نفیسه مهدی نژاد

دانشجوی دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

[ 1 ] - ارزیابی اثر تنش شوری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات زراعی در لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم

به‌منظور بررسی اثر تنش شوری بر روابط برخی از صفات مورفولوژیک با عملکرد و اجزای عملکرد 167 لینه اینبرد و والدین آنها یعنی Babaxو Seri 82، آزمایشی در سال زراعی 1390-91 در قالب طرح آلفا لاتیس با دو تکرار تحت دو شرایط نرمال و شوری اجرا شد. ضرایب همبستگی سادۀ بین صفات، نشان داد از میان تمامی صفات مورد آزمایش، عملکرد بیولوژیک بیشترین همبستگی (**91/0r=) را با عملکرد دانه در شرایط نرمال داشت. در شرایط ...

[ 2 ] - آثار کودهای نانو و نانوزیستی بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد چای ترش (Hibisicus sabdariffa L.) تحت تنش خشکی

جایگزینی نهاده‏های شیمیایی با نهاده‏های بوم‌سازگار، به‌عنوان گامی به‌منظور گذار از کشاورزی رایج به پایدار، ضروری به‌نظر می‌رسد. در این راستا، آزمایشی در سال 1394 در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه زابل، به‌صورت طرح کرت‌های یک‌بار خردشده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تنش خشکی در چهار سطح 30، 50، 70 و 90 درصد رطوبت دردسترس گیاه، عامل اصلی و کودهای نانو و نانوزیستی در چهار سطح، عامل فرع...

[ 3 ] - تأثیر سرمادهی و آبشویی در رفع خواب بذر انجدان ‌رومی (Levisticum officinale KOCH)

از آنجائی­که بذر انجدان ‌رومی به سختی جوانه می‌زند، به­منظور ارزیابی اثر تیمارهای مختلف بر جوانه­زنی بذر انجدان رومی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار جداگانه و سه تکرار در سال 1394 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سرمادهی مرطوب در دما­های 3، 5 و 7 درجه سانتی‌گراد، مدت زمان سرمادهی ‌مرطوب 3، 6 و 9 هفته و مدت زمان خیساندن بذر صفر، 12 و 24 ساعت بودند. نتایج تجزیه واریانس داده­ها نشان د...

[ 4 ] - اثر برخی نانوذرات بر بیان ژن‌های جرماکرنA سنتاز (TpGAS) و پارتنولید سنتاز (TpPTS) در گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) تحت تنش کم‌آبی

به‌منظور بررسی تأثیر اسپری نانو کلات آهن و نانوذرات نقره سنتز شیمیایی و سنتز سبز بر میزان بیان دو ژن جرماکرنA سنتاز (TpGAS) و پارتنولید سنتاز (TpPTS) دخیل در مسیر بیوسنتزی پارتنولید در گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا شد. RNA کل از نمونه‌های برگی استخراج و به‌دنبال ...

[ 5 ] - تاثیر محلول‌پاشی منگنز بر صفات کمی و کیفی علوفه گیاه جو (Hordeum vulgare) و رابطه بین آنها

این تحقیق در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی سیستان در سال زراعی 94-93 به‌صورت طرح آلفالاتیس با دو تکرار تحت دو شرایط نرمال و محلول‌پاشی منگنز اجرا شد. محلول‌پاشی منگنز با غلظت یک کیلوگرم در هکتار در سه مرحله پنجه‌زنی، ساقه‌دهی و گل‌دهی بر روی 148 رقم جو بهاره انجام شد. نتایج نشان داد که در مراحل مختلف رشد، محلول‌پاشی منگنز موجب افزایش صفات کمی ارتفاع، وزن تر و خشک علوفه، تعداد پنجه در بوته، نسبت بر...

[ 6 ] - آت اکولوژی گونه دارویی انزروت (Astragalus fasciculifolius Bioss.) در برخی از رویشگاهای طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان

توسعه و اجرایی شدن برنامه‌های اثربخش و مفید در راستای احیاء، حفاظت و بهره‌برداری مناسب از گونه‌های دارویی تنها با شناسایی ویژگی‌های گیاهی و اکولوژیکی میسر است. گیاه انزروت (Astragalus fasciculifolius Bioss) از خانواده بقولات (Fabaceae) گونه دارویی ارزشمندی است که از نظر ترکیب‌هایی مانند ساپونین‌ها، فلاونوییدها و پلی‌ساکاریدها نقش مؤثری در درمان بیماری‌های قلبی، بازدارندگی رشد سلول‌های سرطانی و ...

[ 7 ] - اثر برخی نانو ذرات بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و عملکرد پارتنولید گیاه دارویی بابونه کبیر (.Tanacetum parthenium L) تحت تنش کم‌آبی

به ­منظور بررسی اثر نانو کلات آهن، سنتز شیمیایی و سنتز سبز نانو ذرات نقره بر فعالیت آنزیمی، پروتئین کل و درصد پارتنولید گیاه بابونه کبیر تحت تنش خشکی آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا شد. تیمارها شامل فاکتور اول یعنی تنش کم‌آبی در دو سطح (عدم تنش و تنش ملایم یعنی پنجاه‌درصد ظرفیت زراعی) و فاکتور دوم شامل محلول‌پاشی نانو ذرا...

[ 8 ] - Antimicrobial Activity of Prosopisfarcta L. and Datura stramonium L. Extracts Against Staphylococcus aureus

Background & Aim: The aim of this study was to investigate the antimicrobial activity of two rangeland-medical plants extracts, Prosopis farcta L. and Datura stramonium L., against Staphylococcus aureus isolated from sheep in Zabol city. Experimental: The P. farcta and D. stramonium were collected from...

[ 9 ] - تأثیر تنش خشکی بر فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی در سه ژنوتیپ ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L.)

Water shortage is one of the most important limiting  factors for  crop production, that affected growth and yield by changing physiological conditions. This study was carried out to investigate effect of oxidative stress on antioxidant defense mechanism in Research greenhouses of Birjand University in 2014. A factorial arrangement of treatments based on randomized complete block design (Due to...

[ 10 ] - تأثیر سرمادهی و آبشویی در رفع خواب بذر انجدان ‌رومی (Levisticum officinale KOCH)

از آنجائی­که بذر انجدان ‌رومی به سختی جوانه می‌زند، به­منظور ارزیابی اثر تیمارهای مختلف بر جوانه­زنی بذر انجدان رومی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار جداگانه و سه تکرار در سال 1394 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سرمادهی مرطوب در دما­های 3، 5 و 7 درجه سانتی‌گراد، مدت زمان سرمادهی ‌مرطوب 3، 6 و 9 هفته و مدت زمان خیساندن بذر صفر، 12 و 24 ساعت بودند. نتایج تجزیه واریانس داده­ها نشان د...

[ 11 ] - بررسی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی انزروت (Astragalus fasciculifolius Boiss.) در رویشگاه‌های طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان

شناسه دیجیتال (DOR):98.1000/1735-0905.1398.35.68.93.1.1576.1606 گیاه انزروت (Astragalus fasciculifolius Boiss.)، متعلق به خانواده بقولات (Fabaceae) از گیاهان دارویی است که در جنوب استان سیستان و بلوچستان پراکنش دارد و به‌دلیل ترکیب‌هایی مانند فنل‌ها، فلاونوئیدها و پلی‌ساکاریدها دارای نقش مؤثری در درمان بیماری‌های قلبی، سرطان، از بین بردن اثرهای شیمی درمانی و افزایش ای...

[ 12 ] - ارزیابی اثر قارچ میکوریزا Glomus fascollaria بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، رنگیزه‌های نورساختی و فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانی کاسنی (.Cichorium intybus L) تحت تنش خشکی

به‌منظور بررسی اثر قارچ میکوریزا بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، رنگیزه­ های نورساختی و ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه کاسنی تحت تنش خشکی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل انجام شد. عوامل آزمایشی شامل تنش خشکی در چهار سطح 90، 70، 50 و 30 درصد ظرفیت زراعی به­ ترتیب به‌عنوان شاهد، تنش ملایم، تنش متوسط و تنش شدید و تیمار با قارچ میکوریز...

[ 13 ] - Relationship between Yield and its Component in Soybean Genotypes (Glycine Max L.) using Multivariate Statistical Methods

18 soybean genotypes were examined to investigate the relationships between some principal attributions of morphology with seed yield per soybean, by Random Complete Block Design (RCBD) study. This study was also carried out three replicates to gain reliable results. The results of variance analysis indicated that, there were significance differences among all soybean genotypes. Moreover, the r...

[ 14 ] - Antimicrobial Activity of Prosopisfarcta L. and Datura stramonium L. Extracts Against Staphylococcus aureus

Background & Aim: The aim of this study was to investigate the antimicrobial activity of two rangeland-medical plants extracts, Prosopis farcta L. and Datura stramonium L., against Staphylococcus aureus isolated from sheep in Zabol city. Experimental: The P. farcta and D. stramonium were collected from...

[ 15 ] - ارزیابی تأثیر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول 6000 بر شاخص‌های جوانه‌زنی لاین‌های جو (Hordeum vulgare L.)

به‌منظور بررسی تأثیر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر شاخص‌های جوانه‌زنی لاین‌های جو، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملأ تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در آزمایشگاه پژوهش و زیست فناوری (بیوسنتر) دانشگاه زابل انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در سه سطح (صفر (شاهد)، 25 و 50 درصد) که با استفاده از محلول پلی اتیلن گلایکول (PEG) 6000 اعمال شده بود و 10 لاین هاپلوئید مضاعف جو حاصل از...

[ 16 ] - Evaluation of morphometric diversity of Moringa Peregrina Baluchestan populations

In order to investigate the morphometric diversity of Moringa populations in ten regions and villages located in Fennuj and Nikshahr of Baluchestan including Bennet, Keshgh, Desc, Madhadi, Nesfaran, Condaran, Tang Fnvjh mouth, and Haft Dokhtaran, Moringa seeds were collected. Twenty Sterile seeds of each genotype were cultured in separate petri diches in three replicates and the culture plates ...

[ 17 ] - Identification of genomic loci controlling phenologic and morphologic traits in barley (Hordeum vulgare L.) genotypes using association analysis

Association mapping is a technique with high resolution for QTL mapping based on linkage disequilibrium and has shown more promising for describing genetically complex traits. In addition, it is a powerful tool for describing complex agronomic traits and identifying alleles that can contribute to enhance the desired traits. In this study, whole genome association mapping was used in a set of 14...