فزهاد جهانپور

دانشگاه لرستان

[ 1 ] - برآورد زی توده چوبی اندام های هوایی کلن های صنوبر با استفاده از روابط آلومتریک

سابقه و هدف: اندازه‌گیری زی‌توده درختی، یک شاخص بسیار مهم برای ارزش‌گذاری فرآیند‌های اقتصادی و بوم-شناختی، جنگل محسوب می‌شود. یکی از مدل‌های سنتی در تخمین زی‌توده درختان استفاده از روابط آلومتریک است. هدف از این پژوهش استخراج روابط آلومتریک برای برآورد زی‌توده کلن‌های صنوبر دست‌کاشت در منطقه باغ فلاحت شهرستان خرم‌ آباد می‌باشد. مواد و روش‌ها: ابتدا مشخصات کمی درختان از جمله ارتفاع، قطر برابر سی...

[ 2 ] - ارزیابی سازگاری و مشخصات رویشی ارقام مختلف صنوبر تاج‌بسته در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد

به‌منظور دست‌یابی به کلن‌های پرمحصول و سازگار با شرایط آب‌وهوایی خرم‌‌آباد و معرفی آن‌ها برای کشت و تولید انبوه، 10 کلن صنوبر تاج‌بسته در قالب طرح آماری بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار و فاصله کاشت ٣×٣ متر در ایستگاه باغ کشاورزی خرم‌آباد در یک دوره پنج‌ساله (1389 تا 1393) ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر عامل‌‌های سال و کلن بر صفات رویش جاری ارتفاع، رویش جاری قطر برابر سینه و...

[ 3 ] - تأثیر برخی عوامل فیزیوگرافی و مشخصه‌های درختان بلوط‌ ایرانی (Quercus brantii var. persica) بر زی‌توده ریشه‌های مویین (بررسی موردی: جنگل هشتادپهلو-لرستان)

هدف این پژوهش تعیین ارتباط برخی عوامل فیزیوگرافی (جهت، شیب و ارتفاع) و مشخصه­های درختان دانه‌زاد بلوط ایرانی شامل ارتفاع، قطر برابرسینه و قطر تاج با مقدار زی‌توده ریشه­های مویین در جنگل هشتادپهلو-لرستان است. بدین منظور در امتداد دامنه­های جنگل، درختان سالم بلوط به روش تصادفی انتخاب و در زیر تاج و در جهت شمالی و جنوبی آنها نمونه­برداری از عمق صفر-15 و 15-30 سانتی­متری خاک انجام و سپس زی‌توده و ک...