بررسی تنوع صفات مورفولوژی، فنولوژی و عملکرد اسانس در جمعیت‏ های چهارگونه بابونه Anthemis tinctoria, A. haussknechtii, A.pseudocotula A. Altissima در شرایط مزرعه‌

نویسندگان

  • ساناز یاریاب دکارشناس ارشد، گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  • علی اشرف جعفری استاد، بخش بانک ژن منابع طبیعی، مؤسسة تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور، تهران
  • محمد علی علیزاده دانشیار، بخش بانک ژن منابع طبیعی، مؤسسة تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور، تهران، ایران
چکیده مقاله:

به‌منظور بررسی صفات مورفولوژی و فنولوژی خصوصیات 24 جمعیت از چهار گونه بابونه از جنسAnthemis آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1390‌ـ 1391 در مزرعۀ ایستگاه تحقیقاتی البرز واقع در شهر کرج به اجرا درآمد. 13 صفت قطر طولی و عرضی تاج پوشش، سطح تاج پوشش، ارتفاع و تعداد گل در بوته، زمان گلدهی و برداشت، وزن تر و خشک سر شاخه، درصد و عملکرد اسانس، دمای تجمعی رشد روزانه زمان گلدهی و برداشت اندازه‏گیری و ارزیابی شدند. مقایسۀ میانگین بین چهار گونه نشان داد که گونۀ A. tinctoria بیشترین میانگین عملکرد اسانس و گونۀ A. pseudocotula بیشترین میانگین وزن سرشاخه، قطر تاج پوشش، ارتفاع گیاه نسبت به سایر گونه‏ها را داشت. مقایسۀ میانگین بین جمعیت‏های چهار گونه نشان داد که جمعیت گالیکش (Anthemis haussknechtii) بیشترین مقدار میانگین سطح تاج پوشش، ارتفاع گیاه، تعداد گل، و وزن تر سرشاخه؛ و جمعیت بانه2 (Anthemis tinctoria) بیشترین عملکرد اسانس را نسبت به سایر جمعیت‏ها را داشتند. باتوجه به همبستگی مثبت بین صفات رویشی و زایشی گونه‏های جنس Anthemis، نتیجه‏گیری شد که عملکرد اسانس تابعی از صفات وزن تر و خشک سرشاخه، قطر تاج پوشش و ارتفاع بوته بود. با تجزیۀ خوشه‏ای جمعیت‏های چهار گونه جنس Anthemis به چهار گروه تقسیم شدند و لذا قرار‌گرفتن جمعیت‏ها داخل هر گروه، دلیل بر خویشاوندی آن‌ها بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع صفات مورفولوژی، فنولوژی و عملکرد اسانس در جمعیت‏ های چهارگونه بابونه anthemis tinctoria, a. haussknechtii, a.pseudocotula a. altissima در شرایط مزرعه

به منظور بررسی صفات مورفولوژی و فنولوژی خصوصیات 24 جمعیت از چهار گونه بابونه از جنسanthemis آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1390 ـ 1391 در مزرعۀ ایستگاه تحقیقاتی البرز واقع در شهر کرج به اجرا درآمد. 13 صفت قطر طولی و عرضی تاج پوشش، سطح تاج پوشش، ارتفاع و تعداد گل در بوته، زمان گلدهی و برداشت، وزن تر و خشک سر شاخه، درصد و عملکرد اسانس، دمای تجمعی رشد روزانه زمان...

متن کامل

ارزیابی صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و عملکرد اسانس تعدادی از جمعیت های گونه بابونه Anthemis haussknechtii

گون ه بابونه Anthemis haussknechtii ، کیی از گیاهان دارویی متعلق به خانواده کاسنی است که به طور وحشی در برخی مناطق کشور رشدمیک‏ند. اسانس حاصل از گل های بابونه کاربرد وسیعی در صنایع داروسازی، غذایی، آرایشی و بهداشتی دارد. شرایط اکولوژیکی نقش عمده ای دررشد، نمو، عملکرد و کیفیت مواد مؤثره گیاهان دارویی دارند. هدف از این تحقیق، بررسی 12 صفت مورفولوژیکی و فنولوژیکی شامل صفت قطربزرگ تا جپوشش، قطر کوچ...

متن کامل

ارزیابی صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و عملکرد اسانس تعدادی از جمعیت های گونه بابونه anthemis haussknechtii

گون ه بابونه anthemis haussknechtii ، کیی از گیاهان دارویی متعلق به خانواده کاسنی است که به طور وحشی در برخی مناطق کشور رشدمیک‏ند. اسانس حاصل از گل های بابونه کاربرد وسیعی در صنایع داروسازی، غذایی، آرایشی و بهداشتی دارد. شرایط اکولوژیکی نقش عمده ای دررشد، نمو، عملکرد و کیفیت مواد مؤثره گیاهان دارویی دارند. هدف از این تحقیق، بررسی 12 صفت مورفولوژیکی و فنولوژیکی شامل صفت قطربزرگ تا جپوشش، قطر کوچ...

متن کامل

ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و تولید اسانس در جمعیت‌های پنج گونه Anthemis

به‌منظور بررسی صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی خصوصیات 68 جمعیت از پنج گونه جنس آنتمیس (Anthemis altissima L.، A. haussknechtii Boiss. & Reut.، A. pseudocotula Boiss.، A. tinctoria L. و A. triumfettii (L.) All.) آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 91-90 در مزرعه ایستگاه تحقیقاتی البرز کرج اجرا شد. 13 صفت قطر طولی و عرضی تاج پوشش، سطح تاج پوشش، ارتفاع و تعداد گل در بوته...

متن کامل

ارزیابی بعضی از صفات مورفولوژیکی، زایشی و بازده اسانس سه گونه دارویی بابونه (Anthemis pseudocotula Boiss.، A. tinctoria L. و A. triumfettii L. All.) در دو تاریخ کشت

بذر 8 جمعیت بابونه از 3 گونه‌ Anthemis pseudocotula Boiss.، A. tinctoria L. و A. triumfettii L. All. به‌صورت تک‌بوته در دو تاریخ اردیبهشت و تیر سال 1390 کشت گردید. طرح کرت‌های خرد شده با سه تکرار و منظور نمودن تاریخ کشت به‌عنوان فاکتور اصلی و جمعیت به‌عنوان فاکتور فرعی بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. هر واحد آزمایشی 6 ردیف با فاصله 50 سانتی‌متر و 10 بوته در هر ردیف با ف...

متن کامل

ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و تولید اسانس در جمعیت های پنج گونه anthemis

به منظور بررسی صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی خصوصیات 68 جمعیت از پنج گونه جنس آنتمیس (anthemis altissima l.، a. haussknechtii boiss. & reut.، a. pseudocotula boiss.، a. tinctoria l. و a. triumfettii (l.) all.) آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 91-90 در مزرعه ایستگاه تحقیقاتی البرز کرج اجرا شد. 13 صفت قطر طولی و عرضی تاج پوشش، سطح تاج پوشش، ارتفاع و تعداد گل در بوته...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 1

صفحات  59- 74

تاریخ انتشار 2014-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023