تجزیه بیان ژن‌های بیوسنتزی تیمول و کارواکرول در بافت‌های مختلف آویشن باغی (Thymus vulgaris)

نویسندگان

  • اسعد معروفی استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
  • عاطفه مشهدی ملک‌زاده کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
  • محمد مجدی نویسنده مسئول مکاتبات، استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
چکیده مقاله:

آویشن باغی (Thymus vulgaris) یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که بیش از 20 نوع ترکیب شیمیایی مهم شناخته شده دارد. ژن 1-دی اکسی دی زایلوز 5-فسفات ردوکتوایزومراز (DXR) به‎عنوان نقطه کنترلی مهم در مسیر MEP عمل می­کند، زیرا اولین مرحله اصلی و متمایزکننده مسیر MEP می­باشد. گاماترپینن جزء کلیدی اسانس در آویشن باغی می­باشد، که حدود 30% از اسانس را تشکیل می­دهد و به‎وسیله گاماترپینن سنتاز تولید می‎شود. سیتوکروم‌های مختلف از P450s شامل CYP71D178 و CYP71D180 است که با واسطه گاماترپینن در بیوسنتز تیمول و کارواکرول دخیل هستند. این پژوهش، با هدف بررسی الگوی بیان ژن­های دخیل در بیوسنتز تیمول و کارواکرول شامل DXR، گاماترپینن سنتاز، CYP71D178وCYP71D180در بافت‏های گل و برگ آویشن باغی انجام شد. در این مطالعه الگوی بیان این ژن­هادر بافت‏های گل و برگ با استفاده از تکنیک RT-PCR نیمه­کمیبررسی شد. میزان بیان ژن در بافت گل نسبت به برگ برای ژن‏های DXR، گاماترپینن سنتاز، CYP71D178 و CYP71D180 به‎ترتیب 7/1، 7/2، 9/1 و 2 برابر بیشتر بود و شدت بیان ژن­های مختلف نیز با هم متفاوت بود. میزان بیان این ژن‏ها در کرک‏های غده‏ای بالا بود. بنابراین بیان بالا در بافت گل احتمالاً به‎دلیل تراکم بالای کرک­های غده­ای می‏باشد. با توجه به این نتایج میزان اسانس بیشتر در گل نسبت به برگ می­تواند ناشی از بیان بیشتر ژن­های بررسی شده در گل نسبت به برگ باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر شدت نور و دما روی میزان تیمول و کارواکرول در گیاه آویشن باغی (l. thymus vulgaris)

آویشن باغی با نام علمی l. thymus vulgaris از تیره لامیاسه دارای ارزش های دارویی فراوان است. تیمول و کارواکرول دو ماده موثره موجود در اسانس این گیاه می باشند. اثر شدت نور طبیعی خورشید و دمای محیط بر روی میزان اسانس و تیمول و کارواکرول آویشن باغی در دو مرحله گلدهی کامل و پس از گلدهی در ساعات مختلف برداشت، مورد بررسی قرار گرفت. اسانس آویشن به روش تقطیر آبی استخراج شد سپس به کمک gc/ms و با کمک است...

بررسی بیان ژن‌های 1- دئوکسی- دی- گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز (DXR)، سابینن سینتاز (Tctps1) و آلفاترپینئول سینتاز (Tctps5) در ارتباط با بیوسنتز تیمول و کارواکرول در گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris) تحت تنش کم‌آبی

مقدمه: تیمول و کارواکرول دو متابولیت ثانویه ارزشمند گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris) است که تولید آن در گیاه به شدت تحت تأثیر فاکتورهای ژنتیکی و محیطی است. هدف: بررسی تأثیر تنش کم‌آبی بر بیان 3 ژن مهم مسیر بیوسنتز تیمول و کارواکرول، صفات فیتوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه آویشن باغی بود. روش بررسی: این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تیمار و 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی پژوهشکده گ...

متن کامل

اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در آویشن (Thymus vulgaris L.)

تنش کمبود آب به‌طور دائم یا موقت، در رشد و توزیع پوشش طبیعی گیاهان و در عملیات کشت، بیشتر از عوامل محیطی محدودکننده است. آویشن (Thymus vulgaris L.) از مهمترین گیاهان خانواده نعناع است و مصارف دارویی دارد. به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر رشد، عملکرد و انباشت متابولیتهای سازگاری (پرولین) و مواد مؤثره آویشن (تیمول)، آزمایشی در شرایط کنترل شده گلخانه در قالب بلوک کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکر...

متن کامل

بررسی بیان نسبی ژن‎های کلیدی مسیر بیوسنتزی تیمول تحت تنش سرمایی در گیاه آویشن باغی ‎رقم ‘واریکو3’ (Thymus vulgaris cv. ‘Varico 3’) با استفاده از PCR در زمان واقعی

مقدمه: آویشن باغی با نام علمی Thymus vulgaris L.، گیاه دارویی ارزشمندی است که حاوی متابولیت‌های دارویی مهمی از جمله تیمول و کارواکرول می‌باشد. هدف: این تحقیق جهت بررسی تأثیر تنش سرمایی بر بیان ژن‌های درگیر در بیوسنتز تیمول شامل DXR، HMGR و TPS1 در گیاه آویشن باغی انجام شد. روش بررسی: تأثیر تنش دمای پایین بر بیان ژن‌های درگیر در بیوسنتز تیمول شامل DXR، HMGR و TPS1 در زمان‌های صفر، 3، 12، 24 و 4...

متن کامل

مقایسه خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی جمعیت‌های مختلف آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) با نمونه‌هایی از آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)

آویشن یکی از مهمترین گیاهان دارویی ایران است که به‌دلیل داشتن دو ترکیب تیمول و کارواکرول دارای خواص دارویی ضد میکروبی، ضد باکتریایی و ضد نفخ می‌باشد. در این تحقیق 13 جمعیت آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) و 9 ژنوتیپ آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، جمع‌آوری شده از نقاط مختلف ایران، در ایستگاه شهید فزوه وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان و در قالب طرح بلوک‌ه...

متن کامل

اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در آویشن (thymus vulgaris l.)

تنش کمبود آب به طور دائم یا موقت، در رشد و توزیع پوشش طبیعی گیاهان و در عملیات کشت، بیشتر از عوامل محیطی محدودکننده است. آویشن (thymus vulgaris l.) از مهمترین گیاهان خانواده نعناع است و مصارف دارویی دارد. به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر رشد، عملکرد و انباشت متابولیتهای سازگاری (پرولین) و مواد مؤثره آویشن (تیمول)، آزمایشی در شرایط کنترل شده گلخانه در قالب بلوک کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 25  شماره 1

صفحات  160- 171

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023