بررسی صفات ریخت‌شناختی و عملکرد اسانس در شماری از جمعیت‌های گونۀ بابونۀ کبیر Tanacetum parthenium (L) Schultz-bip.

نویسندگان

  • سید اسماعیل سیدیان کارشناس خبره، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- تهران)
  • سید مهدی میری استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  • علی اشرف جعفری استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- تهران)
  • محمدعلی علیزاده دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- تهران)
  • ملیحه اصلانی دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
چکیده مقاله:

به‌منظور بررسی صفات ریخت‌شناختی (مورفولوژیکی) و عملکرد اسانس، شمار 61 جمعیت گونۀ بابونۀ کبیرTanacetum parthenium (L) Schultz-bip. در شرایط مزرعه در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی البرز مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در سال 1392-1391 کشت شدند. صفات قطر طولی و عرضی تاج پوشش، سطح تاج پوشش، ارتفاع و شمار گل در بوته، زمان گلدهی و برداشت، وزن تر و خشک سرشاخه ، درصد و عملکرد اسانس، دمای تجمعی رشد روزانه (GDD) در زمان گلدهی و برداشت اندازه‏گیری شد. نتایج مقایسۀ میانگین صفات نشان داد که جمعیت 26500-همدان با وزن تر و خشک سرشاخه به ترتیب 15545 و 6218 کیلوگرم در هکتار، بیشترین عملکرد سرشاخه را داشت. تولید اسانس به ترتیب در جمعیت‌های14340- همدان با بازدۀ 03/1 درصد و جمعیت 27158- فومن با عملکرد اسانس 3/22 کیلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به دیگر جمعیت‌ها برتری داشتند. جمعیت 29813- بویراحمد با کمترین دمای تجمعی رشد روزانه GDD (417 درجۀ سلسیوس) و کمترین زمان ظهور گل (65 روز) به‌عنوان جمعیت زودرس شناخته شدند. از نتایج این بررسی نتیجه‌گیری شد که جمعیت‌های زودرس عملکرد سرشاخه و اسانس بیشتری داشتند که از این ویژگی می‌توان در تولید رقم‌های مقاوم به خشکی برای زراعت دیم در مناطق کوه‌پایه‌ای البرز و زاگرس استفاده کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ترکیبهای موجود در اسانس بابونه کبیر (Tanacetum Parthenium)

در این تحقیق، ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گیاه بابونه کبیر Tanacetum Parthenium (l.) Shultz-BIP. از خانواده Asteraceae که به نام تب بر (fever few) نیز معروف است مورد شناسایی قرار گرفت. نمونه مورد آزمایش از اندامهای هوایی گیاه از اطراف جاده چالوس (شهرستانک) در اواخر خرداد 1375 جمع آوری گردید و پس از خشک کردن در دمای محیط به روش تقطیر با بخار آب اسانس گیری شد. اسانس با دستگاه کروماتوگرافی گازی(GC...

متن کامل

بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع زیستی tanacetum pinnatum boiss. و tanacetum parthenium schultz bip.(l.) در استان همدان

پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوع زیستی و بیوسیستماتیکی tanacetum parthenium و t. pinnatum با استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه (d.s.s) انجام شد. بر این اساس از بین لوکالیته های مورد بررسی، 7 زیستگاه ویژه برای گیاه t.parthenium و 7 زیستگاه ویژه برای گیاه t. pinnatum تعیین گردید. در این راستا، به همراه تاکسون-های مورد بررسی، گونه های همباش نیز در هر یک از زیستگاه های ویژه جمع آوری و شناسایی شدند. سپس...

مطالعه سیستماتیکی برخی از گونه های جنس tanacetum l. با تأکید بر تنوع زیستی گونه های .schultz-bip polycephalum tanacetumو parthenium tanacetum (l.) schultz-bip.

خواص بسیار متنوع و مهمی مانند خاصیت داروئی، حشره کشی، زینتی و خوراکی در گیاهان تیره asteraceae وجود دارد. tanacetum l. از جنس های مهم این تیره محسوب میشود که در طایفه anthemideae قرار دارد. این گیاهان این جنس کاربردهای زیادی در صنایع دارد و از گیاهان دارویی ایران به شمار می آید. این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی سیستماتیکی جنس tanacetum l. در ایران (بررسی مورفولوژیک، گرده شناسی) وهمچنین بررسی وجو...

بررسی و مطالعه میزان ماده موثره گیاه tanacetum parthenium (l.) schultz-bip. (feverfew)_ در رویشگاههای مختلف

استفاد مستقیم از گیاهان داروئی و صنعتی حاصل از دسترنج طبیعیت از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست ، مثلا برای اینکه بعضی از مواد داروئی را از گیاهان رویشی طبیعت به دست آوریم، گاهی برای چند میلی گرم ماده داروئی باید همه رویشگاههای طبیعی را درو کنیم. از اینجا دو نکته معلوم می شود اولا، طبیعیت محل استخراج دارو نیست بلکه بیشتر جای ردیابی، شناسایی و مدل بندی برای استفاده اصولی از آن است که باید به عنوا...

15 صفحه اول

بررسی نیازهای اکولوژیکی، اتنوفارماکولوژی و مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس گل‌آذین و برگ گیاه دارویی Tanacetum parthenium (L.) Schultz – Bip. در استان گلستان

گیاه دارویی بابونه کبیر با نام علمی Tanacetum parthenium( L.) Schultz – Bip.یکی از مهمترینگونه‌هایدارویی جنوب شرق استان گلستان است که اغلب در مناطق 800 تا 1250 متری حاشیه جاده‌ها و رودخانه‌ها، مناطق باز جنگلی، لابه‌لای صخره‌های مناطق پرشیب و حتی داخل مزارع باز رویش دارد. در این تحقیق ضمن مطالعه برخی نیازهای اکولوژیکی و اتنوفارماکولوژیک این گیاه، مواد مؤثره آن نیز مورد مطالعه قرار گرفت. سرشاخه‌ه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 48  شماره 2

صفحات  347- 356

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023