علی اشرف جعفری

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

[ 1 ] - مقایسه عملکرد کمی و کیفی علوفه تعدادی از ژنوتیپ‌های گونه Elymus hispidus در شرایط دیم با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره در شهرستان شیراز

به‌منظور بررسی تنوع صفات کمی و کیفی علوفه 19 ژنوتیپ از گونه Elymus hispidus، پژوهش حاضر در ایستگاه مرتعی حسین‌آباد شیراز اجرا گردید. ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، نسبت برگ به ساقه، عملکرد علوفة خشک، درصد قابلیت هضم، پروتئین خام، قندهای محلول در آب، درصد ADFو خاکستر کل مطالعه شدند. تفاوت بین ژنوتیپ‌‌ها برای کلیة صفات بجز نسبت برگ به ساقه، درصد پروتئین خام و خاکستر کل معنی‌دار بود. ژنوتیپ‌های ...

[ 2 ] - بررسی تحمل شوری در اکوتیپ‎های مختلف یونجه یکساله (Medicago truncatula)

در این مطالعه 13 اکوتیپ یونجه یکساله (Medicago truncatula) از ایران و استرالیا از لحاظ تحمل به تنش شوری در دو شرایط طبیعی و تنش شوری در قالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی ارزیابی شدند. صفات ارتفاع بوته، تعداد برگ، تعداد پنجه، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه، غلظت یون‌های سدیم و پتاسیم اندازه‎گیری گردیدند. تنوع بالایی بین اکوتیپ‎ها در صفات مورد ارزیابی در دو شرای...

[ 3 ] - ارزیابی شدت بیماری سفیدک سطحی بر روی جمعیت‌‌های زراعی اسپرس در شرایط مزرعه

تعداد 56 جمعیت اسپرس زراعی در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی در 2 تکرار در مزرعه آزمایشی تحقیقاتی البرز کرج در دو سال متوالی 89-1388 از لحاظ مقاومت به بیماری سفیدک سطحی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از گیاهان آلوده به بیماری در مزرعه ایستگاه البرز نمونه‌برداری شد و قارچ Leveillula taurica به‎عنوان عامل بیماری سفیدک سطحی اسپرس شناسایی گردید. نتایج ارزیابی شدت بیماری سفیدک سطحی بر روی جمعیت‌های اسپرس ...

[ 4 ] - بررسی روابط خویشاوندی برخی گونه‌های ماشک (Vicia spp.) بر‌اساس پروتئین‌های ذخیره-ای و نشانگرهای RAPD

به منظور بررسی روابط فیلوژنتیکی برخی گونه‌ها، زیر­گونه­ها و اکوتیپ­های ماشک، 17 نمونه توسط الکتروفورز پروتئین­های ذخیره­ای دانه و 14 نمونه نیز توسط نشانگرهای RAPD (رپید) مورد مطالعه قرار گرفتند. پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه از بذرهای جمع­آوری شده و ­DNA نمونه‌ها از برگ بوته‌های کشت شده استخراج شد. شاخص تنوع ژنی نی و شانون مربوط به نشانگرهای رپید و پروتئین تفاوت قابل ملاحظه­ای با‌هم نداشت، ولی شاخص...

[ 5 ] - ارزیابی تنوع عملکرد و کیفیت علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum در شرایط دیم استان کرمانشاه

به منظور مقایسه عملکرد و کیفیت علوفه، 24 اکسشن از گونه Agropyron trichophorum در قالب طرح بلوک­ کامل تصادفی در شرایط دیم با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورفولوژیک و کیفیت علوفه اندازه‌گیری شد. بیشترین میزان ضریب تغییرات ژنتیکی و وراثت­پذیری عمومی برای صفات طول برگ پرچم، تعداد ساقه در بوته و عملکرد علوفه خشک و کمترین مقدار برای صفات قابلیت هضم و فیبر محلول در شوینده اسیدی بدست آمد. صفات ...

[ 6 ] - گزینش ژنوتیپ‌های برتر سیاه تاغ در شرایط اقلیمی سمنان

تاغ ازجمله مهمترین گونه­های گیاهیست که در سطح وسیعی در امر بیابان‌زدایی مورد استفاده قرار گرفته است. ویژگی‌های مطلوب این گیاه و سازگاری بالای آن در مناطق خشک باعث گردیده که هر روز بر دامنه کشت آن افزوده شود. از آنجائی‌که این گیاه علوفه خوبی در فصل پائیز و زمستان برای دام فراهم می‌کند و با توجه به میزان پروتئین موجود در آن می‌توان از آن علاوه بر اهداف زیست‌محیطی برای توازن جیره غذایی دام و با اه...

[ 7 ] - ارزیابی تنوع اکوتیپ‌های یونجه زراعی ایران براساس شاخص‌های کیفی علوفه

تعداد 47 اکوتیپ یونجه زراعی نواحی مختلف ایران از لحاظ شاخص‌های کیفیت علوفه با استفاده از تکنیک طیف‌سنجی پراش نور قرمز (NIRS) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج همبستگی ساده بین صفات نشان داد که قابلیت هضم ماده خشک (DMD)، همبستگی مثبت و معنی‌دار با پروتئین خام (CP) (67/0) و همبستگی منفی و معنی‌دار با فیبر خام (CF) (51/0-) و میزان دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF) (96/0-) داشت. همچنین CP دارای همبستگی...

[ 8 ] - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ایرانی علف گندمی بیابانی (Agropyron deserturom) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD

تنوع ژنتیکی 18 جمعیت ایرانی علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی چندشکلی قطعات تکثیر شده تصادفی DNA (RAPD)، مورد ارزیابی قرار گرفت. این جمعیت‌ها از نظر عملکرد بذر و اجزاء آن، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به صورت کشت فاصله‌دار در شرایط کشت آبی طی سال‌های 1385 و 1386 مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه‌های آماری نشان داد که بین جمعیت...

[ 9 ] - بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت‌هایی از آگروپیرون (Agropyron Gaertn.) با استفاده از نشانگر‌های مولکولی RAPD

گونه­های مختلف Agropyron در تولید علوفه در مراتع ایران نقش مهمی داشته و مقاوم به تنش­های محیطی هستند. در این پژوهش تنوع ژنتیکی جمعیت­های Agropyron desertorum، Ag. cristatum، Ag. pectiniforme و Ag. elongatum با استفاده از نشانگرهای RAPD مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور از 50 آغازگر تصادفی استفاده شد که از بین آنها 12 آغازگر نوارهای مشخص و با وضوح بالا تولید کرده و مورد استفاده قرار گرفتند. ...

[ 10 ] - بررسی تنوع در عملکرد و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌هایی از دو گونه از بروموس (Bromus tomentellus و Bromus persicus)

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی گونه­های B. tomentellus و B. persicus تعداد 12جمعیت در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در شرایط آبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. عملکرد و صفات مختلف مورفولوژیک اندازه‌‌گیری شد. نتایج نشان داد که تفاوت بین میانگین دو گونه از نظر کلیه صفات بجز وزن دانه در خوشه و شاخص برداشت معنی­دار بود. میانگین کل همه صفات بجز وزن هزاردانه در گونه B. persicus از میانگین صفات در گونه B. tome...

[ 11 ] - نگهداری بذر کیکم (Acer monspessulanum ) در شرایط فراسرد

کیکم با نام علمی L. Acer monspessulanum یکی از گونه‌های پهن‌برگ مناطق نیم­خشک سرد می­باشد که حفظ آن به‌عنوان یکی از ذخایر توارثی گونه‌های جنگلی، از اهمیت خاصی برخوردار است. فنآوری حفاظت در شرایط فراسرد (cryopreservation) شامل نگهداری بذرها و اندام­های گیاهی در دمای Cº 196- یا ازت ­مایع می­باشد. در این درجه از سرما، فرایندهای متابولیکی و فعالیت­های فیزیولوژیک بذر یا اندام گیاهی تقریبا˝ متوقف شده...

[ 12 ] - خارداری تنه در لیلکی و تنوع آن در نتاج ناتنی

 لیلکی (caspica Desf Gleditsia) گونه­ای کم توقع و سازگار به شرایط بد محیطی است و دارای ویژگی­های مثبت و منفی زیادی می­باشد که آن را از بسیاری گونه­های دیگر درختی متمایز می­کند. یکی از مشخصه‌‌های این گونه خاردار بودن تنه درخت می­باشد که کاربرد آن را در فضای سبز شهرها و پارک‌سازی منتفی نموده است. تنوع زیادی در صفت خارداری در بین پایه­های این گونه دیده می­شود که مشخص نیست تا چه اندازه این تنوع ژنت...

[ 13 ] - استفاده از شاخص‌های گزینش همزمان در تولید واریته‌های ترکیبی بمنظور اصلاح عملکرد و کیفیت علوفه در فستوکای پابلند در شرایط استان اردبیل

 اصلاح نباتات بر اساس مطالعه همزمان چندین صفت یکی از کارآمدترین ابزارهای به نژادگران در انتخاب ژنوتیپ‌های مطلوب است. به منظور گزینش همزمان عملکرد و کیفیت علوفه در Festuca arundinacea ، 36 جمعیت در قالب طرح لاتیس سه گانه در سال‌های 1384 و 1385 در ایستگاه تحقیقات اردبیل مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات مورد بررسی شامل: عملکرد علوفه ، ارتفاع بوته، تاریخ ظهور خوشه، قابلیت هضم، قندهای محلول در آب، پرو...

[ 14 ] - ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی و شیمیایی

تنوع ژنتیکی اساس مطالعات اصلاحی در بسیاری از گونه‌های گیاهی است و یکی از مهمترین شاخصها جهت انتخاب والدین می        باشد. هدف از این آزمایش، بررسی تنوع ژنتیکی و مقایسه یونجه‌های دائمی با استفاده از صفات ریخت‌شناسی و شیمیایی می‌باشد. صفات ریخت‌شناسی شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلی، وزن تر بوته، عملکرد وزن خشک بوته، نسبت وزن خشک برگ به عملکرد وزن خشک گیاه و نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک ساقه در 1...

[ 15 ] - واکنش گراسهای مرتعی بروموس (Bromus) و اگروپایرون (Agropyron) به قارچ فوزاریوم (Fusarium) برای جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در شرایط آزمایشگاه و محیط طبیعی

در این آزمایش، درصد جوانه‌زنی و سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، و شاخص بنیه بذر در 5 گونه  Agropyron و 2 اکوتیپ گونه Bromus persicus تحت 2 غلظت اسپور از گونه‌های Fusarium graminearumوFusarium avenaceum  مورد ارزیابی قرار گرفتند. غلظتهای اسپوری ml/104×114 و ml/104× 57 برای F. graminearum و ml/104×152 و ml/104×76 برای گونه F. avenaceum برای آلوده نمودن بذر در نظرگرفته شد. همچنین نمونه‌ای ا...