رضا اولادی

استاد

[ 1 ] - مطالعه اقلیم شناسی درختی درختان آزاد پارک جنگلی دلند استان گلستان

سابقه و هدف : طی چند دهه اخیر مطالعات اقلیم شناسی متعددی در نقاط مختلف جهان صورت گرفته است و محققین با روش های اقلیم شناسی درختی اطلاعات اقلیمی موجود در حلقه های رویشی درختان را استخراج و از آن برای بازسازی تغییرا ت اقلیم در گذشته استفاده کرده اند. هدف از انجام این تحقیق بررسی ظرفیت چوب درختان آزاد در بازسازی دما و بارندگی با استفاده از کرنولوژی های پهنای حلقه رویشی و مساحت حفرات آوندی می باشد....

[ 2 ] - اثر اصلاحی سویه‌های مختلف باکتری Bacillus subtilis بر نفوذپذیری گونه کاج تدا (Pinus taeda) در دو محیط کشت مختلف

یکی از علت‌های اشباع‌پذیری کم چوب‌های جنس کاج، بسته شدن دریچه منافذِ بین تراکئیدی (مکش منفذی)، طی خشک شدن در دامنه آب آزاد و یا مسدود شدن این منافذ در حین چوب درونی شدن است. در این پژوهش، برای باز کردن منافذ مسدود تراکئیدهای درون چوب گونه کاج تدا (Pinus taeda)، از روش اصلاحی شیار زنی زیستی با باکتری استفاده گردید و تلاش شد تأثیر محیط‌های مختلف رشد و جدایه‌های مختلف باکتری بر میزان افزایش نفوذپذی...

[ 3 ] - ارتباط پهنای حلقه رویش و ویژگی‌های آوندی در توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa)

بررسی تغییرات درون درختی پهنای حلقه‌های رویشی و ویژگی‌های آوندی از دیرباز مورد توجه پژوهشگران علوم چوب، اقلیم‌شناسان درختی و فیزیولوژیست‌های گیاهی بوده است. با این حال ارتباط درونی و تاثیرپذیری متقابل این ویژگی‌ها از یکدیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا الگوی ارتباط بین ویژگی‌های آوندی با هم و با پهنای حلقه رویش در همه پهن‌برگان و رویشگاه‌ها یکسان است؟ و یا ممکن است حت...

[ 4 ] - بررسی برخی ویژگی های آناتومی، شیمیایی و فیزیکی چوب درخت مسواک (.Salvadora persica L) در منطقه زابل

در این تحقیق، برخی خصوصیات آناتومی، شیمیایی و فیزیکی چوب درخت مسواک (.Salvadora persica L) از منطقه زابل استان سیستان و بلوچستان اندازه گیری شد. مطالعات آناتومی نشان داد که این گونه دارای آوندهای کوتاه با قطر متوسط, دریچه آوندی ساده و منافذ بین آوندی متناوب است. پره های چوبی آن از نوع همگن و سلول های خوابیده است. پارانشیم های طولی در مقطع مماسی به شکل مطبق و در مقطع عرضی با آرایش آوندگرای پیوست...

[ 5 ] - ارتباط دوجانبۀ ویژگی‌های آوندهای چوب‌آغاز درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) و بیماری زوال

پدیدۀ زوال بلوط‌های غرب ایران تاکنون از جنبه‌های مختلفی بررسی شده است. با این‌حال، تأثیر فیزیولوژی این درختان بر استعداد یا مقاومتشان به بیماری تاکنون بررسی نشده است. برای درک اینکه آیا ویژگی‌های بافت چوبی چون پهنای حلقه‌های رویشی و اندازه و تعداد آوندها بر میزان ابتلای درختان به بیماری مؤثر بوده یا خیر، این ویژگی‌ها بین درختان سالم و زوال‌یافتۀ بلوط در منطقه دالاب استان ایلام مقایسه شدند. با ت...

[ 6 ] - استفاده از نمایه های آناتومی چوب برای بررسی تاثیر اقلیم بر درختان توسکای قشلاقی (مطالعه موردی: پارک جنگلی آستارا)

با آنکه در سال‌های اخیر بررسی تاثیر سطح تراز آب زیرزمینی بر رویش قطری توسکای قشلاقی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است ولی تفسیر دقیق این نتایج نیاز به بررسی اثر مستقل عوامل اقلیمی بر پهنای حلقه رویش و دیگر ویژگی‌های آناتومی چوب این گونه دارد. از این رو در این پژوهش، نحوه تاثیر عوامل اقلیمی بر رویش درختان و وبژگی‌های آوندی توسکای قشلاقی در رویشگاه پارک جنگلی شهرستان آستارا بررسی شد. در این رویش...

[ 7 ] - ارزیابی امکان نمونه‏گیری سطحی برای برآورد کیفیت چوب (طول الیاف و دانسیته) در درختان صنوبر سرپا

زراعت چوب و به‌خصوص صنوبرکاری پاسخ مهمی به نیاز روزافزون صنایع چوبی و سلولزی کشور به مواد اولیه است. با توجه به تنوع کاربردهای چوب، توجه به کیفیت و درجه‏بندی آن از سوی زارعان/ خریداران چوب در کنار کمیت، به مدیریت بهینة تولید و مصرف کمک خواهد کرد. در این زمینه، لازم است شیوه‏ای آسان، کم‌هزینه و غیرمخرب برای برآورد ویژگی‏های چوب و الیاف در درختان سرپا معرفی و تبلیغ شود. در این پژوهش، تلاش شد مشخص...

[ 8 ] - معرفی ویژگی الیاف چوبی و پوستی شش جمعیت ایرانی شاهدانه

الیاف طبیعیْ تجدیدپذیر، زیست‌تخریب‌پذیر، و با آلودگی کم شاهدانۀ فیبری، جایگزینی مناسب برای الیاف چوبی درختان و الیاف مصنوعی است. در این پژوهش، ویژگی‌های الیاف چوبی و پوستی شش جمعیت ایرانی شاهدانه شامل طول، پهنا، پهنای دیواره، پهنای حفره، و شاخص دیوارۀ فیبر اندازه‌گیری و با‌هم مقایسه شد. به این منظور، بذر جمعیت‌ها گردآوری و در شرایط کنترل‌شده در گلخانه کشت شد. پس از فصل رویشی، ساقۀ گیاه با ریشه ا...

[ 9 ] - بررسی تطبیقی آناتومی چوب چهار گونۀ درختچه ‏ای در منطقۀ سراب

در این پژوهش، شباهت‏‏ها و تفاوت‏های آناتومی چوبِ چهار گونۀ درختچه ‏ای از منطقۀ سراب استان آذربایجان شرقی برای درک بهتر تطبیق ‏پذیری بافت چوبی با اقلیم خشکِ منطقه بررسی شد. این درختچه‏ها عبارت‌اند از: پرند (Pteropyrum olivieri)، نسترن کوهی (Rosa canina)، ارجنگ (Rhamnus pallasii)، و گز ‌انگبین (Tamarix gallica L) که آناتومی چوب یکی از آن‌ها (سَردۀ Pteropyrum) برای نخستین بار است که در جهان گزارش می‏...

[ 10 ] - مقایسه آناتومی چوب گونة اوجا (Ulmus carpinifolia Borkh.) بومی گرگان و کمیجان

بررسی و مقایسه آناتومی چوب و مرفولوژی الیاف درختان اوجا رشد یافته در مناطق گوناگون جغرافیایی علاوه بر معرفی ویژگی‌های بافت چوبی این گونه برای دسته‌بندی و تمایز بین آنها، به فهم چگونگی تغییرات آناتومی چوب این گونه در پاسخ به شرایط مختلف اقلیمی کمک خواهد کرد. در این پژوهش برخی ویژگی‌های آناتومی چوب و الیاف درختان اوجا (Ulmus carpinifolia Borkh.) بومی ایران در دو منطقة گرگان و کمیجان (استان مرکزی)...

[ 11 ] - تأثیر شرایط محیطی مختلف (دما و رطوبت) بر رفتار تخریبی قارچ عامل پوسیدگی سفید رنگین‌کمان روی چوب بلند‌مازو

هدف از این پژوهش، تعیین شدت تخریب قارچ عامل پوسیدگی سفید رنگین‌‌کمان روی چوب بلند‌مازو در دما و رطوبت‌‌های مختلف بود. قارچ مورد نظر از جنگل جمع‌‌آوری و پس از خالص‌سازی با استفاده از تکنیک PCR خالص بودن آن در بانک جهانی NCBI تایید گردید. سپس، نمونه‌هایی از چوب بلند‌مازو بریده شده و به مدت 8 هفته برای تعیین کاهش وزن در شرایط دمایی 10، 20 و 30 درجه‌‌ی سانتی‌گراد و رطوبت‌‌های 45، 65 و 85 درصد در مع...

[ 12 ] - بررسی رابطه پرستون بین میانگین طول و زاویه میکروفیبریل تراکئیدها در چوب فشاری و مقابل فشاری سرو سیمین (Cupressus arizonica).

در یک درخت سوزنی برگ، غالباً افزایش طول تراکئیدها با کاهش زاویه میکروفیبریل‌های لایه 2S (زاویه میکروفیبریل) همراه است. پرستون رابطه‌ای ریاضی بین این دو ویژگی ارایه داده که صحت آن تاکنون به صورت مستقل کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، در این پژوهش، روند تغییرات طول و زاویه میکروفیبریل تراکئیدها از مغز تا پوست در چوب فشاری و مقابل فشاری گونه سرو سیمین (Cupressus arizonica) مورد بررسی قرار...

[ 13 ] - قابلیت نفوذ نانو ولاستونیت در چوب صنوبر و اثر آن بر مقاومت زیستی و ثبات ابعاد چوب

در سال‌های اخیر توجه زیادی به استفاده از نانو فناوری برای بهبود معایب چوب شده است. ولاستونیت به عنوان یک سنگ معدنی معمولاً در تولید پلاستیک، سرامیک و بتن استفاده می شود. تولید نانو ولاستونیت گرایش به استفاده از آن را افزایش داده است. اخیراً تحقیقات زیادی برای بهبود دوام، ثبات ابعاد و احتراق پذیری چوب با استفاده از نانو ولاستونیت در کشور انجام شده است. نتایج جالب توجه به دست آمده باعث شد تا در این...

[ 14 ] - بررسی ویژگی‌های آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب گونه تند رشد گز شاهی (Tamarix aphylla L.)

گز شاهی (Tamarix aphylla) درختی تند رشد و همیشه‌سبز بوده که در بیشتر خاک‌ها رشد کرده و شرایط شوری را تحمل می‌کند. علیرغم اهمیت زیست-محیطی و پراکنش خوب آن در مناطق مرکزی و جنوبی ایران، ویژگی‌های چوب این گونه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، به تازگی استفاده از این گونه برای صنایع سلولزی در مناطق خشک کشورهای خاورمیانه مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، به منظور تعیین ویژگی‌های آناتومی...

[ 15 ] - بررسی اثر چوب کششی بر زبری چوب صنوبر و اصلاح آن به روش بخارگرمایی

در این تحقیق، اثر چوب کششی بر زبری چوب صنوبر در دو مقطع شعاعی و مماسی و نیز امکان کاهش زبری آن با روش بخار گرمایی در دمای 120 درجه سانتی‌گراد به مدت 30 و 60 دقیقه موردبررسی قرار گرفت. پتانسیل استفاده از تکنیک اندازه‌گیری زبری برای شناسایی ماکروسکوپی چوب کششی یکی از اهداف مهم این تحقیق بود. قبل از اندازه‌گیری زبری و به‌منظور نمونه‌برداری دقیق، شناسایی چوب کششی با استفاده از معرف هرزبرگ و مطالعات...

[ 16 ] - شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار بر مصرف تولیدات چوبی صنوبرهای رویشگاه های مختلف ایران در صنعت کاغذ سازی

با توجه به افزایش جمعیت، تقاضا برای مصرف چوب با اهداف گوناگونی که برای آن متصور است درحال افزایش است. سرعت شتابان پیشرفت علم و فناوری، افزایش مصرف چوب را به‌طور مضاعف در پیش رو قرار داد. تامین این نیاز در نگاه نخست، از دیر باز معطوف به جنگل‌ها بود. جنگل‌ها به دلایل عدیده با کاهش تولید روبرو شده و این نیاز فراوان به چوب، با کشت درختان تند رشد(صنوبر، اکالیپتوس، پائولونیا ...) تحت عنوان زراعت چوب ...

[ 17 ] - تأثیر مقادیر گوناگون آبیاری بر ویژگی‌های آناتومی چوب و بیومتری الیافِ دو گونه‌ی برتر صنوبر

سابقه و هدف: کمبود چوب خام، یکی از بزرگ‌ترین دشواری‌های صنعت چوب و کاغذ کشور است. با توجه به وضع قوانین محدود کننده‌ی قطع درختان جنگلی، توجه بیشتر به پرورش چوب به‌عنوان شیوه‌ای جایگزین برای تامین مواد اولیه‌ی صنایع، ضروری به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر، محدودیت منابع آبی در کشور و نیاز قابل ملاحظه‌ی صنوبر‌کاری به منابع آبی باعث شده که معرفی گونه‌ها یا ارقامی از صنوبر که ضمن تولید و بازدهی مناسب، نی...

[ 18 ] - همبستگی بین پارامترهای آوندی و ویژگی‌های خشک شدن چوب‌های پهن‌برگ؛ مطالعه موردی‌: گونه‌های راش (Fagus orientalis) و بلوط (Quercus castaneifolia)

در این تحقیق، اثرات ویژگی‌های آوندی شامل قطر و فراوانی آوندها و میزان تخلخل بر سرعت خشک‌شدن و برون-سختی چوب‌های راش (Fagus Orientalis) و بلوط (Quercus castaneifolia) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، تخته‌های مماسی به ابعاد80×50×170 میلی‌متر به‌ترتیب در جهت‌های طولی، شعاعی و مماسی از چوب‌‌برون این گونه‌ها بریده شد و در یک خشک کن آزمایشگاهی به روش جابجایی هوای گرم و در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد...

[ 19 ] - تأثیر اندازه قطر درخت بر فنولوژی کامبیوم و رویش شعاعی ممرز (Carpinus betulus) در جنگل خیرود نوشهر

با توجه به اینکه در بین گونه‌های درختی جنگل‌های هیرکانی، ممرز (Carpinus betulus)بیشترین حجم و پراکنش را دارد و از این رو گونه مهمی به‌شمار می‌آید، بررسی فعالیت کامبیوم و تشکیل حلقه رویش در طبقه‌های قطری مختلف این گونه درختی می‌تواند اطلاعات بیشتری در مورد مقدار و چگونگی رشد آن فراهم کند. در این راستا، زمان آغاز، پایان و طول دوره‌ فعالیت کامبیوم (دوره‌ رویش) و نیز نرخ رشد قطری در سه طبقه قطری مخ...

[ 20 ] - اثر آبیاری با شیرابۀ زباله بر مقدار عناصر شیمیایی در اندام هوایی درختان صنوبر و زبان‌گنجشک

در این تحقیق تأثیر آبیاری با شیرابۀ زبالۀ شهری بر مقدار عناصر شیمیایی بافت اندام هوایی درختان صنوبر و زبان‌گنجشک بررسی شد. تیمارها شامل غلظت‌های مختلف شیرابه (صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد) بود. نتایج بررسی اثر متقابل گونه و غلظت شیرابۀ زباله بر مقدار عناصر شیمیایی در بافت اندام هوایی درختان نشان داد که با افزایش غلظت شیرابۀ زباله مقدار عناصر غذایی میکرو به‌جز عنصر روی، همچنین مقدار عناصر غذایی ما...

[ 21 ] - مقایسه عملکرد جفت‌کننده‌های سیلان آکریلاتی و وینیلی بر ویژگی‌های چوب-پلیمر صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids/ استایرن)

همراه با پیشرفت صنعت پلیمرهای مصنوعی، مونومرها به‌طور گسترده­ای برای اصلاح چوب استفاده می­شوند. جفت­کننده­ها نقش مهمی در تشکیل پیوند بین مونومرهای غیرقطبی و گروه­های هیدروکسیل چوب ایفا می­کنند. در بررسی اثر اصلاح با تری­متوکسی­سیلیل­پروپیل­متاکریلات و تری­اتوکسی­وینیل­سیلان به‌عنوان جفت­کننده بر ویژگی­های فیزیکی چوب­پلیمر، نمونه­های آزمونی به گروه­های شاهد و حاوی استایرن (با و بدون جفت­کننده­ها...

[ 22 ] - اثر فشرده‌سازی سطحی چوب کاج جنگلی بر اشباع‌پذیری و توزیع میکروسکوپی محلول اشباع کننده در آن

در این پژوهش، اثر فشرده­سازی سطحی بر اشباع­پذیری چوب کاج جنگلی و توزیع میکروسکوپی محلول اشباع در آن بررسی شد. فشرده­سازی در دو سطح 10 و 20 درصد و در دو جهت شعاعی و مماسی در دمای 160 درجه سانتی­گراد و فشار20 کیلوگرم بر سانتی­متر مربع در رطوبت تعادل 12 درصد برای مدت 3 دقیقه انجام شد. به‌منظور بررسی اشباع­پذیری، نمونه­ها به روش فشار متناوب همراه با خلاء ابتدایی با استفاده از رنگ رودامینB با غلظت5/...

[ 23 ] - شناسایی و راستی‌آزمایی چوب‌های وارداتی در بازار ایران؛ بخش نخست: پهن‌برگانِ زینتی

سابقه و هدف: یکی از چالش‌های تجارت الوار چوبی، تقلب در نوع چوب است که به دلیل سخت یا غیرممکن بودن تمایز چوب‌ها –به‌ویژه چوب‌های وارداتی- در بعد ماکروسکوپی به‌وفور رخ می‌دهد. نگرانی دیگری که در مورد بازار چوب‌های زینتی و لوکس در ایران وجود دارد، فروش چوب‌های خوش رنگ و نگار ولی حفاظت‌شدهء داخلی (برای مثال پسته وحشی) به‌عنوان چوب‌های استواییِ وارداتی است. هدف این پژوهش، شناسایی علمی گونه‌های مختلف ...

[ 24 ] - ظرفیت گونۀ درختی آردوج (Juniperus foetidissima Willd.) و درختچه‌ای چتنه (Juniperus oblonga M.B.) برای مطالعات اقلیم‌شناسی درختی در منطقۀ ارسباران

با وجود اهمیت منطقۀ رویشی ارسباران، تا کنون پژوهش گاه‌شناسی درختی در آن انجام نگرفته است. در این پژوهش، برای نخستین بار ظرفیت دو گونه از جنس ارس (گونۀ درختی آردوج (Juniperusfoetidissima) و درختچه‌ای چتنه (J.oblonga)) بئا هدف بررسی‌های اقلیم‌شناسی درختی در جنگل‌های ارسباران ارزیابی شد. 25 اصله از هر گونه نمونه‌برداری شد و مراحل آماده‌سازی، اندازه‌گیری پهنای حلقه‌های رویشی، تطابق زمانی، تعیین شاخ...