رامک, پروین

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم‌آباد، ایران

[ 1 ] - اثر تنش آب بر برخی محلول‌های سازگار‌کننده و پایداری غشاء در دو گونه اسپرس (Onobrychis radiate و Onobrychis viciifolia)

در این تحقیق اثر تنش آب بر برخی محلول‌های سازگار کننده شامل: پرولین، قندهای محلول و گلیسین بتائین و میزان پراکسیداسیون چربی‌ها و پایداری غشاء در دو گونه اسپرس (Onobrychis radiata (Desf.) M.Bieb وOnobrychis viciifolia Scop. ) بررسی شد. طرح آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار بود و تنش آب بر اساس آبیاری در سطوح 50، 60، 75 و 100 ظرفیت مزرعه‌ای اعمال شد. نتایج نشان داد د...

[ 2 ] - اثر تنش آب بر برخی محلول‌های سازگار‌کننده و پایداری غشاء در دو گونه اسپرس (Onobrychis radiate و Onobrychis viciifolia)

در این تحقیق اثر تنش آب بر برخی محلول‌های سازگار کننده شامل: پرولین، قندهای محلول و گلیسین بتائین و میزان پراکسیداسیون چربی‌ها و پایداری غشاء در دو گونه اسپرس (Onobrychis radiata (Desf.) M.Bieb وOnobrychis viciifolia Scop. ) بررسی شد. طرح آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار بود و تنش آب بر اساس آبیاری در سطوح 50، 60، 75 و 100 ظرفیت مزرعه‌ای اعمال شد. نتایج نشان داد د...

[ 3 ] - بررسی برخی عوامل اکولوژیک مؤثر بر انتشار گونه Festuca ovina در مراتع استان لرستان- شهرستان دلفان

هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل محیطی بر انتشار گونه Festuca ovina L. بود. ابتدا 5 رویشگاه در سطح شهرستان دلفان انتخاب شد. در هر رویشگاه سه سایت انتخاب و سپس در هر سایت 3 ترانسکت به طول 100 متر مستقر و در طول هر ترانسکت در 10 قطعه نمونه یک مترمربعی درصد تاج پوشش کل و تراکم گونه مورد بررسی در خردادماه تعیین شد. در ابتدا، وسط و انتهای هر ترانسکت از عمق 30-0 سانتی‌متری خاک برداشت شد (در مجموع 135 ...

[ 4 ] - بیان ژن 1- دئوکسی گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز و ارتباط آن با بیوسنتز مونوترپن کارواکرول در گیاه مرزه خوزستانی

گیاه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) یک گیاه بومی می باشد که در مناطقی از جنوب ایران پراکنش دارد. مونوترپن کارواکرول عمده ترین ترکیب اسانس گیاه مرزه خوزستانی را تشکیل می دهد (90%≥) و این امر سبب خاصیت آنتی اکسیدانی قابل توجه اسانس این گیاه شده است. در این تحقیق، ریز شاخه های مرزه خوزستانی در محیط LS به مدت 21 روز تحت اثر غلظت های مختلف (0، 10، 25، 50، 75 و 100 میکرومولار) ب...

[ 5 ] - تأثیر تنش آب برمیزان ماده خشک و رنگیزه‌های فتوسنتزی در دو گونه اسپرس

آزمایشی به منظور بررسی تأثیر تنش آب بر میزان ماده خشک و رنگیزه‌های فتوسنتزی در دو گونه از گیاه اسپرس (Onobrychis radiata & Onobrychis viciifolia) با استفاده از آزمایشهای فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام گردید. گیاهان تحت مطالعه در محیط گلخانه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و دمای حداقل 14 درجه سانتیگراد کشت شدند. چهل روز پس از کاشت، هر دو گونه تحت تنش آبی 50 و 75 درصدظرفی...

[ 6 ] - اثر تنش کمبود آب بر هیدرات‌های کربن غیر ساختمانی در گونه‌های Onobrychis viciifolia و Onobrychis radiata

تغییرات هیدرات‌های کربن غیر ساختمانی با استفاده از طرح کاملاً تصادفی به‌صورت فاکتوریل شامل تیمار تنش کمبود آب از طریق آبیاری براساس کسری از درصد رطوبت ظرفیت مزرعه درسه سطح (50، 75 و100 ظرفیت مزرعه) طی دوره‌های رویشی و زایشی در گونه‌های  O. viciifolia و O. radiata در شرایط گلخانه بررسی و مقایسه شد. حداکثر دمای گلخانه 38 درجه سانتیگراد و دمای حداقل 14 درجه سانتیگراد بود. تیمارهای تنش 40 روز پس از ...

[ 7 ] - مقایسه کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی Artemisia persica Boiss. در مزرعه و رویشگاه

درمنه ایرانی (Artemisia persica Boiss) با نام محلی جوشن از زمانهای قدیم به‌صورت سنتی در درمان ناراحتیهایی چون تب، مالاریا، خونریزی، هپاتیت، انگلهای روده‌ای، دردهای عصبی، التیام زخمها و اسپاسم مصرف می‌شود. به‌منظور بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گونه Artemisia persica در مزرعه و رویشگاه، این گونه در دو منطقه بروجرد و نورآباد کاشته شد. طرح کاشت به‌صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای تصادفی با 4 تکرار و...

[ 8 ] - ارزیابی سازگاری و مشخصات رویشی ارقام مختلف صنوبر تاج‌بسته در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد

به‌منظور دست‌یابی به کلن‌های پرمحصول و سازگار با شرایط آب‌وهوایی خرم‌‌آباد و معرفی آن‌ها برای کشت و تولید انبوه، 10 کلن صنوبر تاج‌بسته در قالب طرح آماری بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار و فاصله کاشت ٣×٣ متر در ایستگاه باغ کشاورزی خرم‌آباد در یک دوره پنج‌ساله (1389 تا 1393) ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر عامل‌‌های سال و کلن بر صفات رویش جاری ارتفاع، رویش جاری قطر برابر سینه و...

[ 9 ] - واکنش شش گونه گیاه دارویی حوزه آبخیز نوژیان به همزیستی با قارچ های میکوریزی آربوسکولار طی فصول بهار و پاییز

در این تحقیق همزیستی قارچ‌های میکوریز آربسکولار با گونه‌های دارویی Artemisa aucheri ، Cychorium intybus، Mentha longifolia، Plantago lanceolata، Thymus kotschyanus و Ziziphora clinopodioides طی دو سال در فصل‌های بهار و پائیز در حوزه آبخیز نوژیان، بررسی شد. منطقه نوژیان با مساحت 34000 هکتار، بین طول شرقی جغرافیاییَ 23 °48 تا َ40 º 48 و عرض شمالی جغرافیاییَ 17 º33 تا َ46 ˚33 در حوزه آبریز سد دز در اس...

[ 10 ] - واکنش شش گونه گیاه دارویی حوزه آبخیز نوژیان به همزیستی با قارچ های میکوریزی آربوسکولار طی فصول بهار و پاییز

در این تحقیق همزیستی قارچ‌های میکوریز آربسکولار با گونه‌های دارویی Artemisa aucheri ، Cychorium intybus، Mentha longifolia، Plantago lanceolata، Thymus kotschyanus و Ziziphora clinopodioides طی دو سال در فصل‌های بهار و پائیز در حوزه آبخیز نوژیان، بررسی شد. منطقه نوژیان با مساحت 34000 هکتار، بین طول شرقی جغرافیاییَ 23 °48 تا َ40 º 48 و عرض شمالی جغرافیاییَ 17 º33 تا َ46 ˚33 در حوزه آبریز سد دز در اس...

[ 11 ] - بررسی و مقایسه اثر روش‌های استخراج با تقطیر و سیال فوق بحرانی بر عملکرد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد قارچی اسانس گیاه دارویی .Artemisia persica Boiss

دراین مطالعه سرشاخه‌های گلدار درمنه ایرانی (Artemisia persica Boiss.) در فصل تابستان سال 1396، از مزرعه تحقیقاتی نورآباد لرستان برداشت و اسانس گیاهان به روش‌های تقطیر با آب و سیال فوق بحرانی استخراج شد. مهمترین مواد موثره اسانس‌ها با استفاده از دستگاه GC/MS آنالیز گردید و عملکرد آنتی اکسیدانی و ضد قارچی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از روش براث میکرو دایلوشن اثر اسانس‌ها بر روی سویه‌ه...

[ 12 ] - مقایسه عناصر غذایی و ترکیبات شیمیایی گیاه دارویی- خوراکی بن‌سرخ در رویشگاه و مزرعه ‏

بن‌سرخ (Allium jesdianum) از گیاهان دارویی-خوراکی مهم و در معرض خطر است که در ارتفاعات رشته کوه­های زاگرس، ایران می‌روید. در این مطالعه پیازهای سه اکوتیپ از گیاه دارویی بن‌سرخ؛ شامل اکوتیپ‌های کاکارضا در شهرستان خرم‌آباد، ذلقی در شهرستان الیگودرز و مله در شهرستان پلدختر، که در شرایط جغرافیایی و اقلیمی­ متفاوت در استان لرستان رویش می یابند، جمع‌آوری شدند. پیازهای جمع­آوری شده در قالب طر...