تحمل‌پذیری جمعیت‌های اسپرس به بیماری سفیدک سطحی در شرایط اصفهان

نویسندگان

  • احمد رضا سیف‌اللهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
  • شعبان شفیع‌زاده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
چکیده مقاله:

در این تحقیق، تحمل‎پذیری 40 جمعیت اسپرس نسبت به سفیدک ‎سطحی در شرایط محیط طبیعی مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفت. جمعیت‎ها در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه شهید حمزوی سمیرم استان اصفهان سال 1387 کشت شدند و به مدت 3 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به مشاهدات، علائم بیماری عمدتاً در شهریورماه و روی چین سوم مشاهده شد. این علائم با شروع لکه­های زرد و کم‎رنگ روی برگ‎ها در حاشیه‌ی کرت‎ها شروع و با سفیدرنگ‎ شدن کل برگ‎های گیاه در بعضی جمعیت‎ها ادامه یافت. پس از جمع­آوری نمونه‎ها از اسپرس‎های آلوده به سفیدک و بررسی‎های آزمایشگاهی آنها و با استفاده از کلید قارچ‎شناسی، قارچ Leveillula taurica به‌عنوان عامل بیماری سفیدک‎سطحی اسپرس جدا شد. نمونه‎های گیاهی از هر کرت 27 شاخه از 9 بوته به صورت تصادفی انتخاب شدند و مورد ارزیابی قرار گرفتند. جمعیت‎ها با شاخص شدت بیماری (DSI)1، بر مبنای 1) بدون علائم بیماری به‌عنوان جمعیت‎های مقاوم، 2) شاخص بیماری بین (25-1%) به‌عنوان جمعیت‌های متحمل، 3) دارای شاخص بیماری بین (50-26%) به‌عنوان جمعیت‎های نیمه‎حساس و 4) شاخص بیماری بالاتر از 50% به‌عنوان جمعیت‌های حساس ارزیابی شدند. تجزیه‌ی واریانس داده‎ها نشان داد که بین جمعیت‎ها، بین سال‎ها و اثر متقابل آنها دارای تفاوت معنی‎داری بودند (P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحمل پذیری جمعیت های اسپرس به بیماری سفیدک سطحی در شرایط اصفهان

در این تحقیق، تحمل‎پذیری 40 جمعیت اسپرس نسبت به سفیدک ‎سطحی در شرایط محیط طبیعی مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفت. جمعیت‎ها در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه شهید حمزوی سمیرم استان اصفهان سال 1387 کشت شدند و به مدت 3 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به مشاهدات، علائم بیماری عمدتاً در شهریورماه و روی چین سوم مشاهده شد. این علائم با شروع لکه­های زرد و کم‎رنگ روی برگ‎ها در حاشی...

متن کامل

ارزیابی شاخص شدت بیماری سفیدک سطحی در جمعیت‎های اسپرس Onobrychis viciifoliae در شرایط خرم‎آباد

گیاه اسپرس زراعی یا Onobrychis viciifoliae L. از گیاهان علوفه‌ای و مرتعی حساس به سفیدک سطحی است. به‌منظور بررسی شدت بیماری سفیدک سطحی در جمعیت‎های مختلف این گیاه، بذر 34 جمعیت مختلف آن در ایستگاه تحقیقاتی چند منظوره‌ی سراب چنگایی در شمال‌غربی شهرستان خرم‌آباد در کرت‌های 1در 2 متر با سه تکرار در شرایطآبی کشت شدند. ارزیابی شاخص شدت بیماری سفیدک سطحی چین‎های آلوده این جمعیت‎ها طی سه سال انجام شد. ...

متن کامل

ارزیابی شدت بیماری سفیدک سطحی بر روی جمعیت‌‌های زراعی اسپرس در شرایط مزرعه

تعداد 56 جمعیت اسپرس زراعی در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی در 2 تکرار در مزرعه آزمایشی تحقیقاتی البرز کرج در دو سال متوالی 89-1388 از لحاظ مقاومت به بیماری سفیدک سطحی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از گیاهان آلوده به بیماری در مزرعه ایستگاه البرز نمونه‌برداری شد و قارچ Leveillula taurica به‎عنوان عامل بیماری سفیدک سطحی اسپرس شناسایی گردید. نتایج ارزیابی شدت بیماری سفیدک سطحی بر روی جمعیت‌های اسپرس ...

متن کامل

ارزیابی شاخص شدت بیماری سفیدک سطحی در جمعیت‎های اسپرس onobrychis viciifoliae در شرایط خرم‎آباد

گیاه اسپرس زراعی یا onobrychis viciifoliae l. از گیاهان علوفه ای و مرتعی حساس به سفیدک سطحی است. به منظور بررسی شدت بیماری سفیدک سطحی در جمعیت‎های مختلف این گیاه، بذر 34 جمعیت مختلف آن در ایستگاه تحقیقاتی چند منظوره ی سراب چنگایی در شمال غربی شهرستان خرم آباد در کرت های 1 در2 متر با سه تکرار در شرایط آبی کشت شدند. ارزیابی شاخص شدت بیماری سفیدک سطحی چین‎های آلوده این جمعیت‎ها طی سه سال انجام شد....

متن کامل

ارزیابی شدت بیماری سفیدک سطحی بر روی جمعیت های زراعی اسپرس در شرایط مزرعه

تعداد 56 جمعیت اسپرس زراعی در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی در 2 تکرار در مزرعه آزمایشی تحقیقاتی البرز کرج در دو سال متوالی 89-1388 از لحاظ مقاومت به بیماری سفیدک سطحی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از گیاهان آلوده به بیماری در مزرعه ایستگاه البرز نمونه برداری شد و قارچ leveillula taurica به‎عنوان عامل بیماری سفیدک سطحی اسپرس شناسایی گردید. نتایج ارزیابی شدت بیماری سفیدک سطحی بر روی جمعیت های اسپرس ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 2

صفحات  79- 88

تاریخ انتشار 2013-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023