ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

نویسندگان

  • علی‌اشرف جعفری استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل‌‌ها و مراتع کشور، تهران
  • فرزاد مرادی مربی، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور کرمانشاه
  • محسن فرشادفر استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه و دانشگاه پیام نور کرمانشاه
  • هوشمند صفری مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
چکیده مقاله:

چکیده به‌منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی، 36 جمعیت از گونه Dactylis glomerata در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در شرایط آبی با سه تکرار در سال­ 1388 مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورفولوژیک هر جمعیت اندازه‌گیری شد. براساس تجزیه واریانس تنوع معنی­داری در بین جمعیت­های مورد بررسی برای عملکرد علوفه و تعداد ساقه در متر مربع در سطح 1% و برای روز تا گرده‌افشانی، ارتفاع بوته، طول برگ پرچم و طول میانگره در سطح 5% مشاهده شد. بیشترین میزان ضریب تغییرات ژنتیکی و وراثت­پذیری عمومی برای عملکرد علوفه خشک و تعداد ساقه در بوته و کمترین مقدار برای عرض برگ پرچم بدست آمد. همبستگی فنوتیپی معنی­داری (01/0>P) برای عملکرد علوفه خشک با روز تا گرده­افشانی، ارتفاع بوته، طول برگ پرچم، طول میانگره و تعداد ساقه در متر مربع مشاهده شد. مقایسه میانگین گروه­های حاصل از تجزیه خوشه‌ای نشان داد که جمعیت­های 1، 12، 3، 5، 15 و 8 عملکرد علوفه و رشد رویشی مطلوبی داشتند. تجزیه به عامل­ها، نشان داد که عامل اول و دوم به‌ترتیب 87/34 و 21/19 درصد از کل واریانس موجود در ساختار داده­ها را توجیه نمودند. نتایج مقایسه میانگین و تجزیه خوشه‌ای صفات توسط گروه­بندی جمعیت­ها براساس عامل اول و دوم تأیید شد. براساس دو عامل اول جمعیت­های 1، 12، 15، 22 و 3 بیشترین رشد رویشی و زایشی را داشتند. در مجموع جمعیت­های 1، 12، 3 و 15 برای صفات زایشی و رویشی برتر بودند و به‌منظور تولید ارقام ساختگی در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه قابل معرفی می­باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علف باغ glomerata) (Dactylis

این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت پذیری و روابط بین صفات زراعی در 21 جمعیت از گونه علف باغ، glomerata)(Dactylis در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه انجام گرفت. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف نمونه‌های مورد مطالعه به جز ارتفاع بوته، عرض برگ پرچم و قطر یقه برای سایر صفات در سطح 1 درصد و برای تعداد ساقه در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. ضریب تنوع ژنتیکی به دست آمد...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علف باغ glomerata) (dactylis

این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت پذیری و روابط بین صفات زراعی در 21 جمعیت از گونه علف باغ، glomerata)(dactylis در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه انجام گرفت. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف نمونه های مورد مطالعه به جز ارتفاع بوته، عرض برگ پرچم و قطر یقه برای سایر صفات در سطح 1 درصد و برای تعداد ساقه در سطح 5 درصد معنی دار بود. ضریب تنوع ژنتیکی به دست آمد...

متن کامل

بررسی ظرفیت تولید و تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‌های گونه علوفه‌ای علف‌باغ Dactylis glomerata))

علف باغ از جمله گراس¬¬¬‌های علوفه‌ای و مرتعی است که در ایران از پراکنش مطلوبی برخوردار است. ایجاد ارقام مصنوعی پر تولید و سازگار نیازمند ارزیابی ژرم پلاسم، گزینش ژنوتیپ‌های برتر و تعیین والدین مناسب از بین آنها است. این پژوهش با هدف بررسی توان تولید، تخمین میزان تنوع، برآورد پارامترهای ژنتیکی و تعیین شباهت بین ژنوتیپ‌های گزینش شده علف باغ از طریق ارزیابی‌های کلونی صورت گرفت. بدین‌منظور ژنوتیپ‌ه...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه

به‌منظور مقایسه تنوع ژنتیکی، 36 اکسشن از گونه Festuca arundinacea در قالب طرح بلوک­ کامل تصادفی تحت شرایط دیم با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورفولوژیک و عملکرد علوفه اندازه‌گیری شد. بر اساس تجزیه واریانس تنوع معنی­دار در بین اکسشن­های مورد بررسی به‌استثناء صفات روز تا ظهور خوشه و عرض برگ پرچم برای صفات مشاهده شد. اکسشن­های 6، 15، 7، 26، 20، 31، 16 و 4 بیشترین و اکسشن­های 17، 10 و 29 کم...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های هندوانه بومی ایران (Citrullus vulgaris) در شرایط آب و هوایی ارومیه

به‌منظور مطالعه تنوع ژنتیکی هندوانه بومی ایران از نظر صفات مورفولوژیک، 16 توده به همراه دو رقم هندوانه اصلاح شده (کریمسون‌سویت و چارلستون‌گری) در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه در سال 1392 مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد 15 صفت شامل طول و عرض برگ، طول ساقه‌ی اصلی گیاه، تعداد میوه در بوته، طول میوه، عرض میوه، وزن کل میوه، وزن گوشت میوه، وزن پوست میوه، و...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ‌های علف‌باغ ( (Dactylis glomerata L.با استفاده از نشانگرهای RAPD

تعیین تنوع ژنتیکی مواد گیاهی قبل از شروع برنامه­های اصلاحی و مطالعات ژنتیکی ضروریست. در این مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین 15 اکوتیپ داخلی به همراه 7 اکوتیپ خارجی و 3 اکوتیپ با مبدأ نامشخص علف­باغ با استفاده از نشانگرهای RAPD مورد مطالعه قرار گرفتند. از 40 آغازگر مورد ارزیابی، 8 آغازگر 73 نوار چندشکل تولید کردند. تعداد کل نوارهای چندشکل در درون اکوتیپ­ها از 25 تا 49 نوار متغیر بود. میانگین تنوع ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 21  شماره 2

صفحات  315- 328

تاریخ انتشار 2014-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023