محسن کلاگری

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

[ 1 ] - ارزیابی رشد نهال‌های نسل اول (F1) دورگ‌های بید در خزانه آزمایشی کرج

درختان بید (Salix L.) به‌طور طبیعی در حاشیه رودخانه‌ها و دره‌ها در استان‌های کشور انتشار دارند که نقش ارزنده‌ای در حفاظت اراضی حاشیه رودخانه‌ای و تولید زی‌توده ایفا می‌کنند. هدف از پژوهش پیش‌رو ارزیابی رشد نهال‌های دورگ‌های به‌دست‌آمده از تلاقی سه گونه بید و مقایسه آنها با والد بود. نهال‌های دورگ به‌دست‌آمده از تلاقیS. alba x S. alba ، S. alba x S. fragilis و S. alba x S. excelsانتخاب و در فرور...

[ 2 ] - مقایسه عملکرد چوب رقم‌های مختلف صنوبر تحت تأثیر تیمار آبیاری در منطقه کرج

درختان صنوبر درختانی چوبده هستند که رقم‌های مختلف آن علاوه‌بر توان متفاوت تولید چوب، از نیازهای غیریکسانی برخوردارند. مقدار آب و دوره های دسترسی به آب باعث تغییرات بسیاری در رقم‌های مختلف صنوبر می‌شود. با توجه به محدودیت آبی مناطق مختلف کشور ضرورت دارد تا وضعیت کمی و کیفی رویش رقم‌های مختلف صنوبر در رژیم‌های آبیاری مختلف بررسی شود و برای گونه‌ها و مناطق اقلیمی مختلف تأثیر آن سنجیده شود. از سوی ...

[ 3 ] - ارزیابی نتاج ناتنی پده و والدین آنها بر‌اساس ویژگی‌های مورفولوژیک و ریزمورفولوژیک برگ

پده (Populus euphratica Oliv.) یکی از گونه‌‌های مهم جنس صنوبر است که بیشتر از طریق غیر جنسی تولید مثل کرده و تنوع ژنتیکی زیادی در توده‌‌های آن دیده نمی‌‌شود. این تحقیق تعدادی از ویژگی‌‌های مورفولوژیک و ریزمورفولوژیک برگ را در چهار نتاج ناتنی پده هر یک از یازده کلن موجود صنوبر که به‌عنوان ژنوتیپ‌‌های جدید محسوب می‌شوند و در مرکز تحقیقات البرز کرج نگهداری می‌شوند، مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده ...

[ 4 ] - بررسی ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیک پروونانس‌های پده (Populus euphratica) در عرصه شور ایستگاه بیابان گرمسار

گونه پده (Populus euphratica Oliv.) از درختان بومی ایران با گسترش وسیع اکولوژیکی می­باشد. از خصوصیات مهم این گونه تحمل آن نسبت به دامنه زیاد دما و شوری خاک است. این گونه به‌دلیل مقاومت به شرایط اقلیمی گرم و خشک و شوری خاک از قابلیت­های بسیار بالایی برای توسعه جنگل­کاری و فضای سبز در مناطق بیابانی برخوردار است. این بررسی با هدف ارزیابی ویژگیهای رویشی، مورفولوژیک و فیزیولوژیک پروونانس­های مختلف پ...

[ 5 ] - بررسی تاثیر دوره‌های مختلف آبیاری در عملکرد ارقام برتر صنوبر

ارقام مختلف صنوبر دارای نیازها و احتیاجات متفاوتی هستند و مقدار آب و دوره‌های دسترسی آنها به آب تغییرات بسیاری را در شرایط رویشی آنها باعث می‌شود. با توجه به محدودیت آبی بیشتر نقاط کشور و ملاک عمل بودن دوره‌های آبیاری بجای مقادیر آبیاری در سیستم‌های فعلی صنوبر‌کاریهای سنتی و صنعتی موجود در کشور و همچنین ضرورت بررسی وضعیت کمی و کیفی رویش ارقام مختلف صنوبر در رژیم‌های آبیاری مختلف و تعیین مناسبتر...

[ 6 ] - بررسی فنولوژی کلن های مختلف صنوبر Populus euramericana و Populus deltoides در کلکسیون پایه مادری کرج طی سال های 1365 تا 1383

طرح کلکسیون پایه مادری صنوبر با استفاده از تعداد 57 رقم از گونه‌ها و کلنهای مختلف در اسفندماه سال 1362 در مرکز تحقیقات منطقه البرز کرج اجراء شد. از هرکلن به تعداد پنج اصله نهال دو ساله به‌صورت خطی و به فاصله 8×5 متر کاشته شد. در سالهای بعد به‌تدریج کلنهای جدید دیگری از بخشهای پنج‌گانه صنوبر به ارقام قبلی اضافه گردید که در مجموع تعداد صنوبر‌های کلکسیون به 69 رقم رسید. عملیات داشت در این کلکسیون ...

[ 7 ] - بررسی تغییرات ژنتیکی جوامع پده با استفاده از آنزیم پراکسیداز

گونه پده (Populus euphratica Oliv.) به طور طبیعی در مناطق گسترده ای از ایران انتشار یافته و بومی مناطق خشک و نیمه خشک است. تنوع جغرافیایی و اقلیمی در گستره انتشار این گونه سبب شده تا تفاوتهایی از نظر مورفولوژیکی و ژنتیکی میان درختان در رویشگاههای مختلف حاصل گردد. بررسی ایزوآنزیمی با استفاده از آنزیم پراکسیداز برای تعیین تغییرات ژنتیکی جوامع پده  درباره 110 نمونه از برگ در یازده رویشگاه طبیعی که...

[ 8 ] - تأثیر تلقیح باکتریهای محلول کننده فسفات بر دانه‌رستهای افرا پلت (Acer velutinum)

میکروارگانیسم‌های خاک از اجزای مهم اکوسیستم‌های جنگلی هستند. اصطلاح PGPR برای باکتریهای غیر‌همزیست خاک که توانایی کلنیزه شدن بر روی ریشه گیاهان و تحریک رشد را دارند بکار می‌رود. هدف این بررسی، تعیین اثرات تلقیح باکتریهای محلول‌کنندة فسفات بر روی دانه‌رستهای افرا پلت (Acervelutinum) بود. باکتریهای جدا شده از خاکهای جنگل ”واز“ (شاملPsudomonas, Pasturella, Actinobacillus, Enterobacter, Alcaligenes...

[ 9 ] - بررسی تأثیر فاصله کاشت بر عملکرد صنوبر و یونجه در کشت تلفیقی*

گونه‌های مختلف صنوبر جهت تولید چوب در بسیاری از مناطق کشور کاشته می‌شوند. این درختان به طور سنتی با فاصله اندک کشت می‌شوند که در چنین وضعیتی فضای کافی برای رویش مناسب درختان وجود ندارد. از سوی دیگر افزایش فاصله کاشت به دلایل مختلف مورد اقبال عمومی قرار نمی‌گیرد و کشاورزان قبل از پذیرش هر سیستم جدید، اهمیت زیادی را برای کسب درآمد مستمر قائل می‌شوند. از این رو علاوه بر تولیدات چوبی، درآمد مکمل از...

[ 10 ] - بررسی استفاده از بیوماس صنوبر به‌منظور تولید علوفه

استفاده از درختان و درختچه‌ها به‌عنوان منبع غذایی در اکثر مناطق به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک و در طول فصل خشک سال مورد توجه می‌باشد. این بررسی در مورد هفت رقم صنوبر، سه کلن از دورگه‌های اروپا- امریکایی Populus X euramericana، دو کلن از گونه Populus deltoides و دو گونه بومی شامل تبریزی Populus nigra و پده Populus euphratica با هدف تأمین علوفه مورد نیاز دام و به‌دنبال آن کاهش فشار دام بر عرصه ...

[ 11 ] - تأثیر ویژگی‌های خاک بر رشد درختان تبریزی (Populus nigra) سه‌ساله در جنوب تهران

در پژوهش پیش‌رو، تأثیر ویژگی‌های خاک بر مشخصات رویشی درختان تبریزی (Populus nigra 62.154) سه‌ساله در دو توده صنوبرکاری در جنوب تهران بررسی شد. در پایان فصل رویش، در هر توده سه قطعه‌نمونه نه‌تایی درخت به‌صورت تصادفی- منظم انتخاب شده و قطر برابر سینه و ارتفاع کل درختان موجود در هر قطعه‌نمونه اندازه‏ گیری شد. سپس، رویه زمینی و حجم هر اصله درخت محاسبه شد. به‌منظور بررسی وی‍ژگی‌های خاک، در هر قطعه‌ن...

[ 12 ] - ارزیابی سازگاری و مشخصات رویشی ارقام مختلف صنوبر تاج‌بسته در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد

به‌منظور دست‌یابی به کلن‌های پرمحصول و سازگار با شرایط آب‌وهوایی خرم‌‌آباد و معرفی آن‌ها برای کشت و تولید انبوه، 10 کلن صنوبر تاج‌بسته در قالب طرح آماری بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار و فاصله کاشت ٣×٣ متر در ایستگاه باغ کشاورزی خرم‌آباد در یک دوره پنج‌ساله (1389 تا 1393) ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر عامل‌‌های سال و کلن بر صفات رویش جاری ارتفاع، رویش جاری قطر برابر سینه و...