تأثیر خاکپوش‌های پلی‌اتیلنی در کاهش عوامل ویروسی مولد موزاییک در کدوئیان

نویسندگان

  • صادق جلالی مربی پژوهش، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
  • علی فرهادی مربی پژوهش، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
  • محمدرضا نعمت‌اللهی استادیار پژوهش، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
چکیده مقاله:

خاکپوش‌های پلی‌اتیلنی طی سالیان اخیر برای کشت‌های سبزی و صیفی و با اهداف مختلفی توسعه یافته است. به‌منظور بررسی اثر خاکپوش‌های رنگی بر دور نمودن شته‌های ناقل، سرعت رشد بوته‌ها و کاهش آلودگی‌های ویروسی در محصول طالبی، این تحقیق طی سه سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوتر آباد اصفهان اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار و با شش تیمار شامل خاکپوش‌های مشکی با نوار آلومینیومی، آلومینیومی، شفاف، قرمز، مشکی و بدون خاکپوش (شاهد) بود. تراکم جمعیت شته‌های ناقل توسط تله‌های تشتکی زردرنگ حاوی آب به‌طور هفتگی بررسی و جمعیت آن‌ها در هر تیمار ثبت گردید. سرعت رشد بوته‌ها و درصد آلودگی‌ بوته‌ها به ویروس‌های شایع منطقه شامل موزاییک خیار (CMV)، موزاییک هندوانه (WMV-2) و موزاییک زرد کدو ) (ZYMV در هر تیمار تا مرحله گل و میوه‌دهی تعیین شد. نتایج نشان داد که خاکپوش‌های آلومینیومی و مشکی با نوار آلومینیومی، در دور کردن شته‌ها بسیار مؤثر و اختلاف معنی‌داری با سایر خاکپوش‌ها داشتند. ازنظر درصد آلودگی به مجموع ویروس‌هاتیمارها در سه گروه قرار گرفتند. گروه اول شامل خاکپوش مشکی با نوار آلومینیومی و خاکپوش آلومینیومی با کمترین آلودگی (به ترتیب 22/12 و 69/10)، گروه دوم شامل خاکپوش‌های شفاف، قرمز و مشکی (به ترتیب 17/24، 54/24 و 43/28) و گروه سوم شامل تیمار شاهد با حداکثر آلودگی (82/38) بود. برای CMV، WMV-2و  ZYMVحداکثر درصد آلودگی در تیمار شاهد (به ترتیب 28/11، 54/20 و 42/22) و حداقل درصد آلودگی در تیمار خاکپوش مشکی با نوار آلومینیومی (به ترتیب 00/7، 01/7 و 77/7) بود. حداکثر میانگین سه‌ساله تراکم جمعیت شته‌های ناقل مربوط به تیمار شاهد (42/522) و حداقل آن مربوط به خاکپوش مشکی با نوار آلومینیومی (92/141) بود. بوته‌ها در تیمارهای دارای خاکپوش‌ نسبت به تیمار شاهد بدون خاکپوش7 روز زودتر به 50 درصد سبز شدن و 10 روز زودتر به مرحله گلدهی رسیدند. بدین ترتیب مشخص شد که علاوه بر اثر بازتاب نور خورشید در دور کردن شته‌های ناقل، افزایش سرعت رشد بوته‌ها نیز در کاهش آلودگی‌های ویروسی نقش داشته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

شناسائی و پراکنش عوامل بیماری زای ویروسی مولد موزائیک در مزارع لوبیاچیتی استان اصفهان

در یک بررسی سه ساله نمونه هایی با نشانه های  ابلقی، موزائیک، زردی و بدشکلی برگ ها از مزارع لوبیا چیتی در مناطق مختلف استان اصفهان جمع­آوری گردید. نشانه های حاصل از مایه زنی شیره نمونه ها روی گیاهان آزمون و نتایج بدست آمده از انجام آزمون سرولوژیک الیزا، نشانگر آلودگی نمونه های مذکور به ویروس موزائیک معمولی لوبیا (bean common mosaic virus, bcmv)، ویروس موزائیک خیار (cucumber mosaic virus, cmv)، و...

متن کامل

ارزیابی فعالیت ضد ویروسی عصاره های گیاهی در برابر ویروس موزاییک توتون

بیماری­های ویروسی به ویژه در سال­های اخیر از اهمیت به سزایی در کاهش عملکرد محصولات کشاورزی برخوردار شده­اند. از آنجایی که ترکیبات دارای اثر مستقیم بر پیکره­های ویروس در دسترس نیستند در اغلب موارد راهکارهای مدیریتی بیماری­های ویروسی، کنترل ناقلین و یا تولید گیاهان تراریخت را شامل می­شوند.  در همین راستا بررسی عصاره­­ گیاهان عالی به منظور شناسایی ترکیبات ضدویروسی مورد توجه بوده­ است. در این مطالع...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 84  شماره شماره 1

صفحات  21- 30

تاریخ انتشار 2016-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023