محسن کلاگری

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

[ 1 ] - ساختار ژنتیکی زمانی جمعیت‌هایی از گونه راش (Fagus orientalis) در ایران

در جنگاکاری با گونه های بومی می بایست حفاظت از گوناگونی زمانی و ساختار جغرافیایی تنوع ژنتیکی گونه‌های جنگلی در نظر گرفته شود. برای تهیه اطلاعات کاربردی در مورد کارآمدی روشهای جمع‌آوری نمونه، ترکیب ژنتیکی ده جمعیت راش (حداقل 40 درخت در هر جمعیت) و نتاج آنها (بذور 10 درخت مادری در هر جمعیت، به میزان 7 بذر از هر درخت) توسط چهار لوکوس میکروساتلایتی پلی‌مورف بررسی شد. تکثّر آللی در نمونه‌های بذر بیش ...

[ 2 ] - Effects of drought on osmotic adjustment, antioxidant enzymes and pigments in wild Achillea tinctoria populations

Drought stress is one of the most important factors limiting the survival and growth of plants in the different habitats of Iran. Detailed knowledge about the ecophysiological responses of native plants to drought stress could contribute to the success of breeding and re-vegetation programs. Six wild populations of Anthemis tinctoria, were assigned to four drought treatments, i.e. well...

[ 3 ] - مقایسه رشد دو گونه صنوبر (Populus alba و Populus euphratica) و هیبرید بین آنها در عرصه شور و غیر شور

درختان صنوبر کبوده (Populus alba) و پده (P. euphratica) از گونه‌های بومی کشور می‌باشند. صنوبر کبوده به لحاظ سازگاری و تولید چوب و فرم کیفی تنه وگونه صنوبر پده نیز به‌دلیل مقاومت به شرایط اقلیمی گرم و خشک و شوری خاک از پتانسیل‌ مناسبی جهت زراعت چوب برخوردارند. هدف این تحقیق ارزیابی رشد چهار کلن صنوبر (P. alba 58.57, P. alba 44.9, P. euphratica و هیبرید P. euphratica x P. alba 44/9) درعرصه-های...

[ 4 ] - بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه جغرافیایی میان 18 جمعیت وحشی Agropyron desertorum توسط پروتئین‌های کل

علف‌گندمی‌بیابانی (Agropyron desertorum) یکی از گرامینه‌‌های مهم مرتعی چندساله برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشک است. در این تحقیق الگوی پروتئینی 180 ژنوتیپ از 18 جمعیت علف‌گندمی‌بیابانی برای تعیین تنوع ژنتیکی موجود مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس الگو SDS-PAGE، تعداد 46 در 3 منطقه اصلی و قسمتهای بین‌منطقه‌ای مشاهده گردید. اگرچه بسیاری از باندها در بسیاری از جمعیتها وجود داشتند ولی میزان تراکم ...

[ 5 ] - بررسی ویژگی‌های رویشی و مورفولوژیک پروونانس‌های پده (Populus euphratica) در خزانه آزمایشی استان خوزستان

گونه‌ بومی تندرشد پده (Populus euphratica) به‌سبب پراکندگی زیاد در کشور و تحمل به شوری خاک و شرایط اقلیمی گرم و خشک از اهمیت زیادی برخوردار است. این بررسی در ایستگاه تحقیقاتی کوشکک در استان خوزستان به‌عنوان یکی از رویشگاه‌های عمده پده بر روی 20 پروونانس پده (P. euphratica) با مبدأهای جغرافیایی مختلف کشور به‌همراه یک کلن حاصل از کشت سلولی انجام شد. از هر پروونانس 30 قلمه تهیه و در قالب طرح بلوک‌...

[ 6 ] - بررسی ارقام مناسب صنوبر و پالونیا در ارتفاعات مناطق کوهستانی شمال کشور (پژوهش موردی: منطقه رستم آباد گیلان)

به‌منظور احیاء و جلوگیری از تخریب بیشتر اراضی جنگلی موجود در حاشیه روستاهای مناطق کوهستانی و اراضی عاری از پوشش جنگلی، 14 گونه و کلن از ارقام پرمحصول و سریع‌الرشد صنوبر و پالونیا برای تعیین میزان سازگاری و موفقیت آنها در این منطقه مورد بررسی قرار گرفت. پس از انتخاب سایت در گستره ارتفاعی منطقه کوهستانی جنگلی استان گیلان (ارتفاعات جنگلی رستم آباد)، نسبت به کاشت نهال از ارقام موردنظر که براساس تجر...

[ 7 ] - مقایسه ویژگی‌های رویشی پروونانس‌‌های‌ پده (Populus euphratica Oliv.) در خزانه آزمایشی کرج

گونه پده در مناطق وسیعی از کشور به‌طور طبیعی گسترش یافته است. تنوع جغرافیایی و اقلیمی موجب تغییراتی به‌لحاظ رویشی و مورفولوژیکی در میان درختان جوامع مختلف شده است. این بررسی با هدف تعیین ویژگی‌های‌ رویشی پروونانس‌های‌ پده با مبادی جغرافیایی متفاوت و تعیین مناسبترین پروونانس‌ها‌ به‌لحاظ وضعیت رشد انجام گردید. تعداد 30 قلمه (از ده درخت و از هر درخت سه قلمه) از 16 پروونانس با مبادی جغرافیایی مختلف...

[ 8 ] - بررسی ترکیبات شیمیایی برگ کلن های صنوبر در دو برداشت مختلف

 به‌منظور تعیین ترکیبات شیمیایی برگ درختان صنوبر، تعداد پنج کلن بومی و غیر بومی شامل دو کلن از دورگه اروپا- امریکایی P. euramericana، یک کلن دلتوئیدس P. deltoides 72/51  و دو گونه بومی شالک P. nigra 42/78 و پده P. euphratica که از برگ آنها به‌طور سنتی برای تعلیف دام استفاده می‌گردد، مورد آزمایش قرار گرفت. برگهای حاصل از جستها به‌طور تصادفی طی برداشت اول در اوایل دوره رشد (اوایل خردادماه) و اواس...

[ 9 ] - ارزیابی نتاج حاصل از تولید مثل جنسی درختان پده با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی برگ و ایزوآنزیم

گونه پده به­دلیل سازگاری در شرایط اکولوژیکی مختلف و دگرگشن بودن می­تواند نهال­های بذری با تنوع ژنتیکی بالا تولید کند که در فرایند انتخاب درختان برتر، دورگ‎گیری­ و در نهایت تکثیر ژنوتیپ­های مطلوب به­لحاظ کمی و کیفی نقش مهمی داشته­باشد. هدف این تحقیق ارزیابی ویژگی­های ایزوآنزیمی و ریخت­شناسی برگ در برخی از ژنوتیپ­های حاصل از تولید مثل جنسی در گونه پده بود. تعداد 50 ژنوتیپ بذری پده از درختان مادری...

[ 10 ] - بهبود عملکرد چوب برخی ارقام صنوبر از طریق جست‌گزینی در دورۀ دوم برداشت در کرج

مدیریت جست در روش بهره‌برداری کوتاه‌مدت سبب می‌شود که جست‌های باقی‌مانده از مواد غذایی، نور و آب بیشتری برخوردار شوند و در نهایت تنه‌های قطورتر و بلندتری تولید کنند. هدف این تحقیق، ارزیابی تولید چوب برخی ارقام صنوبر با استفاده از تیمار مدیریت جست‌ها در دورۀ دوم برداشت بود. پنج کلن صنوبر از گونۀ P. deltoides و دورگ‌های P. xcanadensis با سه تیمار مدیریت جست شامل یک‌جست، دوجست و ...

[ 11 ] - ویژگی‌های رویشی نهال‌های بذری حاصل از درختان برتر گونه پده (Populus euphratica ) در ایستگاه تحقیقات البرز کرج

گونه پده به‌دلیل سازگاری در شرایط اکولوژیکی مختلف و دگرگشن بودن می‌تواند نهال‌های بذری با تنوع ژنتیکی بالا تولید کند که در فرآیندهای انتخاب درختان برتر، دورگ گیری‌های بین و درون گونه‌ای و در نهایت تکثیر ژنوتیپ‌های مطلوب به لحاظ کمی و کیفی نقش مهمی داشته باشد. این بررسی با هدف تولید نهال‌های بذری حاصل درختان برتر گونه پده و ارزیابی ویژگی‌های رویشی آنها در بین و میان درختان جوامع طبیعی و در مرحله...

[ 12 ] - بررسی ویژگی‌های رویشی و مورفولوژیک دورگ‌‌های صنوبر پده و کبوده در خزانه آزمایشی استان خوزستان

کبوده (Populus alba) به‌دلیل رشد سریع و سازگاری نسبی به شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌‌خشک و پده (P.euphratica) به‌سبب تحمل شوری خاک و شرایط اقلیمی گرم و خشک به‌عنوان گونه‌‌های بومی از اهمیت زیادی برخوردارند. به‌منظور ارزیابی ویژگی‌های رویشی و مورفولوژیکی دورگ‌های حاصل از این دو گونه در شرایط اقلیمی خوزستان، تعداد 18 کلن دورگ P.alba x P.euphratica به‌همراه یک کلن دورگ P.euphratica x P.alba و نیز دو ک...

[ 13 ] - ارزیابی امکان نمونه‏گیری سطحی برای برآورد کیفیت چوب (طول الیاف و دانسیته) در درختان صنوبر سرپا

زراعت چوب و به‌خصوص صنوبرکاری پاسخ مهمی به نیاز روزافزون صنایع چوبی و سلولزی کشور به مواد اولیه است. با توجه به تنوع کاربردهای چوب، توجه به کیفیت و درجه‏بندی آن از سوی زارعان/ خریداران چوب در کنار کمیت، به مدیریت بهینة تولید و مصرف کمک خواهد کرد. در این زمینه، لازم است شیوه‏ای آسان، کم‌هزینه و غیرمخرب برای برآورد ویژگی‏های چوب و الیاف در درختان سرپا معرفی و تبلیغ شود. در این پژوهش، تلاش شد مشخص...

[ 14 ] - Effect of Seed Priming and Moist Chilling on Emergence Traits of Six Populations (Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut. and Anthemis pseudocotula Boiss.) in Greenhouse Condition

Chamomile (Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut. and Anthemis pseudocotula Boiss.) are annual, medicinal and aromatic plant belong to Asteraceae family. This two species have special important in pharmaceutical and cosmetic industries. Current study was carried out to investigation of different pre-treatments for enhancement of seed emergence potential, rate of emergence and v...

[ 15 ] - بررسی ویژگی‌های رویشی و ریخت‌شناسی پروونانس‌های پده (Populus euphratica Oliv.) در خزانه تحقیقاتی شهید فزوه

گونه تند­رشد پده به­سبب پراکنش جغرافیایی گسترده و دامنه وسیع تحمل بسیاری از متغیر­های محیطی، از اهمیت بوم­شناختی زیادی برخوردار است. برای شناسایی بهترین پروونانس پده ازنظر استقرار در منطقه، این پژوهش در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه استان اصفهان و بر روی تعداد 19 پروونانس پده (Populus­ euphratica Oliv.) از مناطق جغرافیایی مختلف کشور انجام شد. از هر پروونانس تعداد 30 قلمه تهیه و در قالب طر...