محمدرضا فتاحی مقدم

استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

[ 1 ] - بررسی تکمیلی دورگ‌های بی‌دانۀ جدید به‌دست‌آمده از تلاقی برخی رقم‌های دانه‌دار و بی‌دانۀ انگور

در این تحقیق به‌منظور دستیابی به نژادگان (ژنوتیپ)های برتر برای کاربردهای تازه‌خوری و کشمشی، چهار رقم بی‌دانۀ ایرانی به‌عنوان والد پدری و هفت رقم دانه‌دار به‌عنوان والد مادری با یکدیگر تلاقی داده شدند. از مجموع 1400 نتاج به‌دست‌آمده به ترتیب 322 و 419 نتاج به‌دست‌آمده از 28 نوع تلاقی در طی دو سال 1389 و 1390، در کنار والد پدری و همچنین رقم‌های پرلت و فلیم سیدلس ارزیابی و مقایسه شدند. برای ارزیاب...

[ 2 ] - برآورد نیاز سرمایی و گرمایی جوانه‌های گل سه رقم تجاری زردآلو با استفاده از مدل‌های مختلف

برآورد نیاز سرمایی و گرمایی جوانه­های گل درختان میوه و پیش­بینی زمان گلدهی برای انتخاب رقم مناسب برای یک منطقه و پیشگیری از سرمازدگی دیررس بهاره ضروری است. بدین منظور نیاز سرمایی و گرمایی سه رقم تجاری زردآلو با نام­های نوری، شاهرودی و نصیری در شرایط آب و هوایی کرج در سال­های 1388 تا 1392 با استفاده از مدل­های سرمایی (مدل یوتا، دینامیکی و ساعت‌های سرمایی) و مدل گرمایی آندرسون برآورد شد. آزمایش د...

[ 3 ] - بررسی تأثیر تناوب باردهی و محلول‌پاشی 2,4-D بر روند تغییر اندوختۀ‌ نشاسته و فعالیت آنزیم‌های ریزشی در نارنگی انشو

بررسی الگوی تغییر فصلی‌ محتوای کربوهیدراتی درخت بر گل‌انگیزی و تشکیل و نمو میوه‌‌ موضوعی پراهمیت در فیزیولوژی باردهی و مدیریت باغ‌های میوه است. بنابراین و به‌منظور کنترل تناوب باردهی، آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با درختان 24 سالۀ نارنگی انشو در شرایط دیم در شهرستان رامسر انجام شد. هدف‌های عمدۀ این پژوهش شامل بررسی جزء‌بندی ذخایر کربوهیدراتی درخت در سال‌های آور و نیاور، ارزیابی رابطۀ ان...

[ 4 ] - تأثیر دو روش پوشاندن با کاغذ مومی در مهار آسیب‌های ناشی از سرمازدگی میوۀ انار ’ملس ساوه‘ در سردخانه

یکی از مهم‌ترین عامل‌های محدود‌کنندۀ انبارداری میوۀ انار تنش سرمازدگی است. از نشانه‌های قابل‌مشاهده می‌توان به قهوه‌ای شدن پوست و رنگ‌پریدگی نارمیانبر (آریل)‌ها اشاره کرد. در طول سال‌های گذشته تحقیقات پرشماری به‌منظور بررسی و مهار این پدیده صورت گرفته است. در این پژوهش تأثیر دو روش پوشاندن میوه با کاغذ مومی در مهار آسیب‌های ناشی از تنش سرمازدگی نسبت به شاهد مقایسه و ارزیابی شده است. روش کار به ...

[ 5 ] - بررسی خصوصیات نتاج حاصل از دورگ‎گیری در گل سیکلامن (Cyclamen persicum Mill.)

‌ایجاد تنوع در گل و گیاهان زینتی همواره مد نظر به‏نژادگران است. به‌‏‏منظور دست‏یابی به این مهم در گیاه سیکلامن ایرانی، تلاقی کنترل‌شده بین ژنوتیپ‏های مختلف‏ آن با رنگ‏ و شکل‏های‏ متنوع گل و طرح‏های مختلف روی برگ صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که دورگ‎گیری، عاملی برای ایجاد تنوع در ویژگی‏های گل بود‌، به‌طوری‏که رنگ و شکل گل در 15 ژنوتیپ نسبت به والدین متفاوت بود، اما نتاج از نظر شکل طرح‏های سفید رو...

[ 6 ] - بررسی اثر پیش‌تیمار پوتریسین و سایکوسل بر میزان موفقیت تکنیک نجات جنین در تلاقی‏های دای‌آلل ارقام بی‌دانۀ انگور فلیم‌‌سیدلس، پرلت و یاقوتی

انگورهای بی‌دانه به‌طور گسترده در سراسر جهان کشت می‏شوند. استفاده از تکنیک نجات جنین در برنامه‏های به‌نژادی انگورهای بی‌دانه، توانسته است بر مشکلات حاصل از روش‏های به‌نژادی سنتی غلبه کند. از‌آنجا‌که کارایی این تکنیک در سطح مطلوب نیست بنابراین، تلاش‏های زیادی در جهات مختلف به‌منظور ارتقا و بهبود این تکنیک توسط پژوهشگران انجام گرفته است.این پژوهش به‌صورت دو آزمایش جداگانه انجام گرفت و در هر دو آز...

[ 7 ] - ارزیابی برخی خصوصیات کمّی و کیفی میوه و درخت در تعدادی از نتاج حاصل از تلاقی ارقام سیب رد اسپار در گلاب کهنز

افزایش بازارپسندی محصول و معرفی ارقام جدید برای مصارف تازه‏خوری از اهداف مهم اصلاح درختان سیب در دنیاست. در این مطالعه برخی خصوصیات کمّی و کیفی در تعدادی از نتاج حاصل از تلاقی دو رقم سیب رد اسپار و گلاب کهنز بررسی شد. تعداد 19 صفت شامل صفات میوه (سفتی، وزن میوه و...) و درخت (محیط تنه، زمان گل‌دهی، و ...) طی سال‏های 1390 و 1391 ‌ارزیابی شدند. همبستگی‏های مثبت و منفی معنا‏دار بین برخی صفات مهم چون...

[ 8 ] - اثر سیستم تربیت و محلول‌پاشی با کلسیم در بهبود رنگ و ترکیب عناصر غذایی میوۀ سیب رقم «گالا» و «دلبار استیوال»

سیستم‌های تربیت و محلول‌پاشی با کلسیم می‌تواند با تغییر ترکیب معدنی میوه رنگ‌گیری میوه‌های سیب را بهبود بخشد. در این پژوهش، اثر محلول‌پاشی کلرید‌کلسیم با غلظت‌های مختلف (صفر، 75/0، 5/1 و 3 گرم در لیتر) طی 2، 4 و 6 هفته قبل از برداشت بر غلظت عناصر غذایی و شاخص‌های رنگ میوۀ سیب رقم‌های «گالا» و «دلبار استیوال» تربیت‌شده با سه سیستم مختلف (V شکل، هایتک و کردون)، بررسی شد.نتایج نشان داد که نوع سیست...

[ 9 ] - بررسی اثر نوع و حالت محیط کشت و زمان جداسازی تخمک و جنین بر میزان موفقیت تکنیک نجات جنین انگور «فلیم سیدلس»

‌انگور رقم فلیم سیدلس یکی از ارقام مهم و تجاری انگورهای رومیزی است که به‌دلیل خصوصیات میوه و تولید محصول زیاد در برنامه‌های اصلاحی استفاده می‌شود. اصلاح‌کنندگان به‌منظور به‌نژادی انگورهای بی‌دانه و با توجه به اهمیت در نظر گرفتن ارقام بی‌دانه به‌منزلۀ والد مادری برای افزایش تولید نتاج بی‌دانه در یک چرخۀ به‌نژادی از روش نجات جنین استفاده می‌کنند. در این پژوهش تأثیر محیط‌های کشت امرشاد و رامینگ (E...

[ 10 ] - اندازه‏گیری میزان لیگنین در بذر و فعالیت آنزیم‏های پراکسیداز و لاکاز در آریل برخی ژنوتیپ‏های نرم‏دانه و سخت‏دانة انار طی مراحل مختلف رشدی میوه

به‏منظور بررسی فرایند سخت‏شدن بذر در انار، برخی پارامترهای بیوشیمیایی مربوط به آن در قسمت گوشتی آریل یا در بذر تعدادی ژنوتیپ نرم‏دانه و سخت‏دانة انار در زمان‏های مختلف رشدی میوه، از تشکیل تا رسیدن آن ارزیابی شد. اندازه‏گیری میزان لیگنین در بذر و بقیة اندازه‏گیری‏ها در قسمت گوشتی آریل انجام شد. تجزیة واریانس داده‏ها تفاوت‏های معناداری بین ژنوتیپ‏ها و مراحل مختلف رشدی نشان داد. میزان فعالیت آنزیم...

[ 11 ] - بررسی تغییرات آنزیم‏های آنتی‏ اکسیدانت و فنل‏کل در برخی ارقام گلابی آلوده ‏شده به بیماری آتشک

بیماری آتشک یکی از بیماری‏های مخرب گیاهان در زیرخانوادة Pomoideaeاز خانوادة رزاسه است که توسط باکتری Erwinia amylovora القا می‏شود. هدف از این پژوهش، تعیین سطوح مقاومت در 30 رقم گلابی و بررسی تغییرات بیوشیمیایی القا‏شده در برخی ارقام مقاوم و حساس با مایه‏زنی ترکیبی از 4 سویه باکتری E. amylovora بود. ارزیابی مقاومت بر‏اساس درصد نسبت پیشرفت بیماری آتشک در شاخه به کل طول شاخه انجام شد. در‏نهایت ار...

[ 12 ] - ‌‌ارزیابی روابط ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های بادام (Prunus dulcis L) با استفاده از نشانگر SSR

استفاده از نشانگرهای مولکولی به‌ویژه ریزماهواره‌ها به‌دلیل دقت بالای آنها در مطالعة ژنوم درختان میوه‌ از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش برای ارزیابی روابط ژنتیکی 68 رقم و ژنوتیپ بادام داخلی و خارجی از 22 مکان ریزماهواره استفاده شد. DNA ژنومی از بافت‌های برگی جوان استخراج و واکنش‌های PCR با استفاده از 22 مکان انتخاب‌شده (از بین100عدد مکان) ریزماهواره روی آن انجام شد. از مکان‌های بررسی‌شد...

[ 13 ] - ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‏‌ها و گونه‏‌‌های گلابی با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی

گلابی یکی از محصولات مهم میوه در خانوادة گل‌سرخیان است که بیش از سه هزار سال در مناطق معتدله کشت شده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ارقام مطالعه‌شدة گلابی بر‌اساس صفات کمّی و کیفی مهم و تعیین فاصلة ژنتیکی بین آن‌ها بود. بدین منظور این پژوهش با ارزیابی 47 رقم و ژنوتیپ گلابی از گونه‏‌‌های اروپایی، آسیایی و وحشی در گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ...

[ 14 ] - بررسی دماهای سوپرکولینگ در گل‌های زردآلو

سرمازدگی دیررس بهاره از مهم‌ترین مشکلات و محدودیت‏های تولید زردآلو در ایران است. این پژوهش با هدف بررسی میزان آسیب‌پذیری به سرما در دو رقم زردآلوی نصیری و نوری دیررس در سال 1390 انجام شد. در دو مرحلۀ فنولوژیکی پاپ‏کورن و تمام‏گل، گل‏های این ارقام در دستگاه سرماساز قابل برنامه‌ریزی قرار گرفتند و دمای آن به‌تدریج از 5 درجۀ سانتی‏گراد تا 10- درجۀ سانتی‏گراد کاهش یافت. دمای نمونه‌ها نیز توسط حسگرها...

[ 15 ] - ارزیابی جمعیت‏های مختلف گیاه سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii (Baker) Boiss.) با استفاده از ویژگی‏های مورفولوژیکی و روش‌ های آماری چند‌متغیره

گیاه سوسن (Lilium spp.) متعلق به خانوادة لاله (Liliaceae) است و به دلیل دارا‌بودن گل‌های درشت و جذاب در ردیف یکی از سه گیاه پیازی عمدة صنعت گلکاری قرار دارد. گونة سوسن چلچراغ (L. ledebourii (Baker) Boiss.) که تنها در منطقۀ لنکران جمهوری آذربایجان و نواحی بسیار محدودی از ایران مثل داماش، کلاردشت، اسالم، کجور، درفک و اردبیل پراکنش دارد، نادرترین گونة گیاه سوسن به‌شمار می‏رود. منطقه کجور برای اولی...

[ 16 ] - ارزیابی تنوع ژنتیکی بین و درون توده‌های ملون ایران و رابطه آن‌ها با ژرم‌پلاسم مناطق دیگر دنیا با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

مجموعه 18 جفت آغازگر اس‌اس‌آر برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در 52 توده ملون شامل 24 توده از گروه‌های مختلف باغبانی ملون ایران همراه با 28 توده خارجی از کشورهای مختلف به‌کار گرفته شد. تمام جایگاه‌های ژنی ریزماهواره آزمون‌شده چندشکل بودند که مفید بودن آن‌ها برای تجزیه ژنتیکی ملون‌ها تایید گردید. تعداد 141 آلل در میان کلیه ژنوتیپ‌های بررسی‌شده یافت شد که 79 آلل با میانگین 38/4 آلل در هر جایگاه در توده‌...

[ 17 ] - ارزیابی وضعیت تکثیر آلل های ناسازگاری در گونه های مختلف بادام های وحشی و گونه های خویشاوند آن به روش PCR

خودناسازگاری در بادام توسط یک مکان ژنی با چندین آلل کنترل می شود. در این آزمایش بررسی تنوع آلل های احتمالی ناسازگاری با استفاده از واکنش زنجیره پلی مراز در 96 نمونه از گونه های مختلف بادام و گونه های خویشاوند آن انجام شد. واکنش زنجیره پلیمراز با استفاده از سه جفت آغازگر دژنره (PaConsI-F/EM-PC1consR، PaConsI-F/EM-PC3consR، EM-PC2consF/EM-PC3consR)، یک جفت آغازگر اختصاصی ناسازگاری (AmyC5R/ AS1II)...

[ 18 ] - ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و بازده اسانس در برخی جمعیت های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen)

به منظور بررسی تنوع فنوتیپی گیاه آویشن کوهی،  بذور ده جمعیت از گونه آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) از رویشگاه های طبیعی آن در استان های گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، سمنان و قزوین جمع آوری و در ایستگاه تحقیقاتی قم در سال 1386 کاشته شدند. سپس صفات مورفولوژی و فنولوژیکی مختلف این گیاهان شامل ارتفاع گیاه، طول برگ، عرض برگ، فاصله میان گره، قطر گل آذین، بازده اسانس و زمان های شروع گلدهی، گلدهی ک...

[ 19 ] - غربالگری اولیه مورفولوژیکی 698 ژنوتیپ انگور بر اساس تحمل به خشکی برای انتخاب پایه

پایه‌های انگور قادرند سازگاری ارقام را به اقلیم های مختلف، انواع خاک­­ها و شرایط گوناگون و نامساعد  افزایش ‌دهند. با توجه به ژرم پلاسم غنی انگور در ایران می­توان از ارقام و ژنوتیپ های پررشد موجود که از پتانسیل ژنتیکی مطلوبی برخوردارند به عنوان پایه متحمل به خشکی برای ارقام تجاری استفاده نمود. در این پژوهش 698 ژنوتیپ و رقم بارده موجود در کلکسیون ملی انگور ایران واقع در ایستگاه تحقیقات درجه یک ان...

[ 20 ] - The histology of minigrafting of Persian walnut trees cv. chandler

Compared to other techniques of propagation, grafting is the most successful and feasible technique for asexual propagation of walnut plants. There is little information about graft union formation in walnut. Therefore, the objective of this study was to evaluate histological events during graft union formation in Juglans regia L. cv. Chandler scions when minigrafted on the one-year-old seedlin...

[ 21 ] - In vitro Callus Induction and Rosmarinic Acid Quantification in Callus Culture of Satureja khuzistanica Jamzad (Lamiaceae)

In the present study, an efficient protocol has been developed for callus induction and production of RA in callus culture of Satureja khuzistanica for the first time. In vitro callus induction was achieved from young shoot tip explants cultured on MS and B5 media supplemented with different concentrations of IBA (0.1, 1.0, 2.0 and 5.0 mgl-1) solely or in combination with cytokinins BAP and KIN...

[ 22 ] - Foliar Application of Arginine Improves Vegetative and Reproductive Characteristics of Bearing Pistachio Trees

Pistachio is one of the most important horticultural crops in Iran.  There is a unique role for amino acids in the plant response to stressful conditions, and special physiological role for Arginine (Arg) compared to other amino acids.  The effects of this compound were investigated on vegetative and reproductive characters of bearing pistachio trees of ‘Ahmad-Aghaei’. The experiments were done...

[ 23 ] - برآورد ترکیب‏ پذیری و هتروزیس در توده‏ های خربزه و طالبی ایرانی از طریق تلاقی دای‏ آلل

برای برآورد وراثت‏پذیری، هتروزیس، ترکیب‏پذیری عمومی و خصوصی و رابطۀ بین آن‏ها در صفات تعداد میوه در بوته، میانگین تعداد روز تا رسیدن نخستین میوه، عملکرد در بوته، میانگین وزن میوه و‏ ضخامت گوشت میوۀ هفت تودۀ ملون ایرانی (’تاشکندی‘، ’خاتونی‘، ’میرپنجی‘، ’سوسکی ‏سبز‘، ’گرمک‘، ’گلپایگان‘ و ’آران‌1‘) در یک طرح دای‏آلل کامل تلاقی داده شدند و هیبریدها برای ارزیابی صفات مورد نظر در قالب طرح بلوک‏های کا...

[ 24 ] - بررسی اثر تنش های دمایی و گرسنگی بر جنین زایی میکروسپور درکشت میکروسپورهای جدا شده دو رقم رز (Rosa hybrida L.) تتراپلوئید

کشت میکروسپور یکی از روش های کارآمد تولید گیاهان هاپلوئید می باشد. در پژوهش حاضر، سیستم کشت میکروسپور در دو رقم تتراپلوئید رز (‘Apollo’ و ‘Amarosa’) مورد بررسی قرار گرفت. عواملی شامل محیط جداسازی میکروسپورها (AB و B)، محیط القای جنین زایی در میکروسپورها (AT3) به همراه منابع مختلف کربوهیدرات (ساکارز، مالتوز یا گلوکز) و آمینو اسید لاکتالبومین هیدرولیزات مورد مطالعه قرار گرفتند. اثر تنش های گرسنگی...

[ 25 ] - In vitro Callus Induction and Rosmarinic Acid Quantification in Callus Culture of Satureja khuzistanica Jamzad (Lamiaceae)

In the present study, an efficient protocol has been developed for callus induction and production of RA in callus culture of Satureja khuzistanica for the first time. In vitro callus induction was achieved from young shoot tip explants cultured on MS and B5 media supplemented with different concentrations of IBA (0.1, 1.0, 2.0 and 5.0 mgl-1) solely or in combination with cytokinins BAP and KIN...

[ 26 ] - اثر سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم‌های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’

نوع سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی قبل از برداشت با کلسیم می‌تواند کیفیت میوه‌های سیب را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، اثر محلول‌پاشی برگی کلریدکلسیم در چهار غلظت (صفر، 75/0، 5/1 و 3 گرم در لیتر) در زمان‌های دو، چهار و شش هفته قبل از برداشت روی رقم‌های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’ تربیت‌شده با سه سیستم (وی، هایتک و کردون) بررسی شد. نتایج نشان داد که نوع سیستم تربیت و تغذیۀ برگی کلسیم، تأثیر ...

[ 27 ] - بررسی روند تشکیل بافت ناحیه پیوند در ریزشاخه پیوندی گردو (.Juglansa regia L)

Walnuts orchards in Iran are not uniform due to sexual propagation. Asexual propagation including minigrafting will lead to uniform orchards and nut production. To study the trend of grafting :::union::: formation in walnut some microscopic slides were prepared in different time after 'Serr' cultivar was minigrafted on seedlings. Different stages of grafting process including callus formation a...

[ 28 ] - خصوصیات میوه و بذر برخی ژنوتیپ‌های مرکبات و نتاج حاصل از گرده‌افشانی آزاد آن‌ها

این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات میوه و بذر برخی ژنوتیپ‌های مرکبات و برخی از صفات رویشی نتاج بذری حاصل از آن‌ها، موجود در کلکسیون موسسه تحقیقات مرکبات رامسر و داراب (فارس)، با استفاده از 27 صفت پومولوژیکی و مورفولوژیکی انجام شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده‌ها، تفاوت معنی‌داری برای اکثر صفات مربوط به میوه والدین و صفات رویشی نتاج در بین ژنوتیپ‌ها مشاهده شد. نتایج حاصل از تجزیه همبستگی ساده ...

[ 29 ] - بررسی ویژگی‌های رشدی برخی از دانهال‌های آلو در شرایط آب و هوایی کرج

  سی صفت کمی و کیفی مرتبط با رشد رویشی و باردهی 257 دانهال آلو مورد مصرف برای پایه که از نهالستان‌های مختلف انتخاب و در ایستگاه تحقیقاتی باغبانی دانشگاه تهران در کرج کاشته شده بودند، در سال‌های 2006 تا 2009 اندازه‌گیری شدند. نتایج تنوع بالایی را در صفات مورد ارزیابی نشان داد. ارتفاع دانهال‌ها در سال دوم رشد 231-60، در سال سوم 317-100 و در سال چهارم 430-125 سانتی‌متر بود. افزایش ارتفاع بین سال‌ه...

[ 30 ] - اثر سیستم‌های تربیت بر خصوصیات کمی، کیفی و غلظت عناصر غذایی میوه سیب

سابقه و هدف: سیب یکی از مهم‌ترین محصولات باغی است که هر ساله سهم زیادی از تجارت جهانی محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده است (4). مدیریت بهینه عوامل محیطی به ویژه استفاده درست از نور خورشید یکی از راهکارهای افزایش کمیت و کیفیت میوه است. استفاده از سیستم های تربیت از مهمترین عملیات باغی برای استفاده کامل و درست از نور خورشید است و افزون بر این، موجب افزایش عملکرد و کیفیت محصول و عمر پس از برد...

[ 31 ] - مطالعه مورفوژنز جوانه گل و تاثیرکاربرد جیبرلین در چگونگی رشد و نمو اجزای گل در دو رقم زردآلوی تجاری ایرانی

مورفوژنز گل در دو رقم زردآلوی تجاری نوری (رقم زودگل) و شاهرودی (رقم دیرگل) در شرایط آب و هوایی شهرستان کرج و تحت تیمار با جیبرلین به غلظت 250 پی‌پی‌ام (در هفته اول مهر، هفته سوم مهر، هفته دوم آبان) مطالعه شد. به این ترتیب که بعد از نمونه‌گیری و آماده سازی نمونه‌ها، عکس‌برداری با میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده در هر دو رقم، مراحل اولیه مورفوژنز گل کاملا یکسان بو...

[ 32 ] - بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) رویشگاه‌های مختلف ایران

بومادران هزاربرگ با نام علمی Achillea millefolium L. از خانواده کاسنی و یکی از گیاهان دارویی مهم در دنیا و کشور ما بوده که دارای مقادیر قابل‌توجهی متابولیت‌های ثانویه و به‌ویژه روغن‌های اسانسی می‌باشد. از مواد مؤثره این گیاه استفاده فراوانی هم در طب و هم در صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی می‌شود. در این پژوهش، ترکیب‌های شیمیایی و مقدار اسانس 15 جمعیت رویشگاهی بومادران هزاربرگ ایران مورد بررسی قر...

[ 33 ] - مطالعه ارتباط الگوی باردهی منظم میوه با میزان فعالیت آنزیم های کاتکولاز و کرسولاز در انبه (.Mangifera indica L )

انبه یکی از میوههای مهم مناطق گرمسیر دنیا می‌باشد، سال آوری یکی از مشکلات اساسی در تولید میوه انبه محسوب می‌شود. غربالگری دانهال های فاقد تناوب باردهیِ حاصل از تلاقی های کنترل شده، نیاز به مشاهده رفتار فنوتپی گیاه در مرحله بلوغ دارد. به منظور بررسی ارتباط فعالیت پلی فنل اکسیدازها در مرحله نونهالی با الگوی باردهی درخت انبه بالغ، آزمایشی در سال 1388-1386 در شهرستان میناب انجام گردید. در این آزمایش...

[ 34 ] - بررسی اثر تنش های دمایی و گرسنگی بر جنین زایی میکروسپور درکشت میکروسپورهای جدا شده دو رقم رز (Rosa hybrida L.) تتراپلوئید

کشت میکروسپور یکی از روش های کارآمد تولید گیاهان هاپلوئید می باشد. در پژوهش حاضر، سیستم کشت میکروسپور در دو رقم تتراپلوئید رز (‘Apollo’ و ‘Amarosa’) مورد بررسی قرار گرفت. عواملی شامل محیط جداسازی میکروسپورها (AB و B)، محیط القای جنین زایی در میکروسپورها (AT3) به همراه منابع مختلف کربوهیدرات (ساکارز، مالتوز یا گلوکز) و آمینو اسید لاکتالبومین هیدرولیزات مورد مطالعه قرار گرفتند. اثر تنش های گرسنگی...

[ 35 ] - ردیابی و معرفی نشانگرهای ریزماهواره در گیاه شاهدانه با کاوش در ترنسکریپتوم

گیاه شاهدانه یکی از مهم‌ترین گیاهان ازنظر اقتصادی برای تولید دارو، غذا، فیبر و روغن است. بااین‌حال نبود نشانگرهای کافی و مؤثر ریزماهواره، گسترش بررسی‌های ژنتیکی این گیاه را محدود کرده است. در این پژوهش داده‌های ترنسکریپتوم برای شناسایی و معرفی ریزماهواره­ها به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی و تفکیک رقم‌ها و جمعیت­های فیبری و دارویی استفاده شد. بر پایۀ این داده‌ها 3388 مکان ریزماهواره از 1402 توالی در ...

[ 36 ] - Effects of Scion Cultivar, Rootstock Age and Hormonal Treatment on Minigrafting of Persian Walnut

The experiment was carried out during 2015-2016, with the aim of investigating the effects of scion cultivar, rootstock age and hormonal treatments on the success of walnut minigrafting. Analysis of results showed that all studied factors were effective on graft-take and survival of minigrafted walnuts and other growth traits of the scions. The highest graft-take was observed on one-year-old ro...

[ 37 ] - Identification of DNA Markers Linked to Blooming Time in Almond

In this study flowering time and other important morphologic traits were evaluated during two years in F1 almond progenies of seventy two seedlings from cross between the intermediate flowering Italian cultivar ‘Tuono’ and the extra-late blooming Iranian cultivar ‘Shahrood-12’. A modified-bulk segregant analysis in combination with the application of the 140 RAPD primers, 87 nuclear ...

[ 38 ] - برآورد ترکیب‌پذیری و هتروزیس در برخی از لاین‌های کاهوی ایرانی از طریق تلاقی دای‌آلل

به­منظور برآورد وراثت‌پذیری، هتروزیس، ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی در صفات تعداد برگ، میانگین تعداد روز تا نخستین گلدهی، میانگین وزن تر بوته، میانگین وزن تر ساقه و طول ساقه گل‌دهنده، هفت لاین کاهوی ایرانی (سیاه دزفول، گرگان، ورامین، جهرم، لاین­های شماره  18 ، 21 و 27 مازندران) در یک طرح دای‌آلل کامل تلاقی داده‌ شدند. در مجموع 49 ژنوتیپ شامل والدین و نتاج آنها برای ارزیابی صفات مورد نظر، در قالب طر...

[ 39 ] - ارزیابی برخی از پاسخ‌های مورفو- فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های مرکبات به تنش شوری

به منظور ارزیابی و شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به شوری، برخی از دانهال‌های مرکبات غربال شده نسبت به شوری موجود در کلکسیون مرکز تحقیقات مرکبات رامسر و ایستکاه تحقیقاتی داراب و ژنوتیپ‌های تجاری متحمل (کلئوپاترا ماندارین) و حساس (ترویر سیترنج) در سه سطح، صفر(شاهد)، 40 و 90 میلی‌مولار سدیم کلراید در شرایطگلخان...

[ 40 ] - ارزیابی صفات بیوشیمیایی در برخی پایه‌های پسته تحت تنش شوری به‌منظور انتخاب پایه‌های متحمل

گیاهان هنگام مواجه شدن با انواع تنش‌های محیطی از سیستم آنتی‌اکسیدانی جهت مقابله با عوارض ناشی از تنش‌ استفاده می‌کنند. در این تحقیق به‌منظور بررسی اثر تنش شوری ناشی از افزایش کلرید سدیم بر سیستم آنتی‌اکسیدانی و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دانهال‌های پسته (بادامی‌ریز زرند، قزوینی، سرخس، آتلانتیکا، UCB1 و دورگ‌های cv. BadamiRiz-e--Zarand × P. Integerrima ، Pistacia. vera، cv. Sharakhs× P. Integerrima...

[ 41 ] - ارزیابی دورگ‌های اصلاحی و زودرس انگور از نظر عملکرد و کیفیت محصول

اصلاح انگورهای تازه­خوری به­منظور دسترسی به ارقام بی­دانه برتر، اهمیت زیادی در بازاریابی آنها دارد. در این تحقیق شش دورگ جدید اصلاح­شده زودرس انگور، حاصل از تلاقی 4 والد پدری بی­دانه و 7 والد مادری دانه­دار با رقم یاقوتی از نظر کیفیت و عملکرد محصول مقایسه شدند. این تحقیق در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 8 تکرار (8 بوته به­ازای هر دورگ) در ایستگاه تحقیقات باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی د...

[ 42 ] - بررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیک دانهال‌های برگزیده مرکبات و شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل

 جهت ارزیابی فیزیولوژیک پاسخ به تنش شوری، برخی از دانهال­های مرکبات مهم موجود در کلکسیون مؤسسه تحقیقات مرکبات رامسر و داراب (28 ژنوتیپ) شامل ژنوتیپ­های تجاری متحمل و حساس (کلئوپاترا ماندارین و ترویر سیترنج) در سه سطح، 0، 40 و 90 میلی­مولار شوری به­صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه بررسی شدند. هشت ماه پس از جوانه­زنی دانهال­ها، تیمارهای شوری به­مدت ۱۲ هف...

[ 43 ] - تأثیر سطوح مختلف خشکی در برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک به‌منظور انتخاب متحمل‌ترین پایه انگور

چکیده: سابقه و هدف: خشکی یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده تولید محصولات کشاورزی در دنیا به شمار می‌رود و تابعی از ژنوتیپ، دما، بارش و ظرفیت نگهداری آب خاک است. انگور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات باغبانی در جهان و ایران است و تنش خشکی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای محدودکننده رشد آن در مناطق مدیترانه‌ای می‌باشد. اعمال تیمار تنش خشکی در شرایط آزمایشگاهی و انتخاب ارقام بر اساس شرایط تنش، ازجم...

[ 44 ] - اثر نانوذرات کلسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو رقم هلو (ولد آبادی و آلبرتا زودرس)

هلو یکی از محصولات مهم باغبانی در ایران است که نقش کلسیم در بهبود کمیت و کیفیت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق تاثیر نانو ذرات کلسیم برخصوصیات کمی و کیفی دو رقم هلو مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر در طی دو سال زراعی (1394 الی1396) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در باغ تجاری واقع در هشتگرد کرج اجرا گردید. در این بررسی دو...

[ 45 ] - Evaluation of Genetic Diversity in Iranian Violet (Viola spp) Populations Using Morphological and RAPD Molecular Markers

Recognition of genetic reserves and desirable genes is the basis of breeding programs. So far, in Iran, due to the lack of recognition of genetic resources, a considerable breeding program has not been done on native plants. The study of the genetic diversity of violets as a native plant with ornamental and medicinal uses is the great importance in advancing the breeding goals of this plant. So...

نویسندگان همکار

Zamani, Zabihollah 14  

علی عبادی 12  

Mesbah Babalar 5  

تکتم سادات تقوی 5  

داراب حسنی 4  

محمد علی عسکری سرچشمه 4  

Roohangiz Naderi 3  

عرفان سپهوند 3  

محمدرضا حسندخت 3  

امید گودرزی 2  

علیرضا رحیمی 2  

بهروز گلعین 2  

سید علیرضا سلامی 2  

Ali Imani 2  

محمود رقامی 2  

Mina Farsi 2  

Amir Sahraroo 2  

Mohammad Hossein Mirjalili 2  

Samad Nejad Ebrahimi 2  

حسین حکم آبادی 2  

محسن کافی 2  

مریم جعفرخانی کرمانی 2  

مریم دهستانی اردکانی 2  

مهران عنایتی شریعت پناهی 2  

مهناز عروجلو 2  

محمود قاسم نژاد 2  

اورنگ خادمی 1  

مجید اسمعیلی 1  

فاطمه نکونام 1  

بابک عدولی 1  

کرامت اله رضایی 1  

امیر موسوی 1  

عزیزه مسیب زاده 1  

احمد خلیقی 1  

محمد کرمانشاهانی 1  

مصطفی عالی فر 1  

روح اله علی 1  

علیرضا طلایی 1  

محمود قاسم نژاد 1  

اصغر استاجی 1  

مصطفی عالی فر 1  

امیر موسوی 1  

عبدالکریم زارعی 1  

جواد عرفانی 1  

حمید عبدالهی 1  

موسی رسولی 1  

جواد عرفانی 1  

حمید عبدالهی 1  

علیرضا عباسی 1  

ملیحه صیادعالیان 1  

علی رضا راحمی 1  

Ahmad Ahmadi 1  

Zabihollah Zamani 1  

Ali Tajabadipour 1  

Fatemeh Nasibi 1  

Zabihollah Zamani 1  

عبدالکریم کاشی 1  

علیرضا طلایی 1  

علی رضا طلایی 1  

فاطمه نکونام 1  

مهدی مریدی فریمانی 1  

عزیزاله خیری 1  

فاطمه سفیدکن 1  

مجتبی دلشاد 1  

منصوره شمیلی 1  

ابوذر سورنی 1  

Darab Hassani 1  

Mousa Rasouli 1  

Pedro Martínez-Gómez 1  

Zabihollah Zamani 1  

عاطفه طبسی 1  

خیرمحمد محمدی 1  

محمدرضا نقوی 1  

مرضیه اتحادپور 1  

پگاه بحرانی 1  

حسنا کیافر 1  

موسی موسوی 1  

نوراله معلمی 1  

Samira Abolghasemi 1  

Ebadi, Maryam 1