ارزیابی تنوع توده‌های اسپرس زراعی (Onobrychis vicifolia Scop) از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه در شرایط اقلیمی اصفهان

نویسندگان

  • حسین زینلی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
  • سعید دوازده امامی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران،
  • صادق جلالی مربی پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
  • محمدعلی علیزاده دانشیار پژوهش، گروه بانک ژن منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

DOR: 98.1000/1735-0891.1398.27.16.53.1.1575.1606   به‌منظور بررسی تنوع و روابط بین صفات گیاه اسپرس زراعی، آزمایشی روی 20 توده این گیاه با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار، در مزرعه ایستگاه یزدآباد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان طی سال‏های 1393- 1394 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی‏داری را میان توده‏های مورد مطالعه برای همه صفات به استثناء تعداد گره، تعداد شاخه فرعی، تعداد برگچه و عرض برگ نشان داد. توده پلی‌کراس با عملکرد علوفه برابر 3179 کیلوگرم در هکتار به‌عنوان توده برتر شناخته شد. پس از آن توده 9147 (کرج) با 2965 کیلوگرم در هکتار علوفه، در مقام دوم قرار گرفت. عملکرد علوفه همبستگی مثبت و معنی‏داری را با تعداد کل ساقه، تعداد شاخه فرعی، تعداد گره، تعداد برگ و وزن خشک ساقه و برگ داشت. سه مؤلفه اول در تجزیه به مولفه‏های اصلی، 72 درصد از کل واریانس متغیرها را توجیه کردند. تعداد شاخه فرعی، تعداد گره، تعداد برگ، وزن خشک ساقه و برگ و عملکرد تر و خشک علوفه در هکتار عمده‏ترین نقش را در تبیین مؤلفه اول داشتند. در مؤلفه دوم، ارتفاع ساقه، عرض برگ، درصد برگ و ساقه و نسبت برگ به ساقه و در مؤلفه سوم تعداد برگچه، تعداد کل ساقه، ارتفاع ساقه فرعی و درصد ماده خشک بیشترین اهمیت را در تبیین این مؤلفه‏ها دارا بودند. تجزیه خوشه‏ای، 20 توده مورد بررسی را در چهار دسته مختلف قرار داد که اختلاف‌های چشمگیری از نظر عملکرد علوفه بین گروه‌ها وجود داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی علوفه اکوتیپ‌های بومی اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia Scop) در شرایط آبی و دیم کردستان

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در جمعیت‌های اسپرس زراعی در شرایط آبی و تنش خشکی دو آزمایش مجزا در قالب دو طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 50 جمعیت در 3 تکرار در نهالستان تحقیقاتی زاله سنندج در سال 1389 اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس تلفیقی نشان داد که بین شرایط آبی و دیم از لحاظ صفات شادابی گیاه، درصد فیبر خام، قندهای محلول در آب و دیواره سلولی منهای همی‌سلولز ADF در سطح احتمال 1 درصد...

متن کامل

ارزیابی تنوع صفات زراعی و کیفیت علوفه در جمعیت های مختلف اسپرس زراعی (Onobrychis sativa)

به منظور ارزیابی جمعیت های مختلف اسپرسOnobrychis sativaموجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران از لحاظ عملکرد و کیفیت علوفه ، عملکرد بذر و صفات زراعی، تعداد 99 جمعیت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو تکرار به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقاتی البرز کرج کشت شدند. صفات کمی شامل: عملکرد علوفه و بذر، ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلی و فرعی، تعداد بذر در گل آذین، وزن هزار دانه، درصد مقاومت به سفیدک و صفات ...

متن کامل

اثر دور آبیاری بر عملکرد وبعضی خصوصیات زراعی اسپرس ( scop Onobrychis viciifolia)

نتایج آزمایشی که طی دوسال در مزرعه دانشکده کشاورزی در منطقه طرق مشهد در رابطه با اثر دورهای آبیاری 10‘20‘30‘ و40 روز بدون آبیاری برروی اسپرس انجام گرفت. نشان داد که کاهش عملکرد از دور 10 روز به 20 روز از نظر اقتصادی مناسبتر از 10 روز بوده و در مورد دورهای بیش ار 30 روز می توان به بارندگی سالانه اکتفا نمود. تغییرات تعداد ساقه در واحد سطح مشابه تغییرات عملکرد بود. تغییرات ارتفاع گیاه ‘ درصد پروت...

متن کامل

بررسی اثرات همزیستی سینوریزوبیوم (SinoRhizobium sp.) بر رشد و تولید عملکرد علوفه اسپرس زراعی (Onobrichis vicifolia)

به‎منظور مطالعه تاثیر همزیستی سویه‎های سینوریزوبیوم SinoRhizobium sp.) بر تثبیت ازت و رشد اسپرس زراعی Onobrichis vicifolia) تعداد 6 سویه از مناطق اسپرس‎خیز کشور شامل اردبیل، شهرکرد، سمیرم، کرج، سقز، خرم‎آباد جمع‎آوری شد و بر روی بذر 4 اکوتیپ اسپرس با منشاء قزوین، کرمانشاه، الیگودرز و فریدون‎شهر تلقیح شدند. طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا" تصادفی در 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا ...

متن کامل

ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی علوفه اکوتیپ های بومی اسپرس زراعی (onobrychis viciifolia scop) در شرایط آبی و دیم کردستان

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در جمعیت های اسپرس زراعی در شرایط آبی و تنش خشکی دو آزمایش مجزا در قالب دو طرح بلوک های کامل تصادفی با 50 جمعیت در 3 تکرار در نهالستان تحقیقاتی زاله سنندج در سال 1389 اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس تلفیقی نشان داد که بین شرایط آبی و دیم از لحاظ صفات شادابی گیاه، درصد فیبر خام، قندهای محلول در آب و دیواره سلولی منهای همی سلولز adf در سطح احتمال 1 درصد...

متن کامل

اثر دور آبیاری بر عملکرد وبعضی خصوصیات زراعی اسپرس ( scop onobrychis viciifolia)

نتایج آزمایشی که طی دوسال در مزرعه دانشکده کشاورزی در منطقه طرق مشهد در رابطه با اثر دورهای آبیاری 10‘20‘30‘ و40 روز بدون آبیاری برروی اسپرس انجام گرفت. نشان داد که کاهش عملکرد از دور 10 روز به 20 روز از نظر اقتصادی مناسبتر از 10 روز بوده و در مورد دورهای بیش ار 30 روز می توان به بارندگی سالانه اکتفا نمود. تغییرات تعداد ساقه در واحد سطح مشابه تغییرات عملکرد بود. تغییرات ارتفاع گیاه ‘ درصد پروت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 27  شماره 1

صفحات  15- 27

تاریخ انتشار 2024-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023