منصوره صرامی

دانشجوی کارشناسی ارشد زیست گیاهی، دانشگاه پیام نور تهران

[ 1 ] - مطالعه سیتوژنتیکی شش جمعیت ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn. )

این تحقیق در سال 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بر روی 6 جمعیت ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn.) انجام شد. کاریوتیپ سلول‌های میتوزی در مرحله متافاز مریستم انتهایی ریشه بذرهای جوانه‌دار شده بررسی و مطالعه شد. عدد پایه کروموزومی در تمام جمعیت‌های مورد مطالعه 17=x و تعداد کروموزوم 34=x2=n2 بود. از لحاظ سطح پلوئیدی، همه جمعیت‌ها دیپلوئید بودند. براساس جدول دو طرفه S...

نویسندگان همکار