غلامرضا بخشی خانیکی

گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

[ 1 ] - اثر پاکلوبوترازول و براسینواستروئید بر بیان ژن 1- دئوکسی گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز و ارتباط آن با بیوسنتز مونوترپن کارواکرول و تیمول در گیاه آویشن دنایی (Thymus daenenesis Celak) تحت تنش خشکی

آویشن دنایی یک گیاه دارویی بومی ایران است که متعلق به نعنائیان (Labiatae) می‌باشد. این گیاه به‌طور گسترده در طب گیاهی و صنایع غذایی استفاده می‌شود و حاوی متابولیت‌های ثانویه (کارواکول و تیمول) می‌باشد. تنش خشکی، رشد و متابولیسم این گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد. در این تحقیق اثر سطوح مختف تنش خشکی شامل شاهد (100 درصد ظرفیت مزرعه‌ای)، تنش ملایم (50 درصد ظرفیت مزرعه‌ای) و تنش شدید خشکی (25درصد ظر...

[ 2 ] - Morphological & anatomical study of Salvia macrosiphon Boiss.

Background & Aim: Salvia macrosiphon is one of the important species of Salvia which belongs to the Lamiaceae family. All 58 Iranian species of Salvia grow in different ecological places. The aim of this research is the investigation of morphological and anatomical characteristics of S.  macrosiphon. Experimental: The above–mention...

[ 3 ] - The effects of some ecological factors on essential oil yield and composition of Ziziphora clinopodioides Lam.

Background & Aim: Different species from mint family (Lamiaceae) are used as spices and fragrance in food or as medicine against viral or microbial diseases in many countries for generation. Lamiaceae family contains 46 genus and 410 species. One of the valuable and medicinal species of this family is Ziziphora clinopodioides Lam. This species contains the essential o...

[ 4 ] - Study of un-saturated fatty acids content in Ocimum basilicum L.

Background & Aim: Ocimum basilicum L. is belong to the Lamiaceae family which is cultivated as a culinary, industrial and medicinal plants in some countries from thousands years ago. The seed of this plant is rich in poly un-saturated fatty acids (PUFA) and produced a large amount of mucilage. Experimental: The oil of seed was extracted separately and converted to fatty acids...

[ 5 ] - بهینه سازی کال‌ زایی و باززایی دو رقم برنج ایندیکا (.Oryza sativa L) در شرایط فقدان پرولین جهت کاهش تغییرات ناخواسته بر acetyl-1-pyrroline-2 و سایر مواد موثر در عطر برنج

در اکثر مطالعات انتقال ژن های گیاهی، استفاده از پرولین و سایر اسید های آمینه در محیط کشت، یکی از عوامل موثر بر موفقیت و افزایش میزان کالوس زایی و کاهش زمان آن می باشد. افزودن این اسید آمینه در محیط کشت کالوس زایی با توجه به ماهیت تاثیر گزارش بر  مواد موثر در متابولیت های ثانویه دخیل در عطر برنج، می تواند منجر به ایجاد تاثیرات ناخواسته ای در نتایج حاصل از انتقال ژن های مربوط به ترکیبات معطری نظی...

[ 6 ] - انتقال ژن FSTri101 کد کننده استیل ترانسفراز از قارچ Fusarium sporotrichioides به گیاه توتون و بررسی تاثیر آن در سم زدایی از تریکوتسن دی اکسی نیوالنول

استیل ترانسفرازها آنزیم‌هایی هستند که یک گروه استیل از دهنده استیل CoA به یک مولکول گیرنده مناسب انتقال می‌دهند. واکنش استیل ترانسفرازی در بیوسنتز و همچنین سم‌زدایی از بسیاری متابولیت‌های ثانویه مانند آنتی‌بیوتیک‌ها دخیل است. تریکوتسن‌ها متابولیت‌های ثانویه مهمی هستند که توسط قارچ‌های پاتوژن گیاهی جنس Fusarium از قبیلFusarium sporotrichioides  و Fusarium graminearums  تولید می‌شوند. این قارچ‌ها...

[ 7 ] - تقویت اثر شوری توسط امواج فراصوت بر رشد و تولید متابولیت در سلولهای Dunaliella salina

Manipulating cell cultures by elicitors is one of the important strategies for induction of valuable metabolites in plant biotechnology. Therefore, in this study the effect of ultrasound and salinity on growth, primary and secondary metabolite production was studied in Dunaliella salina microalgae cell culture. Cell cultures were treated with sodium chloride salt at concentrations of 2 and 3 M ...

[ 8 ] - ارزیابی هیستوپاتولوژیکی و هیستومورفومتری تاثیر عصاره جلبکSargassum tennerimum بر بافت استخوانی موش های مبتلا به پوکی استخوان

Background and purpose: Osteoporosis is a silent disease which is causing death of significant population due to bone fractures. Use of natural supplements is considered with respect to side effects of chemical drugs. In this study, the effect of sargassum algae on osteoporosis disease was investigated. Method: The study was done on 80 mice heads of NMRI race. After osteoporosis induction, t...

[ 9 ] - بررسی فیتو شیمیایی اسانس گیاه دارویی Ziziphora clinopodioides Lam. در رویشگاه‏های طبیعی استان‏های البرز و مازندران

کاکوتی کوهی Ziziphora clinopodioides Lam.  متعلق به تیره نعنا (Lamiaceae) یکی از گونه‏های کاکوتی است که علاوه بر پراکنش گسترده‏ای که در ایران دارد، این گونه به‌عنوان آرام بخش و مقوی معده در درمان اختلالات گوارشی و قلبی-عروقی، سرما‏خوردگی، افسردگی، سرفه، میگرن و تب مورد استفاده قرار می‏گیرد. هدف از این مطالعه مقایسه ترکیبات‏های شیمیایی اسانس گیاه در رویشگاه‏های مختلف ا...

[ 10 ] - جداسازی و شناسایی باکتری سایکروتروف تجزیه کننده نشاسته و مطالعه بر روی ویژگی های آمیلولیتیک آن

باکتری سایکروتروف تجزیه کننده نشاسته از نمونه های خاک جمع آوری شده از حومه جنوب غربی تهران جداسازی شد. با استفاده از روشهای بیوشیمیایی و مولکولی براساس تعیین توالی ژن 16S rDNA این باکتری بعنوان گونه ایی از جنس اگزیگوآباکتریوم شناسایی و تحت عنوان اگزیگوآباکتریوم سویه SH3 نام گذاری گردید. این باکتری در دماهای 4، 30، 37، و 48 درجه قادر به رشد و تولید آنزیم های آمیلولیتیک بود. دمای بهینه برای تولی...

[ 11 ] - اثر مدت زمان و غلظت تیمار کلشی سین برفراوانی تولید برنج دابل هاپلویید

کاربرد کشت بساک وتولید گیاهان هاپلویید در تولید واریته های جدید تاثیر بسزائی در کاهش زمان و هزینه های اصلاحی داشته است. کلشی سین مهمترین ماده جهت دو برابر کردن مجموعه کروزومی و ایجاد دابل هاپلوییدهاست. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر غلظت های متفاوت کلشی سین بر دابل هاپلویید شدن بوته های هاپلویید برنج در زمان های متفاوت صورت گرفت. در این تحقیق بوته های هاپلویید حاصل از کشت بساک دو رقم هیبرید GRH1(...

[ 12 ] - توسعه تولید دابل هاپلوئیدها با استفاده از کلشی سین در محیط کشت بساک برنج

         در این تحقیق میزان دابل هاپلوئید شدن گیاهان حاصل از کشت بساک رقم f1 در موسسه تحقیقات برنج کشور بررسی شده است. بساک های از یک ژنوتیپ روی دو محیط کشت   N6, Chu با و بدون کلشی سین (0، 20 ، 40 و 60 میلی گرم در لیتر )تیمار شده بودند برای 7 روز قرار داده شدندو پس از 7 روز بساک ها را از محیط کشت حاوی کلشی سین به محیط های کشت کالبوس زایی بدون کلشی سین منتقل شدند.  به منظور بررسی تاثیر محیط کشت...

[ 13 ] - مطالعه برخی ویژگی‏ های اکولوژیکی گونه پنج ‏انگشت (.Vitex agnus castus L) در استان قم

گونه‏‏ی پنج ‏انگشت (Vitex agnus-castus L.) از خانواده‏ ی نعناعیان (Lamiaceae) است و بومی مناطق آسیای مرکزی و مدیترانه‏ ای می‏ باشد. در این پژوهش برخی از ویژگی‏ های اکولوژیکی گونه در دو رویشگاه مهم آن در استان قم با نمونه برداری به روش تصادفی – سیستماتیک مورد مطالعه قرار گرفت. در این رویشگاه‏ ها‏، تراکم، سطح پوشش، ارتفاع، قطر ساقه، گونه ‏های همراه و میزان زادآوری گونه اندازه‏ گیری شد. همچنین برا...

[ 14 ] - مطالعه‏ ویژگی‎های اکولوژیکی گونه کَوَر (Capparis spinosa L.) در برخی از رویشگاه‎های استان قم

کَوَر با نام علمی Capparis spinosa L. از تیره Capparaceae یکی از مهم‎ترین گیاهان دارویی است که در نواحی گرم و نیمه گرم جهان رویش دارد. در پژوهش حاضر برخی از ویژگی‎های اکولوژیکی این گونه در سه رویشگاه استان قم به روش تصادفی – سیستماتیک مورد مطالعه قرار گرفت. در هر رویشگاه سه ترانسکت در جهت شیب کلی و با فاصله 100 متر از یکدیگر در نظر گرفته شد و روی هر ترانسکت 10 پلات 4 مترمربعی با فاصله 20 متر از ی...

[ 15 ] - بررسی اثر کود آزومایت بر رشد و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی دو رقم گوجه فرنگی(Lycopersicun esculentum) تحت تنش خشکی

به منظور بررسی اثر کود آزومایت بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی دورقم گوجه‌فرنگی(ازمیر و ایزوبلا) تحت تنش خشکی، آزمایشی گلدانی انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در سه سطح (آبیاری بر اساس 100درصد ظرفیت مزرعه به عنوان شاهد، 2/3 و 1/3 ظرفیت مزرعه) و چهارسطح آزومایت(صفر، 25، 50 و 100گرم در هر گلدان) با چهار تکرار به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان د...

[ 16 ] - بررسی فاکتورهای مؤثر در تکثیر سماق (Rhus coriaria L.) به روش In vitro

سماق متعلق به تیره پسته ((Anacardiaceae و گونه خودروی جنس Rhus در ایران است که جوانه‌زنی بذر آن بسیار کم بوده و در طبیعت به‌صورت پاجوش تکثیر می‎گردد. در این تحقیق بهترین محیط ‌کشت ریشه‎زایی و باززایی ریزنمونه‎های جوانه در گیاه سماق (Rhus coriaria L.) در شرایط این‎ویترو  مورد بررسی قرار گرفت. القاء کالوس با استفاده از محیط‌ کشت MS حاوی ‎هورمون‎های IAA ,BA ,BAP ,TDZ و IBA انجام شد. براساس نتایج ت...

[ 17 ] - بررسی شاخه‌زایی در تعدادی از جمعیت‌های گز روغنی (Moringa peregrina)

گز روغنی یکی از گونه‌های مهم و با ارزشی است که در عرصه‌های وسیعی از مناطق جنوب­شرقی کشور رویش دارد و به‌رغم اهمیت زیادی که در صنایع دارویی و نیز زیست محیطی دارد تاکنون کمتر مورد توجه بوده و اقدام کافی در زمینه شناخت توانمندیهای آن صورت نگرفته است. این گونه به دلایل مختلف در معرض فرسایش ژنتیکی است و به‌منظور بهره‌برداری بهینه از ویژگی‌های مطلوب آن، حفظ این گونه می‌تواند بسیار ارزشمند باشد. در تح...

[ 18 ] - تأثیر هورمون‌های TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس و اندام‌زایی در گونه Eucalyptus rubida

اکالیپتوس‌ها متعلق به خانواده Myrtaceae و بومی‌ استرالیا هستند. گونه Eucalyptus rubida یک گونه سریع‌الرشد با تولید چوب، خواص دارویی بالا و مناسب جنگل‌کاری در بخشی از مناطق ایران است. بعلت آنکه ایران ازجمله کشورهای با پوشش کم جنگلی است، تولید انبوه گونه مذکور در جنگل‌کاری‌ها مفید می‌باشد. بنابراین در این پژوهش اثر هورمون‌های TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس و اندام‌زایی در E. rubida مورد بررسی قرار گر...

[ 19 ] - تنوع در پروفیل پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در دو گونه از گز روغنی (Moringa peregrina و M. oleifera)

گونه­هایی از جنس Moringa قادر به رویش در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ایران هستند که با ارزش­های زیاد دارویی، غذایی، صنعتی و زیست­محیطی روز به روز بر اهمیت آنها افزوده می­شود. با استخراج پروتئین­های ذخیره‌ای بذر از دو گونه از این جنس به نام­های Moringa peregrina و M. oleifera و استفاده از تکنیک SDS-PAGE، پروفیل پروتئین­های ذخیره‌ای بذر جمعیت­هایی از این دو گونه مشخص گردید. باندهای تفکیک شده شما...

[ 20 ] - بررسی اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی و بنیه بذر در سه گونه سالسولا Salsola abarghuensis) (Salsola arbuscula, Salsola yazdiana,

در این تحقیق اثر تنش شوری بر جوانه­زنی و بنیه بذر در سه گونه شورپسند سالسولا به نام­های S. abarghuensis, Salsola arbusculaو  S. yazdianaمطالعه شد.این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 5 تکرار و با سطوح شوری0، 200، 300، 500 و 800 میلی‌‌مولار بر لیتر نمک  NaClو مخلوط دو نمک شامل NaCl و Na2SO4 (به نسبت 70 و 30 درصد) انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت هر دو نمک  (NaCl, NaCl+N...

[ 21 ] - ریزازدیادی گیاه دم‌گاوی (Smirnovia turkestana Bunge)

گیاه دم‌گاوی (Smirnovia turkestana Bunge) یکی از گونه‌های گیاهی با‌ارزش ماسه‌زارهای ایران می‌باشد. نظر به اهمیت این گونه در امر بیابان‌زدایی، مشکلات زادآوری طبیعی، نیاز به حفظ ذخایر ژنتیکی در شرایط فراسرد و ریزازدیادی آن مورد بررسی قرار گرفت. بذرهای خراش داده شده با محلول هیپوکلریت سدیم 25/1% w/v به ‌مدت 15 دقیقه سترون‌ شدند و بعد در محیط پایه MS (2/1) کشت گردیدند. گیاهچه‌های بدست آمده پس از 3 ...

[ 22 ] - مطالعه ریخت‌‌شناسی و ریخت‌‌زایی در سه گونه از Arabidopsis ایران

صفات ریخت­شناسی اندام‌‌های مختلف گونه‌‌های جنس Arabidopsis در ایران شاملA. thaliana ، Heynh،A. pumila Steph  و  A. wallichii Hook & Thomsمورد بررسی قرار گرفت. کرک‌‌های اندام‌‌های هوایی سه گونه با کمک میکروسکوپ تشریحی مطالعه شد. از صفات ریختی جدا‌کننده گونه‌‌ها می‌‌توان به شکل کرک‌‌ها، شکل برگ‌‌های پایه‌‌ای و ساقه­ای، طول میوه، حالت میوه، وجود کرک در میوه و دمگل و رنگ گلبرگ‌‌ها اشاره نمود. صفات ...

[ 23 ] - توانمندی‌ ژنتیکی در القاء کالوس و رشد جنین‌ نارس در جمعیت‌هایی از گز روغنی (Moringa peregrina ( Forssk). Fiori)

گز روغنی (Moringa peregrina) یکی از گونه‌های مهم ولی فراموش شده­ است که به‌رغم اهمیت و گسترش وسیعی که در عرصه­های جنوبی کشور ما دارد تاکنون اقدام کافی در زمینه شناخت بیولوژی آن صورت نگرفته و در معرض فرسایش ژنتیکی قرار گرفته است. به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی از این گونه در قابلیت به کلن­زایی و تکثیر درون شیشه­ای و نیز یافتن روش مناسب نجات جنین با استفاده از کشت تخمک تلقیح شده و ...

[ 24 ] - بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی ژرم پلاسم کلپوره استان کرمان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD و روش GC/MS

کلپوره (Teucrium polium L.) گیاهیست علفی، پایا و پرشاخه که در نواحی مختلف اروپا و خاورمیانه ازجمله ایران به‌صورت وحشی می‌روید. برای بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم این گیاه در استان کرمان، ابتدا با استفاده از روش CTAB استخراج DNA از 15 نمونه جمع‌آوری شده انجام شد. از 15 آغازگر RAPD برای انجام PCR استفاده شد. داده‌های بدست آمده حاصل از الکتروفورز توسط نرم‌افزار NTSYS با ضریب تشابه دایس و به‌روش UPGM...

[ 25 ] - بررسی کمّیت و کیفیت اسانس بذر گیاه Pimpinella aurea DC. در سه رویشگاه استان تهران

گونه Pimpinella aurea DC. یکی از فراوان‌ترین گونه‎های چند ساله جنس Pimpinella در ایران است و پراکندگی جغرافیایی آن در شمال‌غرب، غرب، مرکز، شمال‌شرق و جنوب‌شرق ایران می‎باشد. این گونه معطر و دارای اسانس بوده که اسانس آن دارای اثر ضدمیکروبی است. در این تحقیق، به‌منظور ارزیابی کمّیت و کیفیت اسانس بذر گیاه P. aurea و همچنین مطالعه اثر احتمالی اندازه بذر بر میزان اسانس، بذرهای گیاه در سال 1389 از سه ...

[ 26 ] - بررسی اثر دگرآسیبی Eucalyptus camaldulensis Dehnh. بر فعالیت آنزیمی ‌پراکسیداز و برخی شاخص‌های رشد گندم (Triticum aestivum L.)

پتانسیل آللوپاتیک Eucalyptus camaldulensis Dehnh. طی 14 تیمار در گلخانه مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بر برخی شاخص‌های رشد و تغییرات کمّی و کیفی آنزیم ‌پراکسیداز گندم بررسی شد. تیمارها شامل تیمار شاهد، عصاره اتانولی برگ اکالیپتوس در سه سطح (3، 6 و 12 گرم در لیتر)، عصاره آبی برگ اکالیپتوس در سه سطح (5، 10 و 20 درصد)، برگ‌های تر اکالیپتوس در سه سطح (5، 10 و 15 گرم)، برگ‌های خشک آسیاب شده در سه...

[ 27 ] - بررسی اثر تنش خشکی بر ترکیب‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه دارویی کتان (Linum usitatissimum L.)

خشکی ازجمله تنش‌های فیزیکی است که به‌عنوان عامل محدودکننده رشد گیاهان در بیشتر نقاط جهان شناخته شده‌است. در این پژوهش بذر کتان (Linum usitatissimum L.) در گلدان‌های پلاستیکی حاوی شن- رس- خاک‌برگ با نسبت 1:1:2 کاشته شد. پس از کامل شدن سومین برگ اصلی گیاه، تنش در سه سطح براساس ظرفیت زراعی (شاهد FC، FC 3/2، FC 3/1) به مدت 10 روز اعمال شد. این آزمایش با سه تکرار براساس طرحی کاملاً تصادفی انجام شد. ب...

[ 28 ] - مطالعه سیتوژنتیکی شش جمعیت ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn. )

این تحقیق در سال 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بر روی 6 جمعیت ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn.) انجام شد. کاریوتیپ سلول‌های میتوزی در مرحله متافاز مریستم انتهایی ریشه بذرهای جوانه‌دار شده بررسی و مطالعه شد. عدد پایه کروموزومی در تمام جمعیت‌های مورد مطالعه 17=x و تعداد کروموزوم 34=x2=n2 بود. از لحاظ سطح پلوئیدی، همه جمعیت‌ها دیپلوئید بودند. براساس جدول دو طرفه S...

[ 29 ] - بررسی تغییرات فصلی کمیت و کیفیت اسانس سه گونه اکالیپتوس (Eucalyptus melliodora Cunn. ex Schauer، E. kingsmilli Maiden & Blakely و E. dundasii Maiden) در جنوب ایران

در این پژوهش برای بررسی اثر زمان برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس برگ سه گونه اکالیپتوس به نام‌های E. melliodora Cunn. ex Schauer و E. kingsmilli Maiden & Blakely و E. dundasii Maiden در مناطق گرمسیری شوشتر و دزفول، برگهای آنها در اواسط چهار فصل سال و طی دو سال متوالی (1385-1384) جمع‌آوری گردید. اسانس برگها به روش تقطیر با آب استخراج و با دستگاه‌های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی متصل به طیف...

[ 30 ] - اثرکمبود آب و برهم‌کنش آن با اسیدآسکوربیک بر مقدار پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

در این تحقیق تغییرات میزان پرولین و قندهای محلول و فعالیت دو آنزیم کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در اثر تنش خشکی همراه تأثیر جبرانی اسید‌آسکوربیک به‌عنوان عامل دفاعی در گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین کشت گیاه به صورت گلخانه‌ای با تیمارهای مختلف آبیاری و اسیداسکوربیک‌ شامل: 1) شاهد با آبیاری به مقدار ظرفیت زراعی، 2) آبیاری دو سوم ظرفیت زراعی، 3) آبیاری یک سوم ظ...

[ 31 ] - بررسی تنوع درون و بین جمعیت‌های مختلف گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رویش بذر نارس

علاوه بر اثرهای محیطی، واکنش گیاهان به جوانه‌زنی بذر در بسترهای مختلف کاشت می‌تواند منشأ ژنتیکی داشته و توارث آن کمّی یا کیفی باشد. ازجمله اهداف این تحقیق، بررسی تنوع درون و بین جمعیت‌هایی از گونه در حال انقراض گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در قابلیت رویش بذر نارس در محـیط‌های مختلف کشت بود. به این منظور جنین و بذر نارس تعداد زیادی از ژنوتیپ‌های گز روغنی از شش رویشگاه واقع در جنوب...

[ 32 ] - بررسی تأثیر برخی از شرایط رویشگاهی بر روی کمیت و کیفیت اسانس Ziziphora clinopodioides Lam. Subsp. rigida (Boiss.)

گیاهان خانواده لابیاته قرنهاست که در بیشتر کشورها به‌عنوان چاشنی یا ادویه غذاها و همچنین به‌عنوان دارو برای هضم غذا و مقابله با بیماریهای ویروسی استفاده می‌شوند. این خانواده در ایران 46 جنس و 410 گونه و زیرگونه دارد. یکی از گونه‌های ارزشمند و دارویی این خانواده Ziziphora clinopodioides Lam. است که دارای اسانسی است که حاوی پولگون است و از آن به‌عنوان آرام‌بخش، مقوی معده، در درمان سرماخوردگی، افس...

[ 33 ] - تأثیر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس‌گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Eucalyptus largiflorens

در این تحقیق برگهای جوان گونه‌ای اکالیپتوس با نام علمی Eucalyptus largiflorens در فصل بهار از شهرستان کاشان در استان اصفهان (نواحی مرکزی ایران) جمع‌آوری شد. برگهای جمع‌آوری شده تحت پنج تیمار مختلف شامل آون Cº30، آون Cº40، آون Cº50، آفتاب و سایه خشک شدند. پس از خشک کردن برگها، با استفاده از روش تقطیر با آب، اسانس آنها در مدت دو ساعت استخراج شد و به‌وسیله دستگاههای کروماتوگرافی گازی (GC) و کرومات...

[ 34 ] - شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه ‏های Vitex در ایران

جنس Vitex از تیره Lamiaceae در مناطق گرمسیری نیمکره شمالی وجنوبی پراکندگی دارد. حدود 250 گونه از آن شناخته شده است و گسترش تعدادی ازگونه‏ های آن تا مناطق معتدله نیز ادامه می ‏یابد. بررسی خصوصیات مورفولوژی برگ، ساقه، گل و کاسه گل در کنار بررسیهای میکرومورفولوژیک حضور چهار گونه V. agnus-castus، V. pseudo-negundo،V. negundo,وV. trifolia را در ایران نشان می‏دهد. در این تحقیق سرشاخه‏های گلدار این گو...

[ 36 ] - بررسی بیان توالی کامل ژن گلیکوپروتئین سطحی 2 ویروس هپاتیت C در مخمر پیکیا پاستوریس

سابقه و هدف: عفونت ویروس هپاتیت C با اتصال پروتئینE2  ویروس به گیرنده سطح سلول کبد انسان آغاز می شود. بنابراین به عنوان یکی از اهداف تحقیقات دارو و واکسن بر علیه این عفونت مطرح می باشد. این مطالعه برای اولین بار در ایران با هدف انتقال تمام طول ژن HCV-2a (JFH1) E2 توسط وکتور نوترکیب E2-pPICZAa به مخمر پیکیاپاستوریس سویه KM71H و بیان ژن یاد شده در این سیستم بیانی انجام شد. <stro...

[ 37 ] - تأثیر بعضی عوامل محیطی بر ویژگی‌های رویشی، جوانه‏زنی بذر و مواد مؤثّر کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides)

در پژوهش حاضر، رابطۀ بین ارتفاع از سطح دریا، ویژگی‌های اقلیمی و خاک به‌ عنوان عوامل مهم و اثرگذار بر ویژگی‌های رویشی، جوانه‏زنی بذر و اسانس کاکوتی کوهی بررسی شد. به این منظور سه رویشگاه این گونه با ارتفاع‏های مختلف در استان‏های البرز و مازندران انتخاب شد. ویژگی‌های رویشی بوته‏های کاکوتی کوهی در 45 پلات استقراریافته در این سه رویشگاه، ثبت شد. بذر این گونه از سه رویشگاه، جمع‏آوری و قوۀ نامیۀ آنها...

[ 38 ] - مشخصات کاریوتیپی گونه‌های جنس Papaver در رویشگاه‌های استان اردبیل

پنج گونه از جنس L. Papaver، متعلق به تیره Papaveraceae، به نام‌های L‌. Papaver dubium، Papaver orientale L.، .Poir Papaver fugax ( با 2 زیر گونه)‌، Boiss. & Hausskn. Papaver glaucum و Papaver gaubae Cul‌len. & Rech. از رویشگاه‌های استان اردبیل جمع‌آوری شدند و از نظر صفات کاریوتیپی‌، از قبیل: طول بازوی بلند کروموزوم، طول بازوی کوتاه کروموزوم و طول ماهواره‌ها مطالعه شدند. بر اساس این اطلاعات‌، طو...

[ 39 ] - جداسازی و شناسایی مقدماتی ریزجلبک‮ها و سیانوباکترهای بومی لاگون‮های نفتی جزیره خارک‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مقدمه: جلبکها به لحاظ اکولوژیکی، تنوع زیستی، کشاورزی، پزشکی، زیست فناوری، صنعت و سایر، بسیار مهم هستند. این موجودات توانایی زیادی در تولید زیست مواد فعال، زیست پالایی و تولیدات اولیه دارند. بنابراین، دستیابی به سویههای بومی ایران که دارای تواناییهای بیوتکنولوژیکی و اکولوژیکی دارای اهمیت است. مواد و روش‏‏ها: آب و خاک منطقه از ایستگاه‌های مختلف جزیره خارک (خلیج فارس) جمع آوری شدند. نمونه‌ها کشت و...

[ 40 ] - بهینه سازی کال‌ زایی و باززایی دو رقم برنج ایندیکا (.Oryza sativa L) در شرایط فقدان پرولین جهت کاهش تغییرات ناخواسته بر acetyl-1-pyrroline-2 و سایر مواد موثر در عطر برنج

در اکثر مطالعات انتقال ژن های گیاهی، استفاده از پرولین و سایر اسید های آمینه در محیط کشت، یکی از عوامل موثر بر موفقیت و افزایش میزان کالوس زایی و کاهش زمان آن می باشد. افزودن این اسید آمینه در محیط کشت کالوس زایی با توجه به ماهیت تاثیر گزارش بر  مواد موثر در متابولیت های ثانویه دخیل در عطر برنج، می تواند منجر به ایجاد تاثیرات ناخواسته ای در نتایج حاصل از انتقال ژن های مربوط به ترکیبات معطری نظی...

[ 41 ] - انتقال ژن FSTri101 کد کننده استیل ترانسفراز از قارچ Fusarium sporotrichioides به گیاه توتون و بررسی تاثیر آن در سم زدایی از تریکوتسن دی اکسی نیوالنول

استیل ترانسفرازها آنزیم‌هایی هستند که یک گروه استیل از دهنده استیل CoA به یک مولکول گیرنده مناسب انتقال می‌دهند. واکنش استیل ترانسفرازی در بیوسنتز و همچنین سم‌زدایی از بسیاری متابولیت‌های ثانویه مانند آنتی‌بیوتیک‌ها دخیل است. تریکوتسن‌ها متابولیت‌های ثانویه مهمی هستند که توسط قارچ‌های پاتوژن گیاهی جنس Fusarium از قبیلFusarium sporotrichioides  و Fusarium graminearums  تولید می‌شوند. این قارچ‌ها...

[ 42 ] - بررسی اثر هورمون های اکسین و سیتوکینین بر رشد و محتوای رنگیزه ها وپروتئین جلبک Chlorella sorokiniana

جلبک های کلرلا به عنوان دارو ، غذای آبزیان و بیوفیلترمورد استفاده قرار می گیرند. ازاین دیدگاه، بالا بردن بیوماس و برخی متابولیت های آن حایز اهمیت اقتصادی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر تحریکی برخی هورمون های گیاهی بر بیوماس و محتوای متابولیت های مهم جلبک Chlorella sorokiniana بود. در این پژوهش جلبک در محیط کشت پایه Bold تغییر یافته کشت شد. به محیط‌کشت 5گرم درلیتر گلوکزمنو هیدرات و ن...

[ 43 ] - مطالعه پاسخ پروتئینی ریشه آفتابگردان به تنش خشکی با رهیافت پروتئومیکس

برای درک مکانیسم مولکولی تحمل به خشکی در ارتباط با ریشه آفتابگردان، الگوی پروتئوم ریشه دو لاین حساس و متحمل به خشکی در شرایط آبیاری محدود و مطلوب بررسی شد. با استفاده از الکتروفورز دو بعدی و مقایسه شدت نسبی لکه‌ها با آزمونt تعداد 12 لکه از 417 لکه پروتئینی در لاین حساس و 17 لکه از 467 لکه پروتئینی در لاین متحمل به طور معنی‌داری از تنش خشکی متأثر شد. لکه‌های پروتئینی با استفاده از طیف‌سنجی جرم...

[ 44 ] - مطالعه پاسخ پروتئینی ریشه آفتابگردان به تنش خشکی با رهیافت پروتئومیکس

برای درک مکانیسم مولکولی تحمل به خشکی در ارتباط با ریشه آفتابگردان، الگوی پروتئوم ریشه دو لاین حساس و متحمل به خشکی در شرایط آبیاری محدود و مطلوب بررسی شد. با استفاده از الکتروفورز دو بعدی و مقایسه شدت نسبی لکه‌ها با آزمونt تعداد 12 لکه از 417 لکه پروتئینی در لاین حساس و 17 لکه از 467 لکه پروتئینی در لاین متحمل به طور معنی‌داری از تنش خشکی متأثر شد. لکه‌های پروتئینی با استفاده از طیف‌سنجی جرم...

[ 45 ] - تأثیر تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر آنغوزه (Ferula assa- foetida)

Asafetida (Ferula assa- foetida L.) is an important medicinal plant belonging to Apiaceae family and has long dormancy. In this research, vernalization, washing time, GA3, medium strength, harvesting time and interaction of these treatments were studied to optimize condition of germination. The results showed that vernalization at 4-5&deg;C for two weeks increased germination by 50%, as compare...

[ 46 ] - بررسی تنوع ژنتیکی گیاه گزنهNettele) ) در بخش مرکزی مازندران با استفاده ازنشانگر مولکولی RAPD

سابقه و هدف: گزنه با نام علمی dioica  Urticaبه عنوان یکی از گیاهان دارویی جهت درمان بسیاری از بیماری ها به کار می رود. این گیاه در درمان بیماری های گوارشی بکار رفته، هم چنین اثر ضد حساسیتی داشته و کاهنده میزان قند خون و فشار خون می باشد. به دلیل اهمیت مواد موثره گیاهان دارویی در زمینه صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی باعث شده که توجه و تحقیق پیرامون این دسته گیاهان از نقطه نظر کشت، تولید و مصرف آن...

[ 47 ] - The effect of chilling and chemical treatment on seed dormancy of Capparisspinosa L

سابقه و هدف: کَوَر (Capparis spinosa L.)، مهمترین گونه خانواده Capparaceae بوده و به عنوان یکی از گیاهان مهم دارویی محسوب می‌گردد. این گیاه از توانایی خوبی جهت تثبیت شن برخوردار است. بذرهای این گیاه دارای خفتگی است که موجب کاهش قوه نامیه آن می‌گردد. هدف از این تحقیق بررسی و تعیین درصد جوانه زنی بذر Capparis spinosa بر اساس طول مدت زمان سرمادهی ( در9 سطح 0، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 روز ) و...

[ 48 ] - اثر برخی عوامل اکولوژیکی بر روغن اسانس گیاه مریم نخودی (.L Teucrium polium )

سابقه و هدف: گیاه .L Teucrium polium متعلق به جنسTeucrium و تیره نعناعیان بوده که دارای اثرات درمانی ارزشمندی می باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر برخی عوامل اکولوژیکی بر اسانس گیاه فوق در رویشگاه های مختلف بوده است. مواد و روش ها: برای انجام این پژوهش، از 9 رویشگاه واقع در استان مازندران که بترتیب از G1- G9 کد گذاری شده و سه طبقه ارتفاعی را به خود اختصاص داده بودند، سر شاخه های گلدا...

[ 49 ] - بررسی آناتومیکی برگ و ساقه گونه هایی از جنسChenopodium L. و Atriplex L. در استان خراسان جنوبی

سابقه و هدف. جنس Chenopodium دارای 100 گونه و جنس Atriplex دارای 150 گونه است که هر دو متعلق به تیره Chenopodiaceae می باشند. نظر به اینکه شناسایی گونه های این دو جنس به دلیل شباهت های ریختی نسبتا" مشکل است، صفات تشریحی گونه های این جنس در استان خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها. برای مطالعه ساختار تشریحی گونه ‌ها ابتدا نمونه ‌های گیاهی از مناطق مختلف این استان جمع آوری شدند. سپ...

[ 50 ] - مطالعه اکولوژی برخی از گونههای جنس سالسولا (کنوپودیاسه) در استان گلستان

 سابقه و هدف: جنـس Salsola با داشـتن 100 گونه بزرگتـرین جنس در زیـر خانـواده Salsoloideae می باشد. برتری این جنس بر سایر جنس ها در این است که علاوه بر خشبی بودن، جزو گیاهان علوفه ای بوده و قدرت تولید بذر آن خوب و میزان تولید علوفه بالایی دارد. مواد و روش ها: شناسـایی گونـه ‌ های مختلف این جنس به خاطر نداشتن ویژگی های قابل تشخیص ساده، زیستگاه های خیلی متغیر، اختلافات مورفولوژیکی گیاهان جوان و گی...

[ 51 ] - ازدیاد غیر جنسی گردوی خوراکی (.Juglans regia L)با استفاده از تنظیم کننده های رشد

سابقه و هدف: گردو (.Juglans regia L) گیاهی است سخت ریشه زا و از این رو تکثیر گونه ها و واریته های مختلف آن با روش های متداول غیر جنسی تقریبا امکان پذیر نمی باشد. هدف از این تحقیق بررسی روش های تکثیر غیر جنسی گردوی خوراکی با استفاده از تنظیم کننده های رشد IBA و 2,4-D است. مواد و روش ها: ابتدا تعداد 40 قلمه‌ی 20 سانتی‌متری سالم و مرغوب از یک گردوی اصلاح نژاد شده با نام محلی گردوی کاغذی از مرکز تح...

[ 52 ] - تغییرات بیوشیمیایی دو رقم سیب گلاب و شفیع آبادی در زمان برداشت و پس از انبارداری

سابقه و هدف: بررسی صفات فیزیولوژیکی دو رقم سیب در زمان برداشت آزمایشی و پس از انبارداری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  دانشگاه تهران انجام شد.مواد و روش ها: دو رقم سیب ایرانی زودرس به نام های گلاب و شفیع آبادی انتخاب و چندین صفت در دو زمان (بلافاصله پس از برداشت و 20 روز پس از انبارداری) اندازه گیری شدند. این صفات عبارت بودند از: وزن میوه، حجم میوه، چگالی میوه، حجم عصاره، اسیدیته،pH ، میزان مو...

[ 53 ] - مطالعه ریز ازدیادی گل آنتوریوم آندرانوم از طریق کشت بافت

سابقه و هدف: آنتوریوم یک گیاه علفی چند ساله و مهم ترین جنس اقتصادی خانواده آراسه است. کشت بافت آنتوریوم به عنوان روش نهایی برای تکثیر سریع در کوتاه مدت پیشنهاد می شود. مواد و روش ها: رقم مورد استفاده در این پژوهش، رقم صورتی بود. در آزمایش کالوس زایی ریز نمونه استفاده شده، قطعات برگ می باشد که پس از تقسیم به قطعات 1×1 سانتی متری در پتری دیش کشت شد. جهت ضد عفونی از هیپوکلریت سدیم 1 درصد به مدت 20...

[ 54 ] - تعیین نقش عوامل باکتریایی شایع در عفونت خون نوزادان بیمارستان شهید عارفیان ارومیه

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal" mso-tstyle-rowband-size:0 mso-tstyle-colband-size:0 mso-style-noshow:yes mso-style-pri...

[ 55 ] - بررسی تأثیر تنش خشکی روی برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام جدید اصلاح شده چغندرقند

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal" mso-tstyle-rowband-size:0 mso-tstyle-colband-size:0 mso-style-noshow:yes mso-style-pri...

[ 56 ] - مطالعه نوع اثرات ژنی و برآورد روابط همبستگی بین صفات مورفولوژیکی و تحمل به بیماری سیاهک معمولی (Ustilago maydis) ذرت (Zae mays L.)

 Aim and Background. Since chemical control of corn common smut disease to be unsuccessful (that its agent is Ustilago maydis), screening of resistance hybrids to smut disease is necessary for maize breeding.  Materials and Methods. In this study, 89 single crosses hybrids including 60 single crosses derived from hybridization of 20 S6 inbred lines as female parents and 3 S6 commercial elit tes...

[ 57 ] - مطالعه کروموزومی در برخی از گونه های جنس Cirsium در استان های خراسان رضوی و شمالی

  چکیده   سابقه و هدف : ‌ جنس Cirsium یکی از سرده های خانواده کاسنی است و تا کنون 300-250 گونه آن در جهان گزارش شده است. گیاهان این سرده علفی، دو ساله یا چند ساله و پایا بوده و در افریقا، اروپا و امریکا رویش دارند. بررسی منابع نشان می دهد که تاکنون پژوهش های اندکی در مورد سیتوژنتیک این سرده در جهان به ویژه در ایران صورت گرفته است.   مواد و روش ‌ ها: در مطالعات ژنتیکی با توجه به امکانات، نمونه ه...

[ 58 ] - بررسی پتانسیل جهش‌زایی و فعالیت سیتوتوکسیک نانوذرات نقره بیوسنتزی

مقدمه: اطلاعات محدودی در رابطه با سمیت و آسیب ژنی نانوذرات موجود است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سیتوتوکسیک و پتانسیل جهش زایی نانوذرات نقره بیوسنتز شده به وسیله عصاره آبی گیاه فلوس (Cassia fistula) بود. روش بررسی: بدین منظور محلول نیترات نقره و عصاره آبی میوه گیاه فلوس به نسبت 9 به 1 مجاور شدند. پس از تغییر رنگ محلول، تولید نانوذرات نقره به وسیله روش‌های اسپکتروفتورمتری، پراش پرتوی ایکس، ...

[ 59 ] - شناسایی مورفولوژیکی-مولکولی و سنجش کلروفیلa وb و کاروتنوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی جلبکهایAcutodesmus obliquus و Desmodesmus armatus

جلبک ها به عنوان اولین زنجیره چرخه غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردارند و جداسازی و شناسایی آنها به دلیل دارا بودن ترکیبات آنتی اکسیدان نظیر کاروتنوئیدها، فلاونوئیدها، ویتامین ها و اسیدهای چرب ضروری کاربردهای وسیعی در صنایع غذایی، مکمل های غذایی ، دارویی و آرایشی- بهداشتی یافته است. در این تحقیق نمونه برداری از سواحل بندر ترکمن صورت گرفته و نمونه ها در محیطهای  BBMوF2 کشت داده شدند. به منظورشناسای...

[ 60 ] - صفات رویشی و ترکیب‏های اسانس Chaerophyllum macropodum Boiss در رویشگاه‏های مختلف

Chaerophyllum macropodom از تیره Apiaceae دارای خواص آنتی‏اکسیدانی و آنتی‏باکتریایی است. صفات رویشی این گونه در 48 پلات استقرار یافته در چهار رویشگاه استان‏های تهران و البرز ثبت گردید. اندام‏های هوایی این گیاه در مرحله گل‏دهی جمع‏آوری گردید و پس از خشک‏نمودن آن‏ها در سایه به مدت دو هفته، به روش تقطیر با آب در دستگاه کلونجر اسانس‏گیری شد. اسانس حاصل با استفاده از دستگاه‏های GC و GC/MS تجزیه و شن...

[ 61 ] - ایجاد توتون تراریخت تولیدکننده لاکاز قارچی با استفاده از یک پروموتر دارای بیان ریشه-ویژه

لاکازها گروهی از گلیکوپروتئین‏ها با ویژگی پلیفنلاکسیدازی هستند که می‌توانند ترکیبات گوناگونی را اکسید نمایند. این گروه آنزیمی در گیاهان، قارچ‌ها، حشرات و باکتری‌ها بیان می‌شوند و دارای نقش‌های مهمی در فعالیت‌های زیستی و کاربردهای گوناگونی در صنایع غذایی، دارویی، نساجی و حتی نظامی می‌باشند. با توجه به ساختار این آنزیم و این‌که تشکیلات بیان پروتئین در گیاهان قادر به تولید کامل پروتئین‌ها ازجمله گ...

[ 62 ] - ایجاد توتون تراریخت تولیدکننده لاکاز قارچی با استفاده از یک پروموتر دارای بیان ریشه-ویژه

لاکازها گروهی از گلیکوپروتئین‏ها با ویژگی پلیفنلاکسیدازی هستند که می‌توانند ترکیبات گوناگونی را اکسید نمایند. این گروه آنزیمی در گیاهان، قارچ‌ها، حشرات و باکتری‌ها بیان می‌شوند و دارای نقش‌های مهمی در فعالیت‌های زیستی و کاربردهای گوناگونی در صنایع غذایی، دارویی، نساجی و حتی نظامی می‌باشند. با توجه به ساختار این آنزیم و این‌که تشکیلات بیان پروتئین در گیاهان قادر به تولید کامل پروتئین‌ها ازجمله گ...

[ 63 ] - بررسی فیتو شیمیایی اسانس گیاه دارویی Ziziphora clinopodioides Lam. در رویشگاه‏های طبیعی استان‏های البرز و مازندران

کاکوتی کوهی Ziziphora clinopodioides Lam.  متعلق به تیره نعنا (Lamiaceae) یکی از گونه‏های کاکوتی است که علاوه بر پراکنش گسترده‏ای که در ایران دارد، این گونه به‌عنوان آرام بخش و مقوی معده در درمان اختلالات گوارشی و قلبی-عروقی، سرما‏خوردگی، افسردگی، سرفه، میگرن و تب مورد استفاده قرار می‏گیرد. هدف از این مطالعه مقایسه ترکیبات‏های شیمیایی اسانس گیاه در رویشگاه‏های مختلف ا...

[ 64 ] - بررسی بیان توالی کامل ژن گلیکوپروتئین سطحی 2 ویروس هپاتیت C در مخمر پیکیا پاستوریس

سابقه و هدف: عفونت ویروس هپاتیت C با اتصال پروتئینE2  ویروس به گیرنده سطح سلول کبد انسان آغاز می شود. بنابراین به عنوان یکی از اهداف تحقیقات دارو و واکسن بر علیه این عفونت مطرح می باشد. این مطالعه برای اولین بار در ایران با هدف انتقال تمام طول ژن HCV-2a (JFH1) E2 توسط وکتور نوترکیب E2-pPICZAa به مخمر پیکیاپاستوریس سویه KM71H و بیان ژن یاد شده در این سیستم بیانی انجام شد. <stro...

[ 65 ] - اثر پاکلوبوترازول و براسینواستروئید بر بیان ژن 1- دئوکسی گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز و ارتباط آن با بیوسنتز مونوترپن کارواکرول و تیمول در گیاه آویشن دنایی (Thymus daenenesis Celak) تحت تنش خشکی

آویشن دنایی یک گیاه دارویی بومی ایران است که متعلق به نعنائیان (Labiatae) می‌باشد. این گیاه به‌طور گسترده در طب گیاهی و صنایع غذایی استفاده می‌شود و حاوی متابولیت‌های ثانویه (کارواکول و تیمول) می‌باشد. تنش خشکی، رشد و متابولیسم این گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد. در این تحقیق اثر سطوح مختف تنش خشکی شامل شاهد (100 درصد ظرفیت مزرعه‌ای)، تنش ملایم (50 درصد ظرفیت مزرعه‌ای) و تنش شدید خشکی (25درصد ظر...

[ 66 ] - Morphological & anatomical study of Salvia macrosiphon Boiss.

Background & Aim: Salvia macrosiphon is one of the important species of Salvia which belongs to the Lamiaceae family. All 58 Iranian species of Salvia grow in different ecological places. The aim of this research is the investigation of morphological and anatomical characteristics of S.  macrosiphon. Experimental: The above–mention...

[ 67 ] - The effects of some ecological factors on essential oil yield and composition of Ziziphora clinopodioides Lam.

Background & Aim: Different species from mint family (Lamiaceae) are used as spices and fragrance in food or as medicine against viral or microbial diseases in many countries for generation. Lamiaceae family contains 46 genus and 410 species. One of the valuable and medicinal species of this family is Ziziphora clinopodioides Lam. This species contains the essential o...

[ 68 ] - Study of un-saturated fatty acids content in Ocimum basilicum L.

Background & Aim: Ocimum basilicum L. is belong to the Lamiaceae family which is cultivated as a culinary, industrial and medicinal plants in some countries from thousands years ago. The seed of this plant is rich in poly un-saturated fatty acids (PUFA) and produced a large amount of mucilage. Experimental: The oil of seed was extracted separately and converted to fatty acids...

[ 69 ] - Effective in vitro seed germination and direct regeneration from cotyledonary leaf explants of Nitraria schoberi

Nitraria schoberi (Ghar-e-Daghin in Persian) from Zygophyllaceae (Nitrariaceae) family is considered as a wonderful exquisite plant in terms of its economical, medicinal, animal feed, significant values and also its unique characteristics of being tolerant to the soil salinity, drought and erosion. On the other hand, this plant is challenging with severe problems such as seed dormancy, plant gr...

[ 70 ] - Effects of salt stress on total lipid values, fatty acid profiles, omega-3, omega-6 and omega-9, in the brown algea Sargassum boveanum on Bushehr coast

Some algae are rich sources of various beneficial lipids and fatty acids. In recent years, several studies have been performed on algae to evaluate the effect of different salinity treatments on the quantity and quality of these lipids. The present study was performed to investigate the effect of different concentrations of sodium chloride on total lipid content, fatty acid profile, and omega-3...

[ 71 ] - The most common treatment and algorithm for the use of plants under the name of Lemon Balm is offered in Iranian herbal medicine shops and markets

در این قسمت قابل تایپ انگلیسی نیست همراه مقاله ارسال گردید 

نویسندگان همکار

قریشی الحسینی, سید جواد 24  

یونس عصری 5  

مینا ربیعی 4  

فاطمه سفیدکن 4  

مریم فیروزی اردستانی 3  

ابراهیمی, محمدعلی 3  

فرشته اسدی کرم 3  

میترا امام 3  

حسن ممتاز 2  

عبدالله قاسمی پیربلوطی 2  

مریم محمدی فارسانی 2  

الطاف حسین نداف 2  

کیقباد کیکاوسی 2  

فروغ سنجریان 2  

مهسا بنایی 2  

الهام خوش سیما 2  

سید مهدی ادنانی 2  

حسین میرزایی ندوشن 2  

عباس قمری زارع 2  

هاشم کنشلو 2  

راحله صولت 2  

روح الله وهاب پور 2  

محمدرضا آقاصادقی 2  

مهدی شکری 2  

پونه رحیمی 2  

سید ابواحسن شاهزاده فاضلی 2  

سعادت شریفی 2  

مهدی غفاری 2  

امیر عباس مختاریه 2  

سید جواد داورپناه 2  

مجید دانا 2  

رضایی, آیت اله 1  

مخبری, رقیه 1  

کردناییج, علاءالدین 1  

جوادی, آزاده سادات 1  

حیدری نصر آبادی, میترا 1  

اعظم صفری 1  

حسین شهبانی ظهیری 1  

فاطمه حسینی 1  

کامبیز اکبری نوقابی 1  

علی اکبر عبادی 1  

محمود صیادی 1  

ابوبکر جوهرعلی 1  

علی اکبر عبادی 1  

لیلا خزایی 1  

یونس عصری 1  

یونس عصری 1  

ابوالقاسم حسن پور 1  

حمید نورانی ازاد 1  

محمدعلی ابراهیمی 1  

بهروز پورداد 1  

عبّاس صفرنژاد 1  

فاطمه سردابی 1  

فرشته اسدی‌کرم 1  

میترا امام 1  

سعیده قدیری سردرود 1  

شکوفه شهرزاد 1  

اصغر مصلح آرانی 1  

شکوفه شهرزاد 1  

حسین میرزایی ندوشن 1  

امین باقی زاده 1  

مژگان مقدری 1  

طیبه مظفری‌دهشیری 1  

فاطمه عسکری 1  

آناهیتا شریعت 1  

محمد متینی‌زاده 1  

محمدحسن عصاره 1  

مه‌لقا قربانلی 1  

حسین زینلی 1  

منصوره صرامی 1  

نسرین اصفهانیان فرد 1  

مه‌لقا قربانلی 1  

حسین میرزایی ندوشن 1  

رمضان کلوندی 1  

زهرا آبروش 1  

فاطمه سفیدکن 1  

محمدحسن عصاره 1  

روح‌انگیز عباس عظیمی 1  

زیبا جم زاد 1  

فرزانه عظیمی مطعم 1  

رضوان رحیمی 1  

محمد علی آموزگار 1  

مصطفی نوروزی 1  

آمنه جمشیدی 1  

شهلا مظفری 1  

طیبه رجبیان 1  

معصومیان, مجید 1  

نوروزیان, احمد 1  

غفوری, محمد 1  

هاشمی, مهرداد 1  

طیبه حسن سلطان سولقانی 1  

محمد علی آموزگار 1  

مصطفی نوروزی 1  

مهشید صدقی 1  

نجمه السادات طباطبایی قمی 1  

Hamid Reza Naseri 1  

Mohammad Ali Ebrahimi 1  

Nasim Zarinpanjeh 1  

Samaneh Kheirabadi 1  

Akbari, Maryam 1  

Mohebbi, Gholamhossein 1  

Razavizadeh, Roya 1  

Sobhanian, Hamid 1  

Bakhtiyari, Zohreh 1  

HaeriNasab, Maryam 1  

Minaeefar, AmirAbbas 1  

Yazdiniyapour, Zeynab 1