بررسی کشت بافت و تنوع سوماکلون در سیب زمینی

نویسندگان

  • آذر شاه پیری
  • داریوش داودی
  • پریچهره احمدیان تهرانی
چکیده مقاله:

برای مطالعه کشت بافت در سیب زمینی ، ابتدا ریزنمونه های ساقه حاوی تک جوانه در 6 نوع محیط کشت MS که از نظر غلظت و نوع تنظیم کننده های رشد متفاوت بودند ، قرار داده شدند. براساس اندازه ساقه رشد کرده از جوانه ، بهترین محیط کشت جهت کشت تک جوانه انتخاب شد . سپس با استفاده از ریز نمونه های برگ و میان گره که از گیاهچه های حاصل از کشت تک جوانه به دست آمده بودند، اثرغلظت تنظیم کننده های رشد ( -4، 2 D وکینتین ) بر کا ل زایی، اثر رقم ونوع ریز نمونه بر کا ل زایی و باززایی، اثر نور بر کا ل زایی و در نهایت باززایی مستقیم بررسی شد . تنوع سوماکلون از نظر تغییر در سطح پلوئیدی در کالوس های حاصل از ریزنمونه های برگ و میان گره، اندام های باززاشده از کالوس های حاصل از برگ و میان گره و همچنین ا ندام های هوایی باززا شده مستقیم بررسی شد . نتیجه این بررسی، مشاهده تغییراتی مانند دی هاپلوئیدی، پنتاپلوئیدی، هگزاپلوئیدی و اکتاپلوئیدی در سلول های کالوس بود در حالیکه تغییری در اندام های هوایی باززا شده از کالوس و یا باززا شده به طور مستقیم مشاهده نشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرتیمارسالیسیلیک اسید برریز غده زایی سیب زمینی درشرایط کشت بافت

بهترینروشکنترلومبارزهباویروس­ها،تولیدبوته­هایسالمدرشرایطدرونشیشه­ایاست.تولیدبذرسیب­زمینیعاریازآلودگیباتعدادواندازهمناسبکهبهراحتیقابلانتقالوسازگاریبهمحیطخارجازشیشهباشندازاهدافاینپژوهشمی­باشد.دراینپژوهش،باهدفتولیدریزغده،هورمونجاسمونیکاسیدوسالیسیلیکاسیدبرریزغده‌زاییرقمسانتهموردبررسیقرارگرفت.ریزنمونه‌هایتکگرهرقمسانتهدرمحیطکشتموراشیگیواسکوک(MS)حاویتیمارسالیسیلیکاسیددرغلظت‌های0،5/2،5،10و20میکرومولارو...

متن کامل

بررسی اثرات تراکم لوبیا سبز و سیب زمینی بر عملکرد غده سیب زمینی در کشت خالص و کشت‌های مخلوط

        یکی از روش­های مناسب برای حرکت در راستای کشاورزی پایدار و حفاظت محیط زیست، انجام کشت مخلوط می­باشد. بر این اساس آزمایشی در سال 1387 در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد الگوی کشت مخلوط، روش سری­های افزایشی بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید، فاکتور اول شامل سطوح تیماری تراکم­های 15 ، 20 و 25 بوته  لوبیا در...

متن کامل

بررسی اثرات تراکم لوبیا سبز و سیب زمینی بر عملکرد غده سیب زمینی در کشت خالص و کشت های مخلوط

یکی از روش­های مناسب برای حرکت در راستای کشاورزی پایدار و حفاظت محیط زیست، انجام کشت مخلوط می­باشد. بر این اساس آزمایشی در سال 1387 در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد الگوی کشت مخلوط، روش سری­های افزایشی بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید، فاکتور اول شامل سطوح تیماری تراکم­های 15 ، 20 و 25 بوته  لوبیا در مترمربع...

متن کامل

ارزیابی کشت مخلوط سیب زمینی و لوبیا چیتی

در راستای تحقق کشاورزی پایدار، آزمایش­ هایی به صورت کشت مخلوط سیب‌زمینی و لوبیا چیتی به روش جایگزینی و افزایشی در سال­ های زراعی 1385 و 1386 درایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید. آزمایش ­ها به صورت طرح بلوک ­های کامل تصادفی با 16 تیمار و3 تکرار انجام شدند. تیمارها شامل 8 نوع کشت مخلوط جایگزینی با نسبت­ های 1:2 و 1:3 سیب ­زمینی و لوبیا چیتی (سیب­ زمینی با تراکم ­های 4.7 و ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023