مطالعه سیتوژنتیکی شش جمعیت ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn. )

نویسندگان

  • حسین زینلی استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
  • زرین‌تاج بردبار کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
  • سعید اسماعیل‌خانیان استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
  • منصوره صرامی دانشجوی کارشناسی ارشد زیست گیاهی، دانشگاه پیام نور تهران
چکیده مقاله:

این تحقیق در سال 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بر روی 6 جمعیت ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn.) انجام شد. کاریوتیپ سلول‌های میتوزی در مرحله متافاز مریستم انتهایی ریشه بذرهای جوانه‌دار شده بررسی و مطالعه شد. عدد پایه کروموزومی در تمام جمعیت‌های مورد مطالعه 17=x و تعداد کروموزوم 34=x2=n2 بود. از لحاظ سطح پلوئیدی، همه جمعیت‌ها دیپلوئید بودند. براساس جدول دو طرفه Stebbins، همه جمعیت‌ها در کلاس B2 قرار گرفتند که این امر بیانگر وضعیت تکاملی مشابه آنها می‌باشد. تجزیه واریانس صفات، نشان داد که بین جمعیت‌ها از لحاظ صفات طول کوتاهترین کروموزوم، شاخص عدم تقارن و ضریب تغییرات شاخص سانترومری اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال 1% و از لحاظ صفات طول کل کروموزومی، مجموع بازوهای کوتاه، مجموع بازوهای بلند و طول بلندترین کروموزوم اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال 5% وجود دارد که این امر مؤید وجود تنوع کروموزومی در جمعیت‌های مورد بررسی می‌باشد. در تجزیه به عامل‌ها، دو عامل اول و دوم در مجموع بیش از 94% از کل تنوع موجود بین جمعیت‌ها را توجیه نمودند. به‌طوری که در عامل اول، طول کل کروموزوم (TL) و مجموع بازوهای بلند (Sla) بیشترین نقش را در تشکیل این عامل داشتند. در عامل دوم، صفات شاخص عدم تقارن (AI) و ضریب تغییرات شاخص سانترومری (CVci) بیشترین سهم را در تشکیل این عامل برخوردار بود. تجزیه خوشه‌ای جمعیت‌ها براساس خصوصیات کاریوتیپی، آنها را در 4 گروه مجزا قرار داد. در این بررسی بیشترین شباهت بین دو جمعیت اهواز و ساری و کمترین شباهت بین دو جمعیت اهواز و آمل بود. نتایج تجزیه واریانس بین گروه‌ها نشان داد که تمام صفات مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری را در بین گروه‌ها داشتند. جمعیت‌های اهواز، ساری و اصفهان در گروه اول از نظر صفات TL، SSa، SLa، LC و SC نسبت به سایر گروه‌ها برتر بودند. جمعیت آمل در گروه دوم از نظر صفات SC، Cvci و AI کمترین مقادیر را دارا بود. جمعیت کردستان در گروه چهارم از نظر صفات CVci و AI بیشترین مقادیر و از لحاظ صفات TL، SSa، SLa و LC کمترین مقادیر را به خود اختصاص داد. همچنین نمودار پراکنش جمعیت‌ها براساس مقادیر مؤلفه اول و دوم رسم شد که مؤید نتایج حاصل از تجزیه خوشه‌ای بود

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه سیتوژنتیکی شش جمعیت ماریتیغال (silybum marianum (l.) gaertn. )

این تحقیق در سال 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بر روی 6 جمعیت ماریتیغال (silybum marianum (l.) gaertn.) انجام شد. کاریوتیپ سلول های میتوزی در مرحله متافاز مریستم انتهایی ریشه بذرهای جوانه دار شده بررسی و مطالعه شد. عدد پایه کروموزومی در تمام جمعیت های مورد مطالعه 17=x و تعداد کروموزوم 34=x2=n2 بود. از لحاظ سطح پلوئیدی، همه جمعیت ها دیپلوئید بودند. براساس جدول دو طرفه s...

متن کامل

Antioxidant Activity of Flavolignans from Silybum marianum (L). Gaertn. Fruits

The flavolignans silybin (1) and 2,3-dehydrosilybin (2) (Figure 1) were isolated from fruits of milk thistle [Silybum marianum (L). Gaertn.] cultivated in the Samara region (Russian Federation). 2,3-dehydrosilybin (2) for the first time in Russian Federation is described for the given plant. Silybin and 2,3-dehydrosilybin and also new preparation, a fluid extract of Silybum marianum fruits, hav...

متن کامل

Cultivation of Silybum Marianum Gaertn., a Promising Medicinal Plant

Silybum marianum Gaertn., commonly known as milk thistle, seeds of which yield 'silymarine' a flavanoid, has marked antihepatotoxic properties. It is being collected in larger quantities by the pharmaceuticals. There is a great need to cultivate this plant for the sustained supply of the seeds. A package of agrotechnology of the crop is reported in this paper.

متن کامل

Ag enhanced silymarin production in hairy root cultures of Silybum marianum (L.) Gaertn

Seeds of Silybum marianum which have been used to treat liver diseases have an active component called silymarin. Hairy root cultures of S. marianum could be able to produce silymarin. There is evidence that the use of elicitors has been an important strategy for improving the production of secondary metabolites. Elicitation is an interesting topic to investigate cell signaling pathway in secon...

متن کامل

Antiinflammatory activity of leaf and leaf callus of Silybum marianum (L.) Gaertn. in albino rats

Silybum marianum (L.) Gaertn. is an important medicinal plant of family Compositae, commonly known as Milk-thistle, or St. Mary’s thistle. The plant and its extracts are reported to possess hepatoprotective, antioxidant, [1] anticancer, [2] antiinflammatory and antidiabetic properties. It contains flavonolignan Silymarin, which is an important bioactive principle having anticancer, antiinflamma...

متن کامل

Substituted pyrazinecarboxamides as abiotic elicitors of flavolignan production in Silybum marianum (L.) gaertn cultures in vitro.

Substituted pyrazinecarboxamides markedly influenced production of flavonolignans in Silybum marianum callus and suspension cultures. In this study the effect of two compounds, N-(3-iodo-4-methylphenyl)pyrazine-2-carboxamide (1) and N-(3-iodo-4-methylphenyl)-5-tert-butyl-pyrazine-2-carboxamide (2), as abiotic elicitors on flavono-lignan production in callus culture of S. marianum was investigat...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 27  شماره 3

صفحات  407- 418

تاریخ انتشار 2011-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023