× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

محمدحسن احرامپوش

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

[ 1 ] - بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مقیم در شهر شیراز پیرامون بیماری های منتقله از غذا

یکی از مشکلات مهم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تمامی کشورها، فراوانی بیماری‌های همه‌گیر در ارتباط با مواد غذایی می‌باشد. نقش زنان خانه‌دار در پیشگیری از بیماری‌های منتقله از موادغذایی بسیار مهم است. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان ساکن شهر شیراز، پیرامون بیماری‌های منتقله از غذا انجام گرفت. در این مطالعه توصیفی– مقطعی، 266 نفر از زنان ساکن شهر شیراز با مراجعه به من...

[ 2 ] - Determination of Iron Species by Combination of Solvent Assisted-Dispersive Solid Phase Extraction and Spectrophotometry

A simple, rapid and sensitive solvent assisted-dispersive solid phase extraction method was developed for the extraction of iron(II) prior to its spectrophotometric determination. The Fe(II) reacted with 2,4,6-tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, neutralized with sodium dodecyl sulfate and extracted onto the fine particles of benzophenone which were formed upon rapid injection of a mixture of benzop...

[ 3 ] - Groundwater quality assessment using artificial neural network: A case study of Bahabad plain, Yazd, Iran

Groundwater quality management is the most important issue in many arid and semi-arid countries, including Iran.Artificial neural network (ANN) has an extensive range of applications in water resources management. In this study,artificial neural network was developed using MATLAB R2013 software package, and Cl, EC, SO4 and NO3 qualitativeparameters were estimated and compared with the measured ...

[ 4 ] - Modelling the formation of Ozone in the air by using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) (Case study: city of Yazd, Iran)

The impact of air pollution and environmental issues on public health is one of the main topics studied in manycities around the world. Ozone is a greenhouse gas that contributes to global climate. This study was conducted topredict and model ozone of Yazd in the lower atmosphere by an adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS). Allthe data were extracted from 721 samples collected daily ove...

[ 5 ] - بررسی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی لیستریا مونوسیتوژنز درمراحل مختلف کشتار مرغ و محیط کشتارگاه مرغ شهرستان یزد در سال ۱۳۹۴

Introduction: Listeria monocytogenes is an important psychrotrophic foodborne pathogen that exists in poultry meat and causes listeriosis with severe clinical consequences such as meningitis, septicemia, and abortion. Therefore, contamination of food stuff implies a significant health risk for human. Data on contamination of poultry meat and poultry slaughterhouse  with Listeria monocytoge...

[ 6 ] - بررسی اثر پرتوالکترونی بر روند تولید آفلاتوکسین B1در پسته های تلقیح شده با آسپرژیلوس فلاووس

Introduction: Pistachio is  an important export product in some countries, especially Iran.  Pistachios are with the highest risk of aflatoxin contamination between agricultural products. Aflatoxin B1 is the most potent carcinogenic aflatoxins. Aflatoxins have an important role in the etiology of cancer. Undoubtedly, the major problem is, Aspergillus flavus contamination Aflatoxin pr...

[ 7 ] - بررسی کارایی پرتوهای پرانرژی الکترونی در حذف اسید هیومیک از محلول های آبی

Background: Humic acids (HAs) have adverse effects on the environment; therefore, they should be removed from the water and wastewater. The aim of this study was to evaluate the efficiency of the electron beam irradiation for removal of humic acid from aqueous solutions. Methods: Humic acid was purchased from Sigma-Aldrich Company. After preparation of stock solution in alkaline condition, d...

[ 8 ] - Examining Changes Trend of Fluoride Concentration in Groundwater Using Geo-Statistical Technique and Its Zoning in Geographic information system (GIS), Case Study: Drinking Water wells in Yazd-Ardakan Plain

Background and Objective: Studies have shown that the presence of standard amount of fluoride in drinking water can prevent tooth decay. Meanwhile, higher concentration than permitted amount in drinking water causes bone disease and dental fluorosis. Given the importance of fluoride in drinking water and also GIS ability in spatial analysis of various factors in the groundwater, in this study t...

[ 9 ] - Removal of Cadmium from Aqueous Solutions by a Synthesized Activated Carbon

Introduction: There are different methods for removal of cadmium from aqueous solutions. Adsorption based methods are among the bests. One of the most important aspects for adsorption techniques is the availability of an accessible and economical adsorbent. This study aims to investigate cadmium removal from aqueous solutions by walnuts shell waste. Materials and Methods: Walnut Shell (WS) was...

[ 10 ] - Prediction of the waste stabilization pond performance using linear multiple regression and multi-layer perceptron neural network: a case study of Birjand, Iran

Background: Data mining (DM) is an approach used in extracting valuable information from environmental processes. This research depicts a DM approach used in extracting some information from influent and effluent wastewater characteristic data of a waste stabilization pond (WSP) in Birjand, a city in Eastern Iran. Methods: Multiple regression (MR) and neural network (NN) models were examined u...

[ 11 ] - The characteristics of an expert faculty member based on view points of medical students – Yazd, Iran - 2008

Introduction: Faculty members are the most important factors in achieving desired goals of education. Certain features of knowledge and practice followed by them will enhance quality of education. Therefore, this study was designed to determine the characteristics of an expert faculty member based on view points of medical students of Yazd. Methods: The sample size for this analytic – des...

[ 12 ] - بررسی کارایی کمک منعقد کننده پلی آکریل آمید اصلاح‌شده با نانو ذرات آلومنیوم اکسید در آبگیری لجن تولیدی از تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد

Introduction and Purpose: Production of large quantities of sludge is a major problem in wastewater treatment plants, which necessitates adopting proper economical and environmental approaches for its management and treatment. The aim of this study was to investigate the effect of polyacrylamide polymer, modified with aluminum oxide nanoparticles, on dewatering of sludge produced from municipal...

[ 13 ] - تصفیه شیرابه زباله کارخانه کمپوست با فرایند اکسیداسیون مرطوب- جذب کاتالیستی

فرایند اکسیداسیون مرطوب با هوا، یکی از فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته برای کاهش مواد آلی سمّی در فاضلاب، صنایع و شیرابه مواد زائد جامد است. هدف از این مطالعه استفاده از فرایند کاتالیزوری اکسیداسیون با پراکسید هیدروژن برای بهبود راندمان حذف مواد آلی است. در این مطالعه اثر پارامترهای بهره‌برداری همانند دما (100 تا 300 درجه سلسیوس)، زمان ماند (30 تا 90 دقیقه) و حجم پراکسید هیدروژن (mL5-1) در فشار 10 ...

[ 14 ] - تصفیه شیرابه تازه با فرایند اکسیداسیون پیشرفته مرطوب همراه با آب اکسیژنه، مطالعه موردی شیرابه کارخانه کمپوست زباله اصفهان

فرایند اکسیداسیون مرطوب با هوا یکی از فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته برای کاهش غلظت آلاینده‌های آلی از فاضلابهای بسیار قوی همانند شیرابه زباله با COD بیش از 10000 میلی‌گرم در لیتر است. برای بهبود راندمان این روش می‌توان از کاتالیزورهایی نظیر پراکسید هیدروژن و یا یون‌های فلزاتی همانند Fe+2 استفاده نمود. هدف از این مطالعه استفاده از فرایند کاتالیزوری اکسیداسیون با پراکسید هیدروژن به‌منظور حذف مواد ...

[ 15 ] - بررسی راندمان حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) در برکه‌های تثبیت فاضلاب شهر یزد

سورفاکتانت‌ها مواد شیمیایی آلی هستند که به‌مقدار زیادی در پاک‌کننده‌ها استفاده می‌شوند. در میان سورفاکتانت‌های آنیونی، آلکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) بیشترین استفاده را دارد. تخلیه فاضلاب خام یا تصفیه شده به محیط، باعث بروز مشکلات زیست‌محیطی عمده‌ای می‌گردد. دراین مطالعه 64 نمونه فاضلاب به‌مدت یک‌سال برداشت شد و بر اساس روشهای استاندارد آنالیز گردید. بررسی نتایج حذف سورفاکتانت‌های آنیونی در برکه...

[ 16 ] - بررسی استفاده از فرایند اکسایش پیشرفته درحذف ترکیب های نیتروژن دار از شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان

تصفیه پساب‌های قوی دارای ترکیب‌های نیتروژن دار مانند شیرابه زباله یکی از کاربردهای فرایند  اکسایش مرطوب با هوا (WAO) می‌ باشد. هدف از این پژوهش تعیین راندمان روش اکسایش مرطوب با هوا در حذف آمونیاک از شیرابه زباله شهری اصفهان می‌ باشد. شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان که دارای ترکیب ‌های نیتروژن‌دار فراوانی است با فرآیند اکسایش مرطوب با هوا در درجه گرمای بالا (°C<...

[ 17 ] - پیش‌بینی میزان تولید پسماند شهری با استفاده از روش سری زمانی (تکنیک ARMA) و مدل سازی پویایی سیستم (نرم افزار Vensim)

Background and Objective: Predicting municipal solid waste generation has an important role in solid waste management. The aim of this study was to predict municipal solid waste generation in Isfahan through time series method and system dynamics modeling. Materials and Methods: Verified data of solid waste generation was collected from Waste Management Organization and population informatio...

[ 18 ] - بررسی ارتباط مصرف سیگار، الکل ومواد مخدر بر پارامترهای سیمن در مردان مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری یزد سال1395

Introduction: Male infertility has increased during recent years in countries of the world including Iran. Among many factors that influence the infertility, smoking, alcohol, and addictive drugs were investigated in this study. Methods: This case-control retrospective study was conducted on 600 male patients consisting of 300 individuals with natural semen and 300 people with defective semen....

[ 19 ] - بررسی علل مهاجرت از شهرستان فریدونشهر از دیدگاه مهاجرین طی سال های 1390 تا 1394

Introduction:Statistical data shows thatpopulation living in Fereydunshahrare declining in recent years and it should be noted that during these years the birthrate has been several times the mortality rate. Therefore decline in population is due to emigration; so this study was conducted to evaluate factors related to these emigrations in the mentioned city. Method:This cross-sectional study ...

[ 20 ] - جداسازی و شناسایی قارچ‌های بومی تجزیه‌کننده آلاینده‌های فاضلاب صنعت بازیافت مقوا

Introduction: By increasing the amount and diversity of bio-environmental wastewater pollutants, it is essential to be controlled and planed the environmental contaminants to eliminate or minimize. Cardboard recycling industry wastewater has the potential of environmental pollution; it is contaminated with various fungal species that may be effective in the decomposition and removal of pollutan...

[ 21 ] - بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مقیم در شهر شیراز پیرامون بیماری های منتقله از غذا

یکی از مشکلات مهم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تمامی کشورها، فراوانی بیماری‌های همه‌گیر در ارتباط با مواد غذایی می‌باشد. نقش زنان خانه‌دار در پیشگیری از بیماری‌های منتقله از موادغذایی بسیار مهم است. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان ساکن شهر شیراز، پیرامون بیماری‌های منتقله از غذا انجام گرفت. در این مطالعه توصیفی– مقطعی، 266 نفر از زنان ساکن شهر شیراز با مراجعه به من...

[ 22 ] - Investigating factors affecting the Interaction between Environmental health inspectors and providers of food procurement, distribution and supply centers in Yazd : AQualitative Study

Background and aims: One of the factors affecting the health of people in the community is the health status of food procurement distribution and supply. Overlooking and controlling of these centers is the responsibility of environmental health inspectors. Considering the importance of interaction between environmental health inspectors and providers of food supply, distribution and supply cent...

[ 23 ] - Study and Comparison of Genetically and Non-Genetically Modified Rice from View Point of Possibility of Gene Transferring in Blood of Labouraty Animal

Introduction: Genetically modified plants species of plants are produced by the genetic engineering of agricultural science and the addition of specific genes in their genetic sequences with the aim of optimizing the product and creating desirable traits. This study examined the remains of Cry1A(b) and P35 genes in blood of rats fed with genetically modified rice. Methods: This study was exper...

[ 24 ] - Optimization of Coagulation and Flocculation Process in Wastewater Treatment of the Food Industry: A Laboratory Study

Background and Objectives: Food industry wastewater has a high pollution load, which is due to water consumption at various stages. In the absence of adequate wastewater management and supervision of the food industry, this wastewater can be considered as a source of environmental pollution. This study aimed to optimize the coagulation and flocculation process for the treatment of food industry...

[ 25 ] - The Relationship between General Health of Citizens in Pardisa District of Qom and their Satisfaction with Ecological Components of Urban Quality of Life

   Introduction: Human ecology examines the interactions between humans and the environment. Investigation of the human happiness and health requires a systematic study of the human life and ecosystem, which includes the physical and social environment of the human species.  Ecosystem is the basis of changes that occur in the biological, psychological, and social systems, because they happen in...

[ 26 ] - Eco-epidemiological factors' of Head Lice in 10-12 year-old girls in Birjand City in 2017

Introduction: Lice are external  parasites found in all socioeconomic classes around the world, which infect millions of people, especially children aged 5-14 years. Considering the growing and epidemiological trend of head lice in recent years, despite careful health care, more prognosis is needed. Therefore, this study aimed to study eco-epidemiological factors of head lice in 10-12 year-old ...

[ 27 ] - Prevalence of Overweight, Obesity, and Its Related Factors in Adult Population of Yazd

  Background: Obesity is considered as the greatest cause of chronic diseases worldwide. The prevalence rate of obesity and overweight should be recognized in the community for planning and prioritizing health problems. The aim of this study was to investigate the prevalence of obesity and overweight and its related factors among residents of Yazd city, Iran. Methods: This cross-sectional stud...