ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی و شیمیایی

نویسندگان

  • شراره فارغی
  • عزت الله فرشادفر
چکیده مقاله:

تنوع ژنتیکی اساس مطالعات اصلاحی در بسیاری از گونه‌های گیاهی است و یکی از مهمترین شاخصها جهت انتخاب والدین می        باشد. هدف از این آزمایش، بررسی تنوع ژنتیکی و مقایسه یونجه‌های دائمی با استفاده از صفات ریخت‌شناسی و شیمیایی می‌باشد. صفات ریخت‌شناسی شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلی، وزن تر بوته، عملکرد وزن خشک بوته، نسبت وزن خشک برگ به عملکرد وزن خشک گیاه و نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک ساقه در 18 رقم یونجه اندازه‌گیری شد. همچنین ترکیبات شیمیایی از قبیل درصد ماده خشک، درصد پروتئین خام، درصد الیاف خام، درصد خاکستر و درصد عناصر کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، منیزیم، مس، منگنز، روی و آهن تعیین گردیدند. تجزیه خوشه   ای بر اساس صفات ریخت‌شناسی و ترکیبهای شیمیایی، ژنوتیپ            ها را به‌ترتیب در چهار و پنج دسته گروه‌بندی کرد. نتایج حاصل از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی بر اساس صفات ریخت‌شناسی بیشترین تنوع را در صفات وزن خشک بوته و ارتفاع بوته و نیز در ترکیبات شیمیایی درصد پروتئین و درصد کلسیم نشان دادند. وراثت‌پذیری (Hb)، ضریب تنوع فنوتیپی (P.C.V) و ضریب تنوع ژنوتیپی (G.C.V) نیز برای صفات مختلف محاسبه گردید. وراثت‌پذیری صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلی، وزن تر بوته، عملکرد وزن خشک بوته، نسبت وزن خشک برگ به عملکرد وزن خشک گیاه و نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک به‌ترتیب برابر با 81/0، 94/0، 82/0، 89/0، 68/0 و80/0 بود. مقدار P.C.V برای صفات یاد شده به‌ترتیب ا25/14%، 86/21%، 58/26%، 71/23%، 49/12% و 88/28% و میزان G.C.V برای صفات یاد شده 67/9% ، 84/18% ، 52/18% ، 34/18% ، 84/6% و 51/18% بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه (medicago sativa l.) با استفاده از شاخص های ریخت شناسی و شیمیایی

تنوع ژنتیکی اساس مطالعات اصلاحی در بسیاری از گونه های گیاهی است و یکی از مهمترین شاخصها جهت انتخاب والدین می        باشد. هدف از این آزمایش، بررسی تنوع ژنتیکی و مقایسه یونجه های دائمی با استفاده از صفات ریخت شناسی و شیمیایی می باشد. صفات ریخت شناسی شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلی، وزن تر بوته، عملکرد وزن خشک بوته، نسبت وزن خشک برگ به عملکرد وزن خشک گیاه و نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک ساقه در 1...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های یونجه زراعی ). )Medicago sativa L با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی

این مطالعه برای ارزیابی و تشخیص منابع تنوع ژنت کیی و فنوتیپی در هشت جمعیت مختلف یونجه زراعی طرح ریزی شد. سیزده صفت مورفولوژیکو زراعی روی این جمعیتها اندازه گیری شد. این صفات شامل ارتفاع بوته، محتوای کلروفیل برگ، وزن تر کل، وزن خشک کل، وزن تر برگ، وزنخشک برگ، وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه، تعداد برگ، تعداد ساقه، نسبت تعداد برگ به تعداد ساقه، نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک ساقهو نسبت وزن خشک کل به وزن ت...

متن کامل

مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‏های یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از تجزیه‏های آماری چند متغیره

This study was conducted to investigate the genetic diversity of alfalfa genotypes by multivariate analyses using agronomic and morphological traits. For this purpose, 20 alfalfa genotypes with local control Baghdadi was considered as the first factor and three harvest was used as the second factor. This experiment was performed to split plot at the time in randomized complete block design with...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های یونجه زراعی ). )medicago sativa l با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی

این مطالعه برای ارزیابی و تشخیص منابع تنوع ژنت کیی و فنوتیپی در هشت جمعیت مختلف یونجه زراعی طرح ریزی شد. سیزده صفت مورفولوژیکو زراعی روی این جمعیتها اندازه گیری شد. این صفات شامل ارتفاع بوته، محتوای کلروفیل برگ، وزن تر کل، وزن خشک کل، وزن تر برگ، وزنخشک برگ، وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه، تعداد برگ، تعداد ساقه، نسبت تعداد برگ به تعداد ساقه، نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک ساقهو نسبت وزن خشک کل به وزن ت...

متن کامل

مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‏های یونجه (medicago sativa l.) با استفاده از تجزیه‏های آماری چند متغیره

این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‏های یونجه توسط تجزیه و تحلیل‏های چند متغیره با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیک انجام گردید. بدین منظور 20 ژنوتیپ یونجه به همراه شاهد محلی بغدادی بعنوان فاکتور اول و برداشت در سه چین بعنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شد.  طرح بصورت کرت‎‏های خرد شده در زمان در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی بین و درون اکوتیپ های یونجه (medicago sativa l.)با نشانگرهای rapd

در این بررسی تنوع ژنتیکی در 30 اکوتیپ یونجه ایرانی جمع آوری شده از منطقه شمال غرب کشور با استفاده از نشانگرهای rapd ارزیابی شد. استخراج dna در ۳۰ نمونه از هر اکوتیپ انجام شد. ده آغازگر از 30 آغازگر تصادفی ارزیابی شده، مجموعاً 78 نوار چند شکل ایجاد کردند و تعداد نوارهای چند شکل از 36 نوار تا 68 نوار متفاوت بود. بیشترین میانگین سطح تنوع ژنتیکی براساس شاخص های نی و شانون در اکوتیپ ورزقان - جوشین مش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 16  شماره 1

صفحات  1- 13

تاریخ انتشار 2008-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023