کرم سپه وند

کارشناس ارشد بخش منابع طبیعی، مرکز تحفیات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم‏آباد، ایران‌

[ 1 ] - بررسی عملکرد، صفات کیفی و شاخص آلودگی به بیماری سفیدک سطحی در جمعیت‌های بومی اسپرس زراعی در شرایط اقلیمی استان لرستان

اسپرس زراعی از گیاهان علوفه‏ای و مرتعی سازگار به اقلیم‏های مختلف است و در ایران پراکنش زیادی دارد. یکی از مهم‌ترین بیماری‏های این گیاه در استان لرستان سفیدک سطحی است که به چین‌های دوم و سوم این گیاه آسیب می‌رساند. به‌منظور شناسایی جمعیت‌های متحمل به سفیدک سطحی و بررسی روابط بین شدت بیماری سفیدک سطحی و صفات کیفی علوفه، تعداد 34 جمعیت بومی اسپرس با شرایط خرم‏آباد در سال‏های 1388 تا 1390 با سه تکر...

[ 2 ] - مطالعه قارچهای تیره Erysiphalesدر گروهی از گیاهان مرتعی استان لرستان

به منظور شناسایی بخشی از قارچهای عامل سفیدک پودری در  گیاهان مرتعی استان لرستان تعدادی  گیاه مرتعی آلوده به سفیدک پودری جمع آوری شد و پس از شناسایی  این گیاهان و میکرومتری اندامهای قارچی تمام مشخصات مرفولوژیک این اندامها یادداشت و شکل آنها با لوله ترسیم نصب شده روی میکروسکپ رسم شدو در نهایت با کلید های شناسایی سفیدکهای پودری  شناسایی شدند که  قارچهای U. Braun Leveillula chrozophora، Erysiphe  c...

[ 3 ] - معرفی دو گیاه دارویی Rosa canina و Rosa elymatica به‌عنوان میزبانهای جدیدی برای قارچ Podosphaera pannosa از ایران

جنس Rosa از تیره Rosaceae حدود 18 گونه در ایران دارد (صرف‌نظر از اسامی مترادف) که 12 گونه از آنها  درختچه‌ای خودرو هستند. از این گونه‌های خودرو، گونه‌های Rosa persica، R. orientalis، R. pulverulenta، R. iberica، R. hemisphaeria، R. boissieri وR. elymatica علاوه بر ایران در مناطق ترکمنستان، افغانستان، آسیای مرکزی، آناتولی، ارمنستان، آذربایجان روسیه، فققاز، سوریه، لبنان و تالش نیز می‌رویند. فرم‌ه...

[ 4 ] - اولین گزارش از وجود سفیدک پودری Leveillula taurica، روی سه گیاه مرتعی، از ایران

بیماری سفیدک پودری یکی از مهمترین عوامل خسارتزا به مراتع استان لرستان به شمار می‌رود. در بین قارچهای عامل سفیدک پودری، Leveillula taurica (Lev.) arnaud پراکنش میزبانی زیادی داشته و خسارت زیادی را به انواع مختلف گیاهان مرتعی وارد می‌سازد. این قارچ به عنوان مهمترین عامل بیماری سفیدک پودری در گیاهان مرتعی شناخته شده و روی گونه های مختلف از جنس‌های 48 تیره گیاهی در بیشتر نقاط جهان گزارش شده است. ری...

[ 5 ] - اولین گزارش از وجود سفیدک پودری راشLeveillula taurica روی گیاه دارویی Ononis spinosa در ایران

گیاه دارویی انگشتی Ononis spinosa L. مبتلا به سفیدک پودری از مراتع منطقه گاماسیاب در مرز استان‌های لرستان و همدان جمع‌آوری شد. از اندامهای قارچ داخل محلول لاکتوفنل آنیلین‌بلو پرپاراسیون‌های میکروسکپی تهیه شد. تعداد 100 عدد از هر کدام از اندامهای قارچی شامل کلیستوتسیوم، آسک، آسکوسپور و کنیدی با میکروسکپ المپوس BH2 کالیبره شده، میکرومتری گردید. تمام مشخصات مورفولوژیکی میکروسکپی مشاهده شده اندامها...

نویسندگان همکار