بررسی تنوع خصوصیات مورفولوژیکی جمعیت‏های دو گونه گیاه استپی Stipa barbata var arabica و Stipa hohenackeriana در استان اصفهان

نویسندگان

  • بابک بحرینی نژاد استادیار پژوهش ، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
  • حسین زینلی استادیار پژوهش ، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
  • داود افیونی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
  • فرهنگ قصریانی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
  • لیلی صفایی مربی پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
چکیده مقاله:

به منظور بررسی عملکرد علوفه، بذر و اجزاء عملکرد دو گونه از گیاه استپی، 16 جمعیت از گونهStipa barbata  و 10 جمعیت از گونه  Stipa hohenackeriana از رویشگاه‏های اصلی آنها در استان اصفهان جمع آوری گردید و در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکراردر شرایط زراعی مورد ارزیابی قرار گرفت. تفاوت بین میانگین دو گونه برای اغلب صفات مهم مانند عملکرد علوفه و بذر معنی‏دار بود. جمعیت رحمت آباد از گونه S. hohenackeriana و جمعیت پل کله از گونه S. barbata با عملکرد علوفه به ترتیب معادل 3333 و 3129 کیلوگرم در هکتار، به عنوان جمعیت‏های برتر از نظر این صفت شناسایی شدند. پنج مولفه اول در تجزیه به مولفه‏های اصلی، 73 درصد از کل واریانس متغیرها را توجیه کرد که عامل اول عامل عملکرد، عامل دوم و سوم عوامل رویشی، عامل چهارم عامل اجزاء عملکرد و عامل پنجم به صفت نسبت وزن خشک به تر اختصاص داشت. تجزیه خوشه‏ای، جمعیت‏های دو گونه را در دو گروه متفاوت قرار داد که این گروه‏ها از نظرعملکرد علوفه و عملکرد بذر تفاوت معنی‏داری داشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تنوع ژنتیکی صفات رویشی و زایشی در ژنوتیپ‏های مختلف استپی ریش‏دار Stipa barbata var. arabica در استان اصفهان

به‎منظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات رویشی و زایشی گیاه استپی ریش‏دار (Stipa barbata var. arabica)،آزمایشی روی 16 ژنوتیپ جمع‏آوری شده از نقاط مختلف استان اصفهان با استفاده از طرح بلوک‎های کامل تصادفی و 3 تکرار، در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه اصفهان طی سال‏های 1392- 1393 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی‏داری میان ژنوتیپ‏های مورد مطالعه برای همه صفات نشان داد. کلیه صفات به‌جز طول ب...

متن کامل

تنوع ژنتیکی صفات رویشی و زایشی در ژنوتیپ‏های مختلف استپی ریش‏دار stipa barbata var. arabica در استان اصفهان

به‎منظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات رویشی و زایشی گیاه استپی ریش‏دار (stipa barbata var. arabica)،آزمایشی روی 16 ژنوتیپ جمع‏آوری شده از نقاط مختلف استان اصفهان با استفاده از طرح بلوک‎های کامل تصادفی و 3 تکرار، در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه اصفهان طی سال‏های 1392- 1393 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی‏داری میان ژنوتیپ‏های مورد مطالعه برای همه صفات نشان داد. کلیه صفات به جز طول ب...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف گونه Stipa arabica در ایران

تنوع موجود در خصوصیات مورفولوژیکی و فنولوژیکی 15 اکوتیپStipa arabica  در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقاتی شهید خوراکیان قم طی سالهای 81-1379مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه واریانس داده‌ها تفاوت معنی‌داری (05/0p

متن کامل

اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات رویشی گونه Stipa barbata در مراتع استپی ندوشن یزد

شناخت رفتار و عمل گونه­های گیاهی و ارتباط اکولوژیکی آنها با متغیرهای محیطی به­عنوان قسمت مهمی از اطلاعات مورد نیاز در برنامه­های اصلاح، احیاء و بهره­برداری صحیح از مراتع، ضروری و اساسی است. در این تحقیق اثر عوامل محیطی بر خصوصیات کمی رشد گونه استیپا (Stipa barbata) در منطقه ندوشن استان یزد، با استفاده از روش رسته­بندی بررسی شد. به این منظور با استفاده از نقشه پوشش گیاهی منطقه و بازدید­های میدان...

متن کامل

تعیین حد بهره‌برداری مجاز گونه Stipa barbata در مراتع نمونه مناطق نیمه استپی کشور

جهت بررسی حد بهره‌برداری مجاز گونه مرتعی  Stipa barbata تعداد 5 سایت در مراتع نمونه فلور رویشی نیمه استپی کشور انتخاب و در هریک از سایت‌های انتخاب شده، در آغاز فصل چرای متداول و مرسوم در هر منطقه، در هر سایت 40 پایه یکسان از گونه مذکور انتخاب شده و از چرا محفوظ ماندند،از 40 پایه انتخاب شده برای گونه، 10 پایه اول بعنوان تیمار شاهد ،10 پایه دوم تیمار 25 درصد برداشت، 10 پایه سوم تیمار50 درصد برداش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 25  شماره 1

صفحات  201- 215

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023