فرهنگ قصریانی

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی تنوع خصوصیات مورفولوژیکی جمعیت‏های دو گونه گیاه استپی Stipa barbata var arabica و Stipa hohenackeriana در استان اصفهان

به منظور بررسی عملکرد علوفه، بذر و اجزاء عملکرد دو گونه از گیاه استپی، 16 جمعیت از گونهStipa barbata  و 10 جمعیت از گونه  Stipa hohenackeriana از رویشگاه‏های اصلی آنها در استان اصفهان جمع آوری گردید و در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکراردر شرایط زراعی مورد ارزیابی قرار گرفت. تفاوت بین میانگین دو گونه برای اغلب صفات مهم مانند عملکرد علوفه و بذر معنی‏دار بود. جمعیت رحمت آباد از گونه S. hohenackeri...

[ 2 ] - تعیین حد بهره‌برداری مجاز گونه Stipa barbata در مراتع نمونه مناطق نیمه استپی کشور

جهت بررسی حد بهره‌برداری مجاز گونه مرتعی  Stipa barbata تعداد 5 سایت در مراتع نمونه فلور رویشی نیمه استپی کشور انتخاب و در هریک از سایت‌های انتخاب شده، در آغاز فصل چرای متداول و مرسوم در هر منطقه، در هر سایت 40 پایه یکسان از گونه مذکور انتخاب شده و از چرا محفوظ ماندند،از 40 پایه انتخاب شده برای گونه، 10 پایه اول بعنوان تیمار شاهد ،10 پایه دوم تیمار 25 درصد برداشت، 10 پایه سوم تیمار50 درصد برداش...

[ 3 ] - بررسی اثر شدت‌های مختلف برداشت بر تولید علوفه گونه‌های Stipa arabica، Oryzopsis holciphormis و Poa bulbosa در سایت کوه پنج استان کرمان

در این تحقیق اثر شدت‌های مختلف  برداشت از علوفه سال جاری و همچنین اثر سال( با میزان بارندگی متفاوت) بر میزان تولید علوفه 3 گونه مرتعی Stipa arabica، Oryzopsis holciformisوPoa bulbosa در سایت نیمه‌استپی کوه پنج در استان کرمان در4 سال متوالی از 1386تا 1389 به منظور تعیین حد بهره برداری مناسب این گونه‌ها، بررسی شد زیرا با توجه به تحمل میزان گونه های مرتعی نسبت به چرا، می توان حد بره برداری مناسب ا...

[ 4 ] - آثار شدت‌های مختلف برداشت بر برخی ویژگی‌های رویشی و زایشی گونه L. Dactylis glomerata در منطقه سارال کردستان

ظرفیت چرای مرتع بستگی به میزان تحمل گیاه در برابر از دست دادن اندام فتوسنتزکننده دارد. برای سنجش اثرات قطع (چرای شبیه‌سازی شده) بر گونه مهم مرتعی Dactylis glomerata، قبل از آغاز فصل رویشی سال 1386 اقدام به محصور کردن قطعه‌ای نیم هکتاری مرتع در سامان زردوان سارال شد. در این قرق تحقیقاتی 40 پایه از این گونه به‌صورت کاملاً تصادفی انتخاب شد و هر 10 پایه به تیمارهای قطع تولید از طریق چشمی به میزان‌ها...

[ 5 ] - بررسی آثار شدت‌های مختلف‌ برداشت بر تولید علوفه، قدرت و شادابی گونه Aeluropus littoralis (مطالعه موردی: مراتع شورپسند تزخراب ارومیه-استان آذربایجان غربی)

برای مدیریت پایدار مرتع محاسبه ظرفیت مراتع و تعیین حد بهره‌برداری مجاز گونه‌های مهم و کلیدی مراتع لازم و ضروری می‌باشد. با داشتن ظرفیت واقعی مراتع و ارائه دقیق برنامه‌های مدیریتی می‌توان از نابودی پوشش گیاهی، خاک و کاهش منابع آب در اراضی مرتعی جلوگیری نمود. در این پژوهش گونه Aeluropuslittoralis از گونه‌های کلیدی و مهم مراتع تزخراب ارومیه، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور انجام تحقیق ابتدا مس...

[ 6 ] - اثر شدت‌های مختلف برداشت بر تولید و سایر خصوصیات گونه Bromus tomentellus Boiss در مراتع گون‌بان هرسین استان کرمانشاه

مراتع نیمی از سرزمین ایران را می‌پوشانند که از ویژگی‌های اکولوژیکی منحصر به فردی برخوردار هستند. شناخت این ویژگی‌ها، نیاز اساسی هرنوع مدیریتی در این عرصه‌هاست. در این راستا پژوهش حاضر به‌منظور بررسی شدت‌های مختلف چرای دام بر روی ویژگی‌های رویشی و زایشی گونه کلیدی Bromustomentellus به مدت چهار سال در منطقه گون‌بان هرسین واقع در استان کرمانشاه به اجرا درآمد. ابتدا یک منطقه مناسب و کلیدی به مساحت ...

[ 7 ] - بررسی تحمل به برداشت گونه‌هایAgropyron intermedium Oryzopsis holciformis, و Thymus fedtschenkoi Ronniger. (مطالعه موردی در مراتع فیروزکوه)

یکی از فاکتور های مهم در تعیین ظرفیت چرایی، مشخص کردن میزان بهره‌برداری مجاز گونه‌ها می‌باشد. این بررسی جهت تعیین بهترین شدت برداشت علوفه گونه‌های معرف وکلیدی,A.intermedium O.holciformi,s و  T.fedtschenkoi  در مراتع نیمه‌استپی سرد فیروزکوه در طول سال‌های85 تا 89 به اجرا در آمد. تیمارها شامل شدت‌های مختلف برداشت 25، 50 ، 75 درصد و شاهد بودند. در سال اول محدوده‌ای به مساحت یک هکتار انتخاب و حصارک...

[ 8 ] - بررسی تغییرات سطح مراتع شمال‌شرق حوزة آبخیز سد قشلاق با استفاده از داده‌های چندزمانة ماهواره‌ای

در طی چند دهة گذشته تغییرات وسیعی در کاربری و پوشش اراضی حوزة آبخیز سد قشلاق سنندج روی داده است. مراتع منطقه دچار تغییرات وسیع شده، به کاربری‌های دیگر تبدیل و یا کیفیت خود را از دست داده‌اند. ادامه این روند علاوه بر کاهش تولید علوفه مراتع و به طبع آن افت تولید محصولات دامی و افزایش بیکاری و مهاجرت به شهر، منجر به افزایش میزان فرسایش و تولید رسوب و کاهش حجم مخزن دریاچه سد قشلاق و تقلیل عمر اقتصا...

[ 9 ] - تأثیر شدت‌های مختلف برداشت بر تولید علوفه گونهPuccinella distans در شوره‌زارهای آذربایجان‌غربی

هدف از مدیریت مراتع، حفظ، احیاء، توسعه و بهره‎برداری پایدار از منابع مرتعی می‌باشد، که چشم‎‎انداز آن بهره‌برداری مناسب و پایدار از مراتع به نحوی که به سایر منابع مرتعی به‌ویژه آب و خاک خسارتی وارد نشود. برای مدیریت پایدار مرتع، محاسبه ظرفیت مراتع و تعیین حد بهره‌برداری مجاز گونه‌های مهم و کلیدی مراتع لازم و ضروری می‌باشد. با داشتن ظرفیت واقعی مراتع و ارائه دقیق برنامه‌های مدیریتی می‌توان از ناب...