بررسی درصد جوانه‌زنی ، سرعت تجمعی جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر نه گونه دارویی تحت شرایط آزمایشگاهی مطلوب و پیش سرما

نویسندگان

چکیده مقاله:

درصد جوانه‌زنی، سرعت تجمعی جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر که معرف بنیه بذر هستند، سه عامل مهم در ارزیابی کیفیت بذر می‌باشند. هدف از این آزمایش مطالعه و ارزیابی این صفات در نه گونه دارویی می‌باشد. در این بررسی از آزمونهــای مورد تـوصیه اتحادیه بین المللی آزمون بذر(ISTA)[1]استفاده شد. آزمونهای مورد توصیه ISTA  شامل آزمون جوانه‌زنی در شرایط مطلوب درجه حرارت، رطوبت، نور و اعمال پیش سرما[2] است. در این آزمایش بذر نه گونه گیاه دارویی بعد از برداشت در شرایط آزمایشگاه مورد آزمون قرار گرفتند. شاخص بنیه بذر نمونه‌ها با محاسبه درصد جوانه‌زنی × میانگین مجموع طول ریشه و ساقه بدست آمد که تابعی از پتانسیل و سرعت تجمعی جوانه‌زنی است. گونه‌هایی که در این تحقیق از آنها استفاده شد عبارتند از بابونه ، رازیانه، زنیان ، بادرشبو ، گشنیز ، همیشه بهار ، کرچک ، منداب و تاتوره.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر پرایمینگ بر جوانهزنی بذر اسپند تحت شرایط تنش شوری

گیاه دارویی اسپند (. peganum harmala l) گیاهی علفی، پایا و منشأ آن آسیای مرکزی می باشد. با افزایش شوری از پراکنش آن کاسته می شود. پرایمینگ بذر نقش موثری در ارتقاء بنیه بذر و استقرار گیاهچه در محیط های تنش زا دارد. به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار پرایمینگ بر خصوصیات جوانه-زنی بذر اسپند در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در آزمایشگاه باغبانی دانشکده کشاورزی بیرجند...

درصد، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه دو گونه گیاه دارویی (Eruca sativa L.) و (Anthemis altissima L.) تــحت شرایط سردخانه و انبارداری خشک

بذرهای اکثر گیاهان بلافاصله پس از برداشت جوانه زنی پایینی دارند. یکی از مهمترین عوامل این پدیده خواب فیزیولوژیکی1 می باشد. این فرآیند بوسیله نگهداری بذر در شرایط  انبارداری خاص ممکن است برطرف شود. در این تحقیق خواص کیفی بذر دو گونه گیاه داروئی منداب  و بابونه  که به مدت شش ماه در دو شرایط متفاوت سـردخانه (دمای °C4) و انبار خشک  (دمای اتاق°C4 ±20) نگهداری شده بودند تحت آزمون جوانه‌زنی استاندارد ...

متن کامل

بررسی برخی فاکتورهای کیفیت فیزیولوژیکی بذر(درصدجوانه‏ زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه)گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavic L.) تحت شرایط آزمون پیری زودرس

در این تحقیق سه فاکتور درصد جوانه‏زنی، سرعت جوانه‏زنی و شاخص بنیه بذر گیاه دارویی بادرشبو پس از اعمال تیمارهای مختلف پیری زودرس، در شرایط آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل مدت زمان قرار گرفتن بذر در دمای °C40 و رطوبت نسبی 100% بود که به ترتیب به صورت شاهد، 12، 24، 48 و 72 ساعت اعمال شدند. اختلاف بین تیمارها برای درص...

متن کامل

اثر روش ‏های مختلف پرایمینگ بذر بر صفات جوانه‌زنی سیاه دانه (Nigella sativa) در شرایط تنش شوری

به منظور بررسی اثر انواع پرایمینگ بر جوانهزنی بذر سیاهدانه در شرایط تنش شوری، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل پنج سطح پرایمینگ (اسموپرایمینگ با نیترات پتاسیم (یک و سه درصد)، سالیسیلیک اسید (2/0 و 5/0 میلی‌مولار) و هیدروپرایمینگ)) و چهار سطح شوری (صفر، 75، 125 و 175 میلیمولار از کلرید سدیم) بود. در شرایط بدون تنش، بیشترین درصد و سرعت جوانهزنی...

متن کامل

Emotional and behavioral problems of single parent vs. two parent children: Imam Khomeini Relief Foundation

* لوئسم هدنسيون : تسراميب ،رفظ ،سردم نا رغصا يلع ) ع ( نفلت : 9 44503395 email: [email protected] فده و هنيمز : هچب رد يناجيه و يراتفر تلاكشم هسياقم شهوژپ نيا زا فده اب ردام يتسرپرس تحت دلاو كت ياه هداوناخ ينيمخ ماما دادما هتيمك رد دلاو ود ياه ) هر ( تسا نارهت . لثم يمئلاع يراتفر تلاكشم زا روظنم زا روظنم و تسا يعامتجا تلاكشم و يراكهزب ،يرگشاخرپ و بارطضا ،يگدرسفا لثم يمئلاع يناجيه ...

متن کامل

The effect Allium ampeloprasum feeding on serum level of glucose, triglyceride, and total cholesterol of diabetic rats

كچ ي هد هقباس فده و : ييوراد ناهايگ زا هدافتسا اب يتبايد ناراميب رد مرس بولطمان ياهديپيل و زكولگ حطس نداد شهاك يم رادروخرب يدايز ينيلاب تيمها زا دشاب . هوك هرت تهابش رب ينبم يتاقيقحت دهاوش دوجو هب هجوت اب ي س و ي ر رظن زا خرب ي د دض و هرثؤم داوم ي تبا ي س ندوب ي ،ر رب رد اذل يسر هوك هرت نمزم و يكاروخ فرصم رثا رضاح ي ،زكوـلگ نازيم رب رت ي د ييارحص شوم مرس لاتوت لورتسلك و ديريسيلگ سررب دروم يتبا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 1

صفحات  134- 146

تاریخ انتشار 2001-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023