رضا کرمیان

کارشناس ارشد پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

[ 1 ] - تأثیر عملیات پرورشی بر رویش درختان شاخه‌زاد برودار (Quercus brantii Lindl.) (پژوهش موردی: جنگل چگنی خرم‌آباد)

پژوهش پیش‌رو در بخشی از جنگل‌های شاخه‌زاد برودار (Quercus brantii Lindl.) منطقه چگنی خرم‌آباد با استفاده از عملیات پرورشی تنک‌کردن به‌منظور کاهش رقابت بین جست‌ها در یک جست‌گروه و با هدف انتقال پتانسیل رویشی بر جست‌های برتر انجام شد. این پژوهش برای یک بازه زمانی 16ساله در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار طراحی شده است که در این مقاله نتایج چهارساله اول آن ارایه شده است. ت...

[ 2 ] - ارزیابی سازگاری و مشخصات رویشی ارقام مختلف صنوبر تاج‌بسته در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد

به‌منظور دست‌یابی به کلن‌های پرمحصول و سازگار با شرایط آب‌وهوایی خرم‌‌آباد و معرفی آن‌ها برای کشت و تولید انبوه، 10 کلن صنوبر تاج‌بسته در قالب طرح آماری بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار و فاصله کاشت ٣×٣ متر در ایستگاه باغ کشاورزی خرم‌آباد در یک دوره پنج‌ساله (1389 تا 1393) ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر عامل‌‌های سال و کلن بر صفات رویش جاری ارتفاع، رویش جاری قطر برابر سینه و...