حسین میرزایی ندوشن

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

[ 1 ] - بررسی ریشه‌زائی دورگ های بین گونه‌ای صنوبر (Populus alba x P. euphratica) از طریق کشت مریستم

سابقه و هدف: گونه‌های مختلف صنوبر اهمیت زیادی در زراعت چوب پیدا کرده‌اند و دورگ‌های بین گونه‌های مختلف امید به افزایش تولید چوب را در کشور را افزایش داده‎اند. به‎همین دلیل تلاش‌های زیادی در دورگ‌گیری بین گونه‌های مختلف این جنس صورت گرفته است تا ضمن گسترش اساس ژنتیکی آنها، از همه قابلیت‌های موجود در آنها استفاده شود و دامنه اکولوژیک آنها را نیز افزایش دهد. دورگ‌های بین گونه‌ای ضمن ایجاد تنوع ژنت...

[ 2 ] - وراثت‌پذیری و تجزیه رشد در سنین اولیه رشد بلوط ایرانی (Quercus brantii)

بلوط ایرانی (Quercus brantii) یکی از گونه‌های اصلی جنگل‌های‎ زاگرس است که از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. ارزیابی جوامع مختلف این گونه به‎منظور شناسایی پایه‎های برتر و تجزیه روند رشد در نهال‌های به‌دست آمده از این پایه‌ها از اهداف این پژوهش بود. از 12 پایه سالم در یک جمعیت بلوط ایرانی واقع در استان لرستان بذرگیری شد و در قالب طرح آماری آشیانه‌ای با سه تکرار آزمون نتاج انجام شد. علاوه‌بر تجزیه بی...

[ 3 ] - نقش سایه در تعدیل عوارض ناشی از تنش خشکی بر فیزیولوژی نونهال بنه (Pistacia atlantica)

این پژوهش با هدف بررسی نقش سایه در تعدیل عوارض ناشی از تنش خشکی بر فیزیولوژی نونهال‌های بنه (Pistacia atlantica Desf.) در تابستان 1395 و در ایستگاه تحقیقات البرز کرج انجام شد. نونهال‌های بنه در شرایط تیمارهای تنش خشکی (در سه سطح فاقد تنش، تنش متوسط و تنش شدید) و سایبان مصنوعی (در سه سطح فاقد سایه، سایه کم و سایه متوسط) در قالب طرح کرت‎های خردشده با پایه بلوک‎های کامل تصادفی قرار گرفتند. پس از گ...

[ 4 ] - مقایسه ویژگی‌های ریخت‌شناسی و ریزریخت‌شناسی برگ در دورگ‌های بین‌گونه‌ای صنوبر

  به‌منظور انجام پژوهش پیش‌رو، تلاقی‌های متعددی بین پایه‌های پده (Populus euphratica Oliv.) و کبوده (Populus alba L.) در سال‌های 1390 تا 1391 انجام شد. از کشت جنین نارس دورگ‌ها در محیط کشت MS برای تولید نهال دورگ‌ها استفاده شد. چندین ویژگی‌ ریخت‌شناسی و ریز‌ریخت‌شناسی در تعداد زیادی از ژنوتیپ‌‌های دورگ جدید شش خانواده متفاوت پس از دو سال رویش در مزرعه، در سه تکرار اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل شد...

[ 5 ] - اثر رطوبت خاک و سایه بر رویش و تخصیص زی‌توده نهال‌های بنه (Pistacia atlantica Desf.)

پژوهش پیش‌رو به‌منظور بررسی اثر رطوبت خاک و نیز سایبان‌های مصنوعی بر روند رشد، تولید و تسهیم زی‌توده در اندام‎های مختلف نهال بنه (Pistacia atlantica Desf.) در ایستگاه تحقیقات البرز کرج انجام شد. نهال‎های بنه به‎مدت شش ماه از خرداد تا آذرماه 1393 تحت تیمارهای رطوبت خاک (در سه سطح 100، 50 و 20 درصد ظرفیت زراعی) و سایبان مصنوعی (در سه سطح 100، 50 و 30 درصد نور کامل) در قالب طرح کرت‎های خردشده با پ...

[ 6 ] - ارزیابی نتاج ناتنی پده و والدین آنها بر‌اساس ویژگی‌های مورفولوژیک و ریزمورفولوژیک برگ

پده (Populus euphratica Oliv.) یکی از گونه‌‌های مهم جنس صنوبر است که بیشتر از طریق غیر جنسی تولید مثل کرده و تنوع ژنتیکی زیادی در توده‌‌های آن دیده نمی‌‌شود. این تحقیق تعدادی از ویژگی‌‌های مورفولوژیک و ریزمورفولوژیک برگ را در چهار نتاج ناتنی پده هر یک از یازده کلن موجود صنوبر که به‌عنوان ژنوتیپ‌‌های جدید محسوب می‌شوند و در مرکز تحقیقات البرز کرج نگهداری می‌شوند، مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده ...

[ 7 ] - ارزیابی تیمارهای مختلف در تولید مثل جنسی سفیدپلت به‌منظور گسترش اساس ژنتیکی این گونه در طبیعت

گونه سفیدپلت به‌عنوان درختی سریع‌الرشد و انحصاری در مناطق شمالی ایران، گونه‌ای در معرض خطر شناخته شده و در شرایط طبیعی، زادآوری بذری آن کمتر یافت می‌شود. برخلاف سایر گونه‌‌های جنس صنوبر، در مورد تکثیر جنسی سفیدپلت اطلاعات کمی در دسترس است. سفیدپلت به‌طور سالانه مقادیر زیادی بذر ریز، سبک و با عمر کوتاه در هوا پراکنده می‌‌کند که برای سبز شدن و ادامه رشد تا تولید نهال به شرایط و بستر مناسبی نیازمن...

[ 8 ] - مطالعه میزان توارث‌پذیری برخی از صفات رشد در نهالهای بارانک

این تحقیق به‌منظور تعیین تنوع ژنتیکی و تخمین وراثت‌پذیری صفات رشد نتاج یک جمعیت از ‌بارانک (Sorbus torminalis (L.). Crantz) واقع در ارتفاعات، در راشستان‌های بالابند انجام شد. در جنگلهای مرکزی مازندران (ساری) یک رویشگاه بارانک به‌نام اشک در محدوده ارتفاعی 2100 تا2300 متر از سطح دریا انتخاب و از 20 پایه مادری آن بذر تهیه و در نهالستان اوریملک سنگده (1550 متر ارتفاع از سطح دریا) به ‌اندازه کافی نه...

[ 9 ] - اثرات مستقیم و غیر مستقیم صفات مختلف صنوبر بر عملکرد آن در مراحل اولیه رشد

انتخاب مستقیم کلن‌های برتر به منظور توسعه کشتزارهای صنوبر مبتنی بر ارزیابی محصول (تولید چوب) است. در برخی موارد به سبب محدودیتهای موجود در رویشگاه که موجب عدم تولید مناسب می‌گردد، امکان استفاده از این روش میسر نیست. بنابراین انتخاب غیر مستقیم با مطالعه سایر صفات فنوتیپی همبسته با محصول می تواند مفید باشد. در این تحقیق، آزمون Path برای برخی از صفات مورفولوژیکی و رویشی در سالهای 1379و1380 بر روی ...

[ 10 ] - استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی در تمایز کلنهای صنوبر

شناسایی و تمایز گونه‌ها و کلنهای مختلف جنس صنوبر و تعیین قرابتها و تنوع آنها در دستیابی به پدیده هتروزیس به‌ویژه در فرایند انتخاب ضرورت دارد. تمایز و انتخاب این گونه‌ها و کلنها با استفاده از مطالعه تعداد اندکی از صفات مورفولوژیکی و پس از طی مراحل تحقیقاتی 10تا 15 ساله انجام می‌پذیرد. این روش هر چند اطلاعات زیادی را از نظر ویژگیهای رویشی ارقام در اختیار می‌گذارد، اما برای تمایز ارقام صنوبر، مستل...

[ 11 ] - اثر سن پایه‌های مادری و یک سال نگهداری بذر در رویاندن بذر بارانک

به‌منظور بررسی اثر سن پایه‌های مادری و تأثیر یک سال نگهداری بذر در انبار در رویاندن بذر بارانک در نهالستان، بذرهای 40 پایه بارانک در جنگل‌های سنگده‌ ساری (ارتفاع از سطح دریا 1700 الی 2300 متر) در سال 1379 جمع‌آوری شده و در دو سال متوالی (1379 و1380) در گلدان‌های پلاستیکی کاشته و گلدان‌ها در فضای نهالستان اوریملک چوب فریم واقع در ارتفاع 1550 متری از سطح دریا قرار داده شدند. جوانه‌زنی بذر و زنده‌...

[ 12 ] - ساختار ژنتیکی جمعیتی از بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر مبنای ویژگی‌‌های نونهالی در نتاج

بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) گونه‌ای جنگلی است با عمر نسبتا طولانی که از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در کشور ما اهمیت ویژه‌ای دارد. مجموعه عوامل انسانی و غیر انسانی سبب شده است که برخی از جوامع گیاهی این گونه در بعضی از رویشگاه‌های خود در معرض خشکیدگی و فرسایش ژنتیکی شدید قرار‎گیرند. از این‌رو ارزیابی تنوع و ساختار ژنتیکی این جوامع می‌تواند هدایتگر فعالیت‌های جنگل‌داران و محققان ب...

[ 13 ] - تأثیر نور و تنظیم‌کننده رشد در تکثیر بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia) به روش کشت درون‌شیشه‌ای جنین

بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach) یکی از گونه‌های ارزشمند بادام با کابردهای زیست‌محیطی، حفظ خاک، دارویی و خوراکی است که به‎عنوان پایه در توسعه کشت بادام اهلی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش پس از استقرار درون‌شیشه‌ای جنین بادام کوهی و رشد شاخساره‌ها در محیط کشت DKW با ترکیب‌ تنظیم‌کننده‌های رشد IBA، BA و  TDZبا مقادیر به‎ترتیب 01/0، 5/0 و 05/0 میلی‌گرم در لیتر، تأثیر عوامل نور و...

[ 14 ] - واکنش متفاوت دورگ‎های بین گونه‎ای صنوبر به تکثیر از طریق ریزازدیادی

گونه‎های مختلف صنوبر قابلیت‎های متفاوتی دارند که آنها را از هم متمایز می‎کند. ولی این تفاوت‏ها موجب شده است که برخی از گونه‎ها در شرایط متضاد اقلیمی سازگاری پیدا کنند. دورگ‎های بین این گونه‎ها نیز قابلیت‎های بینابینی از خود نشان می‎‌دهند که ممکن است بتوانند دامنه اکولوژیک صنوبرها را گسترش دهند. در این تحقیق سه پایه از دورگ‎های بین گونه‎ای حاصل از تلاقی بین دو گونه از صنوبر به‎نام‎های سپیدار (Po...

[ 15 ] - توانمندی مقابله با خشکی در سیاه‏تاغ با بررسی فرم ریشه در شرایط تنش رطوبتی

از آنجا که بخش مهمی از مکانیزم‏های تحمل خشکی تاغ به عمق و فراوانی انشعابات سیستم ریشه‏ای آن بستگی دارد که با این انشعابات آب مورد نیاز خود را از حجم وسیع‏تری از خاک تأمین می‌‌نماید، این تحقیق عمدتا در پی ارزیابی تنوع ویژگی‏های ریشه‏ای سیاه‏تاغ و واکنش آنها در مقابل تنش رطوبتی بود. نتاج چهار ژنوتیپ مختلف از یک جمعیت سیاه‌تاغ (Haloxylon aphyllum Iljin) در این آزمایش در معرض چهار سطح تنش قرار گرفت...

[ 16 ] - بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی در مراحل اولیه رشد

گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) تنها گونه جنس مورینگاست که به صورت طبیعی در مناطقی از جنوب و جنوب شرقی کشور ما رویش دارد. این گونه علاوه بر ارزش‌‌های زیست محیطی، ارزش صنعتی و  دارویی زیادی دارد و در طبیعت به دلایل مختلف در معرض خطر فرسایش شدید ژنتیکی است. در این تحقیق بذر شش جمعیت از این گونه از رویشگاه‌‌‌‌های آن در مناطق جنوب شرقی کشور از روی تک پایه‌‌های متعددی جمع‌‌آوری شده و پس...

[ 17 ] - مقایسه دورگ‌های بین‌گونه‌ای لولیوم (Lolium spp.) با والدین آنها با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر

دورگ‌گیری‌‌ بین‌گونه‌های مختلف جنس لولیوم که دارای ویژگی‌‌های متفاوتی هستند این امکان را فراهم می‌‌سازد که صفات مطلوب دو گونه را در یک واریته‌ از این جنس وارد نموده و در نتیجه ترکیبی از صفات مطلوب را بدست آورد. با این هدف، دورگ‌‌های بین‌گونه‌‌ای تولید شد که ابتدا باید از نظر دورگ بودن مورد بررسی قرار گیرند. به‌طوری‌که چهار ژنوتیپ دورگ حاصل از تلاقی‌ بین دو گونه Lolium perenne و L. rigidum به هم...

[ 18 ] - روش تولید آنزیم‌های DNA پلیمراز Taq و Pfu

آنزیم­های پلیمر کننده DNAی Taq و Pfu از آنزیم­های بسیار مهم در مطالعات ژنتیک مولکولی هستند و در آزمایشگاه­های مولکولی در حجم زیادی مورد استفاده قرار می­گیرند. این تحقیق به منظور تامین آنزیم­های یاد شده جهت آزمایشگاه­های پرمصرف و یک روش ساده خالص کردن این آنزیم­ها از بقایای باکتری انجام گردید. ابتدا پلاسمیدهای حامل ژن­های تولید کننده آنزیم­های Taq و Pfu به طور جداگانه به نژادی از باکتری E. coli ...

[ 19 ] - کلن کردن ژنRGL2 از DNA ژنومی آرابیدوپسیس (Arabidopsis thaliana)

یکی از ژنهایی که در سنتز جیبرلین در گیاه شناخته شده و موقعیت آنها در ژنوم آرابیدپسیس مشخص شده است، RGL2 می‌باشد که در این بررسی کلن گردید. با استخراج DNA از آرابیدوپسیس، اکوتیپ کلمبیا و استفاده از آغازگرهای اختصاصی که بر اساس توالی ژن مورد نظر ساخته شده بودند، این ژن تکثیر شد. پلاسمید  PET-32a (+)و ژن تکثیر شده با استفاده از دو آنزیم برشی خاص به نامهای Nco I و Sal I برش داده شدند. پس از اتصال ژ...

[ 20 ] - بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف گونه Stipa arabica در ایران

تنوع موجود در خصوصیات مورفولوژیکی و فنولوژیکی 15 اکوتیپStipa arabica  در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقاتی شهید خوراکیان قم طی سالهای 81-1379مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه واریانس داده‌ها تفاوت معنی‌داری (05/0p

[ 21 ] - مطالعه ویژگیهای کاریوتیپی جمعیتهایی از گونه گیاهی سبد Stipagrostis pennata با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی

گونه‌های Stipagrostisدر زمره گراسهایی هستند که به‌طور عمده در مناطق خشک به‌ویژه در شنزارها می‌رویند. برخی از گونه‌های این جنس علاوه بر اهمیت در مراتع در تثبیت شنهای روان نیز نقش مهمی دارند. از این‌رو این تحقیق به منظور بررسی ویژگیهای کاریوتیپی4 جمعیت گونه‌ای از این جنس انجام گرفت. به این منظور کاریوتیپ جمعیتهای مختلف از نظر خصوصیات کروموزومی طول بازوی کوتاه، طول بازوی بلند، طول کل کروموزوم، نسب...

[ 22 ] - مطالعه کاریوتیپی دو گونه Lolium و دورگهای بین گونه‌ای آنها

در جنس Lolium گونه‌های مختلف ویژگیهای متفاوتی دارند. تولید دورگهای بین گونه‌ای این امکان را فراهم می‌سازد که صفات مطلوب هر دو گونه را در واریته‌ای از یک گونه‌ این جنس وارد نموده و در نتیجه ترکیبی از صفات مطلوب را بدست آورد. در این راستا از طریق نجات جنین گیاهان دورگ بین دو گونه L. perenne و L. rigidum تولید شده که باید از حیث دورگ بودن یا نبودن مطالعه می‌شدند. به این منظور چهار ژنوتیپ دورگ (F2 ...

[ 23 ] - بررسی همبستگی‌های کاریوتیپی به منظور سنجش قرابت ژنتیکی جمعیتهای مختلف گونه Stipagrostis pennata

گونه‌های جنس Stipagrostisدر زمره گراسهایی هستند که به‌طور عمده در مناطق خشک به‌ویژه در شنزارها می‌رویند. برخی از گونه‌های این جنس علاوه بر اهمیت مرتعی در تثبیت شنهای روان نیز اهمیت زیادی دارند. در این پژوهش تأثیر مناطق جغرافیایی با شرایط اقلیمی متفاوت بر ویژگیهای کروموزومی جمعیتهایی از گونه Stipagrostis pennata مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش کارل‌پیرسون، همبستگی بین جمعیتها بر اساس ویژ...

[ 24 ] - وراثت‌پذیری و همبستگی‌های فنوتیپی و ژنوتیپی صفات در ژنوتیپ‌های مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) نواحی خشک ایران

تنوع ژنتیکی موجود در 27 ژنوتیپ سیاه‌ تاغ از استانهای سیستان و بلوچستان، سمنان، یزد و کرمان در ایستگاه تحقیقاتی حسین‌آباد شهرستان قم در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار طی سالهای 81-1376 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس دو طرفه تفاوت معنی‌داری را میان ژنوتیپ‌ها از نظر صفات مورد مطالعه در سالهای مختلف نشان داد. واریانس ژنوتیپی، واریانس فنوتیپی و وراثت‌پذیری عمومی صفات در ه...

[ 25 ] - مطالعه تنوع ژنتیکی و روابط تاکسونومیکی گونه‌های جنس Lolium با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذری

Lolium یکی از جنس‌های مرتعی تیره گندمیان و از قبیله Festuceae است. این جنس در ایران رویش طبیعی دارد و در مراتع شمالی و غربی کشور پراکنده است. این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و ارتباط تاکسونومیکی این جنس و شناخت حدود گونه‌های آن در ایران صورت گرفته است. مقدار 2/0گرم از بذرهای 18 جمعیت که از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری شده یا از بانک ژن مؤسسات تحقیقاتی اخذ شده بود، پس از جدا شدن پوشش‌های آنها، ...

[ 26 ] - بررسی روابط صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ‌های سیاه تاغ (Haloxylon aphyllun)

به منظور تشریح رابطه میان متغیرها در جمعیت‌های مختلف تاغHaloxylon aphyllum پژوهشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان انجام شد. در این تحقیق تعداد 29 ژنوتیپ تاغ که از تاغزارهای استانهای یزد، سیستان و بلوچستان، سمنان و قم جمع‌آوری شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. این بررسی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد به طوری‌که در هر واحد آزمایشی 6 گیاه به فواصل 5×5 کشت گردیدند...

[ 27 ] - تنوع سطح پلوئیدی مانعی در دورگ‌گیری میان گونه‌ای در جنس بروموس Bromus spp.

ده گونه مختلف از جنس بروموس جهت بررسی تنوع ژنتیکی، مطالعات سیتوژنتیکی و انجام تلاقیهای میان گونه‌ای، انتخاب و در قالب یک طرح آزمایشی مزرعه‌ای کاشته شدند. ضمن مطالعه گسترده ‌این گونه‌ها در زمینه‌های مورد نظر، نسبت به انجام تلاقیهای میان گونه‌ای نیز اقدام شد. تعداد زیادی دورگ‌گیری در زمان مناسب صورت گرفت که به‌طور عمده فاقد نتیجه مناسب بود. عوامل متعددی امکان استفاده از کلیه گونه‌های مورد مطالعه ...

[ 28 ] - ارزیابی ویژگی‌‌های نونهالی در گز روغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori) با بررسی روابط بین صفات رویشی گیاه

گز روغن (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) یکی از گونه‌های مغفول از جنس مورینگاست که در عرصه وسیعی از مناطق جنوب‌شرقی کشور ما رویش دارد. این تحقیق با مطالعه ویژگی‌های نونهالی در 310 نهال گز روغن در پی بررسی روابط علت و معلولی این صفات و تأثیر احتمالی آنها بر قدرت رویش نهال، انجام گردید. ازاین‌رو با جمع‌آوری بذر از روی 21 تک‌پایه‌ این گونه از عرصه‌‌های جنوبی کشور تعداد زیادی نهال از هر پایه تول...

[ 29 ] - ویژگی‌‌های کاریوتیپی گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در ایران

گز روغنی (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori) یکی از گونه‌های با ارزش درختچه‌ای و فراموش شده‌‌ است که در مناطقی از جنوب شرقی کشور ما رویش دارد و ارزش دارویی، صنعتی و غذایی زیادی برای آن ذکر شده‌است. به‌رغم اهمیت زیادی که این گونه از منظرهای مختلف دار،د تاکنون از نظر ویژگی‌های مختلف زیستی ازجمله ویژگی‌‌های کاریوتیپی مورد توجه کافی قرار نگرفته‌است. در این تحقیق چهار جمعیت گیاهی مختلف به همراه دو ن...

[ 30 ] - ویژگی‌های رویشی نهال‌های بذری حاصل از درختان برتر گونه پده (Populus euphratica ) در ایستگاه تحقیقات البرز کرج

گونه پده به‌دلیل سازگاری در شرایط اکولوژیکی مختلف و دگرگشن بودن می‌تواند نهال‌های بذری با تنوع ژنتیکی بالا تولید کند که در فرآیندهای انتخاب درختان برتر، دورگ گیری‌های بین و درون گونه‌ای و در نهایت تکثیر ژنوتیپ‌های مطلوب به لحاظ کمی و کیفی نقش مهمی داشته باشد. این بررسی با هدف تولید نهال‌های بذری حاصل درختان برتر گونه پده و ارزیابی ویژگی‌های رویشی آنها در بین و میان درختان جوامع طبیعی و در مرحله...

[ 31 ] - مقایسۀ رفتار رویشی نتاج سفیدپلت با درختان مادری

مقدار تجدید حیات و توان رویشی درختان سفیدپلت در شمال ایران به­دلیل تخریب رویشگاه­های طبیعی و کاهش سطح تنوع ژنتیکی بسیار محدود شده است. از طرفی تولیدمثل جنسی در این‌ گونه می­تواند سبب تولید ژنوتیپ­های برتر شود. از این­رو با تولید انبوه نهال بذری، وضعیت توان رویشی آنها با درختان مادری مقایسه شد. به­منظور مقایسۀ توان رویشی والدین و نتاج، از 3 نهال­ بذری منتخب هر یک از 17 درخت مادری، به­همراه قلمه­...

[ 32 ] - واکنش جمعیت‌هایی از گز روغنی در محیط‌های مختلف کشت در تولید کالوس و باززایی

گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk). Fiori) از گونه‌های با‌ارزش جنگلی مناطق گرمسیری است که به‌سبب ویژگی‌های خاص رویشی و نیز برداشت بی‌رویۀ بذر و زادآوری نامناسب سال‌هاست در معرض خطر قرار گرفته است. این تحقیق به‌منظور مطالعۀ اثر چندین محیط کشت در تکثیر و ریز ‌ازدیادی پایه‌هایی از سه جمعیت گز روغنی و اثر متقابل این دو عامل انجام شد. بدین‌منظور، بذر نارس از مناطق چانف، بنت، و کنشکی واقع در استان ...

[ 33 ] - دامنه تنوع در ویژگی‌های رویشی نونهالی در جمعیت‌هایی از بلوط ایرانی

بلوط ایرانی اگرچه تنوع ژنتیکی مناسبی که لازمه پایداری بوم­سازگان­های جنگلی است را از خود نشان داده است ولی در طی یک دهه گذشته دچار مشکلاتی شده است که به زوال بلوط موسوم گشته است. این تحقیق با مطالعه ویژگی‌های نونهالی چهار جمعیت از بلوط ایرانی به دنبال ارزیابی و مقایسه توانمندی‌های این جمعیت‌هاست تا سنگ بنای مطالعات تکمیلی را بگذارد. بذر لازم از 10 تک‌پایه از هریک از چهار جمعیت گیاهی واقع در است...

[ 34 ] - مقایسه اسانس چهار جمعیت از گیاه (Thymus kotschyanus ) در شرایط کشت مزرعه و گلخانه.

به منظور بررسی کمی و کیفی اسانس سرشاخه های گلدار گیاه (Thymus kotschyanus ) در شرایط کشت گلخانه و مزرعه، بذر چهار جمعیت از این گونه از مناطق آذربایجان شرقی، سیراچال تهران، میانه و تبریزجمع آوری و پس از کشت در گلخانه و مزرعه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها در گلخانه در طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و ده  گلدان برای هر واحد آزمایشی و در مزرعه در بلوک های کامل تصادفی با...

[ 35 ] - بررسی تاثیر اسانس برگ گیاه مورخوش (Zhumeria majdae) بر تقسیم میتوز در سلولهای ریشه پیاز

در این بررسی اثر غلظتهای مختلف (0، 2.5، 5، 10، 20، 50 و 100 درصد) اسانس برگ گیاه مورخوش (Zhumeria majdae) جمع آوری شده از منطقه کوه سرچاهان، بر سلولهای درحال تقسیم میتوز و مراحل آن در ریشه پیاز (Allium cepa)بررسی گردید. نتایج مطالعه نشان داد، که در حضور تمام غلظتهای اسانس کاهش معنی داری در تعداد سلولهای درحال تقسیم نسبت به شاهد مشاهده می شود و با افزایش غلظت اسانس این میزان کاهش، بیشتر می شود. ...

[ 36 ] - عوامل مؤثر در ریزازدیادی بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia Spach.)

بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach.)، که توزیع گسترده‌ای در مناطق وسیعی از کشور دارد، از ارزش‌های زیست‌محیطی و دارویی برخوردار است که به ‌دلایل مختلف در معرض فرسایش ژنتیکی قرار گرفته و باید احیا شود. تکثیر رویشی پایه‌های برتر از این گونه مستلزم بهینه‌کردن روش‎های مختلف از جمله ریزازدیادی است. در این پژوهش اثر ژنوتیپ‎های مختلف، هورمون‎پاشی قبل از برداشت نمونه از درخت و محیط کشت بر ویژگی‌های مو...

[ 37 ] - اثر سایه بر صفات ریختی برگچۀ نهال بنه تحت تنش خشکی

به‌منظور ارزیابی اثر سایه و تنش خشکی بر صفات ریختی برگچۀ نهال بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica)، پژوهشی در ایستگاه تحقیقات البرز کرج در تابستان 1393 انجام گرفت. نهال‌های یکسالۀ گلدانی بنه تحت تیمارهای رطوبت خاک (در سه سطح 100، 50 و 20 درصد ظرفیت زراعی) و سایه‌بان مصنوعی (در سه سطح صفر، 30 و 50 درصد از نور کامل) در قالب طرح کرت‌های خردشده با پایۀ بلوک‌های کامل قرار گرفتند....

[ 38 ] - ارزیابی یونوم در بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) به‌منظور بررسی علل زوال بلوط

جنگل‌های زاگرس با وسعتی بالغ بر شش میلیون هکتار از جنبه‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی حائز اهمیت هستند که از این مقدار بیش از یک میلیون هکتار دچار خشکیدگی شده است. این تحقیق با انتخاب شش رویشگاه در ارتفاع و جهت شیب متفاوت و بررسی 30 درخت در هر سایت انجام گرفت. نمونه‌برداری در هر نقطه از یک سطح مشخص با وسعت تقریبی 20 هکتار در ماه‌های خرداد و مهر انجام گرفت و 20 پارامتر عنصری اندازه‌گیر...

نویسندگان همکار

فرهاد اسدی 4  

داوود آزادفر 3  

آناهیتا شریعت 3  

پورهاشمی, مهدی 2  

محمدحسین ارزانش 2  

مسعود توحیدفر 2  

عباس قمری زارع 2  

فرشته اسدی‌کرم 2  

مسعود طبری 2  

مسلم اکبری نیا 2  

کامبیز اسپهبدی 2  

هاشم کنشلو 2  

عباس پورمیدانی 2  

صدف خسروان 1  

عباس قمری زارع 1  

محمد علی ابراهیمی 1  

شهین مهرپور 1  

فاطمه طاوسی‌راد 1  

محسن کلاگری 1  

جعفر حسین زاده 1  

شهین مهرپور 1  

سپیده کلاته جاری 1  

میترا امام 1  

محمدعلی ابراهیمی 1  

زینب زارع 1  

سلمان زارع 1  

فرشته اسدی کرم 1  

حسین خاکدامن 1  

سید عباس میرجلیلی 1  

علی اشرق جعفری 1  

نجاتعلی سالار 1  

علیرضا مدیر رحمتی 1  

فرهاد اسدی 1  

محسن کلاگری 1  

جمشید مختاری 1  

غلامرضا بخشی خانیکی 1  

میترا امام 1  

آبروش, زهرا 1  

حسنی, مجید 1  

پناهی, پریسا 1  

شهین مهرپور 1  

فاطمه سفیدکن 1  

محمدامین سلطانی پور 1  

محمدباقر رضایی 1  

سمیه اعزازی 1  

سپیده کلاته جاری 1  

میترا امام 1  

محمدحسین صادق‌زاده حلاج 1  

آناهیتا شریعت 1  

زینب زارع 1  

فائزه تقوی 1  

مهدی میرزا 1  

هاشم کنشلو 1