علی اشرف جعفری

استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- تهران)

[ 1 ] - بررسی صفات ریخت‌شناختی و عملکرد اسانس در شماری از جمعیت‌های گونۀ بابونۀ کبیر Tanacetum parthenium (L) Schultz-bip.

به‌منظور بررسی صفات ریخت‌شناختی (مورفولوژیکی) و عملکرد اسانس، شمار 61 جمعیت گونۀ بابونۀ کبیرTanacetum parthenium (L) Schultz-bip. در شرایط مزرعه در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی البرز مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در سال 1392-1391 کشت شدند. صفات قطر طولی و عرضی تاج پوشش، سطح تاج پوشش، ارتفاع و شمار گل در بوته، زمان گلدهی و برداشت، وزن تر و خشک سرشاخه ، درصد ...

[ 2 ] - The Core Needle and Surgical Biopsy Concordance to Detect Estrogen, Progesterone, and Her-2 Receptors in Breast Cancer: A Comparative Study

Background &Objectives;: Evaluation of estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR), and (human epidermal growth factor receptor-2) Her-2 on core needle biopsies (CNBs) is increasingly in use to diagnosis early breast cancer, but its concordance with surgical excision (SE) is not well documented. Methods: The study ...

[ 3 ] - بررسی تاثیر مقادیر متفاوت کود دامی و سوپرجاذب بر ویژگی های رشدی و عملکردی گیاه ماش تحت شرایط تنش خشکی

به منظور مطالعه اثر کود دامی و سوپر جاذب به عملکرد و اجزاء عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی گیاه ماش رقم پرتو درشرایط اقلیمی شهرستان خرم آباد استان لرستان آزمایشی در بهار94  به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار انجام شد.تیمار های این تحقیق شامل  تنش خشکی در کرت های اصلی وسیستم های کودی (کود دامی در سطح (10 تن در هکتار) ، سوپرجازب در در سطح (200کیلو گرم در هکتار) ،50 درصد کود د...

[ 4 ] - برآورد دز جذبی تیروئید ناشی از پرتودرمانی سر‌ و ‌گردن در مرکز شهید رمضان زاده یزد

In recent decades, radiotherapy has been had a fundamental role in the treatment of cancers. The tumor control probability (TCP) and lowest risk in normal tissue is the aim of radiotherapy techniques. The radiation sensitivity of thyroid glands increases cancer risk of scattering radiation and induces hypothyroidism. In this study, the average thyroid dose due to head and neck radiotherapy in t...

[ 5 ] - Examining Changes Trend of Fluoride Concentration in Groundwater Using Geo-Statistical Technique and Its Zoning in Geographic information system (GIS), Case Study: Drinking Water wells in Yazd-Ardakan Plain

Background and Objective: Studies have shown that the presence of standard amount of fluoride in drinking water can prevent tooth decay. Meanwhile, higher concentration than permitted amount in drinking water causes bone disease and dental fluorosis. Given the importance of fluoride in drinking water and also GIS ability in spatial analysis of various factors in the groundwater, in this study t...

[ 6 ] - تحلیل تطبیقی شاخص‌های توسعۀ پایدار شهر بم بعد از زلزلۀ سال 1382 با سایر نواحی شهری کشور

امروزه نظام­های مدیریت و برنامه­ریزی شهری، در تلاش‎اند از طریق رصد تحولات توسعۀ شهری، برنامه­های توسعه را به سمت پایداری قوی­تر هدایت کنند. پایش تغییرات نظام شهری و تحولات ابعاد پایداری توسعۀ شهری، زیربنایی برای تحقق اهداف ارزشمند توسعۀ پایدار شهری شمرده می‎شود. در این میان شهر بم پس از زمین‎لرزۀ 1382، نسبت به سایر شهرهای کشور با تغییرات گسترده­ای در زمینه­های فیزیکی، اقتصادی ـ اجتماعی و زیست‎م...

[ 7 ] - بررسی اثرات کشت مخلوط یونجه با گندمیان بر صفات رویشی، عملکرد علوفه و نسبت برابری زمین در شرایط دیم منطقه سیساب خراسان شمالی

به منظور بررسی اثرات و تعیین مناسبترین ترکیب کشت مخلوط یونجه (Medicagosativa) با سه گونه از گندمیان شامل Agropyronelongatum و Agropyrondesertrum وFestucaarundinacea ، از نظر صفات رویشی، عملکرد علوفه و نسبت برابری زمین در مقایسه با کشت خالص آنها آزمایشی طی سال های 1388 الی 1390 در محل ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی سیساب واقع در استان خراسان شمالی انجام شد. آزمایش بصورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح ...

[ 8 ] - بررسی تنوع عملکرد و کیفیت علوفه جمعیت‌های گونه Var. villosus Elymus hispidus در ایستگاه حسین آباد فارس

به منظور بررسی تنوع صفات کمی و کیفی علوفه 19 جمعیت از گونه Elymushispidus، پژوهش حاضر در ایستگاه مرتعی حسین‌آباد شیراز و از سال 1385 به مدت سه سال در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از تاریخ ظهور سنبله، ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، نسبت برگ به ساقه، عملکرد علوفه خشک، درصد قابلیت هضم، پروتئین خام، قندهای محلول در آب، درصد ADF (دیواره سلولی م...

[ 9 ] - اثر پربیوتیک کیتوزان بر عملکرد رشد، پارامترهای هماتولوژیکی، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio)

 هدف از این تحقیق بررسی اثرات کیتوزان بر عملکرد رشد، برخی شاخص ‌های هماتولوژی، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری بچه ماهیان کپور معمولی بود. ماهیان (0/033±1/219 گرم) به چهار گروه تقسیم شدند که با جیره ‌های حاوی سطوح مختلف کیتوزان؛ 0 (شاهد)، 0/5، 1 و 2 درصد به ‌مدت 54 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که در ماهیان تغذیه ...

[ 10 ] - Effects of crocin on cognitive and spatial memories in rats under chronic isolation stress

Introduction: Certain types of chronic mental stress impair memory. On the other hand, crocin is introduced in the medical literature as an effective component of saffron with remedial effects on memory impairment. This study investigated the effects of crocin on spatial and cognitive memories, locomotor activity, novel recognition conditions and serum corticosterone levels in rats under chroni...

[ 11 ] - Investigating the effects of occupational noise caused by harmful steel process on psychological and cognitive components of workers in Isfahan steel industry

Introduction Sound-induced psychological disorders include anxiety, stress, restlessness, sleep disturbance, and impaired mental function and information processing (stimulus identification, response selection, and response planning). Noise, like all pollutants, reduces the quality of life and poses significant health risks. The present study investigates a set of auditory and non-auditory effe...