صادق جلالی

مربی پژوهش، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

[ 1 ] - تأثیر خاکپوش‌های پلی‌اتیلنی در کاهش عوامل ویروسی مولد موزاییک در کدوئیان

خاکپوش‌های پلی‌اتیلنی طی سالیان اخیر برای کشت‌های سبزی و صیفی و با اهداف مختلفی توسعه یافته است. به‌منظور بررسی اثر خاکپوش‌های رنگی بر دور نمودن شته‌های ناقل، سرعت رشد بوته‌ها و کاهش آلودگی‌های ویروسی در محصول طالبی، این تحقیق طی سه سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوتر آباد اصفهان اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار و با شش تیمار شامل خاکپوش‌های مشکی با نوار آلومین...

[ 2 ] - رابطه بین جمعیت شته‌های ناقل با انتشار ویروس‌ها در سیب‌زمینی بذری: مطالعه موردی در منطقه فریدن اصفهان

چکیده شته‌ها یکی از آفات مهم سیب‌زمینی هستند که خسارت اصلی آن‌ها مربوط به انتقال بیماری‌های ویروسی است. در این مطالعه تراکم جمعیت شته‌های ناقل، درصد بیماری‌های ویروسی و رابطه بین آن‌ها در یک مزرعه آزمایشی که در آن غده‌های عاری از ویروس به مدت دو سال کشت شده بود، بررسی گردید. از کارت‌های چسب‌دار زرد رنگ جهت شکار شته‌ها استفاده شد و در آزمایشگاه تراکم تجمعی جمعیت شته­ها در دو گروه شته سبز هلو M...

[ 3 ] - ارزیابی تنوع توده‌های اسپرس زراعی (Onobrychis vicifolia Scop) از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه در شرایط اقلیمی اصفهان

DOR: 98.1000/1735-0891.1398.27.16.53.1.1575.1606   به‌منظور بررسی تنوع و روابط بین صفات گیاه اسپرس زراعی، آزمایشی روی 20 توده این گیاه با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار، در مزرعه ایستگاه یزدآباد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان طی سال‏های 1393- 1394 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی‏داری را میان توده‏های مورد مطالعه برای همه صفات به استثناء تعداد گره، تعدا...