محسن فرشادفر

دانشیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور

[ 1 ] - تجزیۀ تنوع ژنتیکی و سیتوژنتیکی نژادگان‌های مختلف یونجه (Medicago sativa L.) در ایران

یونجه یکی از گیاهان علوفه­ای است که به علت میزان پروتئین بالا، خوش­خوراکی، قابلیت هضم بالا و سازگاری آن در شرایط مختلف محیطی اهمیت بالایی دارد. در این تحقیق تنوع ژنتیکی نوزده نژادگان (ژنوتیپ) از گونۀ Medicago sativa با استفاده از نشانگر­های سیتوژنتیکی و مولکولی بررسی شد. بر پایۀ داده‌های سیتوژنتیکی تنوع معنی­داری برای صفات کاریوتیپی وجود داشت. نژادگان‌های 211-ES (اصفهان1)، 027-ES  (شاهرود)، ­19...

[ 2 ] - Diversity and Relationships of Yield and Quality Traits in Cocksfoot (Dactylis glomerata L.) Genotypes

Cocksfoot (Dactylis glomerata L.) is an important cool season grass species in the moderate climate of Iran. In order to evaluate the yield and quality traits, an experiment was conducted in irrigation conditions using 36 accessions of Dactylis glomerata using a randomized complete block design with three replications in Islamabad, Kermanshah province, Iran in 2010. Characters such as forage dr...

[ 3 ] - بررسی اثر غلظت‌های مختلف توفور دی و کینیتین بر کالزایی گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) واریته آگریا

امروزه تکنیک‌های کشت بافت گیاهی به عنوان ابزار مفیدی برای ایجاد تنوع ژنتیکی به منظور به‌نژادی محصولات کشاورزی و همچنین تولید گیاهان عاری از بیماری به کار می‌روند. هدف از این پژوهش ارائه یک روش مؤثر بر کالزایی در گیاه سیب زمینی واریته آگریا می‌باشد. این تحقیق بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 4 تکرار اجراء شد. در این تحقیق اثر تنظیم کننده‌های رشد 2,4- D (0, 1, 2, 4 میلی‌گرم ...

[ 4 ] - بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‏هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) براساس صفات ریخت‌شناختی و نشانگر مولکولی SCoT

تنوع فنوتیپی و مولکولی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare) در 16 اکسشن از این گونه ارزیابی شد. این بررسی با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ اجرا شد. از ۱۱ صفت ریخت‎شناختی یادداشت‏برداری، و چندشکلیDNA  با ۱۵ آغازگر SCoT محاسبه شد. تجزیه واریانس صفات ریخت‎شناختی اختلاف معنی­داری (p≤0.05) را بین اکسشن­ها برای تمام صفات نشان داد. مق...

[ 5 ] - بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مریم نخودی (Teucrium polium) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

مریم نخودی گیاهی است از خانواده نعناعیان و کاربرد وسیعی در صنعت داروسازی دارد. تنوع ژنتیکی 17 اکوتیپ­ مریم نخودی جمع­آوری شده از سراسر استان کرمانشاه با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR مورد بررسی قرار گرفت. از 15 آغازگر ISSR استفاده شد که از میان آنها 12 عدد دارای نوارهای قابل امتیاز­دهی بودند. آغازگرهای ISSR در مجموع توانستند 82 نوار تولید کنند، که 80 باند چند شکل مشاهده شد. میانگین تعداد نوار ...

[ 6 ] - بررسی تنوع ژنتیکی 17 جمعیت از یونجه (Medicago sativa) با استفاده از صفات کاریوتیپی و نشانگر مولکولی ISSR

یونجه در بین گیاهان علوفه­ای، به‎علت کیفیت خوب و داشتن ذخایر غذایی و سازگاری و تنوع وسیع جایگاه ویژه­ای دارد. تنوع ژنتیکی 17 جمعیت از یونجه با استفاده از صفات کاریوتیپی و 8 آغازگر ISSR بررسی شد. آغازگرهای ISSR در مجموع توانستند 44 باند تولید کنند. آغازگر­های IS3، IS14 و IS11 بیشترین تعداد باند و آغازگر IS16 کمترین تعداد باند را نشان دادند. میانگین درصد چند شکلی در آغازگرهای مورد استفاده برابر 1...

[ 7 ] - بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare) با استفاده از شاخص‌های کاریوتیپی

این تحقیق به‌منظور بررسی تنوع سیتوژنتیکی 16 اکسشن از گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare) در قالب طرح کاملا" تصادفی با 5 تکرار انجام شد. مطالعات کاریوتیپی نشان داد که تمامی اکسشن‌ها دیپلویید (2n=2x=22) بودند. از نظر فرم کروموزمی درون اکسشن‌ها تنوع مشاهده شد. در اکسشن‌های 14726­ (مرکزی)، 18615 (اردبیل) و 29667­ (قزوین)، 2 ماهواره و در بقیه اکسشن‌ها یک ماهواره مشاهده شد. طبق جدول دوطرفه Stebb...

[ 8 ] - ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

چکیده به‌منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی، 36 جمعیت از گونه Dactylis glomerata در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در شرایط آبی با سه تکرار در سال­ 1388 مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورفولوژیک هر جمعیت اندازه‌گیری شد. براساس تجزیه واریانس تنوع معنی­داری در بین جمعیت­های مورد بررسی برای عملکرد علوفه و تعداد ساقه در متر مربع در سطح 1% و برای روز تا گرده‌افشانی، ارتفاع بوته، طول برگ پرچم و طول میانگره در سطح 5% م...

[ 9 ] - ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه

به‌منظور مقایسه تنوع ژنتیکی، 36 اکسشن از گونه Festuca arundinacea در قالب طرح بلوک­ کامل تصادفی تحت شرایط دیم با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورفولوژیک و عملکرد علوفه اندازه‌گیری شد. بر اساس تجزیه واریانس تنوع معنی­دار در بین اکسشن­های مورد بررسی به‌استثناء صفات روز تا ظهور خوشه و عرض برگ پرچم برای صفات مشاهده شد. اکسشن­های 6، 15، 7، 26، 20، 31، 16 و 4 بیشترین و اکسشن­های 17، 10 و 29 کم...

[ 10 ] - بررسی تنوع ژنتیکی و مقاومت به خشکی در اکسشن‌هایی از گونهAgropyron elongatum با استفاده از صفات مورفولوژیک و شاخص‌های مقاومت به خشکی

این تحقیق به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیکی و شاخص‌‌های مقاومت به خشکی با استفاده از میانگین عملکرد علوفه 18 اکسشن Agropyron elongatum در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار و دو محیط آبی (بدون تنش) و دیم (تنش) در ایستگاه تحقیقات اسلام آباد غرب (وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه) در سال زراعی 84-1383 اجرا گردید. بر‌اساس نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی‌داری (05/0 p

[ 11 ] - بررسی پایداری عملکرد علوفه 18 ژنوتیپ Agropyron elongatum با استفاده از مدل AMMI در دو محیط تنش و بدون تنش

اطلاع در مورد ساختار اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در برنامه‌های اصلاحی برای بررسی پایداری و سازگاری ژنوتیپ‌‌ها بسیار مهم است. این تحقیق از میانگین عملکرد علوفه 18 ژنوتیپ Agropyron elongatum در آزمایشی بصورت طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار و دو محیط آبی (بدون تنش) و دیم (تنش) در ایستگاه تحقیقات اسلام‌آباد غرب وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه به مدت سه سال زراعی (83، ...

[ 12 ] - بررسی تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در 17 ژنوتیپ Agropyron elongatum L.

به منظور ارزیابی تنوع کاریوتیپی میان 17 ژنوتیپ از گونه آگروپیرون (Agropyron elongatum L. ) این تحقیق انجام شد .صفات کاریوتیپی از قبیل طول بازوی بزرگ و طول بازوی کوچک، طول کل کروموزوم، نسبت بازوی بزرگ به بازوی کوچک، نسبت بازوی کوچک به بازوی بزرگ و نوع کروموزوم براساس دسته‌بندی لوان محاسبه گردید. سطح پلوئیدی ژنوتیپ­های مطالعه شده دکاپلوئید (70= x10= n2) و یکی از ژنوتیپ­ها میکسوپلوئید (14= x2= n2,...

[ 13 ] - کاربرد نشانگر بیوشیمیایی (پروتئینها) در مطالعه تنوع درون گونه‌ای در هفده جمعیت از آگروپیرون Agropyron elongatum L.

آگروپیرون یکی از گیاهان مقاوم به تنش‌های حیاتی و غیر حیاتی می‌باشد، و نقش مهمی در تولید علوفه در مراتع ایران دارد. تنوع ژنتیکی بر اساس نشانگر‌های مختلف نقش کلیدی در عملیات اصلاح نبات دارد و یکی از مهمترین شاخص‌ها جهت انتخاب والدین می‌باشد. در این تحقیق، الگوی پروتئینی17 جمعیت آگروپیرون (Agropyron elongatum L.) برای تعیین تنوع ژنتیکی موجود مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پس از استخراج پروتئین‌ه...

[ 14 ] - ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی و شیمیایی

تنوع ژنتیکی اساس مطالعات اصلاحی در بسیاری از گونه‌های گیاهی است و یکی از مهمترین شاخصها جهت انتخاب والدین می        باشد. هدف از این آزمایش، بررسی تنوع ژنتیکی و مقایسه یونجه‌های دائمی با استفاده از صفات ریخت‌شناسی و شیمیایی می‌باشد. صفات ریخت‌شناسی شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلی، وزن تر بوته، عملکرد وزن خشک بوته، نسبت وزن خشک برگ به عملکرد وزن خشک گیاه و نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک ساقه در 1...

[ 15 ] - ارزیابی تعدادی از یونجه‌های چند ساله (Medicago sativa L.) بر اساس عناصر شیمیایی و ترکیبات غذایی و بررسی تنوع ژنتیکی آنها با استفاده از نشانگر (SDS-PAGE)

تنوع ژنتیکی یکی از مهمترین شاخصها جهت انتخاب والدین در برنامه‌های اصلاح گیاهان می‌باشد. این تحقیق به منظور مطالعه تعیین کیفیت علوفه و میزان تنوع ژنتیکی موجود بین یونجه‌های چند ساله بر اساس نشانگر (SDS-PAGE) انجام گرفت. ترکیبهای شیمیایی مورد ارزیابی عبارت‌‌ است از: درصد ماده خشک، درصد پروتئین خام، درصد الیاف خام، درصد خاکستر و درصد عناصر کلیسم، فسفر، سدیم، پتاسیم، منیزیم، مس، منگنز، روی و آهن در...

[ 16 ] - ارزیابی مقاومت به خشکی عملکرد علوفه اکسشنهای گونه Festuca arundinaceaبا استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی

مقاومت به خشکی، عملکرد علوفه 36 اکسشن از گونه Festuca arundinacea در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبی و دیم مورد ارزیابی قرار گرفت. وجود تنوع معنی­دار )01/0(p< در بین دو محیط تنش و بدون تنش و همچنین در بین ژنوتیپ­های مورد بررسی برای عملکرد علوفه خشک مشاهده گردید. نتایج بدست­آمده از مقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک محیط تنش و آبی نشان داد که اکسشنهای 6 (اصفهان)، 7 (اصفهان)،...

[ 17 ] - مقاومت به خشکی پنج گونه یونجه یکساله در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

در تحقیق حاضر تأثیر کم آبیاری بر صفت مقاومت به خشکی پنج گونه یونجه یکساله در منطقه اسلام آباد غرب از توابع استان کرمانشاه مطالعه شد. دو  سطح آبیاری(صفر و 100 درصد آبیاری)  به عنوان تیمار‏های اصلی و پنج گونه یونجه یکساله که در منطقه بصورت خودرو وجود دارند، به عنوان تیمار‏های فرعی در سه تکرار و در قالب طرح کرت‌های خرد شده در نظر گرفته شدند. نیاز آبیاری یونجه با استفاده از روش پنمن مانتیث و بر اسا...

[ 18 ] - کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی تمایز دو گونه‌ Lolium perenne و Lolium multiflorum

چچم یکی از گیاهان مهم علوفه­ای در مناطق سردسیری جهان می­باشد و در شرایط مختلف آب و هوایی رشد می­کند. تنوع ژنتیکی دو گونه  بین نه ژنوتیپ از Lolium perenne و نه ژنوتیپ از Lolium multiflorum با استفاده از 15 نشانگر مولکولی SCoT بررسی شد. آغازگر­های ScoT در مجموع 86 باند تولید کردند که از این تعداد 12 باند یک‎شکل مشاهده شد و سایر باندها چند‎شکل بودند. آغازگرهای SC35، SC36 و SC26 به‎ترتیب با 9 و 8 ب...

[ 19 ] - فناوری نوین گیاه پالایی برای ایجاد محیط‌زیست پایدار

دسترسی به غذای سالم و کافی، آب آشامیدنی و هوای پاک از بدیهی­ ترین حقوق همه انسان­ها می­باشد و تولید و تأمین این نیازها برای شهروندان، وظیفه ذاتی همه دولت­ها است. از طرفی حفظ محیط‌زیست در کنار فعالیت­های تولیدی کشاورزی و صنعتی از اهمیت فراوانی برخوردار است. رفع آلودگی محیط‌زیست و ایجاد محیط‌زیست پایدار دغدغه اصلی کلیه انسان­های روی زمین است. خوشبختانه با استفاده از فناوری زیستی و توانایی­های موج...

[ 20 ] - ارزیابی تحمل به کم آبی هیبریدهای ذرت (Zea mays) با استفاده از شاخص‌های تحمل خشکی

به‌منظور بررسی تحمل خشکی هیبریدهای ذرت، آزمایشی در به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه در سال ۱۳۹۲ انجام گرفت. فاکتور اصلی شامل تنش خشکی (شرایط تنش و شرایط نرمال) و فاکتور فرعی شامل نه هیبرید ذرت بود. نتایج تجزیه واریانس نشان‌دهندۀ واکنش متفاوت هیبرید­های موردمطالعه برای عملکرد دانه و امکان انتخاب هیبرید‌ها بر اساس عملکرد...

[ 21 ] - مقایسه لاین‌های افزایشی دیزومیک گندم- جو بر اساس خصوصیات سیتوژنتیکی و مولکولی

محصولات ژنتیکی مانند لاین‌های افزایشی و جایگزینی، منابع ژنتیکی با ارزشی در جهت برنامه‌های اصلاحی و تحقیقات بنیادی می‌باشند. هدف از این تحقیق مقایسه لاین‌های افزایشی گندم-جو، که در آن کروموزوم‌های جو زراعی واریته Betzes به زمینه ژنتیکی گندم نان واریته Chinese spring منتقل شده، بر اساس نشانگرهای سیتوژنتیکی و مولکولی بود. بر اساس مطالعات سیتوژنتیکی وجود کروموزوم‌های اضافی در لاین‌های افزایشی تایید...

[ 22 ] - Evaluation of Genetic Variability of Durum Wheat Genotypes Based on Physiological Characteristics in Drought Conditions Using the GGE-BIPLOT Method

In order to study the genetic variability based on the physiologic and drought tolerance indices of 20 genotypes of durum wheat, an experiment was carried out in research farm and physiology laboratory of Agricultural and Natural Resources Campus of Razi University of Kermanshah, Iran, in a randomized complete block design with three replications under stress and non-stress conditions in 2013-2...

[ 23 ] - غربالگری و شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل خشکی در توده‌های بومی گندم نان

غربال و شناسایی ژنوتیپ­های متحمل خشکی گندم­های بومی با اجرای پژوهشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در دو محیط تنش و بدون تنش با 25 ژنوتیپ گندم نان در سال زراعی 1396-1395 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین­های صفات مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی نشان دادند که اثر ژنوتیپ برای بیشتر صفات معنی­دار بود. با توجه به ضرایب همبس...

[ 24 ] - بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای آفتابگردان (.Helianthus annuus L) به تنش رطوبتی

تحقیق حاضر به منظور شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی آفتابگردان در معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم (سرارود) کرمانشاه انجام گردید. آزمایش در قالب طرح لاتیس ساده انجام شد که در آن، 64 ژنوتیپ آفتابگردان با آرایش 8×8 در دو شرایط عدم تنش و اعمال تنش رطوبتی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ‌ها و همچنین سطوح تیمار تنش رطوبتی، از نظر تعداد طبق در واحد سطح، اختلاف معنی‌داری وجود ندا...