محمد مجدی

نویسنده مسئول مکاتبات، استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج

[ 1 ] - تجزیه بیان ژن‌های بیوسنتزی تیمول و کارواکرول در بافت‌های مختلف آویشن باغی (Thymus vulgaris)

آویشن باغی (Thymus vulgaris) یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که بیش از 20 نوع ترکیب شیمیایی مهم شناخته شده دارد. ژن 1-دی اکسی دی زایلوز 5-فسفات ردوکتوایزومراز (DXR) به‎عنوان نقطه کنترلی مهم در مسیر MEP عمل می­کند، زیرا اولین مرحله اصلی و متمایزکننده مسیر MEP می­باشد. گاماترپینن جزء کلیدی اسانس در آویشن باغی می­باشد، که حدود 30% از اسانس را تشکیل می­دهد و به‎وسیله گاماترپینن سنتاز تولید می‎شود....

[ 2 ] - بررسی بیان ژن‌های درگیر در مسیر بیوسنتزی ‌ترپن‌ها تحت تأثیر متیل‌جاسمونات در سیاه‌دانه(Nigella sativa)

سیاه‌دانه یکی از گیاهان دارویی مهم متعلق به خانواده  Ranunculaceaeمی‌باشد که انواع متعددی از متابولیت‌های ثانویه شامل مونو ترپن‌ها و تری‌ترپن‌ها را تولید می‌کند که در صنعت و پزشکی کاربرد دارند. در این پژوهش بیان نسبی برخی ژن‌های کلیدی مسیر ترپن‌ها شامل یک ژن مونوترپن‌سنتازی(MTS) ، ژرانیل‌دی‌فسفات‌سنتاز (GDS)، بتاآمیرین‌سنتاز (βAS) و اسکوآلن‌اپوکسیداز (SQE) تحت تیمار متیل‌جاسمونات در سیاه‌دانه ب...

[ 3 ] - بررسی الگوی بیان ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی مونوترپن‌‌ها و تری‌ترپن‌ها تحت تأثیرتیمار اسیدسالیسیلیک در گیاه دارویی سیاه‌دانه

سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) متعلق به خانواده آلاله، یکی از گیاهان دارویی مهم می‌باشد که انواع متعددی از متابولیت‌های ثانویه‌ گیاهی از جمله ترپن‌ها را تولید می‌کند. مونوترپن‌ها و تری‌ترپن‌ها از مهم‌ترین گروه‌های تشکیل‌دهنده‌ ترپن‌ها می‌باشند. در مسیر بیوسنتزی مونوترپن‌ها تحت عنوان مسیرMEP واقع در پلاستید، ژن‌های مختلفی دخیل می‌باشند که مونوترپن‌ سنتازها تحت عنوان ژن‌های محدودکننده سرعت واکنش د...

[ 4 ] - اثر برخی نانوذرات بر بیان ژن‌های جرماکرنA سنتاز (TpGAS) و پارتنولید سنتاز (TpPTS) در گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) تحت تنش کم‌آبی

به‌منظور بررسی تأثیر اسپری نانو کلات آهن و نانوذرات نقره سنتز شیمیایی و سنتز سبز بر میزان بیان دو ژن جرماکرنA سنتاز (TpGAS) و پارتنولید سنتاز (TpPTS) دخیل در مسیر بیوسنتزی پارتنولید در گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا شد. RNA کل از نمونه‌های برگی استخراج و به‌دنبال ...

[ 5 ] - مطالعه بیان ژن‏های کلیدی در بیوسنتز مونوترپن‏ها در بافت‏های مختلف و در پاسخ به الیسیتورهای غیرزیستی در گیاه دارویی مرزه تابستانه (hortensis Satureja)

هدف: هدف از این تحقیق بررسی بیان ژن‏های کلیدی 1-دی‌اکسی دی‌زایلولز-5-فسفات ردوکتوایزومراز (DXR) و گاماترپینن‌سنتاز (GTS) در مسیر بیوسنتز تیمول و کارواکرول در گیاه مرزه تابستانه (Satureja hortensis) یکی از گیاهان دارویی مهم متعلق به خانواده نعناعیان و از منابع مهم ترکیبات فوق بود.مواد و روش‏ها: <...

[ 6 ] - Isolation of Monoterpene Synthase Gene (NsTPS2) and Evaluation of Terpenoid Compounds in Black Cumin Medicinal Plant (Nigella sativa L.)

Black cumin (Nigella sativa) is a medicinal plant of the Ranunculacea family which raised attention due to its pharmaceutical properties. Medical significance of N. sativa mainly attributed to its oxygenated monoterpenes which are biosynthesized via the methyl erythritol phosphate (MEP) pathway located in plastids. In this study, the essential oil components of leaves, flowers, and developmenta...