آرش دریکوندی

دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران، گروه جنگلداری، تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی تغییرات گستره جنگل های زاگرس میانی با استفاده از تفسیر عکس های هوایی و بهره گیری از GIS (مطالعه موردی: منطقه کاکا رضا، استان لرستان)

چکیده این تحقیق با هدف بررسی تغییرات سطح و تراکم تاج پوشش منطقه در شیب­ها و ارتفاع­های مختلف با استفاده از تفسیر عکس‌های هوایی سال 1334 (1:55000) و سال 1376 (1:40000) و بهره‌گیری از GIS انجام شد. بدین منظور ابتدا تصحیحات هندسی بر روی عکس­های هوایی ذکر شده انجام شد، سپس طبقات تراکمی تاج پوشش با استفاده از یک شبکه نقطه چین 2 میلی­متری تعیین شدند و مرز طبقات تفکیک شده به صورت پلی­گون­های بسته ترس...

[ 3 ] - بررسی صفات کمی و کیفی درختان پارک جنگلی شوراب، خرم‌آباد

به‌منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی درختان در پارک جنگلی شوراب خرم‌آباد که با گونه‌های کاج بروسیا، کاج بادامی، سرونقره‌ای، سرو شیراز، زربین، آیلان، اقاقیا و زبان‌گنجشک جنگل‌کاری شده است، تعداد 30 قطعه نمونه دایره‌ای شکل به مساحت 2 آر به‌صورت تصادفی سیستماتیک در شبکه‌ای به ابعاد (150 متر × 100 متر) مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. در هر قطعه نمونه مشخصات کمی و کیفی درختان موجود نظیر (قطر برابر سینه، سط...

[ 4 ] - ارزیابی سازگاری و مشخصات رویشی ارقام مختلف صنوبر تاج‌بسته در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد

به‌منظور دست‌یابی به کلن‌های پرمحصول و سازگار با شرایط آب‌وهوایی خرم‌‌آباد و معرفی آن‌ها برای کشت و تولید انبوه، 10 کلن صنوبر تاج‌بسته در قالب طرح آماری بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار و فاصله کاشت ٣×٣ متر در ایستگاه باغ کشاورزی خرم‌آباد در یک دوره پنج‌ساله (1389 تا 1393) ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر عامل‌‌های سال و کلن بر صفات رویش جاری ارتفاع، رویش جاری قطر برابر سینه و...