 ] - Yield and nutritive value of sainfoin (Onobrychis vicifolia Scop.) populations in different cuttings

Sainfoin (Onobrychis vicifolia Scop.) is one of the most important forage legumes cultivated as high quality forage. Fifty three species have been identified in this genus in Iran. A field experiment was conducted using randomized complete block design to compare yield and forage quality of 20 populations of sainfoin in Isfahan Agricultural and Natural Resources Center, Iran during 2013 – 2014....