رابطه بین جمعیت شته‌های ناقل با انتشار ویروس‌ها در سیب‌زمینی بذری: مطالعه موردی در منطقه فریدن اصفهان

نویسندگان

  • صادق جلالی مربی بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.
  • محمدرضا نعمت اللهی مربی بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.
چکیده مقاله:

چکیده شته‌ها یکی از آفات مهم سیب‌زمینی هستند که خسارت اصلی آن‌ها مربوط به انتقال بیماری‌های ویروسی است. در این مطالعه تراکم جمعیت شته‌های ناقل، درصد بیماری‌های ویروسی و رابطه بین آن‌ها در یک مزرعه آزمایشی که در آن غده‌های عاری از ویروس به مدت دو سال کشت شده بود، بررسی گردید. از کارت‌های چسب‌دار زرد رنگ جهت شکار شته‌ها استفاده شد و در آزمایشگاه تراکم تجمعی جمعیت شته­ها در دو گروه شته سبز هلو Myzus persicae (به عنوان مهم‌ترین گونه غالب) و سایر شته­ها تعیین گردید. رابطه بین تراکم جمعیت شته‌ها (در دو گروه شته سبز هلو و سایر شته‌ها)، درصد وقوع بیماریهای ویروسی مختلف شاملPVY،PLRV، PVM و PVS و رابطه­ی بین آن‌ها با محاسبه­ی شیب رگرسیون خطی و ضریب همبستگی ارزیابی شد. رابطه­ی بسیار معنی‌داری بین تراکم شته­ی‌ سبز هلو با تراکم سایر شته‌ها وجود دارد. همچنین رابطه­ی بین ویروس‌های مختلف بجز PLRV با تراکم جمعیت شته­ی سبز هلو و تراکم سایر شته‌ها معنی‌دار بود. این نتایج نشان می‌دهد که علی‌رغم فعالیت شته­ی سبز هلو و اهمیت زیاد آن در انتقال ویروس‌های مختلف در سیب‌زمینی بذری، در شرایط منطقه­ی فریدن سایر گونه‌ها نیز در انتقال ویروس‌های مورد نظر دخالت دارند. وجود رابطه­ی بسیار معنی‌دار بین PVY با شته‌های ناقل، انتشار بیشتر این ویروس را در مزارع بذری منطقه توجیه می‌نماید. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی گسترش آلودگی های ویروسی در غده های بذری سیب زمینی و تعیین شاخص آلودگی در منطقه فریدن اصفهان

منطقه فریدن با سطح زیر کشت بیش از 11 هزار هکتار یکی از مراکز مهم تولید سیب زمینی بذری در ایران است که هر ساله مقادیر زیادی از محصول تولید شده در این منطقه به عنوان غده های بذری در سایر نقاط کشور نیز مورد استفاده قرار می گیرد و سالانه بیش از 25 هزار تن غده های عاری از ویروس برای کاشت نیاز دارد. در این پژوهش به منظور بررسی روند آلودگی های ویروسی در کاشت غده های بذری سیب زمینی عاری از ویروس و مدت ...

متن کامل

افزایش بهره‌وری آب با کاهش فاصله میانگین عملکرد سیب زمینی در منطقه با عملکرد آن در مزارع کشاورزان پیشرو( مطالعه موردی: منطقه فریدن اصفهان)

پایش شرایط تولید محصولات و ارائه آمارهای صحیح نقش مهمی در کشاورزی پایدار در هر منطقه خواهد داشت. به منظور تعیین عملکرد واقعی (میانگین عملکرد منطقه) و عملکرد سهل‌الوصول (عملکرد در شرایط کشاورزان پیش رو) و برآورد صرفه­جویی حاصل از آن، پژوهشی در سال 1393-1392 در منطقه فریدن استان اصفهان انجام شد. در جامعه آماری مورد مطالعه بر اساس پرسش نامه­های توزیع شده، از میان عوامل اصلی موثر در تولید، استفاده ...

متن کامل

رابطه بین سرزندگی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با شادکامی در مردم شهر اصفهان

شادمانی و نشاط از مهمترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تأثیرات عمده‌ بر زندگی شخص، همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. با وجود این، پژوهش‌های روانشناختی انجام شده درباره شادی چندان زیاد نیست، در حالیکه پژوهش‌های انجام شده درباره احساسات منفی، نسبتاً فراوان است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سرزندگی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با شادکامی در مردم شهر اصفهان بود. بدین منظور، در قالب طرح پژوهشی...

متن کامل

تأثیر اندازه و شکل پلات بر دقت و تعداد نمونه در مطالعه تراکم و تاج پوشش گیاهی (مطالعه موردی: منطقه فریدن اصفهان)

انتخاب اندازه و شکل مناسب پلات در کارآیی و صحت نمونه‌گیری بسیار مؤثر است و باعث کاهش واریانس و زمان نمونه‌گیری و افزایش دقت می‌شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اندازه و شکل مناسب پلات برای ارزیابی پوشش گیاهی در مراتع نیمه استپی با تیپ گیاهیBromus tomentellus-Astragalus verus  در استان اصفهان می‌باشد که در مجموع از تعداد 540 عدد پلات‌هایی با شکل‌های متفاوت (مربع، مستطیل و دایره) در دو اندازه ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 1

صفحات  55- 63

تاریخ انتشار 2017-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023