واکنش جوانه‌زنی و رشد گیاهچه پنج گونه گرامینه از جنسهای Agropyron و Bromus نسبت به آلودگی مصنوعی دو گونه قارچ فوزاریوم (Fusarium avenaceum و F. graminearum)

نویسنده

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور ارزیابی واکنش بذر و گیاهچه‌های سه گونه Agropyronو دو گونه Bromus به آلودگی مصنوعی اسپورهای دو گونه قارچ Fusarium avenaceum و F. graminearum به اجرا در‌آمد. بذر هر گونه با دو سطح آلودگی ml/104*124 و ml/104*62 ((Fusarium avenaceum و دو سطح آلودگی اسپور ml/104*140 و ml/104*70 (F. graminearum) همراه با شاهد (بذر بدون آلودگی) مورد مایه‌زنی قرار گرفتند. تیمارها در شرایط استاندارد جوانه‌زنی در آزمایشگاه (ژرمیناتور) و گلخانه (گلدان) مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، نسبت طول ریشه‌چه/ساقه‌چه، نسبت وزن خشک/وزن تر و شاخص بنیه بذر مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که واکنش گونه‌ها در مقابل قارچ‌های بیماری‌زا متفاوت بود و اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای آلوده و شاهد مشاهده شد. تأثیر بیماری‌زایی قارچ‌های یادشده بر روی کاهش سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر گونه‌های مورد آزمایش بیشتر از سایر صفات بود. تأثیر نامطلوب دو گونه قارچ فوق روی کاهش پارامترهای جوانه‌زنی در شرایط گلخانه بیشتر از آزمایشگاه بود. ارزش کاشت و مقاومت بذر گونه A. desertorum از A. pectiniform و A. tauri کمتر شد. تمامی خصوصیات بنیه‌ای بذر ژنوتیپ B. persicus1 نسبت به ژنوتیپ B. persicus2 و گونه B. inermis در هر دو آزمایش، کاهش بیشتری داشت.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه سیزده اکوتیپ بذری از گونه ‌های مختلف سه جنس Bromus ،Agropyron و Medinago در واکنش به دو گونه از قارچ Fusarium در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه

به منظور مطالعه خصوصیات جوانه زنی در عکس العمل به دو گونه قارچ فوزاریوم ( Fusarium oxysporumو(Fusarium solani ، آزمایشی با استفاده از بذر سیزده اکوتیپ از گونه های گیاهی سه جنس یونجه (Medicago)، بروموس (Bromus) و اگروپایرون (Agropyron) با منشا خارجی و ایرانی به اجرا درآمد. در این آزمایش، بذر اکوتیپ ها با اسپور دو گونه قارچ به غلظت های 104×29 و 104×20 در میلی لیتر برای F.solani و 104×59 و 104×45 ...

متن کامل

واکنش گراسهای مرتعی بروموس (Bromus) و اگروپایرون (Agropyron) به قارچ فوزاریوم (Fusarium) برای جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در شرایط آزمایشگاه و محیط طبیعی

در این آزمایش، درصد جوانه‌زنی و سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، و شاخص بنیه بذر در 5 گونه  Agropyron و 2 اکوتیپ گونه Bromus persicus تحت 2 غلظت اسپور از گونه‌های Fusarium graminearumوFusarium avenaceum  مورد ارزیابی قرار گرفتند. غلظتهای اسپوری ml/104×114 و ml/104× 57 برای F. graminearum و ml/104×152 و ml/104×76 برای گونه F. avenaceum برای آلوده نمودن بذر در نظرگرفته شد. همچنین نمونه‌ای ا...

متن کامل

واکنش 9 اکوتیپ بذری از گونه‌های مختلف سه جنس بروموس، اگروپایرون و چاودار به دو گونه قارچ از جنس Fusarium در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

به منظور مطالعه خصوصیات جوانه‌زنی، در عکس العمل به دو گونه قارچ (F. graminearum,(F. avenaceum آزمایشی، با استفاده از بذور 9 اکوتیپ از گونه‌های گیاهی سه جنس Bromus (2 نمونه)، Agropyron (6 نمونه(وSecale (1 نمونه)، با منشا خارجی و ایرانی به اجرا در آمد. در این آزمایش، بذور مورد نظر با غلظت های 104 ×150 و 104 ×76 در میلی لیتر ,F. graminearumو 104 ×900 و 104 ×450 در میلی لیتر F.avenaceum مورد مایه‌ز...

متن کامل

مطالعه سیزده اکوتیپ بذری از گونه های مختلف سه جنس bromus ،agropyron و medinago در واکنش به دو گونه از قارچ fusarium در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه

به منظور مطالعه خصوصیات جوانه زنی در عکس العمل به دو گونه قارچ فوزاریوم ( fusarium oxysporumو(fusarium solani ، آزمایشی با استفاده از بذر سیزده اکوتیپ از گونه های گیاهی سه جنس یونجه (medicago)، بروموس (bromus) و اگروپایرون (agropyron) با منشا خارجی و ایرانی به اجرا درآمد. در این آزمایش، بذر اکوتیپ ها با اسپور دو گونه قارچ به غلظت های 104×29 و 104×20 در میلی لیتر برای f.solani و 104×59 و 104×45 ...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 1

صفحات  42- 53

تاریخ انتشار 2008-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023