علی اشرف جعفری

استاد، پژوهشی مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران

[ 1 ] - ارزیابی تنوع ژنتیکی و مقایسۀ جمعیت‎های انیسون در ایران (Pimpinella anisum L.)

به‌منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی و مقایسۀ هشت جمعیت انیسون ایران (Pimpinella anisum L.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه زنجان طی دو سال 1392 و 1393 انجام گرفت. ویژگی‌های مورد بررسی شامل شمار روز تا گلدهی، شمار روز تا رسیدگی، دورۀ پرشدن دانه، ارتفاع بوته، شمار چتر بارور، شمار چترک در چتر، عملکرد دانه، عملکرد زیست‎توده، شاخص برداشت و درصد اسانس دانه بود...

[ 2 ] - بررسی امکان نگهداری بذر کُنار [Ziziphus spina-christi (L.) Desf.] در شرایط فراسرد

گونۀ Ziziphus spina-christi (L.) Desf.. گونه‌ای است درختی که در مناطق جنوبی کشور رویش دارد. به­دلیل محدود بودن دامنه‌ اکولوژیک، تخریب بعضی از عرصه‌های رویشگاهی و وجود توده‌های بومی متنوع لازم است از فرسایش ژنتیکی و از بین رفتن این ذخایر جلوگیری به عمل آید. به­منظور بررسی امکان نگهداری بلند مدت بذر این گونه در شرایط فراسرد یا برودت C°196- و بررسی رشد بذرهای فراسردی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه، ب...

[ 3 ] - بررسی آثار تیمار پیش‌سرما، پتانسیل اسمزی، و تنش خشکی بر رشد گیاهچه‌های جمعیت‌های دو گونة مرزه (Satureja sahendica و S. bachtiarica) در دو شرایط ژرمیناتور و گلخانه

به منظور بررسی اثر تیمار پیش‌سرما، پتانسیل اسمزی، و تنش خشکی بر جمعیت‌های دو گونة دارویی Satureja sahendica و S. bachtiarica آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایة طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دو شرایط ژرمیناتور و گلخانه در سال‌های 1389 ـ 1390 در بانک ژن منابع طبیعی و مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور به‌اجرا درآمد. تیمارهای مورد استفاده در شرایط ژرمیناتور شامل تیمار پیش‌سرما و سطوح مختلف پتانسیل...

[ 4 ] - Cryopreservation of Smirnovia iranica (Sabeti) Seeds and Evaluation of Cryopreserved Seeds under Laboratory, Greenhouse and Natural Habitat Conditions

Smirnovia iranica (Sabeti) synonym: Smirnovia turkestana (Bunge) is a deciduous perennial bushy species of the Fabaceae (Papilionaceae) family. The species grow on sand dunes of desert areas, having a deep vertical root and very long horizontal or lateral roots. They have an important role in natural vegetation of desert and sand dune stabilization. Limited growing areas, grazing due to good pa...

[ 5 ] - Effects of Mixed and Row Intercropping on Yield and Quality Traits of Alfalfa and Three Grass Species in Rainfed Areas of Northern Khorasan, Iran

Strong benefits of species diversity have been demonstrated in mixed cropping on rangelands. In order to determine the best composition of mixed cropping of alfalfa (Medicago sativa) with three cool season grass species (Agropyron elongatum, Agropyron desertorum and Festuca arundinacea), on yield and quality traits, an experiment was conducted during two years (2009 and 2010) in Bojnourd, Iran....

[ 6 ] - Investigation of Chilling Effects on Characteristics of Seed Germination, Vigor and Seedling Growth of Nepeta spp. Species

To study the effects of chilling on dormancy breaking and the increased germination characteristics of Nepeta (germination percent and speed, seedling length, vigor index, wet and dry weight), a factorial experiment in a completely randomized design with 4 replications was implemented in a laboratory in 2014. Factor A was the chilling treatment in three levels (control, one-month and two-month ...

[ 7 ] - بررسی تنوع صفات مورفولوژی، فنولوژی و عملکرد اسانس در جمعیت‏ های چهارگونه بابونه Anthemis tinctoria, A. haussknechtii, A.pseudocotula A. Altissima در شرایط مزرعه‌

به‌منظور بررسی صفات مورفولوژی و فنولوژی خصوصیات 24 جمعیت از چهار گونه بابونه از جنسAnthemis آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1390‌ـ 1391 در مزرعۀ ایستگاه تحقیقاتی البرز واقع در شهر کرج به اجرا درآمد. 13 صفت قطر طولی و عرضی تاج پوشش، سطح تاج پوشش، ارتفاع و تعداد گل در بوته، زمان گلدهی و برداشت، وزن تر و خشک سر شاخه، درصد و عملکرد اسانس، دمای تجمعی رشد روزانه زمان...

[ 8 ] - بررسی عملکرد، صفات کیفی و شاخص آلودگی به بیماری سفیدک سطحی در جمعیت‌های بومی اسپرس زراعی در شرایط اقلیمی استان لرستان

اسپرس زراعی از گیاهان علوفه‏ای و مرتعی سازگار به اقلیم‏های مختلف است و در ایران پراکنش زیادی دارد. یکی از مهم‌ترین بیماری‏های این گیاه در استان لرستان سفیدک سطحی است که به چین‌های دوم و سوم این گیاه آسیب می‌رساند. به‌منظور شناسایی جمعیت‌های متحمل به سفیدک سطحی و بررسی روابط بین شدت بیماری سفیدک سطحی و صفات کیفی علوفه، تعداد 34 جمعیت بومی اسپرس با شرایط خرم‏آباد در سال‏های 1388 تا 1390 با سه تکر...

[ 9 ] - مقایسۀ پتانسیل تولید اتانول از بیوماس لیگنوسلولزی گونه‌های‌ هالوفیت در مناطق بیابانی (مطالعۀ موردی: Atriplex leucoclada و Suaeda vermiculata)

World reserves of petroleum are being consumed rapidly and expected to exhaust by the middle of this century. This realization has led to the introduction of various grades of ethanol supplemented fuel. However, ethanol demands met from sources used for food may cause food shortage. This necessitates exploiting saline lands to produce non-food ligno-cellulosic biomass which, may be converted in...

[ 10 ] - تعیین حد کفایت عناصر غذایی و تأثیر کودهای آلی و معدنی در بهبود وضعیت تغذیه ای افرای سیاه (Acer negundo) به منظور گسترش فضای سبز

به­موجب ضعف غذایی درختان افرای سیاه (Acer negundo) موجود در باغ گیاهشناسی ملی ایران، که به­صورت زردی برگ در این درختان ظاهر شده بود، آزمایشی سه­ساله برای بهبود وضعیت تغذیه‌ای درختان مورد نظر انجام شد. در این تحقیق، به­منظور تعیین عناصر غذایی از درختان شاداب و درختان غیرشاداب، از مناطق مختلف در خارج از محل طرح و درختان موجود در محل طرح نمونه‌برداری شد. تیمارهای این آزمایش شامل استفاده از کودهای ...

[ 11 ] - مطالعه پایداری عملکرد علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum با مدل AMMI و سایر روش‌های تجزیه پایداری در دو محیط تنش و بدون تنش خشکی

عملکرد علوفه خشک 24 اکسشن از گونه Agropyron trichophorum در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبیاری عادی (بدون تنش) و دیم (تنش خشکی) در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه واقع در شهرستان اسلام‎آباد غرب به‎مدت دو سال بررسی شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی­داری بین اکسشن­های مورد بررسی و همچنین محیط­های مورد مطالعه مشاهده شد. اثر متقا...

[ 12 ] - ارزیابی روابط کاریوتیپی برخی گونه‌های بخش‏ های Bromus و Genea از جنس بروموس

جنس بروموس از مهمترین گیاهان مرتعی می‌باشد که در سطح وسیعی از عرصه‌های طبیعی کشور پراکنش دارد. روابط بین گونه‌ای 45 جمعیت دیپلوئید از 9 گونه متعلق به ‎دو بخش Genea و Bromus به‎همراه 5 جمعیت از گونه چچم یکساله بر اساس خصوصیات کاریوتیپی بررسی شد. در هر جمعیت 5 سلول متافازی از مریستم انتهایی ریشه‌ بذرهای جوانه‌زده تهیه شد. طول کل کروموزوم، طول بازوی بلند و کوتاه اندازه‌گیری شد. شاخص سانترومری و نس...

[ 13 ] - بررسی اثرات همزیستی سینوریزوبیوم (SinoRhizobium sp.) بر رشد و تولید عملکرد علوفه اسپرس زراعی (Onobrichis vicifolia)

به‎منظور مطالعه تاثیر همزیستی سویه‎های سینوریزوبیوم SinoRhizobium sp.) بر تثبیت ازت و رشد اسپرس زراعی Onobrichis vicifolia) تعداد 6 سویه از مناطق اسپرس‎خیز کشور شامل اردبیل، شهرکرد، سمیرم، کرج، سقز، خرم‎آباد جمع‎آوری شد و بر روی بذر 4 اکوتیپ اسپرس با منشاء قزوین، کرمانشاه، الیگودرز و فریدون‎شهر تلقیح شدند. طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا" تصادفی در 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا ...

[ 14 ] - بررسی عملکرد علوفه جمعیت‌هایی از‌ گونه مرتعی Elymus pertenuis در شرایط دیم و آبی بر اساس شاخص‎های تحمل به تنش خشکی در استان فارس

به‎منظور بررسی شاخص‎های تحمل به تنش خشکی و شناسایی جمعیت‎های متحمل در شرایط دیم، 16 جمعیت از گونه Elymus pertenuisدر دو محیط کشت آبی و دیم در قالب طرح بلوک‎های کاملا تصادفی با سه تکرار به‎مدت سه سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص‎های تحمل به خشکی شامل میانگین عملکرد، میانگین هندسی عملکرد، شاخص تحمل به تنش، شاخص حساسیت به تنش و شاخص تحمل محاسبه شدند. نتایج تجزیه واریانس حاکی از وجود تنوع ژنتیکی ...

[ 15 ] - نگهداری بذر گَبر (Acacia tortilis) و چِش (Acacia nilotica) در شرایط فراسرد

    ذخیره‌سازی در فراسرد یا C°196- روشی جدید و بسیار کارآمد در نگهداری بلندمدت ژرم‎پلاسم گونه‎های گیاهیست. با استفاده از روش فراسرد می‌توان بذر، اندام رویشی، سلول و دانه گرده گیاهان را برای بلندمدت نگهداری و در صورت بروز هر گونه تهدید یا خطر انقراض نسبت به بازگشت و احیاء گونه اقدام کرد. در شرایط فراسرد، اغلب فعالیت‎های متابولیکی سلول تقریباً متوقف و طول مدت نگهداری بطور چشمگیری افزایش می‌یابد. ب...

[ 16 ] - ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و تولید اسانس در جمعیت‌های پنج گونه Anthemis

به‌منظور بررسی صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی خصوصیات 68 جمعیت از پنج گونه جنس آنتمیس (Anthemis altissima L.، A. haussknechtii Boiss. & Reut.، A. pseudocotula Boiss.، A. tinctoria L. و A. triumfettii (L.) All.) آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 91-90 در مزرعه ایستگاه تحقیقاتی البرز کرج اجرا شد. 13 صفت قطر طولی و عرضی تاج پوشش، سطح تاج پوشش، ارتفاع و تعداد گل در بوته...

[ 17 ] - بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی، عملکرد اسانس و درجه حرارت تجمعی رشد روزانه در جمعیت‌های بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.)

به‌منظور بررسی صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی خصوصیات 12 جمعیت از گونه بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.)، شامل: کرج (1087)، تهران1 (2386)، تهران2 (2397)، لرستان (4120)، اردبیل1 (8369)، اردبیل2 (8394)، اردبیل3 (13327)، خرم‌آباد (12211)، قزوین1 (12956)، قزوین2 (20049)، گلستان (16356) و فارس (17925) آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 91-1389 در ...

[ 18 ] - اثر تنش خشکی بر تولید علوفه و صفات فیزیولوژیکی جمعیت های چهارگونه اسپرس بومی ایران Onobrychis spp.

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی در چهار گونه اسپرس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط گلخانه در موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع در سال93 به اجرا در آمد. گونه‌ها شامل O.crista-galli، O.michauxii، O.sabnitens و O.sativa بودند. برای تیمارهای تنش خشکی از درصدهای مختلف ظرفیت زراعی FC100% )شاهد(،FC75%، FC50% وFC 25% استفاده شد. پس از 45 روز...

[ 19 ] - آثار شدت‌های مختلف برداشت بر برخی ویژگی‌های رویشی و زایشی گونه L. Dactylis glomerata در منطقه سارال کردستان

ظرفیت چرای مرتع بستگی به میزان تحمل گیاه در برابر از دست دادن اندام فتوسنتزکننده دارد. برای سنجش اثرات قطع (چرای شبیه‌سازی شده) بر گونه مهم مرتعی Dactylis glomerata، قبل از آغاز فصل رویشی سال 1386 اقدام به محصور کردن قطعه‌ای نیم هکتاری مرتع در سامان زردوان سارال شد. در این قرق تحقیقاتی 40 پایه از این گونه به‌صورت کاملاً تصادفی انتخاب شد و هر 10 پایه به تیمارهای قطع تولید از طریق چشمی به میزان‌ها...

[ 20 ] - بررسی اثر مراحل رشد بر ارزش غذایی دو گونه شورروی در اراضی شور گرمسار

گونه‌های شورروی به‌دلیل سازگاری با شرایط خاص مناطق خشک و بیابانی می‌توانند بخشی از نیاز علوفه‌ای دام را در اوایل بهار، تابستان و به‌ویژه اواخر پاییز تأمین کنند. بااین‌حال، اطلاعات کمی در مورد ارزش غذایی این گیاهان در دسترس است. از سوی دیگر، شورروی‌ها (هالوفیت‌ها) دارای تغییرات قابل توجهی در ارزش غذایی خود هستند. بنابراین، آگاهی از کیفیت علوفه شورروی‌ها در هر مرحله فنولوژیک علاوه بر اینکه به بهر...

[ 21 ] - بررسی تأثیر استفاده از پلیمر سوپرجاذب و صفحات جاذب‌الرطوبه پلانت بک بر میزان مصرف آب و رشد نهال تاغ به‌منظور تولید فضای سبز در مناطق بیابانی

با کاهش محدودیت منابع آبی و نیز کاهش نزولات جوی استفاده از راهکارهای مناسب در کاهش مصرف آب برای ایجاد پوشش گیاهی در عرصه‌های منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌این منظور در این تحقیق تأثیر بکارگیری برخی از مواد جاذب‌الرطوبه مثل پلیمر سوپرجاذب و نیز صفحات پلانت‌بک بر روی مصرف آب و رشد نهال تاغ (Haloxylon persicum) در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان طی سال‌های 13...

[ 22 ] - بررسی عملکرد ماده خشک و بازده اسانس در سه گونه مرزهSatureja mutica ,Satureja rechingeri و Satureja khuzestanicaدر شرایط اقلیمی شهر خرم آباد

Background: In order to study of dry matter yield and essential oil efficiency in8 accession of three species Saturja in agricultural research station of Khorramabad, the experiment was carried out during 2010. Materials and Methods:  Seeds of the accession were sown in pots and transferred to field in 14-16 leaves stage seedling. The spaced plants were cultivated in randomized complete b...

[ 23 ] - ﺑﺮرﺳﻲﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻨﻮﻟﻮژﻳکی، ریختی و فیتوشیمی ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی زیره سبز در شرایط آب و هوایی مشهد

به منظور بررسی خصوصیات فنولوژیک، ریختی و فیتوشیمی اکوتیپ‌های زیره سبز ((Cuminum cyminum، آزمایشی با تعداد 24 اکوتیپ زیره سبز از نقاط مختلف کشور در قالـب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مشهد در سال زراعی 1395-1394 به اجرا درآمد. نمونه‌های بذرو تمام اکوتیپ ها ابتدا در گلخانه کشت و سپس به مزرعه منتقل و در شرایط آبیاری قطره‌ای و در قالب بلکوهای کامل تصادفی با سه تکرارکشت شدند. خصوصیات فنولوژ...

[ 24 ] - ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia)

به‎منظور شناسایی جمعیت‌های متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس زراعی (Onobrychis viciaefolia)، ده جمعیت با منشأ متفاوت در ایستگاه تحقیقاتی البرز، در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی در سه تکرار به‎مدت دو سال (1393 و 94) کشت و ارزیابی شدند. جمعیت‌های متحمل به‎صورت طبیعی از لحاظ آلودگی به بیماری سفیدک سطحی و سایر پارامترها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جمعیت‌های 15353 و 3001 و اشنویه و...

[ 25 ] - ارزیابی تنوع صفات مورفولوژیکی گونه‌ها و اکوتیپ‌های مریم‌گلی با استفاده از روش‌های آماری چند‌ متغیره

     Salvia L. genus has antibacterial, antioxidant, antidiabetic and culinary properties. This genus consists of 55 species including 17 endemic ones in Iran. Out crossing and widespread distribution of Salvia L. genus plants have led to great impact on their morphological variation of ecotypes. This study was conducted for investigating morphological variation as well as characters relationsh...

[ 26 ] - روش‌های بهبود جوانه‏زنی بذرگیاه لگجی (Capparis Spinosa)

گیاه لگجی نقش مهمی در پویایی اکوسیستم مناطق خشک و نیمه‌خشک دارد. این گیاه مقاوم به تنش‌های رطوبتی و دمایی، دارای فراورده‌های مختلفی بوده و از نظر اقتصادی می‌تواند جایگاه مناسبی داشته باشد. توسعه کشت این گیاه مستلزم ایجاد شرایط مطلوب به منظور تولید نهال آن به روش‌های ساده، کاربردی و ارزان است. این گیاه مقاوم به تنش‌های رطوبتی و دمایی، دارای فراورده‌های مختلفی بوده و از نظر اقتصادی می‌تواند جایگا...

[ 28 ] - ارزیابی درصد استقرار جمعیت‌های گونه گیاهیSalsola arbuscul در مناطق مختلف رویشی استان سمنان

سطح قابل توجهی از مراتع کشور در اثر عوامل مختلف تخریب یافته و بخش مهمی از گیاهان مرتعی در معرض خطر قرار گرفته و یا جمعیت آنها  به شدت کاهش یافته است.  برای ایجاد پایداری در این گونه مراتع،  اصلاح و احیاء آنها از طریق انتخاب گونه‌ های مناسب و یافتن بهترین شیوه های کشت و استقرارا از اولویت ویژه ای برخوردار است، لذا با توجه به ننایج حاصل از طرح تحقیقاتی انجام گرفته، بذر گونه گیاهی چند سال Sa.a...

[ 29 ] - بررسی اثر نگهداری در شرایط فراسرد بر پایداری فیتوشیمیایی گیاه مرزهSatureja sahendica

چکیده فن‌آوری انجماد برای نگهداری طولانی‌مدت ژرم‌پلاسم گیاهی از اهمیت زیادی برخوردار است. به‌کارگیری این فن‌آوری برای حفاظت مواد گیاهی زمانی سودمند است که باعث تغییرات در ترکیبات شیمیایی اسانس آن در گیاه نگردد. گیاه مرزه Satureja sahendicaازگونه‌های در معرض خطر انقراض در ایران است. حفاظت از مواد‌‌‌ژنتیکی این گیاهان ارزشمند، لازم و ضروری است. به منظور بررسی اثر نگهداری در شرایط فراسرد بر پ...

[ 30 ] - Effect of Seed Priming on the Enhancement of Seedling Traits in two Species of Anthemis L. Preserved in Medium and Long-term Storage and Accelerated Aged Seeds

The genus AnthemisL. (Asteraceae) as medicinal plants are used both for pharmaceutical purposes and in folk medicine. In order to study of seed priming effects on seedling growth of two species of Anthemis spp., an factorial experiment based on randomized complete design with three replications was conducted under greenhouse conditions in Research Institute of Forests...

[ 31 ] - ارزیابی تنوع فنوتیپی، ژنتیکی و مقدار نسبی DNA هسته در فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea)

سابقه و هدف: گونه‌های فستوکا در ایران رشد می‌کنند و پلی‌پلوئیدی بودن نقش مهمی در تکامل این گروه دارد. گیاه Festuca arundinacea متعلق به خانواده گراس‌ها بوده و شامل گونه‌های متفاوتی است که بعنوان علوفه، چمن و همچنین برای محافظت از خاک استفاده می‌شوند. هدف از این تحقیق مطالعه تغییر در مقدار نسبی DNA هسته و صفات فنولوژیکی–مورفولوژیکی در ژنوتیپ-های مختلف F.arundinacea جمع‌آوری شده از مناطق متفاوت م...

[ 32 ] - Investigation of Intera- and Interspecies Variation of Festuca Using Seed Protein Electrophoresis

Festuca is one of the largest genera of the grass family, which has more than 600 species with different ploidy levels. The aim of this study was to estimate the genetic diversity within 22 populations of three species of Festuca (Festuca arundinacea, F.rubra and F.ovina) using a seed storage protein electrophoresis pattern. These species showed a significant variation in the number of protein ...

نویسندگان همکار

Mohammad Ali Alizadeh 7  

Parvin Salehi Shanjani 3  

ساناز یاریاب 2  

علی محبی 2  

شهرام بانج شفیعی 2  

هوشمند صفری 2  

محمدرضا پهلوانی 2  

Leila Falahhosseini 2  

اعظم ملکی 1  

جلال صبا 1  

حسین جعفری 1  

مجید پوریوسف 1  

میثم شفیعی 1  

Maryam Jebelli 1  

Mohebbat Ali Naderi Shahab 1  

Ali Akbar Ameri 1  

Marzieh Asgari 1  

Mohsen Nasiri 1  

کرم سپه وند 1  

زندی اصفهان, احسان 1  

احمد رحمانی 1  

حدیث السادات مدائنی 1  

هومن شیروانی 1  

دانیال کهریزی 1  

علیرضا زبرجدی 1  

حیدر پناه پور 1  

مهرناز ریاست 1  

یوسف صفوی 1  

سید اسماعیل سیدیان 1  

محمدرضا پهلوانی 1  

محمود امیرخانی 1  

معصومه ایزد‌پناه 1  

معصومه رمضانی یگانه 1  

ربابه فرح دوست 1  

سیروس منصوری فر 1  

مینا ربیعی 1  

فرهنگ قصریانی 1  

محمد فیاض 1  

کاظم ساعدی 1  

احسان زندی اصفهان 1  

فرهاد خاکساریان 1  

لیلا کاشی زنوزی 1  

محمد خسروشاهی 1  

احمدی, شهلا 1  

حسنوندی, فرزانه 1  

مهدی فراوانی 1  

سید اسماعیل سیدیان 1  

لیلا فلاح حسینی 1  

محمود امیرخانی 1  

معصومه رمضانی یگانه 1  

احمدی, جعفر 1  

اصغری, علی 1  

یوسفی آذرخانیان, معصومه 1  

سیدحسن کابلی 1  

فرهاد فخری 1  

جلال عبداللهی 1  

حسین ارزانی 1  

احسان زندی اصفهان 1  

مسلم مظفری 1  

شبنم شهبازی 1  

عباس قمری زارع 1  

فاطمه سفیدکن 1  

وحید عبدوسی 1  

Leila Rasoolzadeh 1  

سهیلا افکار 1  

قاسم کریم زاده 1  

Afkar, Soheila 1  

Hadi, Faranak 1